Jako společnost čelíme velkým výzvám. V rozporu s názory mnoha lidí se nám však celkově daří lépe než kdykoli předtím.Christian A. W. BERNER
MENU

Odpovědné chování
je v naší DNA.

Posuňte se dolů

Christian A. W. Berner

Předseda představenstva
BERNER Omnichannel Trading
& generální ředitel (CEO)
BERNER Group

Naše vize udržitelnosti
Prohlášení Christian Berner

Náš svět takový, jaký je dnes

Jako společnost čelíme velkým výzvám. V rozporu s názorem mnoha lidí se nám však celkově daří lépe než kdykoli předtím. Máme méně chudoby, lepší vzdělání, vyšší prosperitu - situaci, která tu nikdy předtím nebyla.

To vše je důsledkem globálního obchodu. Průmyslový pokrok a celosvětový obchod vedly k tomu, že v rozvojových zemích se nyní nacházejí hlavní výrobní a zpracovatelská odvětví. Tato odvětví vytvářejí pracovní místa a financují místní rozvoj. Navíc nám technologický pokrok umožnil výrazně zvýšit efektivitu způsobu obchodování. Jestliže na začátku 20. století spotřebovalo průměrné auto ~30 litrů na 100 km, dnes spotřebuje méně než třetinu této spotřeby. Velké výpočetní stroje, které dříve spotřebovávaly nespočetné množství energie, nyní běží na našich chytrých telefonech.

Jako podnikatel proto věřím v naši cestu, v růst. Jsem hrdý na to, že v mnoha částech světa již nevedeme války, protože máme silné ekonomické vztahy. Kromě toho chci jako evropan bránit naše vedoucí postavení v ekonomice a zajistit prosperitu. Nechci riskovat, že se Evropa stane zemí třetího světa.

Závazek přijmout odpovědnost

Zároveň musíme přijmout odpovědnost za negativní důsledky pokroku, z něhož těžíme. To znamená, že následujeme původní přístup CSR: Vyděláváme peníze, abychom se uživili a používáme je k financování udržitelných, ekologicky šetrných obchodních postupů, jakož i hodnotově orientovaného přístupu k lidem a společnosti.

Pro nás je to součást naší DNA již od roku 1957. Zvláště přijmout odpovědnost za lidi a společnost je něco, co nám leží na srdci a co jsme prokázali prostřednictvím nesčetných projektů a iniciativ.

Nicméně, názory na téma životního prostředí se velmi liší, ikdyž se zdá být tak jednoduché:

  1. Měli bychom spotřebovávat méně energie a využívat udržitelné zdroje energie.
  2. Měli bychom produkovat méně odpadu a zavádět udržitelné procesy recyklace.
  3. Místo toho, abycho do toho ostatní nutili, musíme je do této snahy zapojit.

Zatímco témata jako odpad a oběhový systém jsou většinou jednoznačná, jedním z kontroverznějších témat v tomto kontextu je "energie" nebo to, na co se často redukuje: Emise CO.

Realistický přístup k energii a C02

Club of Rome v roce 1972 oznámil, že nám docházejí fosilní zdroje. Dosud se tak nestalo.

Podobně Treaty of Paris oznámila, že globální oteplování by nemělo překročit 1,5 stupně, přičemž se vychází z údajů z doby před industrializací. Příčina je jednoduchá: Emise C02 způsobují globální oteplování. V dubnu 2016 podepsalo 196 zemí Pařížskou dohodu a zavázalo se přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

My ve společnosti BERNER zastáváme hodnotu b.real – být vždy upřímný. A protože chci být upřímný, musím tyto cíle kriticky zpochybnit:

  • Co znamená 1,5°?
  • Je možné dosáhnout cíle 1,5°C?
  • Do kdy můžete dosáhnout čeho a jak?

b.real: Emise CO2 a cíl 1,5°

Je nesporné, že CO2 způsobuje globální oteplování a že je třeba celosvětově snížit emise. Přesto chceme být b.real: studie společnosti McKinsey ukazuje, že zatímco jsme byli schopni posunout historický trend z 5 °C do roku 2100 na ~3,5 °C, dosažení 1,5 °C je při současném tempu nereálné. Světové společenství není schopno nebo ochotno přijmout drastická opatření potřebná ke snížení emisí CO2. Zejména rozvojové země nejsou schopny snížit emise CO2 v potřebném rozsahu.

K dosažení cíle 1,5° jsou nutná extrémní opatření, která by podle Greenpeace vyžadovala například eliminaci poloviny předpokládaného celosvětového prodeje automobilů se spalovacím motorem do roku 2040. Pokud bychom se vydali touto cestou, riskovali bychom postupnou deindustrializaci a ohrozili bychom stabilitu, které se těšíme ve velké části Evropy. Útlum průmyslových odvětví, jako je stavebnictví, automobilový průmysl a zemědělství, která jsou velkými emitory skleníkových plynů, by mohl vést k nezaměstnanosti a snížení prosperity v celé Evropě.

To není cesta, kterou bychom chtěli jít. Věříme v stanovování ambiciózních, ale realistických cílů a v zahrnutí lidí do této cesty. Navíc věříme v budoucnost, která není, určována zákazy, ale technologicky řízenou transformací. Musíme přiznat, že na stávající cestě, porušíme hranici 1,5°C, stanovenou v Pařížské dohodě, a že kromě práce na redukci CO2 potřebujeme investovat do ochrany před důsledky změny klimatu, jak ve světě, tak i zde v Evropě.

Cesta k transformaci

Transformace bude trvat dlouho a bude využívat jak staré, tak nové technologie. Fosilní zdroje jsou stále nesmírně důležité pro naši společnost a ještě dlouho budou. Musíme zůstat otevřeni novým technologiím a být ochotni využívat technologie, které nejsou dokonalé, ale lze je rychle zavést, jako například vodík.

Kromě podpory vývoje technologií pro snižování emisí CO2 musíme podporovat a investovat do technologií, které fungují na ukládání a přeměnu CO2.

Zatímco jako společnost pracujeme na těchto opatřeních na snížení emisí a vyhýbání se jim, měli bychom tuto strategii doprovázet investicemi do projektů na ochranu klimatu, které mají snížit emise CO2 jinde ve světě, a tím ovlivnit globální stopu CO2. A v západním světě je dostatek peněz na to, abychom to mohli udělat.

S výhrůžkami a zákazy týkajícími se aut, která smíme řídit, nebo toho, jak/kde smíme cestovat, ztrácíme na misi více lidí, než získáváme. Proto musíme nabídnout cestu, po které nás lidé budou chtít následovat a bude pro ně motivací. To byl vždy můj přístup jako podnikatele a základ našeho úspěchu.

Nadějný pohled do budoucna – oddělení růstu a emisí

Jednou z našich firemních hodnot je b.responsible. To je důvod, proč se neustále snažíme přijmout odpovědnost. Odpovědnost za společnost. Odpovědnost za životní prostředí. Ale také odpovědnost být upřímní. Odpovědnost za jednání, a to i v případě, že neexistuje jasné politické vedení. Protože chceme.

Přestože existuje mnoho faktorů, které vytvářejí chmurný obraz udržitelné a zelené budoucnosti, existuje jedna statistika, která vytváří odlišnou, pozitivnější scénu a dává naději na úspěšné zelené hospodářství. Údaje ukazují, že zatímco dříve byly hospodářský růst a emise uhlíku přímo provázány, v některých zemích se to mění. V těchto zemích dochází k hospodářskému růstu, a zároveň ke snižování emisí, a i když je to možná ještě dlouhá cesta, je to cesta, kterou bychom se měli vydat.

Osobně věřím, že existuje způsob, jak můžeme všichni přispět k sociálně i ekologicky udržitelné budoucnosti, aniž bychom poškodili pokrok, kterého jsme jako společnost a globální ekonomika dosáhli. Pro nás ve společnosti BERNER to znamená být kritičtí a myslet dopředu, abychom postupně vytvořili skutečnou změnu.

Vybrané cíle

Životní prostředí

0% snížení emisí CO2
cíl do 0

Co2 neutrální v Scope
1 & 2 počínaje 2023

0% recyklovatelných výplňových materiálů v odchozích zásilkách do konce roku 2023

100% recyklovatelných přepravních obalů bez plastu do konce roku 2024

Lidé

Na podporu zdraví a bezpečnosti našich zákazníků bude 20 % chemických produktů v portfoliu klasifikováno jako ‘responsible products’ do 2030

100 % dodavatelů podepsalo Kodex chování dodavatelů společnosti BERNER

Společnost

>30 sociálních projektů
prováděných ročně

Naše dědictví CR

Ve společnosti BERNER vycházíme z dědictví zodpovědného myšlení, které se datuje od našeho založení v roce 1957. Albert a Ursula Bernerovi si od počátku kladli za prioritu péči o své zaměstnance a podporu sociální angažovanosti. V současné době je pod vedením našeho generálního ředitele Christiana Bernera odpovědnost pevně zakotvena v našich hodnotách a je hnací silou našeho úsilí stát se odpovědným občanem prostřednictvím minimalizace našeho dopadu na životní prostředí, společenské angažovanosti a odpovědnosti za lidi uvnitř společnosti i v rámci našeho hodnotového řetězce.

01
Naše dědictví – 1957 - 2012

Životní odpovědnost

Cesta udržitelnosti ve společnosti BERNER nezačala až v posledních 10-15 letech, kdy se toto téma stalo důležitým v politickém a ekonomickém prostředí. Odpovědné myšlení nás jako společnost vždy charakterizovalo. Od založení společnosti BERNER v roce 1957 převzali Albert a Ursula Bernerovi zodpovědnost za lidi uvnitř společnosti, ale i mimo ni. Nepodporovali pouze mnoho sociálních institucí z vlastních zdrojů ale také se jim podařilo utvořit kulturu, která povzbuzuje a umožňuje svým zaměstnancům podporovat místní projekty podle svého výběru prostřednictvím pracovní síly, stejně jako pomocí produktů nebo finančních darů.

02
Naše dědictví – 2012 - 2023

Zakotvení odpovědnosti v našich hodnotách

S Christianem Bernerem, který je od roku 2012 naším generálním ředitelem, jsme nyní v druhé generaci a v celé skupině BERNER jsme podpořili a posílili odpovědné myšlení.

V roce 2015 jsme definovali našich šest firemních hodnot, které slouží jako naše kotva a udávají směr při našem rozhodování a přístupu k výzvám, kterým čelíme každý den. B.responsible je jednou z těchto šesti základních hodnot. Vytvořili jsme kulturu, ve které se staráme o naše zaměstnance, podporujeme společnost tam, kde je to nejvíce potřeba, a tvrdě pracujeme na minimalizaci dopadu, který máme jako společnost na životní prostředí.

03
Naše dědictví – Od roku 2023

Pohled do budoucnosti

Abychom zdůraznili naše odhodlání, založili jsme v roce 2023 specializovaný management pro oblast Corporate Responsibility (CR) a definovali jsme celokoncernovou holistickou strategii udržitelnosti, která má sloučit a posílit probíhající projekty a iniciativy a která nás má vést vpřed. K CR přistupujeme holisticky, s ohledem na ‘Životní prostředí’, ‘Lidi’ a ‘Společnost’, a děláme to, co umíme nejlépe: zůstáváme věrni našim hodnotám.

Jednou z těchto hodnot je b.real, což znamená být vždy upřímný. Chceme zpochybňovat veřejné mínění a myslet sami za sebe, abychom založili naši strategickou orientaci na kritickém myšlení a realistickém pohledu na svět. Tímto způsobem určíme, jak chceme jednat a kde můžeme mít největší dopad.

Strategie CR

Jako rodinný podnik je udržitelnost součástí naší DNA. Namísto toho, abychom se zaměřovali na následujících několik let, přemýšlíme o budoucích generacích - jak v naší každodenní práci, tak při strategickém rozhodování. Pro nás ve společnosti BERNER to znamená přijmout odpovědnost za ‘Životní prostředí’, ‘Lidi’ a ‘Společnost’. Tyto tři strategické pilíře tvoří základní kameny naší strategie, udávají nám směr a určují naši cestu k tomu, abychom se stali udržitelnější společností.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí znamená přijmout odpovědnost za budoucí generace. Naše činy jako lidí i jako podniku mají obrovský dopad na životní prostředí v podobě spotřeby zdrojů, znečištění a emisí CO2.

Ve společnosti BERNER jsme vždy podporovali a prosazovali hospodárné využívání zdrojů. V posledních letech klimatická krize ukázala, že celosvětová komunita nedělá dostatek pro zabránění fatálním změnám v našem klimatu, a naléhavost věnovat pozornost opatřením, jako je snižování emisí CO2, se každým dnem zvyšuje.

Jako dvě hlavní témata jsme si stanovili emise CO2 a vytváření odpadu, abychom vnitřně podněcovali změny a maximalizovali pozitivní dopad, který na životní prostředí můžeme mít.

01
Životní prostředí – Emise C02

Emise CO2

Je nesporné, že CO2 způsobuje globální oteplování a že je třeba celosvětově snížit emise. Studie společnosti McKinsey ukazuje, že zatímco historický trend jsme byli schopni posunout z 5 °C do roku 2100 na ~3,5 °C, dosažení 1,5 °C je při současném tempu nereálné. Světové společenství není schopno nebo ochotno přijmout drastická opatření potřebná ke snížení emisí CO2. Zvláště rozvojové země nejsou schopny snížit emise CO2 do potřebné míry.

80% cíl snížení emisí CO2
do 2030

K dosažení cíle 1,5° jsou nutná extrémní opatření, která by podle Greenpeace vyžadovala například eliminaci poloviny předpokládaného celosvětového prodeje spalovacích vozidel do roku 2040. Pokud bychom se vydali touto cestou, riskovali bychom postupnou deindustrializaci a ohrozili bychom stabilitu, které se těšíme ve velké části Evropy. Útlum průmyslových odvětví, jako je stavebnictví, automobilový průmysl a zemědělství, která jsou velkými producenty emisí skleníkových plynů, by mohl vést k nezaměstnanosti a snížení prosperity v celé Evropě.

To není cesta, kterou bychom chtěli jít. Věříme, že si stanovujeme ambiciózní, ale realistické cíle a že budeme ostatní doprovázet na této cestě. Kromě toho věříme v budoucnost, která nebude záviset na zákazech, ale na technologických inovacích. Musíme si přiznat, že při současném vývoji překročíme hranici 1,5 °C a že kromě práce na snižování emisí CO2 musíme také investovat do ochrany před důsledky změny klimatu, a to jak celosvětově, tak i zde v Evropě.

Při pohledu na budoucnost jsou však k dispozici i povzbudivé statistiky. Údaje ukazují, že zatímco dříve byly hospodářský růst a emise uhlíku přímo provázány, v některých zemích se to mění. V těchto zemích se realizuje hospodářský růst a zároveň klesají emise, a i když je to možná ještě dlouhá cesta, měli bychom se na ni vydat.

Snížení emisí CO2 na nulu není v rámci podniku a se stávajícími technologickými možnostmi reálné. Nicméně, je však mnoho věcí, které můžeme a chceme udělat. Proto jsme ve společnosti BERNER definovali strategii snižování emisí CO2 založenou na opatřeních ke snižování, nahrazování, a kompenzaci a stanovili jsme si cíl snížit emise CO2 do roku 2030 o 80 %.

Cíl

CO2 stopa skupiny BERNER
2021 podle použití

Mobility
Vytápění
Elektřina

Stanovili jsme si cíl snížit emise v rámci celé skupiny, které vznikají v provozu, kancelářích a v našem vozovém parku (Scope1 a 2), o 80 % do roku 2030. Tento cíl je založen výhradně na opatřeních ke snižování a nahrazování emisí, která plánujeme realizovat v rámci celé skupiny BERNER.

Při plnění našeho cíle v oblasti emisí CO2 neustále zlepšujeme a rozšiřujeme naši celoskupinovou analýzu CO2. Původní analýza se zaměřila především na emise z Scope1 a 2, přičemž do Scope 3 byly zahrnuty pouze vybrané kategorie. Abychom určili nejúčinnější opatření ke snížení emisí v našem předcházejícím a navazujícím hodnotovém řetězci, budeme také rozšiřovat naši analýzu Scope 3.

Opatření

Snížení a náhrada jsou prioritou naší strategie CO2. U některých opatření, která zavádíme, však bude trvat delší dobu, než se dosáhne plánovaných úspor CO2. Abychom přispěli ke snížení globálních emisí CO2 již nyní, od roku 2023 investujeme do projektů na ochranu klimatu, abychom dosáhli úspory CO2, které odpovídají našim emisím CO2 v Scope 1 a 2. Díky těmto finančním příspěvkům na ochranu klimatu jsme v roce 2023 v rámci našich celoevropských operací neutrální z hlediska emisí CO2 v Scope 1 a 2.

Co2% neutrální v Scope
1 a 2 počínaje 2023

Transformace v oblasti CO2 pro společnost BERNER, stejně jako pro společnost jako celek, bude trvat dlouho a musíme zůstat otevřeni novým technologiím, protože pouze radikální inovace mohou přinést pokrok v oblasti úspor a zachycování CO2, který klima vyžaduje.

E-mobilita: snaha o elektrifikaci vozového parku

Chceme a musíme zvýšit účinnost spotřeby energie a snížit emise CO2. Náš vozový park s více než 5 500 automobily, který je hlavní hnací silou emisí CO2, je také největší pákou pro snižování emisí CO2. Přechodem na další rychlostní stupeň v rámci naší "Green Car Policy" převedeme do roku 2030 85 % celého našeho vozového parku na alternativní zdroje energie.

Od nynějška jsou zaměstnanci v celé Evropě, kteří vlastní služební vůz, vyzýváni k přechodu na plně elektrický pohon. Výsledkem je, že v příštích letech budou z našeho vozového parku postupně mizet automobily se spalovacími motory. Hybridní automobily již nejsou v rámci nové politiky vozového parku volitelnou možností, a to z důvodu omezených pozitivních klimatických účinků pro sledované cestovní profily. Zatímco naše "Green Car Policy" se nyní zaměřuje na elektrické automobily, my věříme v investice do inovací a zkoumání nových technologických cest k vytvoření klimaticky neutrální perspektivy pro náš vozový park. Proto zůstáváme otevřeni novým technologiím, jakmile budou k dispozici.

Jsme si vědomi částečně nedostatečné nabíjecí infrastruktury v celé Evropě, ale přesto chceme povzbudit naše zaměstnance, aby přešli na elektromobil. Proto všichni zaměstnanci, kteří vymění svůj služební vůz za e-vozidlo, obdrží finanční podporu ve výši několika set eur na instalaci nástěnného boxu a mohou nabíjet své vozy doma a na pracovištích společnosti BERNER v celé Evropě bez dalších nákladů.

Zelená energie: 100% zelená elektřina v Evropě do roku 2024

Tam, kde nemůžeme spotřebu energie dále snížit, přecházíme v rámci možností na obnovitelné zdroje energie. To může mít různé podoby: některá opatření jsou tak jednoduchá, jako je smluvní přechod z šedé na zelenou elektřinu. V roce 2023 již využíváme zelenou energii v 65 % závodů společnosti BERNER a do roku 2024 plánujeme dosáhnout 100% zelené elektřiny v našich evropských provozech.

V případě dalších opatření jdeme ještě o krok dál a stáváme se vlastním dodavatelem energie prostřednictvím fotovoltaických systémů na střechách. To nám nejen dodává zelenou energii, ale také zvyšuje autarkii a cenovou stabilitu. V současné době již šest míst využívá solární energii - a další budou přibývat.

Kromě toho provádíme podrobné analýzy našich klíčových míst, abychom určili nové páky pro snížení našich emisí, od energeticky úsporných opatření až po nové koncepce vytápění.

Investice do ochrany klimatu: CO2 neutrální v Scope 1 a 2 v závodech společnosti BERNER po celé Evropě

Snižování emisí CO2 je cesta, které nelze dosáhnout ze dne na den. Naše strategie v oblasti CO2 kombinuje prvky snižování, nahrazování, ale také kompenzace. Zatímco cíl snížit emise CO2 o 80 % vychází z opatření, která jsou v současné době realizována, rodina Berner se rozhodla investovat do certifikovaných projektů na ochranu klimatu, aby od roku 2023 převzala odpovědnost za emise CO2 způsobené naší činností (Scope 1 a 2) v celé Evropě.

Investicemi do projektů na ochranu klimatu financujeme opatření na snížení emisí CO2 po celém světě a zároveň pracujeme na snižování emisí CO2 našich provozů v Evropě. Vybrali jsme projekty, které mají nejen pomoci snížit globální emise CO2, ale také řešit sociální a zdravotní problémy komunit na globálním Jihu, a tím podpořit cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Spolupracujeme se zkušenými a inovativními partnery, jako jsou myclimate a goodcarbon, a vybíráme pouze projekty s nejvyššími standardy, abychom zajistili co nejefektivnější využití našich prostředků a maximální pozitivní efekt pro klima i místní komunity.

CO2 stopa skupiny BERNER 2021
(v t/CO2e)

Střední sever
Jihozápad
Jihovýchod
Scope 1
Scope 2
02
Životní prostředí – Odpad

Odpad

Odpady jsou jedním z hlavních problémů životního prostředí v dnešním světě. Produkce a nesprávná likvidace odpadů má významný dopad na životní prostředí, včetně znečištění půdy, vody a ovzduší. Plasty, které naše společnost produkuje, se navíc budou rozkládat tisíce let, takže zanechávají stopy ještě dlouho po naší smrti.

Cíl

100% recyklovatelného
materiálu v odchozích
zásilkách do konce roku 2023

Jako společnost jsme se vydali cestou snižování odpadu, který vzniká při naší obchodní činnosti. To zahrnuje nejen odpad, který likvidujeme, ale také odpad, který vytváříme prostřednictvím našich obalů a výrobků.

Podporujeme zaměstnance, aby pracovali digitálně, a kromě recyklace našeho kancelářského odpadu se zapojujeme do partnerství, abychom zajistili profesionální recyklaci a renovaci našeho IT vybavení. Naší největší pákou je však odpad, který vzniká při přepravě našich produktů a zásilek.

Proto jsme si jako první krok na této cestě stanovili cíl přejít do roku 2023 na 100% recyklovatelný materiál náplní a také na 100% recyklovatelný a neplastový materiál obalů v našich výstupních logistických operacích, resp. 2024.

100% recyklovatelných přepravních obalů bez plastu
do
konce 2024

V našem hodnotovém řetězci existuje mnoho dalších pák, které je třeba zatáhnout, aby se snížilo množství odpadu, a my jsme stále na začátku této cesty, ale jsme odhodláni provést změny.

Opatření

Logistické obaly: 100% recyklovatelnost do roku 2024

Hlavními zdroji odpadu, který produkujeme, jsou naše výrobky a naše obaly. Proto jsme v rámci celé skupiny odstartovali projekt, jehož prostřednictvím plánujeme snížit celkové používání obalových materiálů v logistice a zajistit jejich 100% recyklovatelnost. Zmenšením velikosti balení a změnou výplňových materiálů nesnižujeme pouze množství odpadu, ale také emise CO2 našich logistických partnerů, a to díky zvýšení efektivity dopravy. Nový výplňový materiál je navíc vyroben z 50 % z plastů po spotřebě a z 50 % z rostlinného odpadu. Výběrem tohoto materiálu podporujeme proces sběru, opětovného zpracování a přetvoření dříve použitých plastových výrobků v něco nového, namísto toho, abychom je vyhodili na skládku. V porovnání s papírem jako výplňovým materiálem při výrobě významně šetří CO2, energii a vodu.

V oblasti snižování celkového dopadu odpadů je stále třeba dosáhnout významného pokroku. Musíme navázat silná partnerství s našimi dodavateli a logistickými partnery, abychom upřednostnili koncept oběhového hospodářství u výrobků i obalů. Přijetím tohoto přístupu můžeme podpořit snižování množství odpadu a pěstovat myšlení udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci.

Elektronický odpad: nový život pro elektrospotřebiče

Elektronický odpad je významným zdrojem skládkového odpadu a recyklace elektroniky nejen snižuje množství odpadu, ale také podporuje koncept oběhového hospodářství a opětovného použití a zachování zdrojů.

Na podporu cirkulárnosti jsme v Rakousku v roce 2011 zahájili partnerství s AfB gGmbH, největší neziskovou IT společností v Evropě. Díky tomuto partnerství společnost BERNER podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením a snižuje svou ekologickou stopu díky profesionální renovaci vyřazené firemní techniky.

Toto partnerství bylo nedávno rozšířeno i na naše německé provozy a do budoucna ho plánujeme dále rozšiřovat.

Lidé

Lidé jsou srdcem našeho podnikání a jejich zdraví, bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou. To se týká jak našich zaměstnanců, tak našich obchodních partnerů a zákazníků, kteří hrají nedílnou součást při formování naší cesty směrem k udržitelnosti. Snažíme se vytvořit podpůrné pracovní prostředí, podporovat silná partnerství a poskytovat zákazníkům inovativní řešení.

01
Lidé – Zaměstnanci

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu
Jsme si vědomi, že naše firma je tak silná, jak je dnes, díky velkému nasazení, které naši zaměstnanci každý den projevují. Jako rodinný podnik si uvědomujeme svou zodpovědnost za zajištění fyzické a duševní pohody našich zaměstnanců.

Náš závazek se soustředí na zajištění bezpečného pracovního prostředí, ve kterém je s každým zacházeno stejně a kde se všichni zaměstnanci mohou plně rozvíjet.

BERNER Campus: vzdělávání, rozvoj a osobní růst jsou důležitou strategickou investicí do budoucnosti

Ve společnosti BERNER věříme v růst prostřednictvím učení a prostřednictvím našeho globálního BERNER Group Campus umožňujeme učení a růst všem našim zaměstnancům. Naše nabídka vzdělávání, zahrnující vzdělávání poskytované interními odbornými školiteli a externími partnery, jakož i moderní digitální možnosti vzdělávání, umožňuje našim zaměstnancům přizpůsobit se měnícímu se pracovnímu prostředí a rozvíjet svou osobní i profesní kariéru.

Příležitost vrátit se: podpora zaměstnanců časem a zdroji, aby mohli něco změnit

Ve společnosti BERNER jsme komunita jednotlivců, kteří nacházejí hodnotu v tom, že přispívají a pozitivně ovlivňují společnost. Uvědomujeme si význam cílevědomosti a přínosu pro naše zaměstnance, a proto společnost BERNER podporuje naše zaměstnance jak časem, tak prostředky, aby se mohli podílet na iniciativách, kde se mohou aktivně podílet na změně.

02
Lidé – Zákazníci

Zákazníci

Naše podnikání je zaměřeno na služby zákazníkům. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a navázali jsme silná partnerství, abychom mohli co nejefektivněji a nejúčinněji plnit jejich požadavky. Naše zaměření na spolupráci ukázalo, že když spolupracujeme, můžeme dosáhnout skutečné změny - to platí i pro udržitelnější budoucnost.

Cíle

Udržitelnost ovlivňuje vztahy s našimi zákazníky na mnoha úrovních.

  1. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom reagovali na zvýšené požadavky na udržitelnost, kterým čelí v důsledku národních a celoevropských předpisů.
  2. Pozitivně ovlivňujeme jejich odpadové hospodářství tím, že zmenšujeme velikost našich obalů a zvyšujeme recyklovatelnost našich výplňových materiálů.
  3. A co je nejdůležitější: chráníme zdraví a bezpečnost našich zákazníků podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti.

Naše řada "responsible product" pomáhá našim zákazníkům chránit jejich zdraví a bezpečnost. Naším cílem je, aby se do roku 2030 20 % všech chemických produktů v portfoliu BERNER kvalifikovalo jako 'responsible products'.

Opatření

Responsible products: tři nové kategorie spuštěny

V roce 2023 jsme uvedli na trh řadu "responsible product" BERNER. Tři nové kategorie "USERprotect", "ECOprotect" a "RESIDENTprotect" umožňují našim zákazníkům snížit zdravotní rizika, snížit dopad na životní prostředí a snížit emise v budovách. Jasné označení a přísná kritéria zajišťují transparentnost a umožňují informované rozhodování, které našim zákazníkům usnadňuje práci.

Zatímco na začátku máme 52 výrobků, které splňují naše kritéria "responsible product", chceme tento počet neustále zvyšovat zaváděním nových výrobků i úpravou stávajících výrobků tak, aby splňovaly požadované normy, aniž by byla obětována jakákoli jejich funkčnost a kvalita. Naším cílem je, aby do roku 2030 bylo 20 % všech chemických produktů v našem portfoliu "responsible products".

Chcete-li se dozvědět více o našich odpovědných produktech, klikněte na zde https://shop.berner.eu/de-de/aac/59528058-responsible-products/ .

03
Lidé – Dodavatelé

Dodavatelé

Naše výrobky i náš hodnotový řetězec jsou důležitou pákou k tomu, aby se staly udržitelnějším. Nejen z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska bezpečnosti a ochrany lidských práv v dodavatelském řetězci.

Usilujeme o dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli, s nimiž budujeme partnerství založené na společných hodnotách. Některé z našich dodavatelských vztahů trvají více než 20 let a naše hodnoty tvoří hlavní kámen našich dlouholetých i nových vztahů.

Abychom zaručili, že naše celosvětová síť dodavatelů sdílí naše hodnoty přijímání odpovědnosti a zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců, definovali jsme BERNER Kodex chování dodavatelů. CoC určuje soubor základních požadavků týkajících se např. pracovních norem, boje proti korupci, bezpečnosti práce a lidských práv. Všichni dodavatelé BERNER musí tyto požadavky podepsat a dodržovat.

Společnost

Od darů ke vzdělávání: Jak sociální angažovanost ve společnosti BERNER vypadá.
Nabídka pomoci tam, kde je jí třeba, se stala základním aspektem moderního podnikatelského prostředí a vždy byla základním stavebním kamenem kultury společnosti BERNER. Chceme přijmout aktivní úlohu a přispívat komunitám, které se nacházejí v blízkosti našich provozoven - i mimo ně.

Sociální angažovanost ve společnosti BERNER má mnoho podob: Od iniciování a realizace sociálních projektů až po peněžní dary pro lidi v nouzi a podporu volby povolání mladých lidí. Spektrum možností, jak se zapojit, je široké a jsme hrdí na to, že angažovanost ve společnosti BERNER je řízena jak společností, tak jejími zaměstnanci.

Abychom umožnili všem zaměstnancům společnosti BERNER jednat a přispívat svým komunitám, stanovili jsme si jako společnost BERNER cíl realizovat každý rok >30 sociálních projektů v rámci celé skupiny.

01
Společnost – 60. výročí

60. výročí: Žít zodpovědně od roku 1957

60 let společnosti BERNER v roce 2017 – to byl dobrý důvod, abychom oslavili a byli hrdí na úspěchy, kterých jsme dosáhli během prvních šesti desetiletí od založení společnosti v roce 1957. Místo toho, abychom uspořádali velkou oslavu, jsme se však rozhodli předat radost a náladu dál a podělit se o ni se všemi, kterým by se pomocná ruka hodila. V roce 2017 jsme podpořili 60 komunitních projektů po celé Evropě prostřednictvím darů, produktů a peněz, ale především vlastními pracovníky na místě – závazek, který vychází přímo ze srdce naší společnosti. Všechny skvělé nápady na 60 sociálních projektů, které si zaslouží podporu, navrhli naši zaměstnanci.

Neměla by zůstat jednorázovou iniciativou: Po tomto velkém úspěchu v roce 2017 se iniciování a přispívání k sociálním projektům stalo nedílnou součástí kultury společnosti BERNER.

Více informací najdete v našem magazínu 60 let.

02
Společnost – Sociální projekty

Sociální projekty: Hledání smyslu mimo naši každodenní práci

Po velkém úspěchu naší iniciativy "60 let – 60 projektů" v roce 2017 se realizace sociálních projektů stala nedílnou součástí kultury společnosti BERNER.

Jako rodinný podnik se silnými hodnotami věříme, že přebíráme odpovědnost za komunitu. Proto se i nadále zapojujeme do komunitních projektů, které jsou příkladem naší firemní hodnoty b.responsible, a podporujeme nezisková sdružení a další sociální instituce ve všech našich pobočkách po celé Evropě.

Návrhy projektů pocházejí od našich zaměstnanců a zahrnují širokou škálu dobrých věcí a sociálních institucí. Jde o různé projekty, jako je vybudování permakulturní zahrady pro postižené děti ve Francii, nabídka školení pro studenty s mentálním postižením ve Španělsku, a vybudování nového venkovního zázemí v domově pro ženy a děti v Německu - a to je jen několik z mnoha projektů.

Náš přístup k sociálním projektům přesahuje pouhé darování věcí nebo poskytnutí finanční pomoci. Aktivně se účastníme přímo na místě s pracovními silami našich zaměstnanců a využíváme našich odborných znalostí jako velkoobchodník, abychom pomohli postavit, opravit nebo vyčistit cokoli je potřeba a kdekoli je to potřeba.

03
Společnost – Dary

Dary: pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba

BERNER sbírá: daruje peníze a potřebné věci obětem v oblastech postižených zemětřesením

Hrozné zemětřesení v Turecku a Sýrii v roce 2023 nás hluboce zasáhlo. Na podporu obyvatel krizových regionů byl společně se sdružením Caritas International zřízen centrální účet, na který mohlo našich 8 000 zaměstnanců s okamžitou platností vkládat finanční prostředky na pomoc. Kromě toho rodina Berner přispěla částkou 50 000 eur.
Vzhledem k tomu, že postižení lidé často zůstali bez ničeho a přišli o všechen svůj majetek, zorganizovala společnost BERNER Austria sbírku a dodávku materiálu a zboží (např. lampy, deky, dezinfekční prostředky) do oblasti postižené katastrofou.

BERNER sbírá: přispívá trpícím civilistům na Ukrajině

BERNER stojí na straně Ukrajiny od začátku války. "Na pomoc v terénu byly vybrány peněžní a věcné dary v hodnotě více než půl milionu eur," shrnuje generální ředitel Christian Berner.

Po počátečním daru ve výši 200 000 Eur v únoru 2022 jsme na Vánoce téhož roku zahájili novou celokoncernovou dárcovskou kampaň, abychom dali najevo naši trvalou solidaritu a podporu pro Ukrajinu. Kampaň iniciovali naši zaměstnanci a hrdě podpořil Christian Berner, který nabídl zdvojnásobení všech vybraných příspěvků.

Společně se nám podařilo vybrat 15 000 €, které Christian Berner navýšil na 30 000 €. Tato částka byla převedena na účet Caritas International, sdružení, které nadále pomáhá neúnavně přinášet pomoc lidem postiženým válkou a pracovat na zmírnění jejich utrpení.

04
Společnost – Future Youth

Future Youth: investice do další generace znamená investici do naší budoucnosti

V rámci našeho celokoncernového CR-projektu Future Youth poskytujeme mladým lidem příležitost prostřednictvím interaktivního a zábavného vzdělávacího programu zaměřeného na podnikání prozkoumat možnosti podnikání a kariéry a tím přispět k tomu, aby se mohli informovaně rozhodovat o svém budoucím povolání a zároveň se seznámit se světem práce.

Iniciativa Future Youth se skládá ze tří programů, které jsou zaměřeny na různé věkové skupiny a přizpůsobeny jejich potřebám. Všechny programy jsou navrženy tak, aby se studenti v reálném kontextu seznámili s různými profesemi a zároveň měli možnost pochopit pracovní kulturu podniku a podpořit je v přípravě na pracovní život po ukončení studia. Účastníci získají přehled o různých kariérních cestách, zjistí, co je zajímá v souvislosti s prací, a uvidí, jak funguje mezinárodní společnost. Během simulace reálného života a nastínění práce si vyzkouší, jaké to je být součástí firemního světa. Společně řeší obchodní výzvy a vytvářejí návrhy nových tržních inovací.

Program byl zahájen v roce 2023 a nabídne více než 600 studentům z celé Evropy možnost nahlédnout do toho, jak by mohla vypadat jejich profesní budoucnost, pobavit se a navázat kontakty.

Osobně se domnívám, že existuje způsob, jak můžeme všichni přispět k sociálně i ekologicky udržitelné budoucnosti, oddělit růst a emise CO2 a stát se udržitelnějšími, aniž bychom poškodili pokrok, kterého jsme jako společnost a globální ekonomika dosáhli. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale jsme odhodláni jít touto cestou.