Alert message

Kérjük, jelentkezzen be a Kedvencek használatához.
Belépés
Regisztráljon most
Általános Szerződési Feltételek

A Berner Kft. Általános Szerződési Feltételei


1.§. Általános szabályok
A Berner Kft. minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételek hatálya csak akkor nem terjed ki a Berner Kft. által kötött szerződésekre, amennyiben ezt a Berner Kft. kifejezetten kiköti. 

2.§. A szerződés létrejötte
A Berner Kft. csak a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt visszaigazolása útján létrejött szerződés alapján létesít saját árui adásvételére, illetve szállítására jogviszonyt. Ehhez képest szóbeli megállapodások érvénytelenek. A telefonon és elektronikus formában (e-mail, eMotion) feladott megrendelés az áru és a számla átvételével, valamint az átvételi elismervény aláírásával megfelel az írásban feladott megrendelésnek. A Berner Kft. a megrendelő nyomtatvány adatainak értelemszerű kitöltésével fogadja el a vevő, illetve a megrendelő által aláírt ajánlatot, amelynek révén a Berner Kft. és a vevő közötti adásvételi, vagy szállítási szerződés jön létre. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak a Berner Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, továbbá a vételár megfizetése egyéb okból nem biztosított, a Berner Kft. jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Berner Kft. nem köteles az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, sőt a Berner Kft. jogosult a tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani. Cégünk üzleti koncepciója alapján a Berner Kft. a Ptk. 8:1. § 4. pontja szerinti szakmai vállalkozó végfelhasználóknak szállítja termékeit, az értékesítés magánszemély fogyasztók felé nem irányul. E szerint a szállításra a vállalkozások közti szerződésekre vonatkozó szabályok irányadók. Az áru továbbértékesítése esetén az abból eredő igényekért a Berner Kft. a termékfelelősség szabályai szerint tartozik felelősséggel.

3.§. Szerződéses eladási ár
A Berner Kft. mindenkori eladási árai az általa visszaigazolt árakkal megegyezőek. Az árak forintban, a vevő által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. A Berner Kft. egységárai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételeken az ÁFA-tartam feltüntetésre kerül. A Berner Kft. nettó 1790 Ft + ÁFA csomagolási díjat számít fel. A Berner Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő hibájából vagy kérésére hiúsul meg, és a szállítást a vevő a későbbiekben újra megrendelné, a Berner Kft. jogosult a meghiúsult első szállítás során felmerült kikészítési,csomagolási és szállítási költségeket az előbbiekben meghatározott értékben vevő felé elszámolni. 

4.§. Az áru kiszállítása és átadása
A Berner Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő részéről semmilyen követelés tárgyát. A vevő a 30 napot elérő esetleges szállítási késedelemnél megrendelésétől elállhat. A Berner Kft. egyéb eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Berner Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy a Berner Kft. az emiatt előálló károk követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni, és az árut máshol értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A vevő az árut a fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át. 

5.§. Mennyiségi és minőségi reklamációk
A vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 15 napon belül jelentheti be írásban a Berner Kft-nél. Ennek esetleges elmulasztása az igény-érvényesítési jog elvesztését eredményezi. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor. Minőségi reklamáció esetében a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, csomagolását és megnevezését feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak. A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, elkerülésére, avagy a harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges. 

6.§. Vételár kiegyenlítése
A Berner Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru átvételekor azonnal kiegyenlíti, míg a szállítási szerződés esetében átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vevő fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a Berner Kft. a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég szolgáltatásait veheti igénybe. Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő egyben hozzájárul, hogy ebben az esetben a Berner Kft. a vevőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek átadja. Minden, a követelés behajtásával kapcsolatban felmerülő költséget, mint pl.: ügyvéd, bíróság, inkasszóiroda költsége, a vevő teljes mértékben elfogad és megfizet. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn a Berner Kft-vel szemben, és ezekből akár egy árutétel megfizetésével késedelembe esik, akkor e késedelme az összes többi számlában szereplő még nem esedékes tartozását is lejárttá teszi. Elfogadja továbbá, hogy ezen tételeket a Berner Kft. behajtja. Ebben az esetben minden számla csak akkor számít teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg került kifizetésre, esetleges részfizetések nem számítanak teljes kifizetésnek. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy a Berner Kft. jogosult a szerződéstől elállni, és a 7.§-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles. 

7.§. Tulajdonjog fenntartása
A Berner Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli a Berner Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben a Berner Kft. fenntartott tulajdonjogát érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével haladéktalanul a Berner Kft. részére visszaadni. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében a Berner Kft. igazolt képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást. 

8.§. Kihelyezett raktárak
Ha a vevő átadás-átvételi elismervénnyel a Berner Kft-től egy meghatározott kihelyezett raktár létesítése céljából árut vesz át, akkor az így átvett menynyiséget a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnie, és felelősen megőriznie. A vevő a raktárban kezelt árumennyiségben esetlegesen előálló bármilyen kár esetén a Berner Kft-t teljes körűen kártalanítja. A vevő az így átvett árumennyiségből jogosult a Berner Kft. mindenkori árlistája szerint saját céljaira árut átvenni. Vevő köteles – egyéb kikötés hiányában – minden naptári hónapban a nála tárolt, Berner Kft. tulajdonát képező árukról írásbeli leltárt adni, melyben köteles feltüntetni a raktárban maradó, ill. az abból átvett áruféleségek darabszámát. A Berner Kft. az írásbeli lista alapján a vevő által átvett árukat leszámlázza, amelyet a vevő a számlában közölt határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A Berner Kft. fenntartja a jogot arra, hogy 24 órás előzetes értesítés mellett a vevő havi írásbeli leltárjában feltüntetett egyéb áruit visszaszállítsa. Amennyiben a vevő az eredetileg meghatározott raktárból valamely árut eltávolít, úgy azt saját célú felhasználásnak kell minősíteni. A raktárba szállított valamennyi áru, az áruellenérték teljes kiegyenlítéséig a Berner Kft. tulajdonában marad, a 7.§. szerint. A vevő a Berner Kft-nek megadja a jogot, hogy 24 órával történő előzetes bejelentés alapján munkaidő alatt az árut leltározhassa, és a megőrzés és szakszerű tárolás körülményeit ellenőrizhesse. 

9.§. Követelések érvényesítése
A Berner Kft. a vevő nem teljesítése esetén jogi eljárást kezdeményez, melyben az alábbi költségek felszámítására jogosult: Fizetési meghagyásos eljárásban eljárási díjként a követelés 3 %-a, de legkevesebb 5.000,- Ft, míg ügyvédi munkadíjként a követelés összegének 2,5 %-a, de legkevesebb 25.000,- Ft+Áfa összeg. Peres eljárásban a követelés összegének 3 %-a, mint további illeték, valamint további ügyvédi költségek. Felszámolási eljárásnál 80.000,- Ft illeték, 25.000,- Ft közzétételi díj, valamint 60.000,- Ft + Áfa ügyvédi munkadíj. Végrehajtási eljárásban a követelés 1 %-a, mint illeték, és 15.000,- Ft+Áfa ügyvédi munkadíj.  

 

10.§. Egyebek
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. A Berner Kft.-nek jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitái eldöntésében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A vevő kijelenti, hogy a 2000. évi XXV. Tv. 30.§-a alapján a veszélyes anyagok illetve veszélyes készítmények foglalkozásszerű felhasználásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

Berner szolgáltatások
Ott vagyunk, ahol szükség van ránk. A műhelyben, az építkezés helyszínén és online.
Mindent megteszünk, hogy partnereinket személyre szabott szolgáltatásainkkal támogassuk a mindennapi munka során.
Szállítás
Szállítás akár 24 vagy 48 órán belül.
A termékeink 98%-a folyamatosan raktáron
Garancia és termék csere
Minden termékünkre minimum 1 év garancia
Javítandó gépek felvétele az Ön telephelyén
Biztonságos vásárlás
ISO 9001:2018 tanusítvány
Tapasztalat és megbízhatóság 1957-óta.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy folyamatosan informálhassuk Önt legfrissebb ajánlatainkról.
Érdeklődésem:

A hírlevélről bármikor leiratkozhat.

az elejére  
Copyright © 2020 The Berner Group. Minden jog fenntartva.