Alert message

Ienākt
Reģistrēties tūlīt

 

Paziņojums par datu aizsardzību

Datu aizsardzība ir īpaši svarīga mūsu uzņēmumam un uzņēmumu grupai. Ir iespējams izmantot tīmekļa vietni bez personas datu sniegšanas. Ja persona vēlas tiešsaistē izmantot mūsu uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība apstrādāt personas datus. Ja rodas nepieciešamība apstrādāt personas datus un nepastāv tiesiskais pamatojums šādai apstrādei, mēs pirms tam iegūsim attiecīgās personas piekrišanu.

Personas datu, piemēram, attiecīgās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, apstrāde vienmēr tiek veikta saskaņā ar Federālo datu aizsardzības likumu (BDSG), ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas stājās spēkā 25.05.2018., un normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šādu apstrādi. Ar šo paziņojumu par datu aizsardzību mūsu uzņēmums vēlas sniegt informāciju par mūsu apstrādāto personas datu apjomu un mērķi, un paskaidrot attiecīgajām personām, kādas tiesības tās var izmantot.

Mūsu uzņēmums ir ieviesis vairākus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātie personas dati tiek aizsargāti pēc iespējas rūpīgāk. Uz tīmekli balstīta datu nosūtīšana tomēr var saturēt drošības nepilnības, tādēļ nav iespējams garantēt pilnīgu aizsardzību.

1.   Definīcijas

Mūsu uzņēmuma paziņojums par datu aizsardzību balstās uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu ((DS-GVO/VDAR). Šis paziņojums ir veidots tā, lai būtu viegli lasāms un saprotams. Lai to nodrošinātu, mēs jau iepriekš izskaidrosim izmantotos terminus:

1.1.     Personas dati

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – “skartā persona” vai “attiecīgā persona”). Fiziskā persona tiek uzskatīta par identificējamu, ja tā var tikt tieši vai netieši identificēta, jo īpaši, ja to var sasaistīt ar identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, ID numuru, vietnes datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākām speciālām īpatnībām, kas ir šādas fiziskās personas fiziskās, psiholoģiskās, ģenētiskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes apliecinājums” (skatīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4.1. pantu).

1.2.     Attiecīgā persona/skartā persona

Attiecīgā persona vai skartā persona ir identificēta vai identificējama fiziskā persona, kuras datus apstrādā persona, kura ir atbildīga par apstrādi.

1.3.     Apstrāde

Apstrāde ir procedūra, kas tiek veikta ar vai bez automātisku metožu izmantošanas vai šādu procedūru secība saistībā ar personas datiem, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, pasūtīšana, uzglabāšana, pielāgošana vai grozīšana, to lasīšana, informācijas pieprasīšana par tiem, izmantošana, to izpaušana nosūtīšanas veidā, izplatīšana vai kāda cita veida sniegšana, datu salīdzināšana vai sasaistīšana, vai arī ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.


 

1.4.     Apstrādes ierobežojums

Apstrādes ierobežojums nozīmē saglabāto personas datu marķēšanu ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi.

1.5.     Profilēšana

Profilēšana nozīmē personas datu automātisku apstrādi, ja šādi personas dati tiek izmantoti, lai piekļūtu noteiktiem personiskajiem aspektiem, kas saistīti ar fizisku personu, lai analizētu vai paredzētu aspektus attiecībā uz šādas fiziskas personas darba izpildi, ekonomisko stāvokli, veselību, personīgajām izvēlēm, interesēm, uzticamību, rīcību, dzīvesvietu vai atrašanās vietas maiņu.

1.6.     Pseidonimizācija

Pseidonimizācija nozīmē personas datu apstrādi gadījumā, ja personas dati vairs netiek piesaistīti noteiktai attiecīgajai personai bez papildu informācijas izmantošanas. Šāda papildu informācija, kas ir pakļauta tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, tiek uzglabāta atsevišķi, un tādējādi tiek garantēts, ka personas dati nevar tikt piesaistīti identificētai vai identificējamai fiziskai personai.

1.7.     Atbildīgā persona vai persona, kas atbild par apstrādi

Atbildīgā persona vai persona, kas atbild par informācijas apstrādi, ir fiziskā vai juridiskā persona, iestāde, institūcija vai cita struktūra, kas pati vai kopā ar citiem izlemj par personas datu apstrādes mērķi un līdzekļiem.

1.8.     Līgumiskais datu apstrādātājs

Līgumiskais datu apstrādātājs ir fiziskā vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus atbildīgās personas vārdā.

1.9.     Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, iestāde, institūcija vai cita struktūra, kam tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai pēdējā no tām ir trešā persona. Iestādes, kuras var saņemt personas datus saistībā ar noteiktu izmeklēšanas uzdevuma pildīšanu saskaņā ar ES vai Dalībvalstu normatīvajiem aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

1.10. Trešā persona

Trešā persona ir fiziskā vai juridiska persona, iestāde, institūcija vai cita struktūra, kas nav attiecīgā persona, atbildīgā persona, līgumiskais datu apstrādātājs un personas, kuras tiek pilnvarotas, saskaņā ar atbildīgās personas vai līgumiskā datu apstrādātāja tieši atbildību apstrādāt personas datus.

1.11. Piekrišana

Piekrišana nozīmē gribas izteikšanu paziņojuma veidā vai kādu citu skaidru apliecinošu darbību, kuru brīvprātīgi, informētā veidā un nepārprotam veic attiecīgā persona saistībā ar konkrēto jautājumu, ar ko attiecīgā persona liek saprast, ka viņš vai viņa piekrīt ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2.   Par apstrādi atbildīgās personas vārds, uzvārds un adrese

Tā kā paziņojums par datu aizsardzību ir spēkā vairākiem Berner grupas uzņēmumiem, attiecīgā persona, kura ir atbildīga Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē, tiek vienkāršošanas nolūkā norādīta šādā datnē:

3.   Mūsu ārējā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Vācijas Berner grupas uzņēmumiem:

Skartajai personai jautājumu vai ierosinājumu gadījumā par datu aizsardzības jautājumiem attiecībā uz Vācijas Berner grupas uzņēmumiem, ir tiesības tieši sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu.

4.   Pasūtījumu pārvaldība un izpilde

Nākamajā nodaļā tiks aplūkota informācija klientiem (jums) par jūsu personas datu apstrādi attiecībā uz mūsu darījumu attiecībām.

4.1.     Personas informācija

Mēs apstrādājam personas datus, kurus mēs saņemam no saviem klientiem vai citām ieinteresētajām personām mūsu darījumu attiecību realizēšanas procesā, lai izpildītu pasūtījumus vai veiktu pēcpārdošanas darbības, piemēram, preču atdošana atpakaļ vai pretenziju apstrāde.

Apstrādes likumība balstās uz VDAR 6. panta 1. daļas b. apakšpunktu (līguma izpilde) un 6. panta 1. daļas f. apakšpunktu (likumīgās intereses), identifikācijas un saziņas mērķiem, kā arī, lai apstrādātu pasūtījumu un maksājumus.

Mūsu līgumisko attiecību laikā mēs vācam un apstrādājam informāciju papīra un digitālā formātā. Attiecīgie dati ir:

·         Vārds, uzvārds

·         Adrese

·         Maksājuma informācija / Bankas konta informācija

·         Informācija par cenām

Papildu personas un identifikācijas datiem, tā var ietvert arī datus no mūsu līgumisko saistību izpildes, dokumentācijas datus un citus salīdzināmus datus.

4.2.     Jūsu datu lietotāji

Jūsu dati tiks nodoti tikai tām mūsu uzņēmuma nodaļām, kam nepieciešama šāda informācija, lai mēs varētu izpildīt savas līgumiskās un tiesiskās saistības. Mūsu izmantotie pakalpojumu sniedzēji un pārstāvji arī var saņemt datus šādiem mērķiem. Šie uzņēmumi darbojas šādās kategorijās: IT pakalpojumi, loģistika vai telekomunikācijas.


 

Attiecībā uz datu nodošanu saņēmējiem ārpus uzņēmuma jāpiezīmē, ka mēs ievērojam piemērojamos datu aizsardzības normatīvos aktus. Mēs izpaudīsim informāciju par jums tikai, ja mums likumā ir noteikts šāds pienākums, ja esat sniedzis mums savu piekrišanu vai mēs esam pilnvaroti sniegt šādu informāciju. Šādos apstākļos personas datu saņēmēji var būt, piemēram:

·         sabiedriskās organizācijas un iestādes (piemēram, biroji, nodokļu iestādes) likumiskā vai oficiālā pienākuma gadījumā

·         Citi datu saņēmēji var būt tās iestādes, attiecībā uz kurām jūs esat sniedzis mums piekrišanu datu nodošanai.

4.3.     Datu glabāšanas periods

Mēs apstrādājam un uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas līgumiskās un tiesiskās saistības.

Mums ir arī vairāki uzglabāšanas un dokumentēšanas pienākumi, kas cita starpā izriet no Vācijas komerckodeksa (HGB).

Uzglabāšanas periods tiek izvērtēts saskaņā ar likumisko noilgumu, kas var izrādīties līdz pat trīsdesmit gadiem, pamatojoties uz Vācijas civilkodeksa 195. pantu, saskaņā ar kuru parastais noilgums ir trīs gadi.

Līdzko datu uzglabāšana vairs nav nepieciešama apstrādes mērķa izpildei, un nepastāv tiesiskās uzglabāšanas periodi, jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti.

5.   Sīkdatnes

Mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek saglabātas datora sistēmā, izmantojot tīmekļa pārlūku.

Daudzas tīmekļa vietnes un serveri izmanto sīkdatnes. Daudzas sīkdatnes satur tā saucamo “sīkdatņu ID”. Sīkdatņu ID ir unikāls sīkdatnes identifikators. Tas sastāv no simbolu virknes, ar kuru tīmekļa vietnes un serveri var tikt sadalīti pa noteiktiem tīmekļa pārlūkiem, kuros sīkdatnes tiek uzglabātas. Tas palīdz apmeklētajām tīmekļa vietnēm un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūku starp citiem tīmekļa pārlūkiem, kas satur sīkdatnes. Attiecīgais tīmekļa pārlūks var tikt atkal atpazīts un noteikts, izmantojot unikālo sīkdatņu identifikatoru. Izmantojot sīkdatnes, mēs varam nodrošināt tīmekļa vietnes lietotājus ar lietotājiem draudzīgiem pakalpojumiem, kas nebūtu iespējams bez sīkdatnes izvietošanas.

Izmantojot sīkdatnes, informācija un pakalpojumi mūsu tīmekļa vietnē var tikt optimizēti, lai sniegtu labumu lietotājam. Kā jau minējām, sīkdatnes palīdz mums atkal atpazīt mūsu tīmekļa vietnes lietotāju. Šādas atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Tīmekļa vietnes lietotājam, kurš izmanto sīkdatnes, piemēram, nav nepieciešamības ievadīt savus piekļuves datus atkārtoti katru reizi, kad viņš vai viņa apmeklē tīmekļa vietni, jo to veic vietne un sīkdatnes, kas tiek uzglabātas lietotāja datorsistēmā. Turpmākais piemērs ir sīkdatne, kas pārvalda iepirkumu grozu tīmekļa vietnes veikalā. Tīmekļa vietnes veikals ievēro preces, kuras klients ir ievietojis virtuālajā iepirkšanās grozā, izmantojot sīkdatni.

Attiecīgā persona var jebkurā laikā nepieļaut mūsu tīmekļa vietnes veikto sīkdatņu izvietošanu, attiecīgi pielāgojot izmantotā tīmekļa pārlūka iestatījumus, tādējādi pastāvīgi atsakoties no sīkdatņu izvietošanas. Jau izvietotās sīkdatnes var tikt jebkurā laikā dzēstas, izmantojot tīmekļa pārlūku vai citu programmatūras lietotni. Tas iespējams visos parastajos tīmekļa pārlūkos. Ja attiecīgā persona atspējo sīkdatņu izvietošanu izmantotajā tīmekļa pārlūkā, noteiktos apstākļos var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

6.   Vispārējo datu un informācijas vākšana

Katru reizi, kad attiecīgā persona vai automātiskā sistēma piekļūst tīmekļa vietnei, mūsu uzņēmuma tīmekļa pārlūks iegūst daudzus vispārējo datu un informācijas fragmentus. Šie vispārējie dati un informācija tiek uzglabāta garās datnēs serverī. Var tikt savākti tādi dati, kā izmantotā pārlūka veidi un versijas, operētājsistēmas, ko izmanto piekļuves sistēma, tīmekļa vietne, no kuras piekļuves sistēma sasniedz mūsu tīmekļa vietni, tīmekļa apakšvietnes, kurām tiek piekļūts mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot piekļuves sistēmu, piekļuves tīmekļa vietnei datums un laiks, interneta protokola adrese (IP adrese), piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un citi līdzīgi dati un informācija, kas palīdz novērst risku uzbrukuma IT sistēmai gadījumā.

Izmantojot vispārējos datus un informāciju, mūsu uzņēmums neizdara secinājumus par attiecīgo personu. Šāda informācija ir nepieciešama, lai pareizi nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes saturu, optimizētu tās saturu, kā arī reklāmu tai, garantētu pastāvīgu mūsu IT sistēmu un mūsu tīmekļa vietnes tehnoloģijas funkcionalitāti, kā arī sniegtu tiesībsargājošajām iestādēm informāciju, kas nepieciešama saukšanai pie atbildības kiberuzbrukuma gadījumā. Šādi anonīmi iegūtie dati un informācija tiek šī iemesla dēļ izvērtēta mūsu uzņēmumā statistiskā nozīmē, un ar mērķi uzlabot datu aizsardzību un datu drošību mūsu uzņēmumā, lai maksimāli nodrošinātu optimālo aizsardzības līmeni mūsu apstrādātajiem personas datiem. Servera žurnāla datņu anonīmie dati tiek uzglabāti atsevišķi no attiecīgās personas iesniegtajiem personas datiem.

7.   Reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Datu subjekts var reģistrēties pārziņa tīmekļa vietnē, sniedzot personas datus. Pārzinim nodotos personas datus nosaka attiecīgā ievades maska, ko izmanto reģistrācijai. Datu subjekta ievadītie personas dati tiek savākti un uzglabāti tikai iekšējai pārziņa lietošanai un paša datu subjekta mērķiem. Pārzinis var nodrošināt, lai dati tiktu nosūtīti vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, iepakošanas pakalpojuma sniedzējam, kurš izmanto personas datus tikai iekšējai lietošanai, kas attiecināma uz pārzini.

Datu subjekta interneta pakalpojuma sniedzēja (IPS) piešķirta IP adrese, reģistrācijas datums un laiks tiek uzglabāti reģistrācijas laikā datu pārziņa tīmekļa vietnē. Šie dati tiek uzglabāti, lai novērstu mūsu pakalpojumu neatbilstošu lietošanu, un, ja nepieciešams, lai mēs varētu izmeklēt veiktos noziedzīgos nodarījumus. Šajā sakarā šo datu uzglabāšana ir nepieciešama, lai pasargātu datu pārzini. Šie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja to pieprasa likums, vai kriminālvajāšanas veikšanai.

Datu subjekta reģistrācija ar brīvprātīgu personas datu sniegšanu sniedz iespēju pārzinim piedāvāt datu subjektam saturu vai pakalpojumus, kurus pēc savas būtības var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētajām personām ir tiesības jebkurā laikā grozīt reģistrācijas laikā sniegtos personas datus vai lūgt tos pilnībā dzēst no datu pārziņa datubāzes.

Pārzinis vienmēr un pēc pieprasījuma informē katru datu subjektu par personas datiem, kas attiecas uz šo datu subjektu. Pārzinis arī veiks labojumus vai izdzēsīs personas datus pēc datu subjekta pieprasījuma vai paziņojuma, ar nosacījumu, ka nepastāv tiesisks pienākums saglabāt šādus datus.

8.   Parakstīšanās mūsu Informatīvā biļetena saņemšanai

Mūsu tīmekļa vietnē lietotājiem ir iespēja parakstīties mūsu uzņēmuma informatīvā biļetena saņemšanai. Kādi personas dati tiek nosūtīti personai, kura ir atbildīga par apstrādi, pasūtot informatīvo biļetenu, nolemj ievades maska, kas tiek izmantota šim mērķim.

Mūsu uzņēmums regulāros intervālos ar informatīvā biļetena palīdzību informē savus klientus un darījumu partnerus par uzņēmuma piedāvājumiem. Mūsu uzņēmuma informatīvo biļetenu var saņemt tikai attiecīgā persona, ja tai ir spēkā esoša e-pasta adrese, un šī persona ir reģistrējusies tās saņemšanai. Juridiskos nolūkos apstiprinājuma e-pasts dubultā brīvprātīgās iesaistīšanās procedūrā tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru ievadīja attiecīgā persona pirmajā reizē informatīvā biļetena nosūtīšanai. Šis apstiprinājuma e-pasts ir nepieciešams, lai pārbaudītu, vai e-pasta īpašnieks kā attiecīgā persona ir pilnvarojusi informatīvā biļetena saņemšanu.

Piereģistrējoties informatīvā biļetena saņemšanai, attiecīgās personas izmantotās datorsistēmas IP adrese, kuru reģistrācijas laikā piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), un reģistrācijas datums un laiks arī tiek saglabāts. Šādu datu savākšana ir nepieciešama un sniedz iespēju izsekot (iespējamajai) datu subjekta e-pasta neatbilstošai izmantošanai vēlāk, un tādējādi ir uzskatāma par personas, kura atbild par apstrādi, tiesisko aizsardzību.

Personas dati, kas tika iegūti, reģistrējoties informatīvā biļetena saņemšanai, tiks izmantoti tikai, lai nosūtītu mūsu informatīvo biļetenu. Personas, kuras parakstās informatīvā biļetena saņemšanai, var tikt informētas pa e-pastu, ja tas ir nepieciešams informatīvā biļetena darbībai vai reģistrācijai, piemēram, izmaiņu gadījumā informatīvā biļetena piedāvājumā vai tehniskajos nosacījumos. Personas dati, kas tika iegūti informatīvā biļetena pakalpojuma sakarā, netiks nodoti trešajām personām. Attiecīgajai personai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mūsu informatīvā biļetena saņemšanas. Piekrišana personas datu, kuru attiecīgā persona ir sniegusi mums informatīvā biļetena nosūtīšanai, uzglabāšanai var tikt atsaukta jebkurā laikā. Lai atsauktu piekrišanu, katrā informatīvajā biļetenā ir attiecīga saite šādas darbības veikšanai. Tāpat ir iespējams jebkurā laikā tieši atrakstīties no mūsu informatīvā biļetena saņemšanas pārziņa tīmekļa vietnē vai informēt pārzini kādā citā veidā.

 

9.   Informatīvā biļetena izsekošana

Mūsu informatīvie biļeteni, kas ir nosūtīti galvenokārt, izmantojot Inxmail programmatūru, satur tā saucamos izsekošanas pikseļus. Izsekošanas pikselis ir miniatūrs grafiks, kas ievietots e-pastos, kas tiek nosūtīti HTML formātā, lai nodrošinātu žurnālfaila reģistrēšanu un analīzi. Tas ļauj veikt statistisko novērtējumu tam, vai veiktās mārketinga kampaņas ir bijušas veiksmīgas. Izmantojot iestrādātu pikseļu kodu, mēs varam atpazīt vai un kad e-pastu atvēra skartā persona, un kādas saites e-pastā tika aplūkotas.

Datu pārzinis glabā un izvērtē personas datus, kas tiek iegūti, izmantojot izsekošanas pikseļus, kas atrodas informatīvajā biļetenā, lai optimizētu informatīvā biļetena nosūtīšanu un pielāgotu saturu turpmākajiem informatīvajiem biļeteniem, lai tie labāk atbilstu attiecīgās personas interesēm. Šādi personas dati netiek nodoti trešajām personām. Skartajām personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt attiecīgo atsevišķo iebildumu izteikumu, kas tika iesniegts, izmantojot dubulto pieteikšanās procedūru. Pēc atsaukšanas datu pārzinis dzēš šos personas datus. Ja jūs atrakstāties no informatīvā biļetena saņemšanas, mūsu uzņēmums to automātiski uzskatīs par atsaukumu.

10.    Izsekošanas pakalpojumi

10.1. Aizsardzības politika attiecībā uz Facebook lietošanu

 

Par apstrādi atbildīgā persona ir integrējusi uzņēmuma Facebook komponentes mūsu tīmekļa vietnē, vai piedāvā ar uzņēmumu saistītas informatīvās lapas tieši Facebook. Facebook ir sociālais tīkls. Sociālais tīkls ir uz internetu balstīta satikšanās vieta, tiešsaistes kopiena, kas parasti sniedz iespēju lietotājiem sazināties vienam ar otru un savstarpēji mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot kā platforma viedokļu un pieredzes apmaiņai, vai ļauj interneta kopienai sniegt ar personu vai uzņēmumu saistītu informāciju. Facebook sniedz iespēju sociālo tīklu lietotājiem cita starpā veidot privātus profilus, augšupielādēt attēlus un sazināties, veicot draudzības pieprasījumus.

Facebook pārvalda Facebook, Inc,Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV. Par personas datu apstrādi atbildīgā persona, ja datu subjekts dzīvo ārpus ASV vai Kanādas, ir Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Katru reizi, kad lietotājs piekļūst kādai no pārziņa pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, kurā ir integrēta Facebook komponente (Facebook spraudnis), Facebook komponente mudina interneta pārlūku personas IT sistēmā automātiski lejupielādēt no Facebook attiecīgo Facebook komponenti.

Pārskats par Facebook spraudņiem ir atrodams šādā vietnē:https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en. Tehniskās procedūras laikā Facebook tiek informēts par to, kādu noteiktu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu attiecīgā persona ir apmeklējusi.

Ja attiecīgā persona tiek pierakstīta Facebook, Facebook atpazīst, kuras noteiktas mūsu tīmekļa vietnes apakšlapas attiecīgā persona apmeklē katru reizi, kad tā apmeklē tīmekļa vietni un visas palikšanas attiecīgajā tīmekļa vietnē laikā. Šo informāciju iegūst Facebook komponente, un Facebook to piešķir attiecīgās personas noteiktajam Facebook kontam. Ja persona nospiež Facebook pogu, kas ir integrēta tīmekļa vietnē, piemēram, pogu “Patīk”, vai ja persona sniedz komentāru, Facebook piešķir šo informāciju attiecīgās personas personīgajam Facebook kontam un uzglabā šīs personas datus.

Facebook saņem informāciju, izmantojot Facebook komponenti, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu tīmekļa vietni, kad attiecīgā persona pierakstās Facebook tajā pašā laikā, kad tā piekļūst mūsu tīmekļa vietnei, un tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona nospiež uz Facebook komponentes. Ja attiecīgā persona nevēlas, lai šī informācija tiktu nosūtīta uz Facebook, to ir iespējams novērst, pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma izrakstoties no Facebook konta.

Facebook publicētā datu aizsardzības politika, kas ir pieejama vietnē https://www.facebook.com/about/privacy/, nodrošina informāciju par Facebook veikto personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu. Tā izskaidro arī, kādas iestatījumu izvēles Facebook piedāvā, lai nodrošinātu attiecīgās personas aizsardzību.

Papildus tam ir pieejamas vairākas lietotnes, ar kuru palīdzību var aizliegt datu nosūtīšanu Facebook, piemēram, Webgraph pakalpojumu sniedzēja Facebook bloķētājs, kuru var iegūt vietnē http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Attiecīgā persona var izmantot šādas lietotnes, lai aizliegtu datu nosūtīšanu uz Facebook.


 

10.2. Datu aizsardzības nosacījumi par Google Analytics izvietošanu un izmantošanu

Par apstrādi atbildīgā persona ir integrējusi Google Analytics komponenti šajā tīmekļa vietnē (kopā ar anonimizācijas funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analīze nozīmē datu reģistrēšanu, vākšanu un izvērtēšanu par tīmekļa vietnes apmeklētāju darbībām. Tīmekļa analīzes pakalpojums citu datu par to, no kuras tīmekļa vietnes attiecīgā persona nokļuva tīmekļa vietnē, (“nosūtošā vietne”) starpā ietver informāciju par to, kādas tīmekļa apakšvietnes tika aplūkotas, vai cik bieži, un par laiku, kāds tika patērēts attiecīgās apakšvietnes aplūkošanai. Tīmekļa analīze galvenokārt tiek izmantota, lai optimizētu tīmekļa vietni un veiktu izdevumu/ieguvumu analīzi no tīmekļa reklāmas.

Google Analytics komponenti pārvalda Google, Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, ASV.

Mūsu uzņēmums izmanto piedēkli “_gat._anonymizeIp” tīmekļa analīzes veikšanai, izmantojot Google Analytics. Izmantojot šo piedēkli, Google nodala un anonimizē ietekmētās personas interneta savienojuma IP adresi, ja mūsu tīmekļa vietnēm tiek piekļūts no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts.

Google Analytics komponentes mērķis ir analizēt apmeklētāju plūsmu uz mūsu tīmekļa vietni. Google izmanto iegūtos datus un informāciju, cita starpā, lai izvērtētu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, sagatavotu mums tiešsaistes ziņojumus, kuros ir atspoguļotas darbības mūsu tīmekļa vietnēs, un nodrošinātu mūs ar turpmākajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu.

Google Analystics izvieto sīkdatni attiecīgās personas IT sistēmā. Izvietojot sīkdatni, Google ir iespēja analizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Katru reizi, kad notiek piekļuve individuālām lapām šajā tīmekļa vietnē, kuras pārvalda trešā persona, kura atbild par datu apstrādi, un kurās ir iestrādāta Google Analytics komponente, tīmekļa pārlūks attiecīgās personas IT sistēmā automātiski nosūta datus Google, pateicoties Google Analytics komponentei, analīzes veikšanas nolūkā. Šīs tehniskās procedūras kontekstā Google kļūst pieejami personas dati, piemēram, attiecīgās personas IP adrese, kas cita starpā, sniedz Google iespēju saprast apmeklētāja un klikšķu izcelsmi un tālāk izsniegt komisijas maksas paziņojumus.

Izmantojot sīkdatni tiek saglabāta personas informācija, vieta, dati par to, no kuras šāda piekļuve tika veikta un cik bieži attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu tīmekļa vietni. Katras mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā šie personas dati, tostarp attiecīgās personas interneta savienojuma IP adrese tiek nosūtīta Googe ASV. Google saglabā personas datus ASV. Noteiktos apstākļos Google nodod personas datus, kas iegūti, veicot noteiktu tehnisko procedūru, trešajai personai.

Kā jau iepriekš minēts, attiecīgā persona var jebkurā laikā var nepieļaut mūsu tīmekļa vietnes veikto sīkdatņu izvietošanu, attiecīgi pielāgojot izmantotā tīmekļa pārlūka iestatījumus, tādējādi pastāvīgi atsakoties no sīkdatņu izvietošanas. Šādi tīmekļa pārlūka iestatījumi arī neļaus Google izvietot sīkdatni attiecīgās personas IT sistēmā. Papildus tam, jebkuru Google Analytics izvietoto sīkdatni ir iespējams dzēst, izmantojot tīmekļa pārlūku vai citu programmatūras lietotni.

Personai ir tiesības arī iebilst pret Google Analytics radīto datu, kas saistīti ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, reģistrēšanu, kā arī Google veiktu šādu datu apstrādi. Lai to izdarītu, personai ir nepieciešams lejupielādēt un instalēt pārlūka papildinājumu, izmantojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šāds pārlūka pielikums informē Google Analytics, izmantojot JavaScript, ka Google Analytics nevar tikt nosūtīti dati vai informācija par tīmekļa vietņu apmeklējumu. Šādu pārlūka pielikuma instalēšanu Google sapratīs kā atteikumu. Ja attiecīgās personas IT sistēma vēlāk tiek dzēsta, formatēta vai atkātoti instalēta, attiecīgajai personai būs atkārtoti jāinstalē pārlūka pielikums, lai atspējotu Google Analytics. Ja attiecīgā persona vai kāda cita persona, kura ir saistīta ar šādas personas ietekmes sfēru, atinstalē vai atspējo pārlūka pielikumu, pastāv iespēja atkārtoti instalēt vai iespējot pārlūka pielikumu.

Plašāka informācija un Google datu aizsardzības nosacījumi ir pieejami vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ un www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics darbība sīkāk tiek aprakstīta šādā vietnē: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10.3. Google Tag Manager

Google Tag Manager ir sistēma, ar kuras palīdzību pārdevēji var pārvaldīt tīmekļa vietnes birkas, izmantojot saskarni. Tool Tag Manager, kas ievieš birkas, ir domēns, kas nesatur sīkdatnes un pats nevāc personas datus. Rīks iespējo citu birku, kuras varētu pašas savākt datus, palaišanu. Google Tag Manager nepiekļūst šiem datiem. Ja deaktivizēšana tiek veikta domēna vai sīkdatnes līmenī, tā ir spēkā attiecībā uz visām izsekošanas birkām, kas ir ieviestas ar Google Tag Manager palīdzību. http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

 

10.4. Double Click

 

Double Click ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (‘Google’) sniegts pakalpojums. Google Doubble Click izmanto sīkdatnes, lai parādītu jums būtiskos sludinājumus. Jūsu pārlūkam ir piešķirts anonīms identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kuri sludinājumi tiek parādīti jūsu pārlūkā un kuri sludinājumi tika atvērti. Sīkdatnes nesatur personas informāciju. DoubleClick sīkdatņu izmatošana tikai sniedz iespēju Google un tās partneru tīmekļa vietnēm nodrošināt reklāmu balstoties uz iepriekšējiem apmeklējumiem mūsu vai citās tīmekļa vietnēs internetā. Google nosūta sīkdatņu iegūto informāciju uz serveri ASV analīzei, un informācija tur tiek uzglabāta. Google ievēro ES un ASV privātuma vairoga nosacījumus un ir reģistrējusies Privātuma vairoga programmā. Google nekad neapvienos jūsu datus ar citiem Google ierakstītajiem datiem. Plašāka informācija par Google datu aizsardzības vadlīnijām ir pieejama, nospiežot uz šādas saites (pēdējais atjauninājums 2018. gada maijā):www.privacy.google.uk

 

10.5. Google Optimize

 

Mūsu tīmekļa vietne arī izmanto Google Optimize. Google Optimize ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (‘Google’) sniegts pakalpojums. Google Optimize analizē dažādus mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas variantus un palīdz mums uzlabot klientiem draudzīgu vidi saskaņā ar lietotāju rīcību mūsu tīmekļa vietnē. Iegūtie dati ir anonīmi. Google Optimize ir Google Analytics integrēts rīks. Jūs varat atturēt Google no sīkdatņu veidoto datu iegūšanas un apstrādes attiecībā uz tīmekļa vietņu izmantošanu, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams, nospiežot uz šādas saites www.tools.google.com

10.6. Dynatrace

Šī tīmekļa vietne izmanto arī Dynatrace programmatūru, kas iegūst un uzglabā datus izpildes un lietotāju pieredzēs nolūkā, kam ir nepieciešams iegūt līdz astoņiem cipariem saīsinātu IP adresi. Šī tīmekļa vietne uzglabās arī pilnu IP adresi, izmantojot Elastisearch programmatūru neilgu laiku, lai novērstu hakeru uzbrukumus.

10.7. Userlike

Šī tīmekļa vietne izmanto Userlike, reāllaika sakaru programmatūru, ko piedāvā uzņēmums Userlike UG (ar ierobežotu atbildību). Userlike izmanto “sīkdatnes” – teksta datnes, kuras ir saglabātas jūsu datorā un nodrošina personalizētas sarunas iespēju reāllaika tērzēšanas veidā. Tiks saglabāts arī saziņas protokols. Tajā uzglabātie dati netiek izmantoti tīmekļa vietnes apmeklētāja personas identificēšanai vai citiem mērķiem.

 

 

10.8. Datu aizsardzības noteikumi par LinkedIn lietošanu un piemērošanu

 

Pārzinis ir integrējis LinkedIn Corporation komponentes šajā tīmekļa vietnē. LinkedIn ir uz tīmekli balstīts sociālais tīkls, kas ļauj lietotājiem sazināties ar esošajiem darījumu partneriem un veidot jaunus kontaktus. Vairāk nekā 400 miljoni reģistrēto lietotāju vairāk nekā 200 valstīs lieto LinkedIn. Tā ir uz pašreizējo brīdi lielākā platforma darījumu kontaktiem un viena no visvairāk apmeklētākajām tīmekļa vietnēm pasaulē.

LinkedIn pārvalda LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ASV. Datu aizsardzības jautājumi ārpus ASV atrodas LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Place, Dublin 2, Īrija, kompetencē.

Katru reizi, kad LinkedIn komponente (LinkedIn spraudnis) tiek instalēts mūsu tīmekļa vietnē, šī komponente liek attiecīgās personas izmantotajam pārlūkam lejupielādēt atbilstošu LinkedIn komponentes attēlu. Plašāka informācija par LinkedIn spraudni ir pieejama vietnē https://developer.linkedin.com/plugins. Tehniskās procedūras laikā LinkedIn tiek informēts par to, kādu noteiktu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu attiecīgā persona ir apmeklējusi.

Ja attiecīgā persona tiek pierakstīta LinkedIn, LinkedIn atpazīst, kādas noteiktas mūsu tīmekļa vietnes apakšlapas attiecīgā persona apmeklē katru reizi, kad viņa apmeklē tīmekļa vietni un visas palikšanas attiecīgajā tīmekļa vietnē laikā. Šo informāciju iegūst LinkedIn komponente, un LinkedIn to piešķir attiecīgās personas noteiktajam LinkedIn kontam. Ja persona nospiež LinkedIn pogu, kas ir integrēta tīmekļa vietnē, LinkedIn piešķir šo informāciju attiecīgās personas noteiktajam LinkedIn kontam un uzglabā personas datus.

LinkedIn saņem informāciju, izmantojot komponenti, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu tīmekļa vietni, kad attiecīgā persona pierakstās LinkedIn tajā pašā laikā, kā piekļūstot mūsu tīmekļa vietnei, un tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona nospiež uz LinkedIn komponentes. Ja šādas informācijas nosūtīšana LinkedIn nav nepieciešama, persona var nepieļaut nosūtīšanu, izrakstoties no sava LinkedIn konta pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas.

LinkedIn piedāvā iespēju atrakstīties no e-pasta ziņojumu, teksta ziņojumu un mērķēto sludinājumu saņemšanas, kā arī pārvaldīt sludinājumu iestatījumus vietnē https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn izmanto arī tādus partnerus kā Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua un Lotame, kas var iestatīt sīkdatnes. No šādām sīkdatnēm var atteikties vietnē https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn spēkā esošā politika ir pieejama https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn sīkdatņu politika ir pieejama https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10.9. Datu aizsardzības politika WiredMinds izmantošanai un piemērošanai

 

Par WiredMinds integrēto komponenšu apstrādi šajā tīmekļa vietnē atbildīgā persona. WiredMinds komponentes automātiski identificē un kvalificē uzņēmumus, kas apmeklē Tīmekļa vietni. WiredMinds komponente dod iespēju tīmekļa vietnes operatoram, izmantojot komponenti, radīt uzvedinošas informācijas vienības, t. i., kvalificēt iespējamos jaunos klientus.

WiredMinds turētāja sabiedrība ir WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Štutgarte, Vācija.

Mēs izmantojam WiredMinds pikseļu kodu. Izsekošanas pikselis ir miniatūrs grafiks, kas ievietots tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu žurnālfaila reģistrēšanu un analīzi turpmākajai statistiskajai analīzei.

WiredMinds izvieto sīkdatni personas IT sistēmā. Iestatot sīkdatni, mums ir iespēja analizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

Izmantojot iegūtos datus tiek veidoti pseidonimizēti lietotāja profili. Pseidonimizēti lietotāja profili tiek izmantoti, lai analizētu lietotāja uzvedību un ļautu mums uzlabot mūsu piedāvājumus internetā. Dati, kas iegūti, izmantojot WiredMinds komponenti, netiks izmantoti, lai identificētu datu subjektu bez iepriekšējas, atsevišķas un skaidri izteiktas datu subjekta piekrišanas. Šie dati netiek kombinēti ar personas datiem vai citiem datiem, kas satur to pašu pseidonīmu.

Katru reizi, kad tiek pieprasītas šīs tīmekļa vietnes individuālās lapas, WiredMinds komponente automātiski liek interneta pārlūkam personas IT sistēmā nosūtīt datus tiešsaistes analīzei. Šī procesa laikā WiredMinds saņem informāciju par personas datiem, piemēram, IP adresi, kas tiek izmantota cita starpā, lai izsekotu apmeklētāju un klikšķu izcelsmei.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzglabātu personas informāciju, piemēram, piekļuves laiku, vietu, no kurienes tika veikta piekļuve un mūsu vietnes apmeklējumu biežumu. Katru reizi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, personas dati, tostarp izmantotā Interneta savienojuma IP adrese tiek nosūtīta uz WiredMinds serveri. Šos personas datus uzglabā WiredMinds, bet tie netiek nodoti trešajām personām.

Attiecīgā persona var jebkurā laikā nepieļaut, lai mūsu tīmekļa vietne izvieto sīkdatnes, saskaņā ar iepriekš minēto, izmantojot lietotā interneta pārlūka attiecīgos iestatījumus un tādējādi pastāvīgi iebilstot sīkdatņu iestatīšanai. Šādi izmantotā tīmekļa pārlūka iestatījumi arī neļaus WiredMinds izvietot sīkdatni attiecīgās personas IT sistēmā. Turklāt WiredMinds jau iestatīto sīkdatni ir iespējams jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas.

Datu subjektam tiek piedāvāta iespēja arī iebilst pret WiredMinds veidoto datu vākšanu attiecībā uz tīmekļa vietnes izmantošanu un nepieļaut šādu vākšanu. Attiecīgajai personai ir jānospiež uz Nesekot maniem apmeklējumiem saitē https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Ja personas IT sistēma tiek dzēsta, formatēta vai atkārtoti iestatīta vēlākā datumā, attiecīgajai personai ir atkal jāiestata atteikuma sīkdatne.

Papildu informācija par WiredMinds spēkā esošo datu aizsardzības politiku ir pieejama vietnē https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/.

10.10.         Datu aizsardzības politika Xing izmantošanai un piemērošanai

 

Par Xing integrēto komponenšu apstrādi šajā tīmekļa vietnē atbildīgā persona. Xing ir uz tīmekli balstīts sociālais tīkls, kas ļauj lietotājiem sazināties ar esošajiem darījumu partneriem un veidot jaunus kontaktus. Individuālie lietotāji var Xing veidot savus personas profilus. Piemēram, uzņēmumi var Xing veidot uzņēmumu profilus vai publicēt darba piedāvājumus.

Xing pārvalda XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija.

Katru reizi, kad tiek apmeklēta kāda no pārziņa pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, kurā ir integrēta Xing komponente (Xing spraudnis), attiecīgā Xing komponente automātiski mudina interneta pārlūku personas IT sistēmā lejupielādēt no Xing attiecīgo Xing komponenti. Plašāka informācija par Xing spraudņiem ir pieejama vietnē https://dev.xing.com/plugins. Šī tehniskās procesa laikā Xing tiek informēts par to, kādu noteiktu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu attiecīgā persona ir apmeklējusi.

Ja attiecīgā persona tajā pašā laikā pierakstās Xing, Xing atpazīst katru personas apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un visā palikšanas mūsu tīmekļa vietnē laikā, kura konkrētā tīmekļa vietne tiek apmeklēta. Šo informāciju iegūst Xing komponente, un Xing to piešķir attiecīgās personas noteiktajam Xing kontam. Ja persona nospiež Xing pogu, kas ir integrēta tīmekļa vietnē, piemēram, pogu “Dalīties”, Xing piešķir šo informāciju attiecīgās personas noteiktajam Xing kontam un uzglabā šīs personas datus.

Xing saņem informāciju, izmantojot komponenti, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu tīmekļa vietni, kad attiecīgā persona pierakstās Xing tajā pašā laikā, kā piekļūstot mūsu tīmekļa vietnei, un tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona nospiež uz Xing komponentes. Ja šādas informācijas nosūtīšana Xing nav nepieciešama, persona var nepieļaut nosūtīšanu, izrakstoties no sava Xing konta pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas.

Xing publicētie datu aizsardzības noteikumi, kuri ir pieejami https://www.xing.com/privacy, nodrošina informāciju par Xing veikto personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu. Xing ir publicējis arī datu aizsardzības paziņojumu XING dalīties pogai tīmekļa vietnē https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

10.11.         Datu aizsardzības politika YouTube izmantošanai un piemērošanai

 

Par Youtube integrēto komponenšu apstrādi šajā tīmekļa vietnē atbildīgā persona. YouTube ir interneta video portāls, kas ļauj video publicētājiem bez maksas publicēt videoklipus un citiem apmeklētājiem aplūkot, novērtēt un komentēt tos. YouTube ļauj publicēt dažādus video, tādēļ, izmantojot interneta portālu, ir iespējams pieprasīt pilnīgas filmu un televīzijas programmas, kā arī pašu lietotāju veidotos mūzikas video, treilerus un video.

YouTube pārvalda YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube, LLC ir Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV, saistītais uzņēmums.

Katru reizi, kad Youtube (Youtube video) tiek integrēta kādā datu pārziņa pārvaldītās tīmekļa vietnes individuālajām lapām, attiecīgā Youtube komponente automātiski mudina interneta pārlūku personas IT sistēmā lejupielādēt no Youtube attiecīgo Youtube komponenti. Plašāku informāciju par Youtube var atrast apmeklējot vietni https://www.youtube.com/yt/about/. Tehniskās procedūras laikā Youtube un Google tiek informēts par to, kādu noteiktu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu attiecīgā persona ir apmeklējusi.

Ja attiecīgā persona vienlaikus pierakstās Youtube, Youtube atpazīst, kuru mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu persona apmeklē, kad tā pieprasa apakšlapu, kas satur Youtube video. Šo informāciju iegūst Youtube un Google, un to piešķir attiecīgās personas noteiktajam Youtube kontam.

Youtube un Google saņem informāciju, izmantojot Facebook komponenti, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu tīmekļa vietni, kad attiecīgā persona pierakstās Youtube tajā pašā laikā, kā piekļūstot mūsu tīmekļa vietnei, un tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona nospiež uz Youtube komponentes. Ja šādas informācijas nosūtīšana Youtube un Google nav nepieciešama, persona var nepieļaut nosūtīšanu, izrakstoties no sava Youtube konta pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas.

Youtube publicētie datu aizsardzības noteikumi, kuri ir pieejami https://www.xing.com/privacy, nodrošina informāciju par Youtube veikto personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu.

11.    Iespēja veikt saziņu, izmantojot tīmekļa vietni

Pamatojoties uz tiesisko regulējumu, mūsu uzņēmuma tīmekļa vietne satur informāciju, kas ļauj ātri sazināties ar mūsu uzņēmumu elektroniskā veidā, kā arī nodrošina tiešu saziņu ar mums, kas arī satur vispārēju e-pasta adresi. Ja attiecīgā persona izvēlas saziņu ar trešo personu, kura ir atbildīga par apstrādi, izmantojot kontakta veidlapu, attiecīgās personas nosūtītie dati tiks automātiski saglabāti. Šādi personas dati, ko attiecīgā persona brīvprātīgi nosūta par apstrādi atbildīgajai personai, tiek saglabāti pieprasījuma apstrādei vai lai sazinātos ar attiecīgo personu. Šādi personas dati netiek nodoti trešajām personām.

12.    Parastā personas datu dzēšana un bloķēšana

Par apstrādi atbildīgā persona tikai apstrādā un uzglabā attiecīgās personas datus laika periodā, kāds ir nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes rezultātu, vai ciktāl to likumdevējvara to nosaka normatīvajos aktos, kas veido pamatu atbildīgās personas veiktajai datu apstrādei. Ja beidzas uzglabāšanas periods vai likumdevēja iestādes noteiktais uzglabāšanas periods, personas dati var tikt bloķēti vai dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13.    Attiecīgās personas tiesības

13.1. Tiesības saņemt informāciju

Katrai attiecīgajai personai ir tiesības pieprasīt no personas, kura ir atbildīga par apstrādi, apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati par viņu. Ja attiecīgā persona vēlas iesniegt prasību par savām tiesībām uz apstiprinājumu, viņš vai viņa var sazināties ar Datu apstrādes speciālistu vai citu par datu apstrādi atbildīgās personas darbinieku šim mērķim.

13.2. Tiesības uz informāciju

Personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par uzglabātajiem personas datiem no trešās personas, kura ir atbildīga par apstrādi, un saņemt šādas informācijas kopiju kopā ar šeit noteikto informāciju:

·           Personu datu apstrādes mērķi,

·           apstrādāto personas datu kategorijas,

·           saņēmējs vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir tikuši izpausti vai tiks izpausti, jo īpaši, saņēmēju valstīs, kas neatrodas ES sastāvā, vai starptautisko organizāciju gadījumā,

·           ja iespējams, plānotais laiks, uz kādu tiks saglabāti personas dati, vai, ja tas nav iespējams, šādu kritēriju noteikšanas kritēriji,

·           tiesību uz personas datu par sevi labošanu vai dzēšanu vai atbildīgās personas veiktas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesību iebilst pret šādu apstrādi esamība,

·           tiesību apstrīdēt darbības regulatīvajā iestādē esamība,

·           ja personas dati netiek iegūti no attiecīgās personas, pieejamā informācija par datu izcelsmi,

·           automātiskās lēmumu pieņemšanas iespēja, tostarp profilēšana, saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 22.1. un 4. pantu, un vismaz šādos gadījumos arī saturīga informācija par ietverto pamatojumu, kā arī šādas apstrādes tvērums un ietekme saistībā ar attiecīgo personu.

Attiecīgajai personai ir arī tiesības uz informāciju par to, vai personas dati ir tikuši nosūtīti uz valsti, kas nav ES sastāvā, vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā attiecīgajai personai arī ir tiesības saņemt informāciju par attiecīgajām garantijām saistībā ar nosūtīšanu.

Ja attiecīgā persona vēlas iesniegt prasību par savām tiesībām uz informāciju, viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar Datu apstrādes speciālistu šim mērķim.

13.3. Tiesības labot

Personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības pieprasīt tūlītēju nepareizo personas datu par viņu labošanu. Attiecīgajai personai ir tiesības, ņemot vērā apstrādes mērķi, pieprasīt, lai nepilnīgie personas dati tiktu aizpildīti arī papildu paziņojuma veidā.

Ja attiecīgā persona vēlas iesniegt prasību par savām tiesībām uz informāciju, viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar Datu apstrādes speciālistu šim mērķim.

13.4. Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības pieprasīt atbildīgajai personai, lai personas dati par viņu tiktu nekavējoties dzēsti, ja ir piemērojams kāds no šādiem pamatojumiem, vai, ja apstrāde nav nepieciešama:

·           Personas dati ir savākti šādiem mērķiem vai apstrādāti citā veidā, kādā tie vairs nav nepieciešami.

·           Attiecīgā persona atsauc savu piekrišanu, uz kuras tika balstīta apstrāde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.1. a. pantu vai 9.2.a. pantu, un nepastāv cits tiesiskais pamatojums šādai apstrādei.

·           Saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 21.1. pantu attiecīgā persona iesniedz pretenziju apstrādes veikšanai, un nepastāv primārs attaisnojošs pamatojums apstrādei, vai attiecīgā persona iesniedz pretenziju datu apstrādei saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 21.2. pantu.

·           Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi.

·           Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu tiesiskos pienākumus saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vai Dalībvalstu normatīvajiem aktiem, kuru subjekts ir atbildīgā persona.

·           Personas dati tika savākti attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti informācijas kopienā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 8.1. pantu.

Ja ir piemērojams kāds no iepriekš minētajiem pamatojumiem, un skartā persona vēlas panāk personas datu, kas tiek uzglabāti mūsu uzņēmumā dzēšanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var šajā nolūkā sazināties ar mūsu Datu apstrādes speciālistu. Mūsu Datu apstrādes speciālists nekavējoties nodrošinās šī dzēšanas pieprasījuma izpildi.

Ja mūsu uzņēmums ir publicējis personas datus, un ja mūsu uzņēmumam kā personai, kura ir atbildīga saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas 17.1. pantu ir pienākums dzēst šādus personas datus, mūsu uzņēmums, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, veic darbības, kas ietver arī tehniskos pasākumus, lai informētu citas personas, kuras ir atbildīgas par datu apstrādi, un kuras apstrādā publicētos personas datus, ka attiecīgā persona ir pieprasījusi no šādām citām personām, kuras ir atbildīgas par datu apstrādi, lai visas saites uz šādiem personas datiem vai šādu personas datu kopijas vai atveidojumi tiktu dzēsti, ar nosacījumu, ka apstrāde nav nepieciešama. Datu apstrādes amatpersona nodrošina to, kas ir nepieciešams katrā atsevišķajā gadījumā.

13.5. Tiesības ierobežot apstrādi

Visām personām, kuras ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības, ko sniedz attiecīgo Eiropas direktīvu un regulu Likumdevējs, pieprasīt atbildīgajai personai ierobežot datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem priekšnoteikumiem:

·           Attiecīgā persona apstrīd datu precizitāti par laika periodu, kas ļauj atbildīgajai personai pārbaudīt personas datu precizitāti.

·           Apstrāde ir nelikumīga, un attiecīgā persona atsakās dzēst personas datus, bet tai vietā pieprasa, lai personas datu apstrāde tiktu ierobežota.

·           Atbildīgajai personai vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķiem, bet attiecīgā persona tomēr pieprasa apliecināt, izpildīt vai aizstāvēt tiesiskās prasības.

·           Skartā persona ir iesniegusi pretenziju pret datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 21.1. pantu, un nav vēl noteikts, vai atbildīgās personas pienācīgajam pamatojumam ir prioritāte pār skartās personas pamatojumu.

Ja ir piemērojams kāds no iepriekš minētajiem priekšnoteikumiem, un skartā persona vēlas panākt personas datu, kas tiek uzglabāti mūsu uzņēmumā, ierobežošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var šajā nolūkā sazināties ar mūsu Datu apstrādes speciālistu. Datu aizsardzības speciālists nodrošina datu apstrādes ierobežošanu.

13.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības saņemt personas datus, kas uz viņu attiecas un kurus skartā persona ir sniegusi atbildīgajai personai, strukturētā, atjauninātā un mašīnlasāmā formātā. Viņam vai viņai ir papildu tiesības nosūtīt šādus datus citai atbildīgajai personai bez atbildīgās personas, kurai tika sniegti personas dati, iejaukšanās, ciktāl apstrāde balstās uz piekrišanu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.1. a. pantu vai 9.2.a. pantu, un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 9.2. a. pantu vai vienošanos saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.1.b. pantu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskas procedūras, ciktāl apstrāde nav nepieciešama, lai pabeigtu uzdevumu, kas ir sabiedriskās interesēs vai pabeigtu izpildīt oficiālas pilnvaras, kas ir tikušas piešķirtas atbildīgajai personai.


 

Izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 20.1 pantu, attiecīgajai personai ir tiesības arī lūgt personas datu tiešu nosūtīšanu no vienas atbildīgās personas otrai atbildīgajai personai, ja tas ir tehniski iespējams, un ciktāl tas neietekmē citu personu tiesības un brīvību.

Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību;, attiecīgajai personai ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu.

13.7. Tiesības iebilst

Personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības tādu iemeslu dēļ, kas izriet no viņa vai viņas attiecīgās situācijas, jebkurā laikā iebilst pret personas datu, kas skar viņu un tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.1. e. vai f. pantu, apstrādi. Tas attiecas uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem nosacījumiem.

Iebildumu gadījumā mūsu uzņēmums vairs neapstrādās personas datus, izņemot, ja mēs varam uzrādīt obligātu iemeslu šādai apstrādei, kas ir jāaizsargā un kam ir prioritāte pār attiecīgās personas interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde tiek izmantota tiesisko prasību celšanai, īstenošanas vai aizsardzībai.

Ja mūsu uzņēmums veic personas datu apstrādi, lai īstenotu tiešo mārketingu, attiecīgajai personai ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pretenziju pret personas datu apstrādi šāda mārketinga mērķiem. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar tiešo mārketingu. Ja attiecīgā persona iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem tieši mūsu uzņēmumam, tas vairs neturpinās apstrādāt personas datus šādiem mērķiem.

Turklāt attiecīgajai personai ir tiesības saistībā ar tās konkrēto situāciju iesniegt pretenzijas pret personas datu apstrādi, kas uz to attiecas un kuru veic mūsu uzņēmums zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības mērķiem vai statistiskos nolūkos saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 89.1. pantu, izņemot, ja šādas procedūras ir nepieciešamas, lai pabeigtu uzdevumu, kas ietilpst sabiedrisko interešu jomā.

Lai izmantotu iebilšanas tiesības, attiecīgā persona var tieši sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu.

13.8. Automatizēti lēmumi atsevišķos gadījumos, tostarp profilēšana

Katrai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības netikt pakļautai lēmumam, kas balstās tikai uz automātisku apstrādi, tostarp profilēšanu, kas veido tiesisku spēkā esamību attiecībā uz viņu vai būtiski ietekmē viņu līdzīgā veidā, ja šādi lēmumi nav nepieciešami, lai noslēgtu vai izpildītu vienošanos starp attiecīgo personu un atbildīgo personu, vai pieņemami, pamatojoties uz Eiropas Savienības vai dalībvalstu likumdošanu, kura attiecas uz atbildīgo personu, šādai likumdošanai saturot atbilstošas darbības, lai saglabātu attiecīgās personas tiesības un brīvības, kā arī pamatotās intereses, vai tie tiek pieņemti ar attiecīgās personas skaidri izteiktu piekrišanu.

Ja ir jāpieņem lēmumi par vienošanos starp attiecīgo personu un atbildīgo personu noslēgšanu vai izpildi, vai ja tie tiek pieņemti ar attiecīgās personas skaidri izteiktu piekrišanu, mūsu uzņēmums apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai pasargātu attiecīgās personas tiesības un brīvības, kā arī tās pamatotās intereses, kas vismaz ietver tiesības iejaukties atbildīgās personas darbībās, tiesības izskaidrot savu skatījumu un tiesības apstrīdēt lēmumu.


 

Ja attiecīgā persona vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automātiskajiem lēmumiem, viņš vai viņa šīm mērķim var jebkurā laikā sazināties ar mūsu Datu apstrādes speciālistu.

13.9. Tiesības uz piekrišanas atsaukšanu saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem

Personai, kuru skāris personas datu apstrādes process, ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, kas sniegta personas datu apstrādei. Ja attiecīgā persona vēlas izmantot savas tiesības atsaukt sniegto piekrišanu, viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar Datu apstrādes speciālistu šim mērķim.

14.    Datu aizsardzība iesniegumu gadījumā un pieteikšanās procesā

Par apstrādi atbildīgā persona savāc un apstrādā kandidātu personas datus pieteikšanās procedūras īstenošanas mērķiem. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas notiek gadījumā, kad kandidāts nosūta attiecīgos pieteikuma dokumentus mūsu uzņēmumam elektroniskā veidā, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa veidni, ko var atrast tīmekļa vietnē. Ja mūsu uzņēmums noslēdz darba līgumu ar kandidātu, nosūtītie dati tiks saglabāti darba attiecību kārtošanas mērķiem, ievērojot normatīvo aktu prasības. Ja mūsu uzņēmums nenoslēdz ar kandidātu darba līgumu, pieteikuma dokumenti tiks automātiski dzēsti 2 mēnešu laikā pēc lēmuma par pieteikuma noraidīšanu paziņošanas, izņemot, ja šāda dzēšana ir pretrunā ar personas, kura atbilst par apstrādi, pamatotajām interesēm. Pamatotas intereses šajā nozīmē ir, piemēram, pienākums sniegt pierādījumus lietvedībā saskaņā ar Vācijas Vispārējo vienādas attieksmes likumu (AGG).

15.    Kompetentā uzraudzības iestāde datu aizsardzības jautājumos

Tā kā paziņojums par datu aizsardzību ir spēkā vairākiem Berner grupas uzņēmumiem, datu aizsardzības iestāde, kura ir atbildīga Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē, tiek vienkāršošanas nolūkā norādīta šādā datnē:

16.    Grozījumi datu aizsardzības nosacījumos

Mēs paturam tiesības grozīt mūsu datu drošības un datu aizsardzības nosacījumus, ja tas ir nepieciešams tehnoloģiskās attīstības rezultātā. Šādos gadījumos mēs attiecīgi pielāgosim savu Paziņojumu par datu aizsardzību. Lūdzam pārliecināties par jaunāko mūsu Paziņojuma par datu aizsardzību versiju.

 

2018. gada septembrī – Berner grupa

Par mums Berner ir viens no vadošajiem Eiropas uzņēmumiem, kas pārdod palīgmateriālus, ķimikālijas, instrumentus auto un celtniecības nozares profesionāļiem. 6500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 4500 strādā pārdošanā, katru dienu sniedz augsta līmeņa pakalpojumu.
Kontakti

Klientu apkalpošana

Atsūti mums e-pastu info@berner.lv

Berner Jaunuma vēstules Parakstīties jaunumiem

Berner kontakti FAQ
Seko BERNER Seko mums sociālajos medijos