Alert message

Ienākt
Reģistrēties tūlīt
Vispārējie darījumu noteikumi

I.                   Līguma noslēgšana

I.2. Mēs veicam piegādes tikai komersantiem (kā definēts Latvijas Komerclikuma 1.panta 1.daļā), publisko tiesību juridiskām personām un publisko tiesību fondiem. Mēs neveicam piegādes fiziskām personām (patērētājiem).

I.3. Mūsu produkti ir izstrādāti un paredzēti vienīgi lietošanai profesionālajā (saimnieciskajā) darbībā, un tie neatbilst prasībām, kas noteiktas produktiem, kas paredzēti patērētājiem. Ņemot vērā minēto, mūsu produktu piegāde un pārdošana komersantiem notiek tikai ar mērķi komersantam tos izmantot savā saimnieciskajā darbībā. Komersantam nav tiesību mūsu produktus pārdot tālāk patērētājiem.

I.4. Gadījumā, ja komersants pārkāpj

I.3.punkta noteikumus, tas apņemas atlīdzināt [Berner Group Company] visus zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kas izriet no vai ir saistītas ar iepriekšminēto pārkāpumu.

Mēs veicam piegādes tikai saskaņā ar šādiem piegādes un maksāšanas nosacījumiem. Tie attiecas uz visām piegādēm, ja vien nav nepārprotami noslēgta atšķirīga rakstveida vienošanās. Mūsu piedāvājumi ikreiz var mainīties. Mūsu klientu servisa pārstāvjiem nav darījuma noslēgšanas pilnvaras. Pasūtījuma veikšanai ar juridisku spēku ir nepieciešama nepārprotama mūsu piekrišana. Tā tiek uzskatīta par piešķirtu, ja galvenā pārvalde pasūtījumu ir apstiprinājusi rakstveidā vai ir sagatavota preču pavadzīme = pasūtījuma apstiprinājums.

II. Cenas

Cenas ir norādītas neto no noliktavas; tās iekļauj likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli tikai tad, ja tas ir uzrādīts atsevišķi. Papildu izmaksas, piemēram, iesaiņošanas, transporta un apdrošināšanas izmaksas, nav iekļautas cenās. Par iesaiņojumu tiek aprēķināta pašizmaksas cena.

III. Maksāšanas nosacījumi

Maksājuma kavējuma gadījumā klients apņemas segt visas līgumpartnerim radušās izmaksas, pieskaitāmās izmaksas un skaidrās naudas izdevumus, neņemot vērā, no kādām pozīcijām tie izriet un kas viņam rodas, īstenojot savas likumīgās prasības saistībā ar šīm līgumattiecībām – tostarp izmaksas saskaņā ar tarifu, iesaistot licencētu inkaso biroju.

IV. Piegāde un piegādes laiks

Nododot preci ekspeditoram vai pārvadātājam, tomēr vēlākais – atstājot rūpnīcu vai noliktavu ‒ risks pāriet pircējam. Piegādes laiki ir norādīti pēc mūsu saprātīgiem ieskatiem, bet tie nav saistoši. Tie tiek noteikti, ņemot vērā visu piegādātāju piegādes iespējas. Ja pasūtītājs nav sniedzis nekādus norādījumus par preču nosūtīšanu, preču nosūtīšana notiek ar lētāko mūsu konstatēto transportēšanas veidu. Preču nosūtīšanu atpakaļ var veikt tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Mums ir tiesības veikt piegādi pa daļām. Ja mēs kavējam pakalpojuma sniegšanu, pasūtītājs var atkāpties no līguma, ja viņš mums piegādes veikšanai nosaka samērīgu papildu termiņu un mēs šo termiņu neievērojam. Prasības par zaudējumu atlīdzību netiek pieļautas, ja vien mūsu kavējums nav noticis tīši vai rupjas nolaidības dēļ.

V. Īpašumtiesību saglabāšana

Mēs paturam īpašumtiesības uz mūsu piegādātajām precēm līdz pilnīgai visu ar darījumu saistīto prasījumu samaksai, tostarp visu papildu prasījumu samaksai, kā arī līdz izsniegto vekseļu un čeku dzēšanai. Īpašumtiesību saglabāšana attiecas arī uz izstrādājumiem, ko iegūst apstrādes rezultātā. Ja preces, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, apķīlā trešās personas, pasūtītājam mūs nekavējoties par to jāinformē, pievienojot apķīlāšanas akta kopiju. Maksājuma kavējuma gadījumā pēc pircēja iepriekšējas rakstveida brīdināšanas uzņēmums "Berner" sava pilnvarotā pārstāvja personā ir tiesīgs pircējam atsaukt lietošanas tiesības uz piegādātajām precēm un piegādātās preces bez tiesu vai administratīvo iestāžu iejaukšanās patvarīgi izņemt uzglabāšanā, nosakot papildu 14 dienu maksāšanas termiņu, un pēc tam tās realizēt pēc saviem ieskatiem. Ja uzņēmums "Berner" izmanto savas īpašumtiesību saglabāšanas tiesības, pircējam ir pienākums uzņēmumam "Berner" atlīdzināt visus izdevumus, kas ir saistīti ar iespējamo nepieciešamo preces atpakaļatdošanu, zaudēto peļņu, iespējamajām nepieciešamajām remonta izmaksām, dīkstāves izmaksām un preces vērtības samazināšanos.

VI. Atbildība par defektiem, kas ir radušies piegādes laikā

Par defektiem, kas ir radušies piegādes laikā, mēs atbildām šādi: a) piegādātā prece bez maksas pēc mūsu ieskatiem tiek uzlabota vai piegādāta no jauna, ja tā pierādāmu apstākļu dēļ, kas ir radušies pirms riska pārejas, ir kļuvusi nelietojama vai arī ir bojāta. Ja preces uzlabošana nenotiek samērīgā laika periodā, pasūtītājam ir tiesības veikt pasūtījuma izmaiņas vai samazināšanu. b) Par zaudējumiem defektu seku dēļ mēs esam atbildīgi tikai tad, ja tie ir nodarīti apzināti vai rupjas nolaidības dēļ. c) Atbildības iestāšanās priekšnosacījums ir pasūtītāja sūdzības iesniegšana rakstveidā sešu dienu laikā. Šis periods sākas no brīža, kurā pasūtītājs defektu ir atklājis vai varēja būt atklājis, veicot tūlītēju rūpīgu pārbaudi. Tiesību aizsardzība saistībā ar garantiju saskaņā ar Civilkodeksa (ABGB) 933.b panta 2. daļu attiecībā pret uzņēmumu kā klientu tiek nepārprotami izslēgta.

Ūdeņraža trauslums

Izstrādājumiem ar galvanisku pārklājumu, augstas stiprības vai īpaši stiprinātiem izstrādājumiem ar stiepes izturību 1000 N/mm2 un kodola vai virsmas cietību no 320 HV var rasties trauslā sabrukšana. To var samazināt ar atlaidināšanu, bet nevar izslēgt (skat. DIN EN ISO 4042, DIN EN ISO 15330). Atbildība par sekām saistībā ar ūdeņraža trausluma radītiem defektiem tiek izslēgta. Ja klients vēlas mazināt trausluma risku, tas var notikt tikai pēc pasūtītāja nepārprotamas vēlmes izteikšanas un uz viņa risku.

VII. Tiesību nodošana

Pasūtītājs savas tiesības saskaņā ar šo līgumu var nodot trešām personām tikai ar mūsu rakstveida piekrišanu.

VIII. Datu aizsardzība

Klienta dati tiek saglabāti automātiski līgumattiecību ietvarā, apstrādāti un, ja nepieciešams, nosūtīti trešām personām, kurām ar mums ir darījuma attiecības. Klients apliecina tam savu piekrišanu. To jebkurā laikā var atsaukt ar nākotnes iedarbību. Mēs apstrādājam datus saskaņā ar Datu aizsardzības likuma noteikumiem.

IX. Nobeiguma noteikumi

Izpildes vieta un tiesas vieta attiecībā uz piegādēm un maksājumiem ir Liliju 20, Mārupe, LV-2167 Ja kāds no šiem piegādes un maksāšanas nosacījumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, visi pārējie šie pārdošanas noteikumi paliek spēkā.

 

Par mums Berner ir viens no vadošajiem Eiropas uzņēmumiem, kas pārdod palīgmateriālus, ķimikālijas, instrumentus auto un celtniecības nozares profesionāļiem. 6500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 4500 strādā pārdošanā, katru dienu sniedz augsta līmeņa pakalpojumu.
Kontakti

Klientu apkalpošana

Atsūti mums e-pastu info@berner.lv

Berner Jaunuma vēstules Parakstīties jaunumiem

Berner kontakti FAQ
Seko BERNER Seko mums sociālajos medijos