Login for at se priser.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu
Log ind for at bruge favoritter.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Frimann-Berner AS

1. Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Frimann-Berner AS (FB) skriftlig har godkjent disse.

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

2. Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som FB's representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrev, ordrebekreftelse eller levering. Tilbud gis med forbehold om endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater osv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har FB rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuelt. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, fritt levert Vøyenenga-Bærum.

 

3. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Oppgitte priser er veiledende og kan endres uten varsel.

 

4. Levering

Alle ordre leveres direkte fra lager, og det beregnes frakt pr. forsendelse. Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt omgående. Avvikelser vil kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at FB må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende.

Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av varer som ikke er lagerført hos FB og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt spesialkjøp, forbeholder FB seg retten til å levere inntil nærmeste pakkestørrelse selv om det er mer eller mindre enn det som er angitt i ordrebekreftelsen eller bestillingen.

 

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er å regne pr. 14 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Etter forfall påløper purreomkostninger og renter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling". Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis FB forlanger dette

 

6. Salgspant 

FB forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

 

7. Transportskader

Når kjøper mottar forsendelsen må kjøper selv kontrollere varens beskaffenhet, samt antall kolli.

Dersom det er transportskader, andre fysiske skader på varene eller andre mangler ved leveringen, er det meget viktig at kjøper beskriver eventuelle skader/mangler på fraktbrev/pakkseddel før man signerer for mottatt vare/varer. Få også fraktfører til å signere på dette, og ta vare på en kopi av fraktbrev/pakkseddel slik at denne kan benyttes ved reklamasjon/henvendelser.

Kjøper må selv fremsette krav til transportør, da Frimann-Berner AS ikke er ansvarlig for skader påført under transport.

Dersom fraktbrevet underskrives uten anmerkninger bortfaller kundens mulighet til å kunne reklamere i forhold til transportskader/-mangler.

 

8. Reklamasjon

Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 8 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjonen må skje skriftlig pr mail til support@berner.no eller pr post.

Garantireklamasjon må skje innen garantiperiodens utløp.

 

9. Leveringshindringer og force majeure

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer FB i oppfyllelse av det som er nevnt, er FB uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part

 

10. Retur

Retur av varer skal være skriftlig godkjent av FB og returneres innen fakturaforfall.

Varer i retur skal være hele og i ubrutt originalforpakning. Varer med holdbarhetsdato, varer som er ømfintlige overfor fuktighet og frost, samt spesialbestilte varer utenom Frimann-Berner AS sitt sortiment tas ikke i retur.

Fraktutgifter ved heving av kjøp betales av kjøper. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på varene, dekkes av kjøperen.

 

11. Tvister

Tvister skal primært løses ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal tvisten søkes løst ved voldgift i h.h.t tvistemålsloven kapittel 32 og avgjøres av domstolene etter norsk rett. Som verneting vedtas Oslo tingrett.

 

Alert message

Til toppen