Login for at se priser.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu
Log ind for at bruge favoritter.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu
Sikkerhetsdatablader

Mangler du et bestemt sikkerhetsdatablad?
Øverst på nettsiden, og litt til høyre, finner du "Sikkerhetsdatablader - Søk direkte". Klikk på denne, og du kan søke blant  våre produkter - og finne sikkerhetsdatabladene du trenger. Disse må du gjerne printe og laste ned.

Skulle det mot formodning mangle et sikkerhetsdatablad på listen, kan du maile til info@ berner.no, og vi vil finne det riktige til deg og gi tilbakemelding så raskt som mulig.

Viktig om sikkerhetsdatablader:

Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten.

Arbeidstilsynet har en egen faktaside om stoffkartotek som blant annet beskriver hvordan sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek.

Hvorfor sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Informasjonen gjør det mulig å:
sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø.
sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier.sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp.

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å:

kartlegge hvilke kjemikalier som brukes.

risikovurdere kjemikaliene.

sette i verk nødvendige vernetiltak.

Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 i sikkerhetsdatabladene er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet (se listen nedenfor). Her finnes informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet med dem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk.

Innhold i sikkerhetsdatablad
Databladene skal være skrevet på norsk. Opplysningene som kreves i vedlegg II skal om nødvendig, og dersom de er tilgjengelige, tas med i sikkerhetsdatabladene i de aktuelle, relevante underavsnittene. Sikkerhetsdatablader skal ikke inneholde tomme underavsnitt.

Det skal står klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.  

Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkt:

Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Fareidentifikasjon

Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Førstehjelpstiltak

Brannslokkingstiltak

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Håndtering og lagring

Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

Fysiske og kjemiske egenskaper

Stabilitet og reaktivitet

Toksikologiske opplysninger

Økologiske opplysninger

Instrukser om disponering

Transportopplysninger

Regelverksmessige opplysninger

Andre opplysninger

Leverandøren skal ajourføre et sikkerhetsdatablad så snart det foreligger nye opplysninger som kan påvirke tiltakene for risikohåndtering, eksempelvis nye opplysninger om farer foreligger, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt.

Produktregisteret
Det skal sendes inn opplysninger om alle kjemiske produkter (stoffer og stoffblandinger) som er klassifisert mht. helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare iht. merkeforskriftens § 6 eller CLP forordningen artikkel 3, jfr. CLP-forskriften dersom det importeres eller produseres 100 kg eller mer per år. 

 

 

Alert message

Til toppen