Alert message

Přihlásit
Registrovat nyní
Geometric left background black

BEZPLATNÉ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ DIISOKYANÁTŮ

Geometric left black
Geometric right Geometric right black

BEZPLATNÉ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ DIISOKYANÁTŮ

Od 24. srpna 2023 musí být každý profesionální uživatel diisokyanátů proškolen a certifikován podle požadavků nařízení REACH!

Dle nařízení EU č. 1272/2008, kterým se mění systém odborné přípravy osob pro průmyslové a profesní použití diisokyanátů jako látek nebo složek jiných látek nebo směsí v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Na základě výše uvedeného jsou zaměstnavatelé a fyzické osoby - podnikatelé, které nezaměstnávají jiné fyzické osoby (dále jen OSVČ), kteří budou po 24. 8. 2023 používat diisokyanáty pro průmyslové a profesionální použití, povinni zajistit, aby absolvovali požadované školení. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které budou používat diisokyanáty pro průmyslové a profesionální použití, musí absolvovat školení před nástupem do zaměstnání a opakovací školení s četností nejméně jednou za 5 let, a to v rozsahu tří možných úrovní podle činnosti s diisokyanáty.

Co jsou diisokyanáty?

Diisokyanáty jsou široce používané chemické látky. Zvláště se z nich vyrábějí různé polyuretanové produkty, jako jsou pěny, lepidla, barvy, povlaky, těsnicí hmoty a elastomery (plastické materiály deformovatelné tahem nebo tlakem). Diisokyanáty jsou však klasifikovány jako silně dráždivé pro dýchací cesty a kůži. Mohou vyvolat alergické reakce až po ekzémy kůže nebo astma, které je nejlepší minimalizovat omezením jejich použití.

Jsou diisokyanáty nebezpečné?

Používání diisokyanátů, stejně jako používání jiných látek, je bezpečné, pokud se s nimi zachází v souladu s příslušnými pravidly řízení rizik a bezpečnostními opatřeními. Důležité je také vědět, že v konečných výrobcích se diisokyanáty nevyskytují. Diisokyanáty se používají pouze jako reaktivní chemické látky; reagují s polyoly za vzniku PU výrobku a spotřebovávají se během vytvrzování.

Co to znamená pro uživatele?

Od 24. srpna 2023 je vyžadováno, aby každý uživatel těchto produktů prošel školením v souladu s nařízením EU č. 1272/2008. Toto školení musí být provedeno pracovníkem Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (HSE), tj. autorizovaným bezpečnostním pracovníkem, osobně nebo formou e-learningu a je zakončeno zkouškou a udělením osvědčení. Osvědčení je platné po dobu následujících 5 let. Proškolený uživatel je pak povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit ke kontrole. Doporučujeme jej proto uchovat v digitální podobě.

Možná zdravotní rizika při manipulaci s výrobky obsahujícími diisokyanáty

Většina diisokyanátů je podle harmonizované klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 v platném znění klasifikována jako látky senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 a senzibilizující kůži kategorie 1. Diisokyanáty způsobují nemoci z povolání, konkrétně nemoci dýchacích cest a kůže. Zvýšená citlivost při manipulaci s výrobky obsahujícími diisokyanáty znamená, že se u osoby může po expozici této látce vyvinout alergie. Pokud se u osoby po kontaktu s latexem vždy (i při velmi nízkých koncentracích) objeví přecitlivělost, může se u ní projevit alergická reakce s dýchacími potížemi (např. astma). U většiny osob s tímto typem astmatu dojde po ukončení kontaktu s latexem ke zlepšení nebo úplnému uzdravení.

KÓD ŠKOLENÍ: FEICA_21_C20

Diisocynates1a.png

1. Zvolte si jazyk školení

Přejdi k ONLINE školení
Diisocyanates2.PNG

2. Vyberte odvětví použití

Základní školení je již zahrnuto v kurzu "Lepidla a těsnicí materiály" a není třeba jej vybírat zvlášť! Váš kód kupónu platí POUZE pro kurz "Lepidla a těsnicí materiály".
Diisocynates3.PNG

3. Vyberte školení

Přejděte dolů na "Školení" a vyberte požadovaný školící kurz.
Diisocynates4.PNG

4. Zaregistrujte se

Zaregistrujte se a vyplňte své kontaktní údaje. Přijměte podmínky a ochranu údajů a klikněte na tlačítko DALŠÍ.
Diisocynates5b.PNG

5. Zadejte kód: FEICA_21_C20

Diisocynates6.PNG

6. Potvrzení a heslo

Dostanete potvrzovací e-mail s odkazem na vytvoření hesla. Klikněte na odkaz v e-mailu a nastavte si své heslo.

7. Přihlášení

Poté se můžete přihlásit a zahájit školení.

Jak a kde probíhá školení? Jak dlouho je platné?

  • Školení musí absolvovat odborník na BOZP (specialista na bezpečnost) osobně nebo prostřednictvím e-learningu.
  • Školení lze pohodlně provést ONLINE
  • K dispozici je více jazyků
  • Jako zákazník společnosti BERNER získáte školení o lepidlech a těsnicích materiálech (základní školení je již zahrnuto) zdarma!
  • Osvědčení, které je třeba předložit po složení závěrečné zkoušky, má platnost pět let.
  • Tento dokument musí být předložen při kontrolách, a proto by měl být uchováván v digitální podobě.

Proč je školení důležité?

Chování na pracovišti má zásadní význam pro bezpečné zacházení s diisokyanáty. Při nesprávné manipulaci mohou diisokyanáty způsobit respirační senzibilizaci - nevratnou alergickou reakci. Aby se předešlo tomuto potenciálnímu riziku, jsou školení určena k zajištění bezpečnosti práce pro pracovníky, kteří manipulují s diisokyanáty.picto-mail
Shape blue Shape blue 2 Shape black
Se společností BERNER je školení o správném zacházení s diisokyanáty ZDARMA!
Kód můžete použít vícekrát. Základní školení je navíc již zahrnuto v kurzu lepidel a tmelů a není nutné jej absolvovat dodatečně. Po jeho absolvování máte za sebou dvě povinná školení a v případě zkoušky jste na bezpečné straně (školení je vyžadováno i při používání předmětů obsahujících diisokyanáty z jiných oblastí výrobků).
K bezplatnému online školení

PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ DIISOKYANÁTY

Porovnejte produkty ()