Alert message

Product Compliance

Veiligheid door BERNER producten

Conformiteit voor iedereen

Alle door BERNER geleverde mengsels en producten worden volgens de geldende voorschriften geleverd. Daarnaast heeft BERNER zich tot taak gesteld de formulering door middel van de technische mogelijkheden te optimaliseren en de verboden of zorgwekkende stoffen te vervangen.

Voor zover mogelijk werken we samen met onze leveranciers aan oplossingen om deze te vervangen door duurzamere en zoveel mogelijk onschadelijke alternatieve stoffen.
SVHC productlijst downloaden
Voordelen

REACh

REACh - Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH) vereist dat alle producenten en importeurs van artikelen hun klanten informeren over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de artikelen als een van deze stoffen aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent (g/g). Als we informatie hebben van leveranciers dat onze producten SVHC-stoffen bevatten volgens de voortdurend bijgewerkte kandidaatslijst, voldoen we aan onze informatieverplichtingen en informeren we jou. Een lijst van producten met SVHC-stoffen > 0,1% kan ook hier gevonden worden. Verder verzekeren we dat we ons assortiment regelmatig zullen herzien zodra de lijst met SVHC-stoffen verandert.
SVHC productlijst downloaden

POP

POP - Persistente organische verontreinigende stoffen Verordening (EU) 2019/1021 POP's regelt het verbod op en de beperking van de productie, het op de markt brengen en het gebruik van persistente organische verontreinigende stoffen. Voorbeelden van POP's zijn DDT en lindaan, maar ook polychloordibenzodioxinen en -furanen (dioxinen en furanen) en polychloorbifenylen (PCB's). Regelmatig worden nieuwe POP's toegevoegd aan de lijst van POP's die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen. Wij verklaren hierbij dat alle producten van de BERNER Group voldoen aan deze verordening.

RoHS

RoHS - Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen. EU-verordening 2015/863/EU, bekend als de derde herziening van de RoHS-richtlijn, verbiedt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. We verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan Verordening 2015/863/EU (RoHS-III) en de oorspronkelijke Verordening 2011/65/EU.

Instructies voor verwijdering

De meeste apparaten en materialen mogen na hun levenscyclus niet gewoon bij het huishoudelijk afval belanden. Correcte verwijdering is daarom enorm belangrijk, vooral voor onderdelen die schadelijk zijn voor het milieu. Met recyclingprocessen worden ook waardevolle grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt.

Verlichting

Net als andere elektrische apparaten mogen de meeste lampen niet met het normale restafval worden weggegooid, omdat ze kwik kunnen bevatten. Maak gebruik van de speciale inleverpunten.

Correcte verwijdering is verplicht voor:

  • Spaarlampen

  • Kerstverlichting

  • LED-lampen

  • TL-buizen


Wat wel bij het restafval mag:

  • Gloeilampen

  • Halogeenlampen

  • omdat ze metaal en glas bevatten.

Elektrische apparaten

Apparaten met dit symbool moeten apart worden ingezameld en mogen niet bij het normale restafval. Als eindgebruiker ben je verantwoordelijk voor het wissen van persoonsgegevens op de oude apparaten die worden weggegooid.