Alert message

Uw branche:
Inloggen
Registreer nu
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Berner Produkten b.v. (Berner) gedane offertes en gesloten overeenkomsten.
2.   Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn alleen van toepassing, indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt.
3.   Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Berner niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk - schriftelijk is overeengekomen.
4.   Berner is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen
1.   Wij bieden onze producten uitsluitend aan ondernemers en rechtspersonen aan. Wij bieden onze producten niet aan particuliere eindgebruikers aan.
2.   Onze producten zijn exclusief ontworpen voor professioneel gebruik en komen niet overeen met de eisen die verband houden met het gebruik door particuliere eindgebruikers. Daarom geschiedt het aanbod en de aankoop van onze producten uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door de ondernemer of de rechtspersoon. Onze producten worden niet aangeboden met het oogmerk van wederverkoop.
3.   Alle aanbiedingen - in welke vorm dan ook - geschieden geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
4.   De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, monsters, maat- en gewichtopgaven, op internet e.d. opgenomen gegevens gelden bij benadering en zijn niet bindend, tenzij exacte maatvoering uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen in een door partijen getekend contract of in een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.
5.   De in onze offerte genoemde prijzen zijn vrijblijvend en gelden voor levering af magazijn, exclusief omzetbelasting, incl. standaard handelsverpakking.
6.   Wij behouden ons het recht voor om zaken, welke als in voorraad zijn aangeboden, in de periode tussen aanbod en aanvaarding aan derden te leveren en daarom niet meer direct uit voorraad aan de koper te kunnen leveren.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1.   Mondelinge, telefonische en digitale overeenkomsten zijn geldig door onze feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
2.   Onze buitendienstmedewerkers zijn uitsluitend bevoegd overeenkomsten ter zake de in onze catalogi opgenomen artikelen te sluiten, doch niet om over wijzigingen van gesloten orders of aanvullende condities of bepalingen te beslissen, tenzij deze door ons daartoe, per overeenkomst, schriftelijk bevoegd verklaard zijn.
3.   Wij behouden ons het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen tot complete standaardverpakkingen.
4.   Indien wij zulks verlangen is de wederpartij gehouden tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling.

Artikel 4: Levering en levertermijn
1.   De leveringen geschieden af magazijn. Het transport gebeurt via een door ons aan te wijzen transporteur, tenzij wij anders overeengekomen zijn.
De koper draagt het risico van de door hem bestelde goederen vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd of bij hem zijn achtergelaten. Tot het moment van aflevering zijn de goederen verzekerd tegen het risico van verlies en beschadiging tijdens vervoer.
2.   Alle vermelde leveringstijden voor levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden zijn bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.   In geen geval geeft overschrijding van de levertermijn aanspraak op enige vergoeding. In geval van vertraagde levering is de wederpartij niet bevoegd om haar (andere) verplichtingen tegenover ons op te schorten of (gedeeltelijk) als vervallen te beschouwen.
4.   Wij zijn bevoegd om de levering op te schorten indien onze wederpartij niet volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.
5.   In geval van overmacht bijvoorbeeld door machineschade, grondstofgebrek, bedrijfs- of vervoersstoringen,  werkstaking of overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlogsgeweld, molest, brand, waterschade wordt de leveringstermijn stilzwijgend verlengd, zonder dat de wederpartij enig beroep op schadevergoeding kan doen. In dat geval wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat van belang is of de omstandigheden, die  de verhindering opleveren, te voorzien waren.  Bij overmacht behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de wederpartij eveneens geen beroep op nakoming en/of schadevergoeding toekomt. Wel kunnen wij in dat geval - alvorens een en ander als ontbonden te beschouwen - deelleveranties van de oorspronkelijke overeenkomst doen plaatsvinden. Deze deelleveranties gelden als aparte overeenkomsten en nakoming daarvan.
6.  Indien de transporteur bij eerste aanbieding niemand aantreft die de goederen in ontvangst mag/kan/wil nemen, krijgt de wederpartij de gelegenheid de goederen binnen vier werkdagen bij de transporteur op te halen. Indien de wederpartij de goederen niet ophaalt is de transporteur gerechtigd de zaken aan ons te retourneren. Alleen op verzoek van de wederpartij, binnen 10 werkdagen aan ons schriftelijk te doen, zullen wij de goederen opnieuw leveren, echter dan uitsluitend geheel voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen 30 werkdagen na de eerste aanbieding van de transporteur de goederen afneemt is de aan deze leverantie ten grondslag liggende overeenkomst wegens aan de wederpartij toerekenbare tekortkoming ontbonden. Alle kosten en schade (opslag, rentederving, transport, etc.) zijn in dit geval, onverlet latende alle overige schadevergoedingsaanspraken onzerzijds, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5: Prijzen
1.   Alle leveringen worden gefactureerd volgens de op de datum van de levering geldende prijslijst, welke op aanvraag bij ons verkrijgbaar is. Wij houden ons het recht voor tussentijds de prijzen te wijzigen. Is als gevolg van een prijswijziging de prijs verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd om binnen 10 dagen na ingangsdatum van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.
2.   Indien wij ons verplicht hebben om gedurende een langere periode zaken of diensten tegen vaste prijzen te leveren, dan zijn wij gerechtigd, indien daartoe aanleiding bestaat, om met een voorlooptijd van twee  maanden de overeengekomen prijzen te wijzigen. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst gedurende 10 werkdagen na aankondiging van deze prijsverhoging voor de toekomst als ontbonden te verklaren zonder dat dit voor een van de partijen schadeplichtigheid teweeg kan brengen.
3.   Al onze prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en gelden af magazijn.

Artikel 6: Transportkosten
Boven een bepaalde ordergrootte zijn de leveringen franco bestemming Nederland. Beneden deze ordergrootte wordt een bepaalde uniforme bijdrage in de vracht- en behandelingskosten in rekening gebracht. De grenzen van deze "bepaalde ordergrootte" alsmede het uniforme vrachtbedrag worden regelmatig gepubliceerd.

Artikel 7: Reclamaties
1.   De ontvangende partij dient de goederen binnen 10 dagen na ontvangst te controleren op uiterlijk waarneembare afwijkingen en houdbaarheid, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt. Klachten over leveranties of facturen dienen binnen 10 dagen na levering /toezending schriftelijk bij ons te worden ingediend om ons in staat te stellen de klacht te verhelpen en de oorzaak en gegrondheid van de klacht te onderzoeken.
2.   Voor afwijkingen ten opzichte van uitdrukkelijk overeengekomen eisen of specificaties welke eerst bij verwerking blijken, blijft de opdrachtnemer gedurende zes maanden na levering aansprakelijk. In alle gevallen geldt dat goederen niet door de wederpartij mogen worden teruggezonden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming tot terugzending impliceert geen erkenning van de klacht. Na verkregen toestemming dienen de goederen altijd franco aan ons te worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld van het bewijs van levering.  Het staat ons vrij de goederen, waarover wordt gereclameerd, om te ruilen of te herstellen.
3.   Klachten over facturen schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij wij zulks schriftelijk bevestigen.

Artikel 8: Retourneren
1.   Eventuele retourleveringen dienen vooraf door ons te worden goedgekeurd en altijd franco te worden aangeleverd. De goederen dienen ongebruikt te zijn, in hun originele en onbeschadigde verpakking en vergezeld van een kopie van de originele leveringsbon.
2.   Chemische producten zijn uitgesloten van retourname later dan 10 dagen na levering.
3.   Speciaal voor de afnemer bestelde goederen, die niet standaard in ons assortiment voorkomen, zijn uitgesloten van retourname.
4.   Retourzendingen op verzoek van de  afnemer worden belast met 20% behandelingskosten voor het weer wederverkoopbaar maken van de producten.
5.   Het ruilen van afhaal/balie orders kan binnen 5 werkdagen kosteloos aan de balie plaatsvinden, mits ongebruikt, onbeschadigd en mits vergezeld van de originele leveringsbon.

Artikel 9: Garantie
Wij garanderen dat alle op aantoonbare wijze door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen t.a.v. bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De standaard garantietermijn bedraagt 6 maanden gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven. Eventuele uitzonderingen zijn schriftelijk vastgelegd. Een actuele lijst wordt op verzoek toegestuurd. De garantie op machines vervalt indien deze hersteld, veranderd of gedemonteerd zijn door anderen dan Berner medewerkers c.q. medewerkers van de fabrikant.

Artikel 10: Betaling
1.   Tenzij anders overeengekomen dient betaling  te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag de kredietbeperking als vermeld op de factuur op het 'totaal te betalen bedrag' in mindering gebracht worden.
2.   Indien de betaling niet geschied is binnen de daarvoor gestelde termijn is de wederpartij direct in gebreke, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Vanaf de vervaldag is de wederpartij  de wettelijke  rente verschuldigd vermeerderd met 1,5% per maand over het (pro rato) in hoofdsom verschuldigde, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
3.   Indien de wederpartij in gebreke blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is zij aansprakelijk voor alle vermogensschade welke wij als gevolg daarvan lijden. Deze bedraagt tenminste 15% van hetgeen de wederpartij op het moment dat wij onze vordering uit handen geven aan ons verschuldigd is, zulks met een minimum van  €50,=.
4.   Al onze vorderingen jegens de wederpartij - uit welke hoofde dan ook - worden onmiddellijk en zonder enig verzoek geheel opeisbaar in geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verklaard wordt, er enig beslag op zijn zaken en/of vorderingen wordt gelegd, bij onder curatelenstelling, bij overlijden, in geval van liquidatie of in geval van ontbinding.
5.   Bij niet-tijdige betaling hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade.
6.   De wederpartij kan betaling niet opschorten of weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, tenzij zij het gebrek of manco aannemelijk maakt.  In dat geval strekt de opschorting van de betalingsverplichting niet verder dan ten aanzien van dat deel van het factuurbedrag met betrekking tot de gebrekkig of niet-geleverde goederen. De volledige betalingsverplichting herleeft nadat wij het gebrek hebben hersteld of het manco hebben aangevuld.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1.   Alle door ons geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij als opdrachtnemer hebben, uit welke hoofde dan ook, volledig aan ons zijn voldaan.
2.   Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, in het geval dat de wederpartij zijn betalingsverplichtingen uit overeenkomst niet nakomt of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zonder gerechtelijke tussenkomst, alle door ons geleverde overeenkomstige goederen,  welke zich nog in het beheer van de wederpartij bevinden terug te nemen ter dekking van onze vorderingen. Het terughalingsrecht geldt ook indien wij redelijkerwijs uit de omstandigheden kunnen afleiden dat er reëel gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.
3.   Indien bij de wederpartij beslag gelegd wordt - uit welke hoofde dan ook - op zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van dit beslag. Tevens dient hij ons onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging. De wederpartij is gehouden ons alle kosten, welke wij ter opheffing van het beslag dienen te maken - daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure - volledig te vergoeden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1.   Uitdrukkelijk sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van door ons geleverde goederen of verrichtte diensten.  Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade welke aan werktuigen of gebouwen, met door ons geleverde goederen mochten worden toegebracht, tenzij sprake is van onze opzet of grove schuld.
2.   Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.
3.   Wij zijn geen producenten van goederen, zodat wij elke vorm van productaansprakelijkheid, voor zover de Wet dat toelaat, uitsluiten. Indien de wederpartij schade lijdt door een gebrekkigheid van enig door ons geleverd product, vrijwaart zij ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken uit dien hoofde (ook indien door derden gesteld), onder de voorwaarde dat wij haar bekend maken met de fabrikant van het product.

Artikel 13: Doorverkoop
De wederpartij garandeert en staat ervoor in dat hij de producten koopt voor eigen gebruik. Indien de wederpartij de producten doorverkoopt of anderszins vervreemdt, zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de verkrijger van de producten op dezelfde wijze is geïnformeerd over de geleverde producten als de wederpartij is geïnformeerd door ons. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van dergelijke verkrijgers, nadere verkrijgers en eindgebruikers in verband met de betreffende producten.

Artikel  14: Auteursrecht
Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit Berner-publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Berner Produkten b.v.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 16: Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Heerlen en treden in werking met ingang van 10 april 2017. Zij vervangen vanaf die datum al onze vorige algemene voorwaarden.

Artikel 17: Data Protection / Informatie verplichting betreffende GDPR
Informatie conform Art. 13 en 14 van de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u vinden via de link “Privacyverklaring”.

Berner Produkten b.v.
Steenbergstraat 25
6465 AB Kerkrade
Tel.  045-5339133
Fax. 045-5314588
HR K.v.K. Heerlen 14025207


Download algemene voorwaarden in PDF

Over ons Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service. Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen.
Snel bestellen met de Berner app
Betrouwbaar inkopen met Berner
Volg Berner op sociale media