Alert message

Inloggen
Registreer nu

Express Delivery vanuit BERNER Kerkrade Logistics: vandaag besteld - vandaag bezorgd. Lees meer.

Privacyverklaring

Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor ons bedrijf en onze groep. Het is in principe mogelijk om de website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als iemand gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf online, kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens moeten verwerken. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, zullen wij de voorafgaande toestemming van de betrokkene vragen.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de federale wetgeving op de gegevensbescherming (GBA), de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) die op 25/05/2018 in werking trad, en alle andere toepasselijke wetten. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf informatie geven over de aard, omvang en doel van de persoonlijke gegevens die wij verwerken en de betrokkenen uitleggen welke rechten zij kunnen uitoefenen.

Ons bedrijf heeft tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via het internet kan echter beveiligingsinbreuken bevatten, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

1. Definities


De verklaring van ons bedrijf over de bescherming van gegevens is gebaseerd op de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (GDPR). Het is zodanig geformuleerd dat het gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. Hiertoe, leggen we vooraf de gebruikte termen uit:

1.1 Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (zie artikel 4, lid 1, van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GPDR)).

1.2 Betrokken/aangewezen persoon

Een betrokkene of aangewezen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

1.3 Verwerking

De verwerking is elke procedure die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde methoden, of elke opeenvolging van procedures met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen van gegevens, het lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van levering, het vergelijken of met elkaar verbinden van gegevens, of de beperking, schrapping of vernietiging ervan.

1.4 Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking betekent het markeren van persoonsgegevens die zijn opgeslagen om de toekomstige verwerking ervan te beperken.

1.5 Profilering

Onder "profilering" wordt elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verstaan, wanneer dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de woonplaats of de verandering van de verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

1.6 Pseudonimisering

Pseudonimisering heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in gevallen waarin de persoonsgegevens niet meer zonder aanvullende informatie aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegekend. Deze aanvullende informatie, die het voorwerp uitmaakt van technische en organisatorische maatregelen, wordt afzonderlijk opgeslagen en garandeert zodat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.7 Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke, of de verantwoordelijke voor de verwerking van informatie, is de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.8 Verwerker onder contract

Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

1.9 Begunstigde

De begunstigde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan aan wie of waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of hij al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoekmandaat op grond van EU wetgeving of wetgeving van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

1.10 Derde partij

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dan de betrokkene, de verantwoordelijke partij, de contractuele verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking of de contractuele verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

1.11 Toestemming

Onder "toestemming" wordt verstaan elke intentieverklaring of andere duidelijke en vrijwillige bevestiging van de betrokkene met betrekking tot het geval in kwestie in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke en ondubbelzinnige bevestiging van de betrokkene, waarmee hij/zij duidelijk maakt dat hij/zij instemt met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking


De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) is:

Berner Produkten b.v.
Steenbergstraat 25
6465 AB Kerkrade

Tel. : +31 45 5339133
Mail : dpc@berner.nl
Website: www.berner.nl

Met betrekking tot de gegevensverwerking in het kader van de interne administratie van de Berner Group en de gemeenschappelijke procedures via gecentraliseerde systemen zijn wij en de ondernemingen van de Berner Group gezamenlijk verantwoordelijk als gezamenlijke verwerker. De gemeenschappelijke procedures hebben met name betrekking op de dienstverlening en het gebruik van gemeenschappelijk gebruikte databanken, platforms en IT-systemen. In dit verband bepalen wij en de respectieve ondernemingen van de Berner Group gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet alleen door ons, maar ook door ondernemingen van de Berner Group in het kader van het vastgestelde doel worden verwerkt. Zo kunnen wij nog beter op u als zakenpartner en op uw behoeften inspelen.

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen ons en de bedrijven van de Berner Group als gezamenlijke verwerkers verantwoordelijke, vindt in de regel plaats op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR, aangezien wij een legitiem belang nastreven bij de effectieve uitvoering van de hierboven genoemde verwerkingsactiviteiten.

In een overeenkomst over het gezamenlijke verwerken van gegevens op grond van Art. 26 GDPR hebben wij en de groepsmaatschappijen onze respectieve verantwoordelijkheden bepaald voor de naleving van de verplichtingen onder GDPR, in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van uw rechten als betrokkene en onze respectieve plichten om de informatie te verstrekken waarnaar wordt verwezen in Art. 13, 14 GDPR.

Wij staan tot uw beschikking als uw centrale contactpunt. U kunt echter ook uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking in gemeenschappelijke zeggenschap ten aanzien van en tegen elk van de groepsmaatschappijen.

In overeenstemming met voornoemde overeenkomst zullen wij en de betrokken groepsmaatschappijen hun werkzaamheden coördineren om te reageren op uw verzoek en om uw rechten als betrokkene te waarborgen. U kunt nadere informatie over deze overeenkomst opvragen via de onderstaande contactmogelijkheid.

Bijgaand vindt u een overzicht van de ondernemingen van de Berner Group waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten over de gezamenlijke zeggenschap:

Data Privacy Statement Lijst van Berner ondernemingen

3. Contactgegevens van onze data protection coördinator


Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan gerust contact op met onze data protection coördinator:

Geert Palmaers
Bernerstraat 1
B-3620 Lanaken
Tel: +32 89 719171
Mail : dpc@berner.nl

4. Gegevensmanagement en gebruik van persoonsgegevens


Het volgende hoofdstuk is gericht op het informeren van onze klanten (u) over de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot onze zakelijke relatie.

4.1 Persoonlijke informatie

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van onze klanten of andere geïnteresseerden ontvangen om bestellingen uit te voeren of after sales activiteiten zoals retourzendingen of claims af te handelen.

De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op Art. 6 deel 1 sub b GDPR (contractuele uitvoering) en Art. 6 deel 1 lit. f GDPR (rechtmatig belang) voor identificatie en communicatie en voor het verwerken van de bestelling en betalingen.

Tijdens de duur van onze contractuele relatie verzamelen en verwerken wij informatie, zowel op papier als in digitale vorm. Relevante gegevens zijn:
- Naam
- Adres
- Klantnummer en klantnaam
- Telefoonnummer en email adres
- Betalingsinformatie / Bankrekeninggegevens
- Tariefinformatie
- Online-webshop gegevens zoals account aanmaak datum, laatste inlog datum, gebruikersgroepen- en order goedkeuringsrechten
- Tracking informatie: zal worden verwerkt op basis van online webshop gebruik indien privacy-toestemming is gegeven voor cookies en analyse

Naast de persoons- en identificatiegegevens kunnen ook gegevens uit de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, documentatiegegevens en andere vergelijkbare gegevens worden geregistreerd.

4.2 Gebruikers van uw gegevens

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan afdelingen en sales-medewerkers binnen het bedrijf, die de informatie nodig hebben om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dienstverleners en hulppersonen die door ons worden gebruikt, kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën van bijvoorbeeld IT-diensten, logistiek of telecommunicatie.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten het bedrijf moet worden opgemerkt dat wij ons houden aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij zullen alleen informatie over u openbaar maken als dit wettelijk verplicht is, als u uw toestemming heeft gegeven of als wij gemachtigd zijn om dergelijke informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonlijke gegevens zijn, bijvoorbeeld:

- Overheidsorganen en -instellingen (bijv. kantoren, belastingdienst) in het geval van een wettelijke of officiële verplichting

- Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons uw instemming met de overdracht van gegevens hebt gegeven.

4.3 Termijnen voor het bewaren van gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen.

Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen die onder andere voortvloeien uit de Nederlandse wetgeving.

Ten slotte wordt de opslagtermijn ook beoordeeld volgens de wettelijke bepalingen.

Zodra de opslag van de gegevens niet meer nodig is voor de uitvoering van de procedure en er geen wettelijke bewaartermijnen meer zijn, worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

4.4 Betaalmethodes en betaal service provider

Als u gebruik maakt van een online betaalmethode in onze online shop, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt op basis van Art. 6 (1) b) GDPR ten behoeve van de uitvoering van het contract: voor- en achternaam, factuuradres (inclusief straatnaam, huisnummer, postcode, stad en land), taal, e-mailadres en IP-adres. Als u een creditcard als betaalmiddel hebt verstrekt, worden de voor- en achternaam van de eigenaar van de creditcard, de uitgever van de creditcard en de eerste zes en laatste vier cijfers van het creditcardnummer en de vervaldatum van de creditcard verwerkt; in het geval van PayPal worden het e-mailadres van uw PayPal-rekening en de gegevens met betrekking tot uw gebruikt toestel (Apparaat-ID, enz.) verwerkt. De door u verstrekte betalingsgegevens worden daarbij aan onze betalingsverwerkers doorgegeven.

Als u gebruikmaakt van de aangeboden betaalmethoden via PayPal, worden de gegevens die nodig zijn om de betaling uit te voeren, doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"). Meer informatie over gegevensverwerking door PayPal is te vinden onder: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Creditcardbetalingen worden uitgevoerd door Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland (hierna: "Adyen"). De voornoemde persoonsgegevens zullen aan Adyen worden doorgegeven. Meer informatie over de privacy-instellingen van Adyen is te vinden op: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Alle betaal service providers zijn PCI DSS-gecertificeerd (Payment Card Industry Data Security Standard). Wanneer u uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze via een gecodeerde verbinding rechtstreeks naar de door ons gebruikte betalingsverwerker verzonden.

5. Toestemmingsbeheer met betrekking tot cookies en andere diensten


Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een webbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. De meeste websites en servers maken gebruik van cookies om de individuele browser van de betrokkene te kunnen onderscheiden van browsers van andere personen. Een bepaalde webbrowser kan opnieuw worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kunnen wij de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het plaatsen van de cookie niet mogelijk zouden zijn.

De informatie en diensten die beschikbaar zijn op onze website kunnen worden geoptimaliseerd ten behoeve van de gebruiker door middel van een cookie. Zoals hierboven vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruiker van onze website weer te herkennen.Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website te vereenvoudigen. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies dient bijvoorbeeld zijn/haar toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren bij elk bezoek aan de website, omdat deze worden beheerd door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen.

Een ander voorbeeld is een cookie die een winkelwagentje in de webshop beheert. De webshop registreert de artikelen die een klant via een cookie in de online winkelwagen heeft geplaatst, ook als hij/zij niet is ingelogd. De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door de instelling van de gebruikte webbrowser dienovereenkomstig aan te passen, en zich zo permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een webbrowser of andere software worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte webbrowser uitschakelt, is het in sommige gevallen niet mogelijk om alle functies van onze website in hun geheel te gebruiken.

Usercentrics

Onze website maakt gebruik van Usercentrics cookies om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies en algemene gegevensverwerkingsdiensten op uw apparaat en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland (www.usercentrics.com).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen en uitleg te geven over het gebruik van gegevensverwerkingsdiensten. Usercentrics zal dan zelf een cookie op uw computer opslaan om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-toestemmingscookie zelf verwijdert of totdat het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet in verband gebracht met persoonlijke informatie zonder toestemming van de websitebezoeker. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Het is ook mogelijk om onze website te bezoeken door alleen toestemming te geven voor functionele cookies. Als het gebruik van cookies is uitgeschakeld, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken. Met Usercentrics hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst die is vastgelegd in de regelgeving voor gegevensbescherming die ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1, verlicht. c AVG.
De hierboven genoemde cookies en gegevensverwerkingsdiensten worden pas geactiveerd nadat u akkoord bent gegaan met het gebruik ervan. U kunt de toestemmingsinstellingen op elk gewenst moment wijzigen.

6. Verzameling van gegevens en algemene informatie


Wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt, verzamelt de webserver van ons bedrijf een reeks algemene gegevens en informatie. Deze gegevens en algemene informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De gebruikte soorten en versies van de browsers, het besturingssysteem van het toegangssysteem, de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website, de secundaire pagina's van de website die via een toegangssysteem toegankelijk zijn op onze website, de datum en het tijdstip van een eventuele toegang tot de website, een Internet Protocol-adres (IP-adres), de internetprotocolleverancier van het toegangssysteem en alle andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om het risico van een aanval op onze computersystemen te voorkomen, kunnen worden verzameld.

Op basis van deze gegevens en algemene informatie trekt onze onderneming geen conclusies met betrekking tot de betrokkene. Deze informatie is veeleer noodzakelijk om de inhoud van onze website op de juiste wijze aan te bieden, de inhoud van onze website en daarmee samenhangende reclame te optimaliseren, de continue functionaliteit van onze computersystemen en websitetechnologie te waarborgen en wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is om een cyberaanval op te sporen. Deze gegevens en informatie die anoniem worden verzameld, worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door ons bedrijf en anderzijds met het doel om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens binnen ons bedrijf te verhogen, om een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. Anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden van de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen.

7. Registratie op onze website


De betrokkene kan zich registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik van de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden van de betrokkene verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan de gegevens laten overdragen aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een aanbieder van transportdiensten, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik in opdracht van de verwerker gebruikt.

Bovendien worden het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om ons in staat te stellen strafbare feiten te onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of in het geval van een strafrechtelijke procedure.

De registratie van de betrokkene door de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die op grond van hun kenmerken enkel aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. De inschrijver is vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens die hij/zij bij de registratie heeft verstrekt, te wijzigen of volledig uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verantwoordelijke stelt elke betrokkene altijd op verzoek in kennis van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek van of na kennisgeving aan de betrokkene, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens veilig op te slaan.

8. Abonneer op onze nieuwsbrief


Op de website van Berner Produkten b.v. kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van het bedrijf. De persoonlijke gegevens die bij de aanvraag van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het invoervenster dat voor dit doel wordt gebruikt.

Berner Produkten b.v. informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig over de aanbiedingen van de onderneming door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als hij/zij over een geldig e-mailadres beschikt en zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen. Om wettelijke redenen wordt in het kader van de dubbele aanmeldingsprocedure een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor het eerst heeft opgegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden ook het IP-adres van het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van registratie door de Internet Service Provider (ISP) wordt gebruikt, alsmede de datum en het tijdstip van registratie geregistreerd. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk en stelt ons in staat om het (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene in een later stadium op te sporen en draagt zo bij aan de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

De persoonlijke gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals ook bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden.

De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die ons door de betrokkene van de nieuwsbrief zijn gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, bevat elke nieuwsbrief een link die het mogelijk maakt om de toestemming in te trekken. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om zich rechtstreeks af te melden voor de nieuwsbrief op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke op een andere manier te informeren.
De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die ons door de betrokkene van de nieuwsbrief zijn gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, bevat elke nieuwsbrief een link die het mogelijk maakt om de toestemming in te trekken. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om zich rechtstreeks af te melden voor de nieuwsbrief op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke op een andere manier te informeren.

9. Tracking van nieuwsbrieven


De nieuwsbrieven van Berner Produkten b.v., die voornamelijk met de Inxmail-software worden verstuurd, bevatten zogenaamde tracking pixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die is verwerkt in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, zodat logbestanden kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. Dit stelt ons in staat om het succes of falen van online marketing campagnes statistisch te beoordelen.

Dankzij de geïntegreerde pixelcode kan Berner Produkten b.v. herkennen of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokken persoon en welke links in de e-mail zijn aangeklikt. De persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven verder af te stemmen op de belangen van de betrokkene.

Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om het afzonderlijke bezwaarschrift dat via de dubbele aanmeldingsprocedure is ingediend, in te trekken. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, interpreteert Berner Produkten b.v. dit automatisch als een opzegging.

10. Tracking diensten


10.1 Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Facebook component in deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken.

Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto's en netwerken te uploaden via onder andere vriendschapsverzoeken. Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens als een van de webpagina's wordt geopend die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-onderdeel (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betreffende Facebook-onderdeel automatisch door de betreffende Facebook-onderdeel opgevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plugins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=be_NL. In het kader van dit technische proces wordt Facebook op de hoogte gebracht van de specifieke deelpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd met Facebook verbonden is, herkent Facebook welke specifieke deelpagina van onze website de betrokkene bij elk bezoek aan onze website aanklikt en de duur van zijn aanwezigheid op onze website. Deze informatie wordt door het Facebook-onderdeel verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website drukt, zoals de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht telkens als de betrokkene verbonden is met Facebook, ongeacht of hij/zij op het Facebook-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen op zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het gepubliceerde gegevensbeleid van Facebook, is beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke Facebook-instellingen beschikbaar zijn om de privacy van de betrokkene in kwestie te beschermen.

Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee u de overdracht van gegevens naar Facebook kunt verwijderen, bijvoorbeeld de Facebook-blokker van de dienstverlener Web Graph, welke verkregen kan worden via http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorzending van gegevens naar Facebook te verwijderen.

10.2 Voorschriften inzake gegevensbescherming voor de implementatie en het gebruik van Google Analytics

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Analytics component in deze website geïntegreerd (samen met een anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse verwijst naar het vastleggen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst omvat onder meer de gegevens op de website van hoe een betrokkene op een webpagina is terechtgekomen (de "referentiesite"), de deelpagina's van de website die zijn geraadpleegd, of hoe vaak en hoe lang hij/zij een bepaalde deelpagina heeft geraadpleegd. Webanalyse wordt voornamelijk ingezet om een website te optimaliseren en een kosten-baten analyse van webadvertenties uit te voeren.

De Google Analytics-component wordt beheerd door Google, Inc. 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA. Ons bedrijf gebruikt het suffix "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door gebruik te maken van dit suffix wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en door Google anoniem gemaakt als onze webpagina's toegankelijk zijn vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics component is het analyseren van de stroom van bezoekers van onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons op te stellen die de activiteiten op onze websites in de kijker zetten en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het computersysteem van de betrokkene. Door het instellen van een cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, worden bekeken, stuurt de webbrowser op het computersysteem van de betrokkene automatisch gegevens door naar Google, op basis van de Google Analytics-component, voor online analyse. In het kader van deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google in staat stellen om de herkomst van de bezoeker en de kliks te begrijpen en vervolgens een analyse te verstrekken.

Persoonlijke informatie, zoals het tijdstip van toegang, de herkomst en de frequentie waarmee de persoon in kwestie onze website bezoekt, wordt geregistreerd met behulp van de cookie. Telkens wanneer u onze websites bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Onder bepaalde voorwaarden kan Google deze persoonlijke gegevens, die via de specifieke technische procedure zijn verzameld, aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde de installatie van cookies door onze website, zoals hierboven uitgelegd, blokkeren door de instellingen van de gebruikte webbrowser dienovereenkomstig aan te passen en zo de installatie van cookies definitief te weigeren. Een dergelijke instelling in de webbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het computersysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics ingestelde cookies via de webbrowser of andere software worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar indienen tegen de opslag van de door Google Analytics gegenereerde gegevens, over het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de persoon een browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutDeze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over webpaginabezoeken aan Google Analytics kunnen worden doorgegeven. De installatie van de browserextensie wordt door Google opgevat als een weigering. Als het computersysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de browserextensie opnieuw worden geïnstalleerd door de betrokkene om Google Analytics uit te schakelen. Als de browserextensie wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of door een andere persoon vanwege zijn of haar invloedssfeer, zal het mogelijk zijn om de browserextensie opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het gegevensbeschermingsbeleid van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en https://www.google.com/analytics/terms/nl.html Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link: https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/#?modal_active=none

10.3 Google Tag Manager

Google Tag Manager is een systeem waarmee marketeers via een interface websitetags kunnen beheren. De Tool Tag Manager, die de tags implementeert, is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool stelt u in staat om andere tags vrij te maken die in staat zijn om zelf gegevens te verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een blokkering op domein- of cookieniveau wordt uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle traceertags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

10.4 Dynatrace

De website maakt ook gebruik van Dynatrace-software die gegevens verzamelt en opslaat voor prestatie- en gebruikerservaringsdoeleinden, waarvoor een IP-adres moet worden verzameld dat tot de laatste acht cijfers is verkort. Daarnaast zal deze website het volledige IP-adres met behulp van de Elasticsearch-software gedurende een beperkte periode opslaan om aanvallen van hackers te voorkomen.

10.5 Regelgeving inzake gegevensbescherming over het gebruik van LinkedIn

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft LinkedIn Corporation componenten geïntegreerd in deze website. LinkedIn is een internet-gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is het momenteel het grootste zakelijke contactplatform en een van de meest bezochte websites ter wereld.

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor privacyproblemen buiten de Verenigde Staten zijn LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Telkens wanneer een LinkedIn plugin op onze website wordt geïnstalleerd, zorgt deze plugin ervoor dat de browser die door de persoon in kwestie wordt gebruikt, een overeenkomstige weergave van de LinkedIn plugin downloadt. Meer informatie over LinkedIn plugins is beschikbaar op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure wordt LinkedIn op de hoogte gebracht van de specifieke deelpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig ingelogd is bij LinkedIn, herkent LinkedIn de specifieke deelpagina van de website die de betrokkene bij elk bezoek aan de website aanklikt en dit voor de duur van zijn gebruik. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn plugin en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de persoon op een op de website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt informatie via de plugin dat de persoon de site heeft bezocht en dit elke keer dat de persoon in kwestie verbonden is met LinkedIn op hetzelfde moment dat hij/zij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon in kwestie op de LinkedIn plugin klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie naar LinkedIn niet gewenst is, kan de persoon de overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn of haar LinkedIn account voordat hij of zij naar onze website gaat.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mails, sms'jes en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Deze cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.6 Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft YouTube componenten geïntegreerd in deze website. YouTube is een internet videoportaal waarmee video-uitgevers videoclips kunnen publiceren en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en commentaar kunnen geven. Op YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd, zodat complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal kunnen worden opgevraagd.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Pkwy Amphitheatre, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Wanneer een YouTube-component (YouTube-video) wordt geïntegreerd in een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden beheerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component uitgenodigd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/. Tijdens deze technische procedure worden YouTube en Google op de hoogte gebracht van de specifieke deelpagina van onze website die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene gelijktijdig is verbonden met YouTube, herkent YouTube de specifieke deelpagina van onze website die hij/zij bezoekt wanneer hij/zij een deelpagina met een YouTube-video oproept. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie die aangeeft dat de betrokkene onze website heeft bezocht telkens wanneer hij/zij met YouTube is verbonden en tegelijkertijd onze website bezoekt, ongeacht of hij/zij op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is, kan de betrokkene de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij/zij onze website bezoekt.
De door YouTube gepubliceerde privacyregels, die kunnen worden bekeken op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

10.7 Kameleoon

Deze website maakt gebruik van de test- en webanalysedienst Kameleoon. Het programma maakt een analyse mogelijk van het gebruikersgedrag op basis van gebruikerssegmentatie. Door de logfile-gegevens te evalueren, kunnen we bepalen hoe de afzonderlijke gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke landingspagina's worden bezocht en hoe een verhoging van de klikfrequentie kan worden bereikt.

Zoals hierboven beschreven, worden voor de analyses cookies/het lokale geheugen van de browser gebruikt, die aan een gepseudonimiseerde ID zijn gekoppeld. Uw IP-adres wordt volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door de cookie/lokale opslag gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een Kameleoon server in Duitsland en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser binnen Kameleoon wordt verzonden zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Kameleoon.

Kameleoon wordt gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over website-activiteiten samen te stellen, zodat wij onze diensten regelmatig kunnen verbeteren. De wettelijke basis voor het opslaan van de cookie is de gegeven toestemming (Art. 6 (1) S. 1 (a) GDPR). Verdere evaluatie van de verzamelde gegevens wordt uitgevoerd over een periode van max. 380 dagen op basis van Art. 6 (1) S. 1 (f) GDPR.

U kunt het opslaan van cookies/lokale opslag voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het tracken door Kameleoon op elk moment deactiveren (en zo de verzameling van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website voorkomen) door uw toestemming te bewerken in de instellingen van het cookie-panel (toegankelijk in de footer van deze website).

10.8 Userlike

Deze website maakt gebruik van Userlike, een live chat software van het bedrijf Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid). Userlike maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gepersonaliseerd gesprek in de vorm van een real-time chat mogelijk maken. Daarnaast wordt het chatprotocol opgeslagen. De gegevens worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de bezoeker van de website of voor andere doeleinden.

10.9 Google reCAPTCHA

Ons primaire doel is om onze website voor u en voor ons zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Om dit te garanderen, maken we gebruik van Google reCAPTCHA van Google Inc. Voor Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle diensten van Google. Met reCAPTCHA kunnen we bepalen of u echt een persoon bent en niet een robot of andere spam software. Met spam bedoelen we alle ongevraagde informatie die ons langs elektronische weg wordt toegestuurd. Met de klassieke CAPTCHAS moest u meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om te verifiëren of u een persoon bent. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. In de meeste gevallen is het voldoende om het vakje aan te vinken en te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe onzichtbare reCAPTCHA-versie hoeft u niet eens een vinkje te plaatsen. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 paragraaf 1 lid f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

10.10 GK Artificial Intelligence for Retail AG

We maken gebruik van GK Artificial Intelligence for Retail AG (GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Germany) om u op maat gemaakte productaanbevelingen op onze webshop te tonen die gebaseerd zijn op uw bestelgeschiedenis en uw zoekresultaten van producten of productgroepen. De gegevensverwerking in deze context is gebaseerd op art. 6 Par. 1 lid F van de GDPR wetgeving. De gegevens die in deze context worden verzameld en gebruikt, worden altijd onder een willekeurig identificatienummer opgeslagen en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens. Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u op Privacy (gk-software.com)

10.11 Firebase

In onze apps gebruiken wij technologie van Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") met verschillende functionaliteiten.

Firebase Analytics maakt de analyse van het gebruik van onze apps mogelijk. Deze volledig geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze app wordt verzameld en doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen. Wij gebruiken de door Google verzamelde informatie om uw gebruik van onze app te evalueren en zo de optimalisatie en verdere ontwikkeling te vergemakkelijken. Google gebruikt de reclame-ID van het apparaat. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van onze app te evalueren en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van apps. In de instellingen van uw apparaat kunt u het gebruik van de advertentie-ID beperken (iOS: Privacy / Reclame / Geen Ad Tracking, Android: Account / Google / Weergave).

Firebase Crashlytics wordt gebruikt om crashes van de App te volgen en in de toekomst te voorkomen. In geval van een crash wordt automatisch een crashrapport gegenereerd dat het gebruikte type apparaat, het besturingssysteem, uw laatste activiteiten in de app en uw geolocatie in pseudonieme vorm bevat en naar Google wordt verzonden. Informatie over de werking van Crashlytics vindt u hier: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

Firebase Cloud Messaging wordt gebruikt om berichten te sturen naar gebruikers van de app, zoals orderbevestigingen, leveringsinformatie of andere transactionele meldingen. Om dit te doen, stuurt de app een vooraf gegenereerde anonieme apparaat-ID (token) naar Google, zodat we gebruikers van de app kunnen identificeren en hen kunnen aanspreken met informatie. Informatie over hoe cloud messaging werkt, vindt u hier: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/

Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Niettemin hebben wij met Google Inc. de standaardcontractclausule afgesloten die de garantie biedt dat de Europese privacywetgeving wordt nageleefd. Onderaannemers die Google gebruik van zou kunnen maken, vindt u hier: https://firebase.google.com/terms/subprocessors. De rechtsgrondslag voor het gebruik van gegevensanalyse en het gebruik van Firebase is een legitiem belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van Art. 6 (1) (f) GDPR. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van Firebase door de instelling van de schuifregelaar in de app onder "Data Privacy" te wijzigen.

10.12 Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie weer te geven en om een routebeschrijving te kunnen geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna te noemen "Google". Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild") (Privacy Shield) garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer u onze website oproept. Als u het in onze website geïntegreerde onderdeel Google Maps oproept, zal Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat opslaan. Om onze locatie te kunnen weergeven en een routebeschrijving te kunnen geven, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. Wij kunnen niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie van de functionaliteit van onze website. Door de aldus tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen vanaf welke website uw aanvraag werd verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen moeten worden doorgestuurd. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw internetbrowser. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies". Bovendien zijn op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie de gebruiksvoorwaarden van Google (Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google) en de voorwaarden voor Google Maps (Google Maps/Earth Additional Terms of Service – Google) van toepassing.

Google geeft meer informatie op Ad Settings (google.com) en Privacy Policy – Privacy & Terms – Google

10.13 Usersnap

De Berner webshop maakt gebruik van Usersnap, een applicatie bedoeld voor gebruikersfeedback die wordt aangeboden door Usersnap GmbH (“Usersnap”). Usersnap gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de oplossing te helpen reeds ingevulde gegevens te onthouden en om uw sessie af te handelen. Sommige informatie over uw gebruik van de webapplicatie of website wordt verzonden naar Usersnap en opgeslagen op de servers in de Europese Unie (EU).
Usersnap slaat informatie op over uw IP-adres, geolocatie, besturingssysteem, browserversie, (browser)schermgrootte, bezochte URL, uw e-mailadres en naam (indien u deze heeft opgegeven).
Usersnap gebruikt deze informatie om contextinformatie toe te voegen aan handmatig ingediende feedback door gebruikers, voor analyse van feedbackitems en gegenereerde rapporten in het dashboard van Usersnap. Usersnap kan deze informatie ook overdragen aan derden waar dit wettelijk verplicht is, of wanneer de derden de informatie namens Usersnap verwerken. Usersnap zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Usersnap.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze webshop kunt gebruiken. Door de cookies op de Berner webshop te accepteren, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Usersnap op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

11. De mogelijkheid om contact op te nemen via de website


Op basis van de wettelijke bepalingen bevat de website van ons bedrijf informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen e-mailadres. Als een betrokkene via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch geregistreerd. Deze persoonsgegevens die door een betrokkene op vrijwillige basis aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

12. Regelmatig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens


De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken of voor zover dit is bepaald in de wet- of regelgeving waarop de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking is gebaseerd. Indien het doel van deze opslag of een door de wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens systematisch geblokkeerd of gewist, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

13. Rechten van de betrokkene


13.1 Het recht tot het ontvangen van een bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om en bevestiging van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij/zij contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de privacybescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens voor dit doeleinde.

13.2 Recht op informatie

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over zijn persoon zijn opgeslagen en om een kopie van deze informatie en de hier genoemde informatie te ontvangen:

• de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens;
• de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens;
• de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in niet-EU landen of bij internationale organisaties;
• indien mogelijk, de verwachte duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van deze duur;
• het bestaan van een recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te beperken, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
• het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie;
• indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
• het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en - althans in dergelijke gevallen - relevante informatie over de betrokken logica, alsmede over de reikwijdte en de gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De betrokkene heeft ook het recht om te weten of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een niet-EU land of een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene een dergelijk recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

13.3 Recht op rechtzetting

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de onmiddellijke rechtzetting te eisen van eventuele onjuiste persoonsgegevens die hem/haar betreffen. De betrokkene heeft ook het recht om, rekening houdend met het doel van de verwerking, te eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden vervolledigd - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene een dergelijk recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

13.4 Het recht om te verwijderen (het recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij zijn/haar persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert, indien een van de volgende criteria van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

• de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden zijn verzameld of op een andere wijze zijn verwerkt, waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
• de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt op basis waarvan hij/zij de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) of artikel 9, lid 2, onder a), van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) heeft gebaseerd, en er geen andere wettekst voor de verwerking voorhanden is.
• overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende redenen zijn voor de verwerking, of de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), de betrokkene bezwaar aantekent tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)
• de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
• de verwijdering van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke voor de verwerking valt.
• de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten die in de IT-samenleving worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Indien één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat zijn/haar persoonsgegevens in ons bedrijf worden gewist, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Als de persoonlijke gegevens door ons bedrijf zijn gepubliceerd, en als ons bedrijf, als verantwoordelijke partij in overeenstemming met de art. 17, lid 1, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), verplicht is om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen, moet ons bedrijf, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie, passende maatregelen nemen, ook van technische aard, om andere partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens, die gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene deze andere partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens, heeft verzocht om alle koppelingen met deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming zorgt voor de nodige acties.

13.5 Recht beperking van verwerking

De wetgever van de Europese richtlijnen en verordeningen geeft elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens het recht, om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij de verwerking van de gegevens beperkt in volgende gevallen:

• de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, en geeft de verantwoordelijke voor de verwerking een tijdslimiet om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
• de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en eist in plaats daarvan dat het gebruik van persoonsgegevens wordt beperkt.
• de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking ervan, maar de betrokkene deze nodig heeft om zijn rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
• de betrokkene heeft bezwaar ingediend tegen de verwerking van de gegevens overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en er is nog niet vastgesteld of de redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Indien één van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokkene wenst dat de in ons bedrijf opgeslagen persoonsgegevens worden beperkt, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming zal erop toezien dat de gegevensverwerking beperkt blijft.

13.6 Het recht op gegevensoverdracht

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking werden verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij/zij het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder te worden verhinderd door de verantwoordelijke voor de verwerking, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) of artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening of artikel 9(2)(a) Algemeen reglement voor de bescherming van de persoonsgegevens (GDPR) of een akkoord in het kader van artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (GDPR), en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag.

Bij de uitoefening van zijn recht op overdracht van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, heeft de betrokkene ook het recht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is en zolang de rechten en vrijheden van andere personen geëerbiedigd worden. Om het recht op overdracht van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door ons aangewezen verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

13.7 Recht om verzet aan te tekenen

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn/haar bijzondere situatie, bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van betwisting verwerkt ons bedrijf geen persoonsgegevens meer, tenzij wij het bewijs kunnen leveren dat de verwerking gerechtvaardigd is op grond van wettelijke redenen, die bescherming verdienen en voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking wordt gebruikt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien onze onderneming persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze betrekking heeft op dit soort direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar indient tegen de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden naar ons bedrijf, zullen wij geen persoonlijke gegevens meer verwerken voor deze doeleinden.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich, om redenen die voortvloeien uit zijn/ haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door onze onderneming voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Om zijn/haar recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

13.8 Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief het opstellen van profielen

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om niet te worden getroffen door een beslissing die uitsluitend op automatische verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en die voor hem/haar juridische geldigheid heeft of hem/haar in aanzienlijke mate treft of die hem/haar op dezelfde wijze benadeelt, zolang die beslissing niet noodzakelijk is voor het sluiten of ten uitvoer leggen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of ontvankelijk is op grond van de wetgeving van de EU of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke partij valt, indien deze wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gegronde belangen van de betrokkene, of wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing betreffende het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke partij vereist is, of indien deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal onze vennootschap passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn gegronde belangen te waarborgen, hetgeen minstens het recht inhoudt de tussenkomst van een persoon aan de kant van de verantwoordelijke partij te organiseren, het recht om zijn eigen standpunt toe te lichten en het recht om de beslissing aan te vechten.

Indien de betrokkene zijn/haar rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

13.9 Het recht om elke toestemming op grond van de wet persoonsgegevens-bescherming in te trekken

Elke persoon die betroffen is door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn/haar recht om een verleende toestemming in te trekken, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

14. Vertrouwelijkheid van de gegevens in het kader van aanwerving en aanwervingsprocedure


De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten in het kader van de uitvoering van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is het geval wanneer een aanvrager de desbetreffende aanvraagdocumenten per e-mail naar ons bedrijf stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien ons bedrijf een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van de arbeidsverhouding, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Als er geen arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en ons bedrijf wordt gesloten, worden de sollicitatiestukken zes maanden na de bekendmaking de afwijzing automatisch gewist, tenzij deze schrapping in strijd is met gegronde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een gegrond belang kan bijvoorbeeld de bewijsplicht zijn in een procedure op grond van de Nederlandse wet over de algemene gelijke behandeling.

15. Toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens


Aangezien deze verklaring inzake gegevensbescherming voor meerdere ondernemingen van de Berner group geldt, is de gegevensbeschermingsautoriteit in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - omwille van de eenvoud – te vinden via volgende link: https://gdpr.eu/

16. Wijziging van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens


Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsbepalingen te wijzigen indien dit op grond van technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve rekening te houden met de actuele versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

December 2022 - Berner Produkten b.v.

Download privacyverklaring in PDF

Vergelijk producten ()