Alert message

Prisijungti
Registruotis dabar

Duomenų privatumo pareiškimas

Mūsų bendrovei ir įmonių grupei ypač svarbu duomenų privatumas. Iš esmės įmanoma naudotis interneto svetaine nenurodant jokių asmens duomenų. Tačiau jei asmuo nori naudotis ypatingomis mūsų bendrovės paslaugomis internetu, gali prireikti tvarkyti asmens duomenis. Jei reikia tvarkyti asmens duomenis, tačiau nėra tokio duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, mes prieš tai gauname suinteresuoto asmens sutikimą.
 Suinteresuoto asmens duomenys, pvz., vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, visada tvarkomi laikantis Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG), ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), galiojančio nuo 2018-05-25, ir visų kitų galiojančių įstatymų. Šiame duomenų privatumo pareiškime mūsų bendrovė nori pateikti informaciją apie tvarkomų asmens duomenų pobūdį, apimtį bei tikslą ir suinteresuotiems asmenims paaiškinti, kokiomis teisėmis jie gali naudotis.
 Mūsų bendrovė įgyvendino įvairias technines ir organizacines priemones siekdama užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų kuo geriau apsaugoti. Vis dėlto perduodant duomenis internetu gali atsirasti saugumo spragų, taigi visiško saugumo garantuoti neįmanoma.

 1. Apibrėžtys

Mūsų bendrovės duomenų privatumo pareiškimas yra pagrįstas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Jis suformuluotas taip, kad būtų lengvai skaitomas ir suprantamas. Norėdami tai užtikrinti, iš anksto paaiškiname vartojamas sąvokas.

1.1 Asmens duomenys

Asmens duomenys yra „bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – paveiktas asmuo arba suinteresuotas asmuo). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius“ (žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 1 punktą).

1.2 Suinteresuotas asmuo (paveiktas asmuo)

Suinteresuotas asmuo arba paveiktas asmuo yra bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, kurio asmens duomenis tvarko už tvarkymą atsakinga šalis.

1.3 Duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.4 Duomenų tvarkymo apribojimas

Tvarkymo apribojimas yra saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

1.5 Profiliavimas

Profiliavimas yra bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, gyvenamąja vieta ar jos pakeitimu.

1.6 Pseudonimų suteikimas

Pseudonimų suteikimas yra asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija. Tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1.7 Atsakingoji šalis arba už informacijos tvarkymą atsakinga šalis

Atsakingoji šalis arba už informacijos tvarkymą atsakinga šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena arba su kitais sprendžia dėl asmens duomenų tvarkymo tikslo ir priemonių.

1.8 Sutarties duomenų tvarkytojas

Sutarties duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko asmens duomenis atsakingosios šalies vardu.

1.9 Gavėjas

Gavėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys nepriklausomai nuo to, ar ji yra trečioji šalis, ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis konkretaus įgaliojimo vykdyti tyrimą pagal ES teisę arba valstybių narių teisę kontekste, nėra laikomos gavėjais.

1.10 Trečioji šalis

Trečioji šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra suinteresuotas asmuo, atsakingoji šalis, sutarties duomenų tvarkytojas ir įgaliotasis asmuo, bet jai tiesioginiu atsakingosios šalies arba sutarties duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

1.11 Sutikimas

Sutikimas yra bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto suinteresuoto asmens valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

 1. Už informacijos tvarkymą atsakinga:

Albert Berner, UAB

 1. Ladygos g. 1, LT-08235, Vilnius

Tel. 85 210 43 55

El. paštas: dpc@berner.lt

www.berner.lt

Atsižvelgdami į duomenų tvarkymą „Berner Group“ vidaus administravimo sistemoje ir bendras procedūras per centralizuotas sistemas, mes ir „Berner Group“ įmonės esame kartu atsakingi kaip bendri duomenų valdytojai. Bendros procedūros visų pirma susijusios su bendrai naudojamų duomenų bazių, platformų ir IT sistemų valdymu ir naudojimu. Todėl mes ir atitinkamos grupės įmonės kartu nustatome duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenis sistemoje pagal nustatytą tikslą tvarkome ne tik mes, bet ir „Berner Group“ įmonės. Tai padeda mums dar geriau atsižvelgti į jus, kaip į mūsų verslo partnerį, ir į jūsų poreikius.

Asmeninių duomenų mainai tarp mūsų ir grupės įmonių, kaip bendrų duomenų valdytojų, paprastai vykdomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nes, minėtą duomenų tvarkymo veiklą vykdome siekdami teisėtų interesų.

Pagal BDAR 26 straipsnį susitardami dėl bendro duomenų valdymo mes ir grupės įmonės nustatėme savo atsakomybę už įsipareigojimų pagal BDAR laikymąsi, visų pirma dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir mūsų atitinkamų pareigų teikti informaciją, nurodytą BDAR 13 ir 14 straipsniuose.

Mes esame jūsų paslaugoms kaip jūsų pagrindinis informacijos centras. Tačiau jūs taip pat galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su bendru duomenų valdymu kiekvienos grupės įmonės atžvilgiu. 

Pagal minėtą susitarimą mes ir atitinkamos grupės įmonės atsakysime į jūsų užklausą ir užtikrinsime jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Galite paprašyti papildomos informacijos apie šią sutartį naudodamiesi toliau pateikiama kontaktine informacija.

Priede rasite Berner Group įmones, su kuriomis esame jungtiniai duomenų valdytojai.

Berner grupei priklausančių juridinių asmenų sąrašas

 1. Kontaktiniai duomenys duomenų apsaugos koordinatoriaus

dpc@berner.lt

 1. Užsakymų tvarkymas ir užsakymų vykdymas

Šiame skyriuje kalbama apie klientų (jūsų) informavimą apie jų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų verslo santykiais.

4.1 Asmeninė informacija

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš savo klientų arba kitų suinteresuotų šalių palaikydami savo verslo santykius, tam, kad galėtume vykdyti užsakymus arba veiklą po pardavimo, pvz., prekių grąžinimą ar pretenzijų nagrinėjimą.
Duomenų tvarkymo teisėtumas pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu (sutartinis vykdymas) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (teisėtas interesas), kad būtų galima nustatyti tapatybę, komunikuoti, įgyvendinti užsakymą ir mokėjimus.
Savo sutartinių santykių laikotarpiu mes renkame ir tvarkome informaciją ir popieriniu, ir skaitmeniniu formatu. Aktualūs duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • adresas;
 • mokėjimo informacija (banko sąskaitos informacija);
 • informacija apie tarifus.

Be asmens ir identifikavimo duomenų, taip pat gali būti naudojami duomenys apie mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, dokumentacijos duomenys ir kiti palyginami duomenys.

4.2 Jūsų duomenų naudotojai

Jūsų duomenys bus pateikti tik tiems bendrovės skyriams, kuriems informacijos reikia, kad galėtume vykdyti sutartinius ir teisinius įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai ir įvairūs agentai taip pat gali gauti duomenis šiais tikslais. Tai yra bendrovės, priklausančios tokioms kategorijoms kaip IT paslaugos, logistika ar telekomunikacijos.
Kalbant apie duomenų perdavimą gavėjams, nepriklausantiems bendrovei, reikia pažymėti, kad laikomės galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Atskleisime informaciją apie jus tik tuomet, jei tai privalėsime padaryti pagal įstatymus, jei duosite sutikimą arba jei būsime įgalioti pateikti tokią informaciją. Tokiomis sąlygomis asmens duomenų gavėjai gali būti, pvz.:

 • viešosios įstaigos ir institucijos (pvz., tarnybos, mokesčių rinkimo institucijos), kai reikia vykdyti įstatymuose numatytas ar oficialiąsias pareigas.
 • Kiti duomenų gavėjai gali būti tos įstaigos, kurioms jūs leidote mums perduoti duomenis.

4.3 Duomenų saugojimo laikotarpiai

Mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tol, kol to reikia siekiant įvykdyti mūsų sutartinius ir teisinius įsipareigojimus. Galiausiai saugojimo laikotarpis taip pat vertinamas taikant įstatymais nustatytą senaties terminą.

 1. Slapukai

Mūsų bendrovės interneto svetainėse naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio naršyklės išsaugo kompiuterio sistemoje.
Slapukai naudojami daugelyje interneto svetainių ir serverių. Daugelyje slapukų yra vadinamasis slapuko identifikavimo numeris. Slapuko identifikavimo numeris yra unikalus slapuko identifikatorius. Jį sudaro simbolių seka, pagal kurią interneto svetaines ir serverius galima priskirti konkrečiai žiniatinklio naršyklei, kurioje išsaugotas slapukas. Šitaip interneto svetainės ir serveriai, kuriuose lankomasi, gali atskirti konkrečią suinteresuoto asmens žiniatinklio naršyklę nuo kitų žiniatinklio naršyklių, kuriose išsaugoti kiti slapukai. Konkrečią žiniatinklio naršyklę galima vėl atpažinti ir identifikuoti pagal slapuko identifikavimo numerį. Naudodami slapukus, mes galime šios interneto svetainės naudotojams teikti patogias paslaugas, kurios nebūtų įmanomos neįdiegus slapuko.
Naudojant slapuką, mūsų interneto svetainėje pateiktą informaciją ir paslaugas galima optimizuoti pagal naudotojo reikmes. Kaip minėta, slapukai padeda mums vėl atpažinti mūsų interneto svetainės naudotoją. Tokio atpažinimo tikslas yra palengvinti naudotojams naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Pavyzdžiui, interneto svetainės, kurioje naudojami slapukai, naudotojui nereikia kiekvieną kartą lankantis interneto svetainėje iš naujo įvesti savo prieigos duomenų, nes juos tvarko interneto svetainė ir naudotojo kompiuterio sistemoje išsaugotas slapukas. Kitas pavyzdys – internetinės parduotuvės pirkinių krepšelio administravimo slapukas. Naudodamasi slapuku, internetinė parduotuvė įsidėmi daiktus, kuriuos klientas įsideda į virtualų pirkinių krepšelį.
Suinteresuotas asmuo bet kada gali uždrausti mūsų interneto svetainei diegti slapukus atitinkamai pakoreguodamas žiniatinklio naršyklės nuostatas ir visam laikui neleisdamas diegti slapukų. Be to, bet kokius jau įdiegtus slapukus galima bet kada ištrinti iš žiniatinklio naršyklės ar kitos programinės įrangos. Tai įmanoma padaryti visose įprastose žiniatinklio naršyklėse. Jei suinteresuotas asmuo išjungia slapukų diegimą naudojamoje žiniatinklio naršyklėje, tam tikromis aplinkybėmis bus įmanoma naudotis ne visomis interneto svetainės funkcinėmis galimybėmis.

 1. Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

Kiekvieną kartą, kai konkretus asmuo ar automatizuota sistema prisijungia prie interneto svetainės, mūsų bendrovės žiniatinklio serveris renka įvairius bendruosius duomenis ir informaciją. Šie bendrieji duomenys ir informacija saugomi serverio žurnalo failuose. Gali būti renkama informacija apie naudojamos naršyklės tipą ir versiją, prisijungiančios sistemos operacinę sistemą, interneto svetaines, iš kurių prisijungianti sistema pasiekia mūsų interneto svetainę, mūsų interneto svetainės puslapius, prie kurių prisijungiama naudojantis prisijungiančia sistema, prisijungimo prie interneto svetainės datą ir laiką, interneto protokolo adresą (IP adresą), prisijungiančios sistemos interneto paslaugos teikėją ir bet kokius kitus panašius duomenis ir informaciją, kurią pasitelkus išvengiama rizikos, kad bus įvykdyta ataka prieš mūsų IT sistemas.
Naudodama tokius bendruosius duomenis ir informaciją, mūsų bendrovė nedaro jokių išvadų apie suinteresuotą asmenį. Tokia informacija reikalinga norint tinkamai pateikti mūsų interneto svetainės turinį, optimizuoti mūsų interneto svetainės turinį ir reklamą, užtikrinti tęstinį mūsų IT sistemų ir mūsų interneto svetainės technologijų veikimą ir pateikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą siekiant patraukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn, jei jie įvykdo kibernetinę ataką. Taigi mūsų bendrovė statistiškai vertina tokius anonimiškai renkamus duomenis ir informaciją siekdama padidinti duomenų privatumą ir duomenų saugumą mūsų bendrovėje ir užtikrinti optimalų mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anonimiški serverio žurnalo failų duomenys saugomi atskirai nuo bet kokių asmens duomenų, pateiktų suinteresuoto asmens.

 1. Registracija mūsų interneto svetainėje

Duomenų subjektas gali užsiregistruoti duomenų valdytojo interneto svetainėje pateikdamas asmens duomenis. Duomenų valdytojui perduodami asmens duomenys nustatomi naudojant atitinkamą įvesties šabloną, naudojamą registracijai. Duomenų subjekto įvesti asmens duomenys renkami ir saugomi tik duomenų valdytojo vidaus naudojimo tikslams ir paties duomenų subjekto tikslams. Duomenų valdytojas gali pasirūpinti, kad duomenys būtų perduoti vienam ar daugiau duomenų tvarkytojų, pvz., pakavimo paslaugos teikėjui, kuris taip pat naudoja asmens duomenis tik vidaus tikslams, priskiriamiems duomenų valdytojui.
Be to, registruojantis duomenų valdytojo interneto svetainėje, išsaugomas IP adresas, interneto paslaugos teikėjo (IPT) paskirtas duomenų subjektui, registracijos data ir laikas. Šie duomenys saugomi siekiant išvengti piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis ir tam, kad prireikus galėtume tirti baudžiamuosius nusižengimus. Šiuo atžvilgiu saugoti šiuos duomenis būtina siekiant apsaugoti duomenų valdytoją. Šie duomenys neperduodami tretiesiems asmenims, jei to nereikalaujama pagal įstatymą ir nereikia dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.
Naudodamasis duomenų subjekto registracija savanoriškai pateikiant duomenis, duomenų valdytojas gali pasiūlyti tokį turinį ar paslaugas, kurias dėl savo pobūdžio galima siūlyti tik registruotiems naudotojams. Registruoti asmenys gali bet kada laisvai keisti registracijos metu pateiktus asmens duomenis arba reikalauti, kad jie būtų visiškai ištrinti iš duomenų valdytojo duomenų bazės.
Gavęs reikalavimą, duomenų valdytojas visada privalo informuoti kiekvieną duomenų subjektą apie jo asmens duomenis. Be to, duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto reikalavimą arba pranešimą, privalo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, jei nėra teisinės pareigos saugoti tokius duomenis.

 1. Mūsų naujienlaiškio prenumerata

„Berner“ grupės interneto svetainėje naudotojai gali užsiprenumeruoti bendrovės naujienlaiškį. Kurie asmens duomenys užsisakant naujienlaiškį perduodami už duomenų tvarkymą atsakingam asmeniui, nustatoma pagal šiam tikslui naudojamą įvesties šabloną.
„Berner“ grupė reguliariai informuoja savo klientus ir verslo partnerius apie bendrovės pasiūlymus savo naujienlaiškyje. Mūsų bendrovės naujienlaiškį gali gauti tik suinteresuotas asmuo, jei tas asmuo turi galiojantį el. pašto adresą ir užsiregistruoja dėl naujienlaiškio siuntimo. Teisiniais sumetimais suinteresuoto asmens nurodytu el. pašto adresu pirmą kartą siunčiant naujienlaiškį išsiunčiamas patvirtinimo el. laiškas – taip vykdoma dvigubo sutikimo procedūra. Šiuo patvirtinimo el. laišku patikrinama, ar el. pašto adreso savininkas patvirtina, kad jis, kaip suinteresuotas asmuo, nori gauti naujienlaiškį.
 Registruojantis naujienlaiškio prenumeratai, išsaugomas registracijos metu suinteresuoto asmens naudotas IP adresas, priskirtas interneto paslaugos teikėjo, ir registracijos data ir laikas. Šiuos duomenis rinkti būtina, jie leidžia mums atsekti (galimą) vėlesnį piktnaudžiavimą duomenų subjekto el. pašto adresu, taigi taip teisiškai apsaugomas už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo.
Registruojantis naujienlaiškio prenumeratai surinkti asmens duomenys naudojami tik mūsų naujienlaiškiui siųsti. Be to, naujienlaiškio prenumeratoriai gali būti informuojami el. paštu, jei to reikia dėl naujienlaiškio paslaugos vykdymo arba registracijos, pvz., pasikeitus naujienlaiškio pasiūlymui arba techninėms sąlygoms. Naujienlaiškio paslaugos tikslais renkami asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims. Suinteresuotas asmuo gali bet kada atšaukti mūsų naujienlaiškio prenumeratą. Bet kada galima atšaukti ir sutikimą saugoti asmens duomenis, kurį atitinkamas asmuo davė mums dėl naujienlaiškio siuntimo. Sutikimui atšaukti kiekviename naujienlaiškyje yra atitinkama nuoroda. Be to, galima bet kada tiesiogiai atsisakyti prenumeratos duomenų tvarkytojo interneto svetainės naujienlaiškių siuntimo skiltyje arba kitaip informuojant duomenų tvarkytoją.

 1. Naujienlaiškių sekimas

„Berner“ grupės naujienlaiškiuose, siunčiamuose iš esmės naudojant „Inxmail“ programinę įrangą, yra vadinamųjų sekimo pikselių. Sekimo pikselis yra miniatiūrinė grafika, įdiegta HTML formatu siunčiamuose el. laiškuose, kad būtų galima įrašyti informaciją į žurnalo failus ir atlikti jos analizę. Šitaip galima statistiškai įvertinti vykdomų internetinių rinkodaros kampanijų sėkmę ar nesėkmę. Naudodama įdiegtą pikselio kodą, „Berner“ grupė gali nustatyti, ar ir kada paveiktas asmuo atidarė el. laišką ir kokiomis el. laiške pateiktomis nuorodomis pasinaudojo.
Duomenų valdytojas išsaugo ir vertina asmens duomenis, surinktus naudojant naujienlaiškiuose esančius sekimo pikselius, siekdamas optimizuoti naujienlaiškių siuntimą ir dar geriau pritaikyti būsimų naujienlaiškių turinį pagal suinteresuoto asmens interesus. Šie asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims. Paveikti asmenys turi teisę bet kada atšaukti atitinkamą atskirą prieštaravimo pareiškimą, pateiktą per dvigubo sutikimo procedūrą. Pateikus atšaukimą, duomenų valdytojas ištrina šiuos asmens duomenis. Jei atsisakote naujienlaiškių prenumeratos, „Berner“ grupė automatiškai vertina tai kaip atšaukimą.

 1. Sekimo paslaugos

10.1 Privatumo politika, susijusi su „Facebook“ naudojimu

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo mūsų interneto svetainėje integravo bendrovės „Facebook“ komponentus arba siūlo su bendrove susijusius informacinius puslapius tiesiogiai „Facebook“ paskyroje. „Facebook“ yra socialinis tinklas. Socialinis tinklas yra internetinė susitikimo vieta, internetinė bendruomenė, kuri įprastai leidžia naudotojams bendrauti vieniems su kitais ir sąveikauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti naudojamas kaip keitimosi duomenimis ir patirtimi platforma ir leidžia internetinei bendruomenei teikti asmeninę ar su bendrove susijusią informaciją. „Facebook“, be kita ko, leidžia socialinio tinklo naudotojams kurtis privačius profilius, kelti nuotraukas ir kurti savo tinklą teikiant prašymus priimti į draugus.
„Facebook“ valdo „Facebook, Inc“, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV. Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas asmuo, jei duomenų subjektas gyvena ne JAV ar Kanadoje, yra „Facebook Ireland Ltd“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.
Kiekvieną kartą atidarius vieną iš žiniatinklio puslapių, kuris valdomas duomenų valdytojo ir kuriame integruotas „Facebook“ komponentas („Facebook“ įskiepis), atitinkamas „Facebook“ komponentas nurodo asmens IT sistemos interneto naršyklei atsisiųsti atitinkamo „Facebook“ komponento išraišką iš „Facebook“.
Visų „Facebook“ įskiepių apžvalgą galima rasti adresu https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. Per šį techninį procesą „Facebook“ informuojamas apie tai, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje apsilankė suinteresuotas asmuo.
Jei asmuo tuo pat metu yra prisijungęs prie „Facebook“, „Facebook“ nustato, kurį konkretų mūsų interneto svetainės puslapį asmuo atveria kiekvieną kartą lankydamasis mūsų interneto svetainėje ir atitinkamai kiek laiko jis praleidžia mūsų interneto svetainėje. Šią informaciją renka „Facebook“ komponentas ir „Facebook“ ją priskiria atitinkamai suinteresuoto asmens „Facebook“ paskyrai. Jei asmuo paspaudžia vieną iš „Facebook“ mygtukų, integruotų mūsų interneto svetainėje, pavyzdžiui, mygtuką „Patinka“, arba parašo komentarą, „Facebook“ priskiria šią informaciją asmeninei suinteresuoto asmens „Facebook“ naudotojo paskyrai ir išsaugo šiuos asmens duomenis.
„Facebook“ iš „Facebook“ komponento gauna informaciją, kad suinteresuotas asmuo apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei tas asmuo yra prisijungęs prie „Facebook“ tuo pat metu, kai lankosi mūsų interneto svetainėje; taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar suinteresuotas asmuo spustelėja „Facebook“ komponentą, ar ne. Jei suinteresuotas asmuo nenori, kad informacija būtų perduodama „Facebook“, jis gali išvengti informacijos perdavimo atsijungdamas nuo savo „Facebook“ paskyros prieš lankydamasis mūsų interneto svetainėje.
„Facebook“ paskelbtoje duomenų politikoje, prieinamoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy/, pateikta informacija apie tai, kaip „Facebook“ renka, tvarko ir naudoja asmens duomenis. Joje taip pat paaiškinta, kokias nuostatų parinktis siūlo „Facebook“ siekdamas apsaugoti suinteresuoto asmens privatumą.
Be to, yra įvairių programų, kurias naudojant galima neleisti siųsti duomenų „Facebook“, pavyzdžiui, „Facebook“ paslaugų teikėjo žiniatinklio grafos blokatorius, kurį galima gauti adresu http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Suinteresuotas asmuo gali naudoti tokias programas, jei nori neleisti siųsti duomenų „Facebook“.

10.2 Duomenų privatumo nuostatos, susijusios su „Google Analytics“ įdiegimu ir naudojimu

Už duomenų tvarkymą atsakinga šalis šioje interneto svetainėje integravo „Google Analytics“ komponentą (kartu su anonimizavimo funkcija). „Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga. Žiniatinklio analizė yra duomenų apie interneto svetainės lankytojų elgesį įrašymas, rinkimas ir vertinimas. Žiniatinklio analizės paslauga apima, be kitų duomenų, informaciją, iš kokios interneto svetainės į žiniatinklio puslapį pateko suinteresuotas asmuo (nukreipiančioji svetainė), kokiuose interneto svetainės puslapiuose jis lankėsi, kaip dažnai ir kiek laiko žiūrėjo konkretų puslapį. Žiniatinklio analizė naudojama visų pirma siekiant optimizuoti interneto svetainę ir atlikti reklamos žiniatinklyje išlaidų ir naudos analizę.
„Google Analytics“ komponentą valdo „Google, Inc.“, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, JAV.
Mūsų bendrovė žiniatinklio analizei, atliekamai naudojant „Google Analytics“, naudoja povardį „_gat._anonymizeIp“. Naudojant šį povardį, „Google“ sutrumpina ir anonimizuoja paveikto asmens interneto ryšio IP adresą, jei prie mūsų interneto svetainių prisijungiama iš bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos šalies, kuri yra Europos ekonominės erdvės sutarties šalis.
„Google Analytics“ komponento paskirtis yra analizuoti lankytojų srautą mūsų interneto svetainėje. „Google“ naudoja gautus duomenis ir informaciją, be kita ko, tam, kad įvertintų naudojimąsi mūsų interneto svetaine, sudarytų mums skirtas internetines ataskaitas, kuriose akcentuojama mūsų žiniatinklio puslapiuose vykdoma veikla, ir teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su naudojimusi mūsų interneto svetaine.
„Google Analytics“ įdiegia slapuką suinteresuoto asmens IT sistemoje. Įdiegusi slapuką, „Google“ gali analizuoti naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Kiekvieną kartą atvėrus atskirus interneto svetainės, kuri yra valdoma už duomenų tvarkymą atsakingos šalies ir į kurią integruotas „Google Analytics“ komponentas, puslapius, suinteresuoto asmens IT sistema dėl „Google Analytics“ komponento automatiškai persiunčia duomenis „Google“, kad būtų galima atlikti internetinę analizę. Dėl šios techninės procedūros „Google“ sužino tokius suinteresuoto asmens duomenis kaip IP adresas, todėl, be kita ko, „Google“ supranta lankytojo ir paspaudimų kilmę ir pateikia pavedimo pareiškimus.
Naudojant slapuką, išsaugoma asmeninė informacija, pvz., prisijungimo laikas, vieta, iš kurios prisijungta, ir suinteresuoto asmens lankymosi mūsų interneto svetainėje dažnumas. Kiekvieną kartą lankantis mūsų žiniatinklio puslapiuose šie asmens duomenys, įskaitant suinteresuoto asmens naudojamą interneto ryšio IP adresą, perduodami „Google“ į JAV. „Google“ išsaugo asmens duomenis JAV. Tam tikromis aplinkybėmis „Google“ perduoda šiuos asmens duomenis, surinktus naudojant konkrečią techninę procedūrą, trečiajai šaliai.
Suinteresuotas asmuo bet kada gali nuspręsti neleisti mūsų interneto svetainei diegti slapukų, kaip paaiškinta pirmiau, atitinkamai pakoreguodamas naudojamos žiniatinklio naršyklės nuostatas ir taip visam laikui neleisdamas diegti slapukų. Tokios žiniatinklio naršyklės nuostatos neleidžia „Google“ diegti slapukų suinteresuoto asmens IT sistemoje. Be to, bet kurį slapuką, jau įdiegtą „Google Analytics“, galima ištrinti naudojantis žiniatinklio naršykle ar bet kuria kita programinės įrangos programa.
Taip pat asmuo turi galimybę paprieštarauti dėl „Google Analytics“ generuojamų duomenų, susijusių su naudojimusi šia interneto svetaine, įrašymo ir dėl „Google“ vykdomo tokių duomenų tvarkymo. Norėdamas tai padaryti, asmuo turi atsisiųsti ir įdiegti naršyklės plėtinį naudodamasis nuoroda https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Toks naršyklės plėtinys „Google Analytics“ per „JavaScript“ informuoja, kad „Google Analytics“ negalima perduoti jokių duomenų ar informacijos apie apsilankymus interneto svetainėse. Įdiegus naršyklės plėtinį, „Google“ tai supranta kaip nesutikimą. Jei suinteresuoto asmens IT sistema vėliau ištrinama, formatuojama ar diegiama iš naujo, suinteresuotas asmuo turi iš naujo įdiegti naršyklės plėtinį, kad išjungtų „Google Analytics“. Jei suinteresuotas asmuo ar kitas asmuo, priklausantis suinteresuoto asmens įtakos sferai, pašalina arba išjungia naršyklės plėtinį, yra galimybė iš naujo įdiegti ar įjungti naršyklės plėtinį.
Daugiau informacijos ir galiojančias „Google“ duomenų privatumo nuostatas galima rasti adresais:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ir www.google.com/analytics/terms/de.html. Išsamesnis „Google Analytics“ paaiškinimas pateikiamas spustelėjus šią nuorodą: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10.3 „Google Tag Manager“

„Google Tag Manager“ yra sistema, kurioje pardavėjai gali administruoti interneto svetainės žymas naudodamiesi sąsaja. Įrankis „Tag Manager“, kuris įdiegia žymas, yra domenas, kuriame nenaudojami slapukai, ir jis pats nerenka jokių asmens duomenų. Naudojantis šiuo įrankiu, galima įjungti kitas žymas, kurios gali pačios rinkti duomenis. „Google Tag Manager“ neturi prieigos prie šių duomenų. Jei žymos išjungiamos domeno ar slapuko lygmeniu, įrankis taikomas visoms sekimo žymoms, įgyvendintoms naudojantis „Google Tag Manager“. http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

10.4 „Dynatrace“

Šioje interneto svetainėje naudojama „Dynatrace“ programinė įranga, renkanti ir išsauganti duomenis, kad būtų galima nagrinėti veikimo charakteristikas ir naudotojų patirtį, o tam reikia užfiksuoti iki paskutinių aštuonių skaitmenų sutrumpintą IP adresą. Šioje interneto svetainėje, siekiant išvengti kompiuterių įsilaužėlių atakų, naudojant „Elasticsearch“ programinę įrangą taip pat ribotą laiką saugomas visas IP adresas.

 

10.5 Duomenų apsaugos nuostatos, susijusios su „LinkedIn“ naudojimu ir programa

Duomenų valdytojas šioje interneto svetainėje integravo „LinkedIn Corporation“ komponentus. „LinkedIn“ yra internetinis socialinis tinklas, leidžiantis naudotojams susisiekti su esamais verslo kontaktais ir užmegzti naujų verslo ryšių. Socialiniu tinklu „LinkedIn“ naudojasi per 400 milijonų registruotų naudotojų daugiau nei 200 šalių. Taigi šiuo metu tai yra didžiausia verslo kontaktų platforma ir viena iš labiausiai lankomų interneto svetainių pasaulyje.
„LinkedIn“ valdo „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, JAV. Už su privatumu susijusius klausimus už JAV ribų atsakinga „LinkedIn Ireland“, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas 2, Airija.
Kiekvieną kartą, kai mūsų interneto svetainėje įdiegiamas „LinkedIn“ komponentas („LinkedIn“ įskiepis), dėl šio komponento suinteresuoto asmens naudojama naršyklė atsisiunčia atitinkamą „LinkedIn“ komponento išraišką. Daugiau informacijos apie „LinkedIn“ įskiepius galima rasti adresu https://developer.linkedin.com/plugins. Per šią techninę procedūrą „LinkedIn“ informuojamas apie tai, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje apsilankė suinteresuotas asmuo.
Jei asmuo tuo pat metu yra prisijungęs prie „LinkedIn“, „LinkedIn“ nustato, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje asmuo lankosi kiekvieną kartą lankydamasis mūsų interneto svetainėje ir atitinkamai kiek laiko jis praleidžia mūsų interneto svetainėje. Šią informaciją renka „LinkedIn“ komponentas ir „LinkedIn“ ją priskiria atitinkamai suinteresuoto asmens „LinkedIn“ paskyrai. Jei asmuo spustelėja „LinkedIn“ mygtuką, integruotą mūsų interneto svetainėje, „LinkedIn“ priskiria šią informaciją asmeninei suinteresuoto asmens „LinkedIn“ naudotojo paskyrai ir išsaugo šiuos asmens duomenis.
„LinkedIn“ iš komponento gauna informaciją, kad suinteresuotas asmuo apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei tas asmuo yra prisijungęs prie „LinkedIn“ tuo pat metu, kai lankosi mūsų interneto svetainėje; taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar suinteresuotas asmuo spustelėja „LinkedIn“ komponentą, ar ne. Jei asmuo nepageidauja, kad informacija būtų siunčiama „LinkedIn“, jis gali išvengti informacijos perdavimo atsijungdamas nuo savo „LinkedIn“ paskyros prieš lankydamasis mūsų interneto svetainėje.
„LinkedIn“ suteikia galimybę atsisakyti el. pašto pranešimų, tekstinių pranešimų, tikslinių reklamų ir valdyti reklamos nuostatas adresu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. „LinkedIn“ taip pat naudojasi partnerių, kaip antai „Quantcast“, „Google Analytics“, „BlueKai“, „DoubleClick“, „Nielsen“, „Comscore“, „Eloqua“ ir „Lotame“, paslaugomis; šie partneriai gali įdiegti slapukus. Tokius slapukus galima atmesti adresu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Dabartinė „LinkedIn“ privatumo politika pateikta adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ slapukų politika pateikta adresu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

10.6 Privatumo politika, susijusi su „WiredMinds“ naudojimu ir programa

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo mūsų interneto svetainėje integravo „WiredMinds“ komponentus. „WiredMinds“ komponentai automatiškai identifikuoja ir įvertina interneto svetainėje besilankančias bendroves. „WiredMinds“ komponentas leidžia interneto svetainės, kurioje naudojamas komponentas, operatoriui generuoti kontaktus, t. y. vertinti galimus naujus klientus.
„WiredMinds“ valdanti bendrovė yra „WiredMinds GmbH“, Lindenspürstraße 32, 70176 Štutgartas, Vokietija.
Mes naudojame „WiredMinds“ pikselio kodą. Sekimo pikselis yra miniatiūrinė grafika, įdiegta interneto svetainėje, kad būtų galima įrašyti informaciją į žurnalo failus, ją analizuoti ir vėliau atlikti statistinę analizę.
„WiredMinds“ asmens IT sistemoje taip pat įdiegia slapuką. Įdiegus slapuką, galima analizuoti, kaip naudojamasi mūsų interneto svetaine.
Naudojantis gautais duomenimis, kuriami pseudoniminiai naudotojų profiliai. Pseudoniminiai naudotojų profiliai naudojami siekiant analizuoti lankytojų elgesį ir patobulinti mūsų internetinius pasiūlymus. Duomenys, surinkti naudojantis „WiredMinds“ komponentu, nebus naudojami duomenų subjektui identifikuoti be išankstinio atskiro ir aiškaus duomenų subjekto sutikimo. Šie duomenys nejungiami su asmens duomenimis ar kitais duomenimis, kuriems priskirtas tas pats pseudonimas.
Kiekvieną kartą ieškant atskirų šios interneto svetainės puslapių, „WiredMinds“ komponentas automatiškai nurodo asmens IT sistemos interneto naršyklei perduoti duomenis internetinei analizei. Per šį procesą „WiredMinds“ gauna informaciją apie asmens duomenis, pvz., IP adresą, kuri naudojama, be kita ko, lankytojų ir spustelėjimų kilmei atsekti.
Naudojant slapuką, išsaugoma asmeninė informacija, pvz., prisijungimo laikas, vieta, iš kurios prisijungta, ir lankymosi mūsų interneto svetainėje dažnumas. Kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, šie asmens duomenys, įskaitant naudojamą interneto ryšio IP adresą, perduodami „WiredMinds“ serveriui. „WiredMinds“ saugo šiuos asmens duomenis, tačiau neperduoda jų trečiosioms šalims.
Suinteresuotas asmuo bet kada gali neleisti mūsų interneto svetainei diegti slapukų, kaip paaiškinta pirmiau, atitinkamai pakoreguodamas naudojamos interneto naršyklės nuostatas ir taip visam laikui neleisdamas diegti slapukų. Tokios žiniatinklio naršyklės nuostatos taip pat neleidžia „WiredMinds“ diegti slapukų suinteresuoto asmens IT sistemoje. Be to, bet kurį slapuką, jau įdiegtą „WiredMinds“, galima ištrinti naudojantis interneto naršykle ar kitomis programinės įrangos programomis.
Be to, asmuo turi galimybę paprieštarauti dėl „WiredMinds“ generuojamų duomenų, susijusių su naudojimusi šia interneto svetaine, rinkimo ir neleisti rinkti tokių duomenų. Suinteresuotas asmuo turi spustelėti mygtuką „Don’t-Track-My-Visits“ (nesekti mano apsilankymų), atidaręs nuorodą https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Jei suinteresuoto asmens IT sistema vėliau ištrinama, formatuojama ar diegiama iš naujo, suinteresuotas asmuo turi iš naujo įdiegti atsisakymo slapuką.
Daugiau informacijos apie dabartinę „WiredMinds“ privatumo politiką galima rasti adresu https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/.

10.7 Privatumo politika, susijusi su „Xing“ naudojimu ir programa

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo mūsų interneto svetainėje integravo „Xing“ komponentus. „Xing“ yra internetinis socialinis tinklas, leidžiantis naudotojams susisiekti su esamais verslo kontaktais ir užmegzti naujų verslo ryšių. Individualūs naudotojai gali susikurti asmeninį profilį „Xing“ socialiniame tinkle. Pavyzdžiui, bendrovės „Xing“ socialiniame tinkle gali kurti savo profilius arba skelbti darbo pasiūlymus.
„Xing“ valdo „XING AG“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija.
Kiekvieną kartą apsilankius viename iš šios interneto svetainės puslapių, kuris valdomas duomenų valdytojo ir kuriame integruotas „Xing“ komponentas („Xing“ įskiepis), atitinkamas „Xing“ komponentas automatiškai nurodo suinteresuoto asmens IT sistemos interneto naršyklei atsisiųsti atitinkamo „Xing“ komponento išraišką iš „Xing“. Daugiau informacijos apie „Xing“ įskiepius galima rasti adresu dev.xing.com/plugins. Per šį techninį procesą „Xing“ informuojamas apie tai, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje apsilankė asmuo.
Jei suinteresuotas asmuo tuo pat metu yra prisijungęs prie „Xing“, „Xing“ atpažįsta kiekvieną to asmens apsilankymą mūsų interneto svetainėje, nustato, kiek laiko jis praleidžia mūsų interneto svetainėje ir kuriame konkrečiame puslapyje lankosi. Šią informaciją renka „Xing“ komponentas ir „Xing“ ją priskiria atitinkamai suinteresuoto asmens „Xing“ paskyrai. Jei asmuo spustelėja „Xing“ mygtuką, integruotą mūsų interneto svetainėje, pavyzdžiui, mygtuką „Dalytis“, „Xing“ priskiria šią informaciją asmeninei suinteresuoto asmens „Xing“ naudotojo paskyrai ir išsaugo šiuos asmens duomenis.
„Xing“ iš „Xing“ komponento gauna informaciją, kad asmuo apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei tas suinteresuotas asmuo yra prisijungęs prie „Xing“ tuo pat metu, kai lankosi mūsų interneto svetainėje; taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar suinteresuotas asmuo spustelėja „Xing“ komponentą, ar ne. Jei asmuo nepageidauja, kad informacija būtų siunčiama „Xing“, jis gali išvengti informacijos perdavimo atsijungdamas nuo savo „Xing“ paskyros prieš lankydamasis mūsų interneto svetainėje.
„Xing“ paskelbtose duomenų apsaugos nuostatose, kurias galima rasti adresu https://www.xing.com/privacy, pateikta informacija apie tai, kaip „Xing“ renka, tvarko ir naudoja asmens duomenis. „Xing“ taip pat paskelbė privatumo pranešimą dėl „XING“ dalijimosi mygtuko adresu https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

10.8 Privatumo politika, susijusi su „YouTube“ naudojimu ir programa

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo mūsų interneto svetainėje integravo „YouTube“ komponentus. „YouTube“ yra internetinis vaizdo portalas, kuriame filmuotų vaizdų skelbėjai gali nemokamai skelbti vaizdo klipus, o kiti naudotojai gali juos peržiūrėti, vertinti ir komentuoti. Portale „YouTube“ galima skelbti įvairių tipų filmuotus vaizdus, taigi šiame interneto portale galima rasti ir filmų, ir televizijos programų, taip pat muzikinių klipų, anonsų ar vaizdelių, sukurtų pačių naudotojų.
„YouTube“ valdo „YouTube, LLC“, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV. „YouTube, LLC“ yra „Google Inc“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV, patronuojamoji bendrovė.
Kiekvieną kartą, kai „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdelis) integruojamas viename iš atskirų šios interneto svetainės, valdomos duomenų valdytojo, puslapių, „YouTube“ komponentas automatiškai nurodo asmens IT sistemos interneto naršyklei atsisiųsti atitinkamo „YouTube“ komponento išraišką iš „YouTube“. Daugiau informacijos apie „YouTube“ galima rasti adresu https://www.youtube.com/yt/about/. Per šią techninę procedūrą „YouTube“ ir „Google“ informuojami apie tai, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje apsilankė suinteresuotas asmuo.
Jei suinteresuotas asmuo tuo pat metu yra prisijungęs prie „YouTube“, „YouTube“ atpažįsta, kuriame konkrečiame mūsų interneto svetainės puslapyje asmuo lankosi, kai tas asmuo atidaro puslapį, kuriame yra „YouTube“ vaizdelis. „YouTube“ ir „Google“ renka šią informaciją ir priskiria ją atitinkamai suinteresuoto asmens „YouTube“ paskyrai.
„YouTube“ ir „Google“ per „YouTube“ komponentą gauna informaciją, kad suinteresuotas asmuo lankėsi mūsų interneto svetainėje, kiekvieną kartą, kai suinteresuotas asmuo yra prisijungęs prie „YouTube“ tuo pat metu, kai lankosi mūsų interneto svetainėje; taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar suinteresuotas asmuo spustelėja „YouTube“ komponentą, ar ne. Jei asmuo nepageidauja, kad informacija būtų siunčiama „YouTube“ ir „Google“, jis gali išvengti informacijos perdavimo atsijungdamas nuo savo „YouTube“ paskyros prieš lankydamasis mūsų interneto svetainėje.
„YouTube“ paskelbtose duomenų apsaugos taisyklėse, kurias galima rasti adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, pateikta informacija apie tai, kaip „YouTube“ ir „Google“ renka, tvarko ir naudoja asmens duomenis.

10.9 „Userlike“

Šioje interneto svetainėje naudojama „Userlike“, tiesioginių pokalbių programinė įranga, priklausanti bendrovei „Userlike UG“ (ribotos atsakomybės bendrovė). „Userlike“ naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžiantys vykdyti asmeninius tikralaikius pokalbius. Be to, išsaugomas pokalbio protokolas. Jame pateikti duomenys nenaudojami interneto svetainės naudotojui identifikuoti ar kokiam nors kitam tikslui.

 1. Galimybė užmegzti ryšį per interneto svetainę

Remiantis įstatymuose numatytomis taisyklėmis, mūsų bendrovės interneto svetainėje yra informacijos, dėl kurios galima greitai užmegzti ryšį su mūsų bendrove elektroniniu būdu ir tiesiogiai bendrauti su mumis; ta informacija apima ir el. pašto adresą. Jei suinteresuotas asmuo susisiektų su šalimi, atsakinga už duomenų tvarkymą, naudodamasis kontaktine forma, būtų automatiškai išsaugoti asmens pateikti asmens duomenys. Tokie asmens duomenys, asmens savanoriškai pateikti už duomenų tvarkymą atsakingam asmeniui, išsaugomi, kad būtų galima vykdyti užklausą ar susisiekti su suinteresuotu asmeniu. Tokie asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims.

 1. Įprastas asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Šalis, atsakinga už duomenų tvarkymą, tvarko ir saugo suinteresuoto asmens duomenis tik tol, kol tai būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tiek, kiek teisėkūros institucijos nurodyta įstatymuose ir taisyklėse, pagal kurias atsakingoji šalis tvarko duomenis. Jei nebelieka duomenų saugojimo tikslo arba baigiasi teisėkūros institucijos numatytas duomenų saugojimo laikotarpis, asmens duomenys įprastai užblokuojami arba ištrinami laikantis įstatymų nuostatų.

 1. Suinteresuoto asmens teisės

13.1 Teisė gauti informaciją

Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti asmens, atsakingo už duomenų tvarkymą, patvirtinti, kad yra tvarkomi jo asmens duomenys. Jei suinteresuotas asmuo nori pasinaudoti savo teise gauti patvirtinimą, jis gali kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną ar bet kurį kitą šalies, atsakingos už duomenų tvarkymą, darbuotoją.

13.2 Teisė gauti informaciją

Bet kuris asmuo, paveikiamas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę nemokamai gauti iš šalies, atsakingos už duomenų tvarkymą, informaciją apie saugomus jo asmens duomenis, tokios informacijos kopiją ir šią informaciją:

 • asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
 • gavėjai, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, ar gavėjų kategorijos, ypač jei gavėjai yra ne ES šalyse arba tarptautinėse organizacijose;
 • jei įmanoma, numatytas laikotarpis, kurį bus saugomi asmens duomenys, arba, jei tai neįmanoma, tokio laikotarpio nustatymo kriterijai;
 • egzistuojanti teisė į jo asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba į atsakingosios šalies vykdomo duomenų tvarkymo apribojimą arba teisė prieštarauti dėl tokio duomenų tvarkymo;
 • egzistuojanti teisė kreiptis į reguliavimo instituciją;
 • jei asmens duomenys renkami ne iš suinteresuoto asmens, bet kokia turima informacija apie duomenų kilmę;
 • ar vykdomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 22 straipsnio 1 ir 4 dalis, ir (bent tokiais atvejais) prasminga informacija apie naudojamą logiką, apimtį ir tokio duomenų tvarkymo poveikį suinteresuotam asmeniui.

Be to, suinteresuotas asmuo turi teisę gauti informaciją, ar asmens duomenys buvo perduoti ES nepriklausančiai valstybei arba tarptautinei organizacijai. Jei taip yra, suinteresuotas asmuo taip pat turi teisę gauti informaciją apie atitinkamas garantijas dėl duomenų perdavimo.
Jei suinteresuotas asmuo nori pasinaudoti teise gauti informaciją, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

13.3 Teisė į ištaisymą

Bet kuris asmens duomenų tvarkymo paveiktas asmuo turi teisę reikalauti nedelsiant ištaisyti bet kokius neteisingus jo asmens duomenis. Be to, suinteresuotas asmuo turi teisę (atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą) reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis.
Jei suinteresuotas asmuo nori pasinaudoti teise gauti informaciją, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

13.4 Teisė į ištrynimą (teisė būti pamirštam)

Bet kuris asmens duomenų tvarkymo paveiktas asmuo turi teisę reikalauti iš atsakingosios šalies nedelsiant ištrinti jo asmens duomenis, jei yra vienas iš toliau nurodytų pagrindų ir jei duomenų tvarkyti nebūtina:

 • asmens duomenys buvo surinkti arba kitaip tvarkomi tokiems tikslams, kuriems jie nebėra reikalingi;
 • suinteresuotas asmuo atsiima savo sutikimą, pagal kurį duomenys buvo tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 9 straipsnio 2 dalies a punktu, ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 21 straipsnio 1 dalimi, suinteresuotas asmuo pateikia prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo ir nėra svarbesnio pagrįsto pagrindo tvarkyti duomenis arba suinteresuotas asmuo pateikia prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 21 straipsnio 2 dalimi;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenis būtina ištrinti siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal ES teisę arba valstybių narių teisę, kurios turi laikytis atsakingoji šalis;
 • asmens duomenys buvo surinkti dėl informacinės visuomenės paslaugų remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 8 straipsnio 1 dalimi.

Jei yra vienas iš pirmiau minimų pagrindų ir paveiktas asmuo pageidauja, kad mūsų bendrovės saugomi asmens duomenys būtų ištrinti, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną. Mūsų duomenų privatumo pareigūnas pasirūpins, kad reikalavimas ištrinti duomenis būtų įgyvendintas nedelsiant.
Jei asmens duomenys buvo paskelbti mūsų bendrovės ir jei mūsų bendrovė kaip šalis, atsakinga remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 17 straipsnio 1 dalimi, privalo ištrinti minėtus asmens duomenis, mūsų bendrovė, atsižvelgdama į prieinamas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, imsis atitinkamų priemonių, įskaitant ir tas, kurios yra techninio pobūdžio, kad kitas už duomenų tvarkymą atsakingas šalis, kurios tvarko paskelbtus asmens duomenis, informuotų, jog suinteresuotas asmuo pareikalavo tų kitų už duomenų tvarkymą atsakingų šalių ištrinti visas nuorodas į minėtus asmens duomenis ar tokių asmens duomenų kopijas, jei jų tvarkymas nebūtinas. Duomenų privatumo pareigūnas pasirūpins viskuo, ko prireiks konkrečiais atvejais.

13.5 Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Bet kuris asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi atitinkamų Europos direktyvų ir reglamentų leidėjo suteiktą teisę reikalauti atsakingosios šalies apriboti duomenų tvarkymą, jei egzistuoja viena iš toliau nurodytų būtinųjų sąlygų:

 • suinteresuotas asmuo užginčija asmens duomenų tikslumą per tokį laiko tarpą, per kurį atsakingoji šalis gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • duomenys tvarkomi neteisėtai ir suinteresuotas asmuo atsisako reikalauti ištrinti asmens duomenis, tačiau reikalauja apriboti asmens duomenų naudojimą;
 • atsakingajai šaliai nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslams, tačiau suinteresuotas asmuo reikalauja jos pareikšti, įgyvendinti arba ginti teisinius reikalavimus;
 • paveiktas asmuo pateikė prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 21 straipsnio 1 dalimi ir dar nenustatyta, ar pagrįstos atsakingosios šalies priežastys yra svarbesnės už paveikto asmens priežastis.

Jei yra viena iš pirmiau minimų būtinųjų sąlygų ir paveiktas asmuo pageidauja, kad mūsų bendrovės saugomi asmens duomenys būtų apriboti, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną. Duomenų privatumo pareigūnas pasirūpins, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas.

13.6 Teisė į duomenų perkeliamumą

Bet kuris asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė atsakingajai šaliai, susistemintu, naujausiu ir kompiuteriu apdorojamu formatu. Jis taip pat turi teisę perduoti tokius duomenis kitai atsakingajai šaliai netrukdomas tos atsakingosios šalies, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas sutikimu remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 9 straipsnio 2 dalies a punktu, arba susitarimu remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir duomenys tvarkomi naudojant automatizuotas procedūras, jei duomenų tvarkyti nereikia siekiant įvykdyti viešojo intereso užduotį ar vykdyti oficialų įgaliojimą, suteiktą atsakingajai šaliai.
Be to, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 20 straipsnio 1 dalimi, suinteresuotas asmuo turi teisę nurodyti, kad asmens duomenys būtų perkeliami tiesiai iš vienos atsakingosios šalies kitai atsakingajai šaliai, jei tai techniškai įmanoma ir jei nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės.
Norėdamas pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, suinteresuotas asmuo gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

13.7 Teisė prieštarauti

Bet kuris asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę dėl su jo konkrečia padėtimi susijusių priežasčių bet kada prieštarauti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu. Tai galioja ir bet kokiam profiliavimui, vykdomam remiantis šiomis nuostatomis.
Prieštaravimo atveju mūsų bendrovė nebetvarko asmens duomenų, jei negalime pateikti įrodymo apie būtinuosius duomenų tvarkymo pagrindus, kuriuos verta ginti ir kurie yra svarbesni už suinteresuoto asmens interesus, teises ir laisves, arba duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
Jei bendrovė tvarko asmens duomenis tiesioginei rinkodarai vykdyti, suinteresuotas asmuo turi teisę bet kada pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo tokios rinkodaros tikslams. Tai galioja ir profiliavimui tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei suinteresuotas asmuo prieštarauja dėl mūsų bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslams, mes nebetvarkome asmens duomenų tokiems tikslams.
Be to, suinteresuotas asmuo turi teisę dėl su jo konkrečia padėtimi susijusių priežasčių bet kada pateikti prieštaravimą dėl mūsų bendrovės vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 89 straipsnio 1 dalimi, jei duomenų tvarkyti nebūtina siekiant vykdyti viešojo intereso užduotį.
Norėdamas pasinaudoti teise į prieštaravimą, suinteresuotas asmuo gali bet kada kreiptis tiesiogiai į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

13.8 Automatizuoti sprendimai konkrečiais atvejais, įskaitant profiliavimą

Bet kuris asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų priimami sprendimai, pagrįsti išimtinai automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą), kurie yra jam yra teisiškai galiojantys ir turi jam panašią didelę įtaką, jei to sprendimo nereikia siekiant sudaryti ar vykdyti sutartį tarp suinteresuoto asmens ir atsakingosios šalies arba jei jis nėra priimtinas remiantis Sąjungos ar valstybių narių teisės aktais, taikomais atsakingajai šaliai, kai tuose teisės aktuose yra numatyti atitinkami teisių, laisvių ir pagrįstų suinteresuoto asmens interesų apsaugos veiksmai, arba jei jis nepriimamas turint aiškų suinteresuoto asmens sutikimą.
Jei reikia priimti sprendimą dėl sutarties tarp suinteresuoto asmens ir atsakingosios šalies sudarymo ar vykdymo arba jei sprendimas priimamas turint aiškų suinteresuoto asmens sutikimą, mūsų bendrovė imasi atitinkamų veiksmų suinteresuoto asmens teisėms, laisvėms ir pagrįstiems interesams apsaugoti, įskaitant mažų mažiausiai teisę reikalauti asmens įsikišimo iš atsakingosios šalies pusės, teisę paaiškinti savo poziciją ir teisę užginčyti sprendimą.
Norėdamas pasinaudoti teisėmis dėl automatizuoto sprendimo priėmimo, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

13.9 Teisė atsiimti sutikimą remiantis duomenų privatumo įstatymu

Bet kuris asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę bet kada atsiimti bet kokį sutikimą, duotą dėl asmens duomenų tvarkymo. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsiimti bet kokį duotą sutikimą, jis gali bet kada kreiptis į mūsų duomenų privatumo pareigūną.

 1. Duomenų privatumas paraiškų ir paraiškų proceso atveju

Už duomenų tvarkymą atsakinga šalis renka ir tvarko pareiškėjų asmens duomenis siekdama įgyvendinti paraiškų procedūrą. Duomenys gali būti tvarkomi ir elektroninėmis priemonėmis. Taip būna, kai pareiškėjas persiunčia atitinkamus paraiškos dokumentus mūsų bendrovei naudodamasis elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu arba per žiniatinklio formą, kurią galima rasti interneto svetainėje. Jei bendrovė sudaro darbo sutartį su pareiškėju, persiųsti duomenys išsaugomi siekiant tvarkyti darbo santykius laikantis įstatymų nuostatų. Jei mūsų bendrovė nesudaro darbo sutarties su pareiškėju, paraiškos dokumentai automatiškai ištrinami po šešių mėnesių nuo sprendimo atmesti paraišką paskelbimo, jei toks ištrynimas neprieštarauja už duomenų tvarkymą atsakingos šalies teisėtiems interesams.

 

 1. Kompetentinga duomenų privatumo reguliavimo institucija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 Faks. (8 5) 261 9494

El. paštas ada@ada.lt

 1. Duomenų privatumo nuostatų pakeitimas

Mes pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų privatumo nuostatas, jei to prireiktų dėl technologinių pokyčių. Tokiais atvejais atitinkamai pakeisime ir savo duomenų privatumo pareiškimą. Atkreipkite dėmesį į atitinkamą dabartinę mūsų duomenų privatumo pareiškimo versiją.

2021m. birželis -  Albert Berner, UAB

Apie mus Berner yra viena iš pirmaujančių kompanijų Europoje, prekiaujančių vartojimo reikmenimis, chemikalais, įrankiais ir darbo priemonėmis profesionalams. 6500 ekspertų su aistra, iš kurių daugiau kaip 4500 dirba tiesiogiai su klientais, kasdien teikdami jiems paslaugas ir prekes.
Kontaktai ir pagalba

Klientų aptarnavimas +370 52 10 43 55

Parašykite mums info@berner.lt

Berner naujienlaiškis Užsiregistruoti naujienlaiškyje

Susisiekite D.U.K.
Patikimumas dirbant su BERNER Skaitykite daugiau apie sertifikavimą
Sekite BERNER Prisijunkite prie mūsų socialiniuose tinkluose