Alert message

Domeniul de afaceri:
Autentificare
Înregistrare acum
Termeni și condiții

 Termenii și condiții

 

1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (în continuare „CDA”) reglementează raporturile juridice şi comerciale, stabilind termenele şi condiţiile în baza cărora SC Albert Berner S.R.L. (în continuare pe scurt ”AB„) în calitate de furnizor efectuează vânzări de produse pe teritoriul României către un cumpărător interesat (numit în continuare”Client”).

1.2 Livrăm exclusiv persoanelor juridice (în sensul art 188 Cod Civil) și persoanelor juridice de drept public, adică profesioniștilor. Fundamental NU livrăm persoanelor fizice definite ca și ”consumatori”. 

1.3 Produsele noastre sunt destinate în mod exclusiv pentru uz profesional, și nu corespund din principiu reglementărilor aplicabile persoanelor fizice definite ca și ”consumatori”. In consecință predarea și cumpărarea produselor are loc numai în scopul utilizării proprii a profesionistului însuși. O reînstrăinare urmare a cumpărări nu este avută în vedere.

2. Aceste CDA se aplică ori de câte ori între AB şi Client nu există un alt contract, acord comercial, în formă scrisă, împrejurare în care prevederile respectivului contract au prioritate faţă de prezentele CDA. Prezentele CDA completează orice acord comercial AB-Client.

3. AB îşi rezervă dreptul de a modifica fără înştiinţare prealabilă prezentele CDA. Produce efecte varianta CDA prezentată pe pagina web a AB la data lansării comenzii de către Client.

4. Clientul ia cunoştinţă despre oferta de produse a AB, de pe pagina web sau din catalogul pus la dispoziţie acestuia în format digital sau analogic, şi, pentru a cumpăra unul sau mai multe produse ofertate, lansează o comandă, sub condiţia înregistrării prealabile ca şi Client în Baza de Date Clienţi a AB. În acest sens Clientul consimte că toate datele personale colectate de către Albert Berner SRL sunt salvate şi prelucrate exclusiv în scopul consilierii individuale a Clientului, al transmiterii informaţiilor despre produse sau al informaţiilor despre companie cu caracter general, ca şi al înaintării de oferte. Orice acces la homepage-ul AB sau acces la un fişier de date de pe homepage se supun unui protocol. Salvarea datelor serveşte scopurilor interne statistice şi de sistem. Se supun protocolului: numele fişierului accesat, data şi ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea de acces reuşit, browserul de internet şi domeniul. Suplimentar, se protocolizează adresele de IP ale computerelor solicitante. Alte date personale sunt colectate numai dacă Clientul permite acest lucru, în cadrul unei solicitări sau înregistrări. Utilizarea şi transmiterea mai departe a datelor personale

puse la dispoziţie de către Client, se vor utiliza numai pentru a răspunde la întrebările Clientului, pentru derularea contractelor încheiate cu Clientul şi pentru administrarea tehnică. Datele personale ale Clientului se transmit către terţi numai dacă acest lucru este necesar în scopul derulării contractului – în special transmiterea datelor comenzilor către furnizori, dacă este necesar în scopul facturării sau dacă, preliminar, Clientul a fost de acord cu acest lucru. Clientul are dreptul de a revoca, în orice moment, un acord ce va produce efecte pentru viitor. Ştergerea datelor personale salvate are loc atunci când Clientul revocă acordul pentru salvarea lor, dacă nu mai este necesară implicarea Clientului pentru îndeplinirea scopului urmărit prin salvarea datelor sau dacă aceasta este nepermisă din alte considerente de ordin legal. La solicitarea scrisă a Clientului, AB pune la dispoziţie datele salvate ce-l privesc. AB depune diligenţe să salveze datele personale ale Clientului prin utilizarea tuturor posibilităţilor tehnice şi organizatorice astfel încât acestea să nu poată fi accesate de către terţi. Pentru comunicarea pe e-mail, nu poate fi garantată complet siguranţa datelor, astfel încât, în cazul în care este vorba de informaţii confidenţiale, Clientului i se recomandă calea poştală.

 Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analizare a conţinutului web al Google Inc. („Google“) Google Analytics utilizează aşa-numite „Cookies“, fişiere în format text care sunt salvate pe computerul Clientului şi permit analiza utilizării site-ului web. Cookies-urile nu provoacă pagube în computerul Clientului şi nu conţin viruşi. Informaţiile produse prin Cookies referitoare la utilizarea de către Client a site-ului web al AB (inclusiv adresa de IP a Clientului) se stochează exclusiv pentru evaluarea utilizării site-ului web al AB şi pentru alcătuirea rapoartelor despre activităţile site-urilor web. În anumite cazuri, chiar Google va transmite aceste informaţii mai departe către terţi, dacă acest lucru este prevăzut prin lege sau dacă terţii utilizează aceste date la solicitarea Google. Google nu va asocia, în niciun caz, adresa de IP a Clientului cu alte date. Clientul poate preveni instalarea Cookies-urilor prin setarea corespunzătoare a Software-ului Browserului său; cu toate acestea, Clientul este atenţionat că, în acest caz, nu va mai putea utiliza complet toate funcţiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor colectate prin intermediul său prin Google, în modul descris anterior şi în scopul menţionat anterior. Prin intermediul tehnologiilor Webtrends Inc. (www.webtrends.com) se colectează şi se stochează date în scopul marketingului şi al optimizării. Din aceste date, pot fi elaborate profile de utilizator, sub pseudonim. În acest scop pot fi utilizate Cookies. Datele colectate prin intermediul tehnologiilor Webtrends nu se pot utiliza fără consimţământul expres al Clientului pentru a îl identifica pe acesta, în calitatea sa de vizitator al acestui site web. Datele nu se combină cu datele personale referitoare la purtătorul pseudonimului. Această pagină web conţine plugin-uri „Addthis“, care facilitează Clientului stabilirea de repere (Bookmarks), respectiv utilizarea comună a conţinuturilor interesante de pagini web. La utilizarea „Addthis“, se folosesc adesea Cookies. Datele astfel produse (ca, de ex., momentul utilizării sau limba browserului) se transmit Add This LLC în USA şi vor fi prelucrate acolo. Informaţii mai precise privind prelucrarea datelor de către Add This LLC şi protecţia datelor de către Add This LLC se găsesc la www.addthis.com/privacy. Acest site web conţine, în special, informaţii privind felul datelor prelucrate, cât şi despre scopul utilizării acestora. Aceste date nu vor fi prelucrate de către AB. Prin utilizarea câmpului „Addthis“, Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor de către Add This LLC, aşa cum reiese de pe site-ul web www.addthis.com. Clientul poate refuza, în orice moment, utilizarea datelor sale prin folosirea unui „Opt Out Cookies“. Mai multe detalii în această privinţă rezultă, de asemenea, de pe site-ul web menţionat anterior, al Add This LLC.

5. AB îşi rezervă dreptul de a modifica oricând oferta de produse fără nici o înştiinţare prealabilă.

6. Raportul contractual dintre AB şi Client nu se naşte decât în baza unei comenzi scrise emise de Client obligatoriu confirmată în scris de către AB.

7. Nici un fel de înţelegeri verbale nu pot stabili alte prevederi faţă de cele stabilite în prezentele CDA sau în acordul comercial scris AB-Client.

8. Regimul comenzilor primite de AB prin e-mail sau prin telefon este supus reglementărilor din prezentele CDA exclusiv din momentul recepţiei şi preluării produselor de către Client, preluare confirmată ca atare prin semnarea documentelor de livrare.

9. Este opţiunea şi decizia exclusivă a AB de a livra în baza unor comenzi telefonice sau expediate prin email.

10. În cazul oricăror livrări societatea AB, va utiliza în vederea înscrierii în factură şi în documentele de livrare, datele Clientului, astfel cum figurează acestea în Baza de Date Clienţi a AB.

11. Clienţii, care se confruntă cu dificultăţi financiare nu vor lansa comenzi pe care să nu le poată onora prin plata la scadenţă.

12. Ori de câte ori după perfectarea Contractului (Comandă – confirmarea Comenzii), AB intră în posesia unor informaţii care relevă indicii privind o posibilă incapacitate de plată a Clientului sau că împotriva acestuia s-a iniţiat declanşarea procedurii insolvenţei, AB îşi rezervă în mod necondiţionat şi nemijlocit dreptul de a denunţa în mod unilateral contractul. Clientul va fi înştiinţat. În acest caz, AB nu îi revine nici o obligaţie de a despăgubi Clientul. În plus în ipoteza dovedirii unui prejudiciu efectiv sau eventual al AB, cauzat de incapacitatea de plată a Clientului, AB este îndreptăţită să solicite despăgubiri de la Client pentru acoperirea integrală a unui atare prejudiciu.

13. Preţurile de vânzare a produselor furnizate de către AB coincid cu preţurile înscrise de către AB în factură. Preţurile sunt exprimate în LEI. Clientului îi este interzisă revânzarea produselor sub preţul de achiziţie. Dacă pe factură nu este evidenţiat separat preţul transportului la locul livrării, costul transportului la locul livrării indicat de Client este inclus în preţul produsului.

14. AB poate, la liberul său arbitru, să perceapă un tarif de transport de 10 RON + TVA pentru toate comenzile a căror valoare nu depăşeşte 150 LEI +TVA. AB îşi rezervă dreptul de a modifica acest tarif în funcţie de valoarea comenzii, greutatea coletelor, de greutatea volumetrică şi de adresa locului de livrare. Clientul va fi încunoştinţat cu privire la costurile suplimentare de transport a produselor comandate, înainte de efectuarea livrării. În cazul în care o livrare urmează a nu se efectua la data stabilită, fie din cauze imputabile Clientului fie la cererea expresă a acestuia, iar livrarea urmează a fi reluată la o dată ulterioară, în urma efectuării unei repetări a comenzii de către Client, acesta datorează AB, suplimentar faţă de valoarea comenzii şi a tarifului de transport, contravaloarea cheltuielilor de logistică generate de ambalarea, pregătirea pentru transport şi manipularea produselor cu prilejul livrării iniţiale eşuate.

15. Preţurile unitare ale produselor supuse vânzării aparţinând AB nu conţin Taxa pe valoarea Adăugată (TVA) care este evidenţiată în factură în mod separat.

16. AB face tot posibilul să livreze produsele comandate în data de livrare confirmată. Clientul acceptă că această dată nu este obligatorie pentru AB şi că o eventuală întârziere de livrare nu poate fi imputată în nici un mod AB, aceasta nu poate constitui cauză de denunţare unilaterală a contractului din partea Clientului, şi că AB este exonerată în mod explicit şi expres de acoperirea oricăror prejudicii cauzate sau posibil a se produce Clientului prin întârzierea livrării. Prin lansarea comenzii Clientul arată că a înţeles conţinutul acestei clauze şi că acceptă în mod expres să perfecteze contractul cu AB în aceste condiţii şi că îşi asumă un atare risc.

17. Cu toate acestea în cazul în care întârzierile de livrare depăşesc 30 de zile Clientul poate renunţa la comandă. O decizie îi va fi comunicată AB deîndată. AB este îndreptăţită la pre-livrări sau livrări parţiale cu excepţia situaţiei în care părţile au convenit altfel în prealabil şi în scris.

18. Forţă Majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care se poate prevala de ea. Astfel Clientul nu este îndreptăţit a solicita societăţii AB să despăgubiri în situaţia în care imposibilitatea executării obligaţiilor are drept cauză forţa majoră.

19. În cazul în care Clientul, indiferent de motiv, întârzie preluarea mărfii sau o refuză, AB este în drept să denunţe unilateral contractul, să solicite şi să-i fie plătite de către Client despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin neexecutarea conformă a obligaţiilor de către Client şi, în calitate de proprietar al produselor să dispună în mod liber şi neîngrădit de ele.

20. Locul executării obligaţiei de livrare este identic cu locul executării contractului este locul adresei de livrare indicat de Client. Contractul se consideră executat de către AB prin recepţionarea produselor de către Client, iar de către Client prin plata integrală a acestora, făcută la scedenţă.

21. Cu prilejul livrării Clientului în revine obligaţia de a prelua produsele de la transportator, de a le recepţiona şi ca atare de a verifica din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi de a confirma livrarea prin semnarea şi ştampilarea documentelor care atestă livrarea în cantitatea şi tipul specificate în aceste documente.

22. Clientul poate reclama în scris cantitatea sau calitatea produselor, într-un interval de 6 zile de la recepţia produselor.

23. În cazul reclamaţiilor referitoare la cantitatea produselor livrate, Clientul are obligaţia, de a anexa reclamaţiei şi documentul de înregistrare a diferenţei cantitative constatată cu prilejul recepţiei, document semnat împreună cu delegatul transportatorului. AB îşi rezervă dreptul de a nu da curs unei reclamaţii referitoare la cantitatea produselor livrate care este incompletă din acest punct de vedere, prin absenţa documentului constatator.

24. În cazul unei reclamaţii privind calitatea sau cantitatea produselor, Clientul are obligaţia să informeze AB în scris menţionând codul produsului apreciat ca necorespunzător din punct de vedere calitativ sau cantitativ, modalitatea de împachetare a acestuia şi denumirea produsului. Totodată Clientului îi revine obligaţia de a descrie defectul produsului şi de a dovedi caracterul real al acestor defecte. Clientul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru evitarea sau diminuarea pagubelor şi pentru evitarea implicării unei a treia părţi. Fenomenul de Fragilitate acidă poate afecta calitatea produselor. La articolele acoperite galvanic, de duritate mare sau carbonizate, de la o rezistenţă la tracţiune de 1000 N/mm² şi rezistenţe nucleice sau de suprafaţă de la 320 HV, poate apărea o fragilizare. Aceasta poate fi diminuată prin maleabilizare, dar nu poate fi exclusă (vezi DIN EN ISO 4042, DIN EN ISO 15330). În atari condiţii este exclusă răspunderea AB pentru pagube ce sunt consecinţa fenomenului de fragilitate acidă. În cazul în care Clientul solicită diminuarea pericolului de fragilizare, aceasta se poate efectua la cererea sa expresă şi pe riscul Clientului.

25. Contravaloarea facturii emise de către firma AB se achită de regulă pe loc în numerar de către Client, în momentul preluării produselor de la transportator, delegatului însărcinat în acest scop. Dacă în factură este înscris un termen de plată ulterior datei recepţiei, Clientul va efectua plata în termenul specificat în factură.În cazul depăşirii termenului de plată, Clientul are obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere aferente sumei datorate. Cuantumul pe zi al penalităţilor de întârziere este de 0,5%/zi de întârziere.Totodată Clientul consimte că în cazul mai multor facturi existente în sold, dacă la doar una dintre ele plata este în întârziere, atunci se desfiinţează facilitatea privind termenul de plată şi la celelalte facturi care devin din nescadente automat scadente şi ca atare este de acord cu recuperarea creanţelor inclusiv pentru aceste facturi. Nu fac excepţie de la această procedură nici facturile achitate parţial, deoarece facturile nu se consideră plătite decât în momentul achitării sumei totale aferente acestor facturi.

26. În caz de neplată toate debitele datorate de Client se vor recupera de către creditorul AB prin oricare şi toate mijloacele legale urmând a se recupera inclusiv debite suplimentare generate de însuşi demersul de recuperare.

27. Clientul îşi exprimă acordul ca datele sale de contact să fie comunicate societăţilor de recuperări creanţe la care AB este liber să apeleze.

28. AB este proprietarul produselor livrate până la achitarea integrală a acestora de către Client prin plata integrală a facturii în baza căreia au fost livrate. Transferul riscului de la AB la Client are loc în momentul recepţiei produselor odată cu transferul posesiei. 

28.1 Protecția datelor / Obligația de informare conform GDPR
Conform art. 13 si art.14 din GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc in cadrul sectiunii ”Confidentialitate” aflata in partea de jos pe site-ul nostru https://shop.berner.eu/ro-ro langa sectiunea Termeni si conditii.

29. În cazul în care termenul de plată este depăşit cu peste 30 de zile, societatea AB are, în plus faţă de drepturile enunţate mai sus, atât dreptul de a denunţa unilateral contractul cât şi dreptul de a reintra în posesia produselor neplătite prin returnarea acestora de către Client pe cheltuiala Clientului sau prin recuperarea acestora de către AB de oriunde şi din posesia oricui s-ar afla în virtutea dreptului de proprietate anterior enunţat. Clientul va fi notificat în acest sens. În ipoteza arătată Clientul are obligaţia de a returna produsele fără nicio altă procedură. Clientul acceptă că, în cazul încetării contractului, el nu are dreptul de a împiedica reprezentanţii autorizaţi ai AB în acţiunea acestora de recuperare a produselor şi îşi exprimă acordul cu privire la demersurile acestora.

30. Prezentele CDA se supun legilor din România. Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă sau în caz de eşec către instanţa judecătorească material competentă, de la sediul firmei AB, din Municipiul Arad.

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE

31. S.C. ALBERT BERNER S.R.L. cu sediul in Arad, str. Vrancei nr. 51-55, RO 15256075,       J02/262/2003, ca importator şi distribuitor în Romania de produse sub marca BERNER, prin aceasta confirmă că produsele livrate Clientului sunt în deplină concordanţă cu datele înscrise în catalogul de vânzare şi în conformitate cu standardele europene în vigoare.

LEGENDĂ LA FACTURĂ: UP (PU) –unitate de preţ 1= 1 bucată  2= 100 bucăţi  3= 1000 bucăţi.

 

SC ALBERT BERNER SRL

Despre noi Berner este una dintre cele mai importante companii europene multi-channel furnizând materiale consumabile, produse chimice, unelte și servicii pentru profesioniști din sectoarele automotive și construcții. 6.200 de angajați, dintre care peste 4.300 lucrând în teren, vă oferă zilnic produse de calitate și servicii complete.
Contact & Suport

Relații clienți 0257 212 291

Contactați-ne prin email shop@berner-romania.ro

Berner Newsletter Înregistrare newsletter

Contact
Comandați simplu și rapid cu BERNER app Descoperiți toate avantajele BERNER app
Achiziții sigure cu BERNER Certificare ISO 9001
ISO