Alert message

Inloggning
Registrera dig nu
Sekretesspolicy

Berner Montageteknik AB uppskattar ditt intresse för vår webbplats och vårt företag. Av den anledningen strävar vi kontinuerligt efter att skydda din integritet.

 

Datasekretess förklaring

Datasekretess är särskilt viktigt för vårt företag och Berner koncernen. Det är i princip möjligt att använda webbplatsen utan att lämna några personuppgifter. Om en person vill använda sig av specialtjänster från vårt företag online, kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter. Skulle behandlingen av personuppgifter behövas, och om det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, kommer vi att be om samtycke i förväg från den berörda personen.

Behandling av personuppgifter, till exempel en persons namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, utförs alltid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 Generaldirektiv för personuppgifter (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, och övriga lagar som också gäller. Med denna datasekretessförklaring vill vårt företag ge information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av oss och förklara för berörda personer vilka rättigheter de har rätt att hävda.

 

Vårt företag har genomfört en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas skyddas så fullständigt som möjligt. Webbaserad dataöverföring kan dock eventuellt innehålla säkerhetsbrister, så ett absolut skydd kan inte garanteras.

 

1 Definitioner

Vårt företags datasekretessutlåtande baseras på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 Generaldirektiv för personuppgifter (GDPR) – i fortsättningen enbart benämnd GDPR. Den är formulerad för att vara lätt att läsa och förstå. För att säkerställa detta förklarar vi de termer som används i förväg:

 

1.1 Personuppgift

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Artikel 4.1 GDPR.

 

1.2 Berörda/påverkade personer

En person som berörs eller påverkas är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den som ansvarar för behandlingen.

 

1.3 Behandling

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning eller förstörning.

 

1.4 Begränsning av behandling

Begränsning av bearbetning innebär markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

 

1.5 Profilering

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

 

1.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering innebär behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en viss person utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

1.7 Personuppgiftsansvarig eller den som ansvarar för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller den som ansvarar för behandlingen av informationen är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, institutionen eller organ som beslutar, ensam eller tillsammans med andra, för syftet och sättet att behandla personuppgifter.

 

1.8 Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariga partens vägnar.

 

1.9 Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dess uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte.

 

1.10 Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.


 

1.11 Samtycke

Mail: dpc@berner.se 

Web: www.berner.se


När det gäller databehandling inom ramen för Berner Groups interna administration och gemensamma förfaranden genom centraliserade system är vi (Albert Berner Montageteknik AB) och vissa företag i Berner Group gemensamt ansvariga som controllers. De gemensamma förfarandena avser särskilt drift och användning av gemensamt använda databaser, plattformar och IT-system. I detta avseende bestämmer vi (Albert Berner Montageteknik AB) och respektive koncernföretag syften och sätt att behandla. 

Detta innebär att dina personuppgifter inte bara kommer att behandlas av oss. Dina uppgifter kommer också att lämnas ut till och behandlas av koncernföretag inom Berner-gruppen, inom syftet för ramverket kring personuppgifter. Detta möjliggör att vi bättre kan besvara din som kund eller partners behov.

Utbytet av personuppgifter mellan oss och andra koncernföretag som gemensamma registeransvariga sker på grundval av art. 6 (1) (f) GDPR när vi eftersträvar ett berättigat intresse av effektiv databehandling inom ramen för ovan nämnda aktiviteter.

I ett avtal om gemensam kontroll enligt artikel 26 i GDPR har vi (Albert Berner Montageteknik AB) och respektive koncernföretag bestämt våra respektive ansvar för att uppfylla skyldigheterna enligt GDPR, särskilt när det gäller att utöva dina rättigheter för den registrerade och våra respektive skyldigheter, att tillhandahålla den information som avses i art. 13, 14 GDPR.

Vi (Albert Berner Montageteknik AB) är din centrala kontaktpunkt. Du kan också göra anspråk på dina rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter i gemensamt kontrollföretag gentemot alla gemensamt ansvariga koncernföretag. I enlighet med ovannämnda avtal kommer vi och berörda koncernföretag att samordna för att svara på din förfrågan och för att garantera dina rättigheter som registrerad. Du kan begära ytterligare information om detta avtal via kontaktalternativet nedan.

Bifogat finner du en översikt över de företag i Berner Group som vi (Albert Berner Montageteknik AB) potentiellt har ingått med eller kan ingå ett avtal om gemensamt kontrollföretag enligt artikel 26 i GDPR. 

Översikt över bolag inom Berner Group >>>

 

3 Kontaktuppgifter dataskyddskoordinator

Om du har några frågor angående dataskydd är du välkommen att kontakta vår dataskyddskoordinator: 

Epost: dpc@berner.se

 

4 Orderhantering och utförande

Följande kapitel är inriktat på att informera våra kunder (dig) om behandlingen av dina personuppgifter i hänseende till vår affärsrelation.


 

4.1 Personlig information

Vi behandlar personuppgifter som vi får från våra kunder eller andra intressenter inom ramen för vår affärsrelation för att uppfylla order eller hantera eftermarknads aktiviteter som returer eller reklamationer.

Den lagliga behandlingen bygger på artikel 6 del 1 b GDPR (kontraktsmässig uppföljning) och artikel 6.1 f GDPR (legitimt intresse) för identifiering och kommunikation och för behandling av order och betalningar.

Under vår kontraktsperiod samlar och bearbetar vi information, både i pappersformat och i digital form. Relevanta uppgifter är:

Namn

Adresser

Kundnummer och kundnamn

Telefonnummer och e-postadress

Betalningsinformation / Bank-konto information

Prisinformation

Användandet av e-handelsplatsen så som; datum för öppnande av konto, senaste inloggningsdatum, användargrupp och rättigheter för ordergodkännande.

Platstjänstinformation kommer att hanteras vid användning av e-handelsplatsen, om medgivande finns för integritetsskydd gällande cookies och analys.

Förutom personuppgifter och identifieringsdata kan det också innehålla uppgifter från uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser, dokumentationsdata och annan jämförbar data.

 

4.2 Användare av dina data

Dina uppgifter kommer endast att ges till avdelningar inom företaget och företagets säljrepresentanter, som kräver informationen så att vi kan uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. 

Tjänsteleverantörer och ställföreträdande underleverantörer som används av oss kan också få data för dessa ändamål. Det här är företag i kategorierna av t.ex. IT-tjänster, logistik eller telekommunikation.

När det gäller överföring av data till mottagare utanför företaget, bör det påpekas att vi följer gällande bestämmelser om dataskydd. Vi kommer endast att lämna ut information om dig om det behövs för att göra det enligt lag, om du har gett ditt samtycke eller om vi har tillstånd att tillhandahålla sådan information. Under dessa förhållanden kan mottagarna av personuppgifter till exempel vara:

 

Offentliga organ och institutioner (t ex kontor, skattemyndigheter) i händelse av lagstadgad eller officiell förpliktelse

Andra mottagare av data kan vara de organ som du har gett oss ditt samtycke till för överföring av data


 

4.3  Datalagringsperioder

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter.

Dessutom är vi föremål för olika lagrings- och dokumentationsförpliktelser som bland annat Bokföringslagen (1999:1078) och BFNR 2000:05 (Räkenskapsinformation och dess arkivering).

Så snart lagringen av data inte längre är nödvändig för att bearbetningsändamålen ska genomföras och det inte finns några lagliga lagringsperioder, kommer data att tas bort.

 

4.4 Betalmetoder och betalplattformar

Om du använder en betalmetod på vår e-handelsplattform kommer följande personuppgifter hanteras i enlighet med artikel 6 (1) b) GDPR i syfte att möjliggöra vårt åtagande av transaktionen: Förnamn och efternamn, fakturaadress (gatunamn, husnummer, postnummer, stad och postort), språkval, e-postadress och IP-adress. Vid angivande av ett betalkort som betalmetod; Förnamn och efternamn till ägaren av betalkortet, utgivaren av betalkortet, de första sex samt de sista fyra numren samt utgångsdatum på betalkortet. Vid användning av PayPal kommer e-postadressen för ditt PayPal-konto samt informationen gällande er användarenhet (Device ID etc.) att hanteras. Den information du anger gällande betalning är därefter överförd till våra betalplattformsleverantörer.

Vid val av PayPal som betalmetod, kommer den nödvändiga informationen för att genomföra transaktionen överföras till PayPal (Europé) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter ”PayPal”). Vidare information angående datahantering för PayPal hänvisas till: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Betalningar med betalkort är utförda av Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Netherlands (hädanefter: “Adyen”). Den tidigare angivna persondatan kommer att överföras till Adyen. Vidare information angående datahantering för Adyen hänvisas till: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Samtliga betalplattformar är PCI DSS certifierade (Payment Card Industry Data Security Standard). När du anger din betalkortsinformation kommer denna att överföras krypterad direkt till våra betalplattformar.


 

5 Hantering av samtycke gällande cookies och andra tjänster

Våra företags webbsidor använder sig av cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.De flesta webbplatser och servrar använder cookies för att kunna skilja den berörda personens enskilda webbläsare från andra personers webbläsare.
 

En särskild webbläsare kan identifieras igen och identifieras via unika cookie-ID. Genom att använda cookies kan vi ge användarna av denna webbplats användarvänliga tjänster, vilket inte skulle vara möjligt utan att placera cookies. Informationen och tjänsterna på vår hemsida kan optimeras till användarens fördel med hjälp av cookies. Som redan nämnts tillåter cookies att vi känner igen användaren på vår webbplats. Syftet med ett sådant igenkännande är att underlätta användningen av vår webbplats för användare. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange hans eller hennes åtkomstdata igen varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom det hanteras av webbplatsen och cookien lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är en cookie som administrerar en kundvagn i webbutiken. Webb-shopen noterar de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Berörda kan när som helst förhindra att cookies används av vår webbplats genom att justera inställningen för den webbläsare som används och därmed permanent motsätta sig placering av cookies. Dessutom kan alla redan placerade cookies raderas via en webbläsare eller annan programvara när som helst. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om berörda inaktiverar placeringen av cookies i den webbläsare som används, innebär det att alla funktioner på vår hemsida inte kan användas i sin helhet.

Usercentrics

För att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies och allmänna databehandlingstjänster på din enhet, samt för att dokumentera detta på korrekt sätt gällande dataskydd, använder vår webbplats teknik från Usercentrics för innehåll gällande cookies. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Germany (www.usercentrics.com).

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Usercentrics servrar för att inhämta ditt samtycke och ge förklaringar angående användningen av databehandlingstjänster. Usercentrics kommer sedan att lagra en cookie på din dator för att kunna tilldela det givna samtycket eller dess återkallelse. De uppgifter som samlas in på detta sätt kommer att lagras tills du begär att vi ska radera dem, du själv raderar Usercentrics samtyckescookie, eller tills syftet för vilket uppgifterna lagras inte längre gäller. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part och är inte kopplade till personlig information utan samtycke från besökaren av webbplatsen. Obligatoriska rättsliga lagringsskyldigheter påverkas inte.

Det är också möjligt att besöka vår webbplats genom att endast samtycka till nödvändiga cookies. Om användningen av cookies är inaktiverad kanske du inte kan använda alla funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Usercentrics. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddsbestämmelser som säkerställer att Usercentrics behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter enbart i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Usercentrics används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1, c) GDPR.

De cookies och databehandlingstjänster som nämns ovan aktiveras först efter att du har samtyckt till deras användning. Du kan ändra inställningarna för medgivande när som helst.6 Insamling av allmänna data och information

Varje gång webbplatsen nås av en viss person eller ett automatiserat system samlar webbservern i vårt företag en rad bitar av allmän data och information. Denna allmänna uppgifter och information lagras i loggfiler på servern. De webbläsartyper och versioner som används, operativsystemet som används av åtkomstsystemet, den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår hemsida, sidorna på webbplatsen som nås på vår hemsida via ett åtkomstsystem, datum och tid för eventuell tillgång till webbplatsen, en Internetprotokolladress (IP-adress), Internet-leverantören av åtkomstsystemet och annan liknande data och information som tjänar till att avvärja risken om våra IT-system attackeras kan samlas.

Vid användning av sådan allmän data och information drar inte vårt företag några slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs sådan information för att leverera innehållet på vår hemsida korrekt, optimera innehållet på vår hemsida, samt reklam för det, garantera den fortsatta funktionaliteten i våra IT-system och vår webbplats teknik och tillhandahålla brottsbekämpande organ med den information som är nödvändig för åtal vid en cyberattack. Sådan data och information som samlas anonymt beräknas därför av vårt företag å ena sidan statistiskt och i syfte att öka dataintegritet och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss.


 

7 Registrering på vår hemsida

Användaren kan registrera sig på vår webbplats och ange personuppgifter. De personuppgifter som överförs till den registeransvarige bestäms av formulärets inmatningsmask som används för registrering.

De personuppgifter som anges av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige och för den registrerades egna ändamål. Den registeransvarige kan ordna så att data överförs till en eller flera personuppgiftsbiträden, till exempel en förpackningstjänstleverantör, som också använder personuppgifterna uteslutande för intern användning som kan hänföras till den registeransvarige.

Dessutom lagras den IP-adress som tilldelats av internetleverantören (ISP) för den registrerade, registreringsdatum och tid för registrering på den registeransvariges webbplats. Dessa uppgifter lagras för att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att vi ska kunna undersöka brott som begåtts. I detta avseende är lagring av dessa data nödvändigt för att skydda den registeransvarige. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, såvida inte det krävs enligt lag eller för straffrättsligt förfarande.

Registrering av den registrerade med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter ger den registeransvarige möjlighet att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänsterna som av sin art endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer kan ändra de personuppgifter som lämnas under registreringen när som helst eller få dom raderade fullständigt från den registeransvariges databas.

Den registeransvarige ska alltid, och på begäran, informera varje registrerad om de personuppgifter som gäller den registrerade. Dessutom ska registeransvarig rätta till eller radera personuppgifter på begäran eller meddelande från den registrerade, förutsatt att det inte finns någon laglig skyldighet att behålla sådana uppgifter i förvaring.


 

8 Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På vår webbplats får användarna möjlighet att anmäla sig till bolagets nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen vid beställning av nyhetsbrevet bestäms av den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Berner informerar sina kunder och affärspartner med jämna mellanrum om erbjudanden genom ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet från vårt företag kan endast tas emot av den berörda personen om den berörda personen har en giltig e-postadress och den berörda personen registrerar sig för nyhetsbrevet. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemail i den dubbla opt-in processen till den e-postadress som den berörda personen angav första gången för att motta nyhetsbrevet. Detta bekräftelsemeddelande tjänar till att kontrollera om ägaren till e-postadressen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet som den berörda personen. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagras också IP-adressen för det datorsystem som används av den berörda personen vid tidpunkten för registrering som tilldelats av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig och gör det möjligt för oss att spåra (möjligt) missbruk av en registrerads e-postadress vid en senare tidpunkt och tjänar därför som rättsligt skydd för den som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifterna som samlas in vid anmälan till nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras per e-post om detta är nödvändigt för drift av nyhetsbrevstjänsten eller för registrering, vilket kan vara fallet vid förändringar i nyhetsbrevet eller ändringar i de tekniska villkoren. De personuppgifter som samlas in i samband med nyhetsbrevet kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avbrytas av den berörda personen när som helst. Samtycket till lagring av personuppgifter, som personen i fråga har gett oss för nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycke innehåller varje nyhetsbrev en motsvarande länk för att göra det. Vidare är det möjligt att när som helst avregistrera direkt från nyhetsbrevet på vår hemsida eller att informera oss på något annat sätt.

 

9 Spårning av nyhetsbrev

Berners nyhetsbrev som primärt skickas med programvara Inxmail innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggning och analys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer på internet. Med hjälp av den inbäddade pixelkoden kan Berner känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades av en berörd person och vilka länkar i e-postmeddelandet som användes.

Personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den registeransvarige för att optimera sändningen av nyhetsbreven och att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. De berörda personerna har rätt att när som helst att återkalla respektive inkomma med invändning som lämnats in genom den dubbla opt-in processen. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av den registeransvarige. Om du avregistrerar dig från att få nyhetsbrevet tolkar Berner det automatiskt som en återkallelse.

 

10 Tracking Services Sociala Medier

10.1 Dataskyddsföreskrifter om användning och tillämpning av Linkedin

I vår webbplats finns integrerade komponenter till LinkedIn Corporation. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade användare i mer än 200 länder använder LinkedIn. Det gör det för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatser i världen. LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sekretessfrågor utanför USA hanteras av LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Varje gång en LinkedIn-komponent (LinkedIn Plug-In) installeras på vår hemsida, orsakar denna komponent att den webbläsare som användes av den berörda personen hämtar en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn Plug-Ins finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Under denna tekniska procedur informeras LinkedIn om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om den berörda personen är inloggad samtidigt till LinkedIn, känner LinkedIn igen vilken specifik undersida av webbplatsen personen besöker varje gång de besöker webbplatsen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på webbplatsen. Denna information samlas in av LinkedInkomponenten och tilldelas av LinkedIn till den berörda personens respektive LinkedInkonto. Om personen klickar på en LinkedInlänk som är integrerad på webbplatsen, tilldelar LinkedIn denna information till personens personliga LinkedIn användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.


LinkedIn tar emot information via den komponent som personen har besökt webbplatsen när den berörda personen är inloggad på LinkedIn samtidigt som han/hon är inloggad på vår webbplats. Detta sker oberoende av om den berörda personen klickar på LinkedInkomponenten eller inte. Om sådan överföring av denna information till LinkedIn inte är önskad kan personen förhindra överföringen genom att logga ut från hans eller hennes LinkedIn-konto innan han går på vår hemsida.


LinkedIn erbjuder möjligheten att avboka från e-postmeddelanden, textmeddelanden och riktade annonser samt hantera annonsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas vid https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn’s nuvarande sekretesspolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn's cookie policy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


 

10.2 Dataskyddsföreskrifter om användning och tillämpning av YouTube

I vår webbplats finns integrerade komponenter till YouTube. YouTube är en internetvideoportal som tillåter videoutgivare att skicka videoklipp och andra användare att visa, betygsätta och kommentera dem kostnadsfritt. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, kompletta film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor som produceras av användarna själva kan nås via Internetportalen. YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Varje gång en YouTube-komponent (YouTube-video) är integrerad i en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av oss, uppmanas webbläsaren på personens IT-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/. Under det här tekniska förfarandet informeras YouTube och Google om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om den berörda personen är inloggad samtidigt på YouTube, känner YouTube igen vilken specifik undersida av vår hemsida personen besöker när han tar upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive berörda YouTube-konto.

YouTube och Google får information via den YouTube-komponent som den berörda personen har besökt vår webbplats när den berörda personen är inloggad på YouTube samtidigt som han/hon är inloggad på vår webbplats; detta händer oavsett om den berörda personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskad kan personen förhindra överföringen genom att logga ut från hans eller hennes YouTube-konto innan han kommer till vår webbplats.

Datassekretess-bestämmelserna publicerade av YouTube, som kan nås på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.


 

10.3 Dataskyddsföreskrifter för Facebook och Instagram

Via vår webbplats finns det integrerade komponenter till vår sida på Facebook och Instagram. För att läsa mer om Facebooks/Instagrams hantering av personuppgifter, besök https://www.facebook.com/business/gdpr

 

10.4 Dataskyddsföreskrifter för Firebase

I våra appar använder vi teknik från Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") med olika funktioner.

Firebase Analytics möjliggör analys av användningen av våra appar. Denna, helt anonymiserade information om användning av våra appar, samlas in och överförs till Google och lagras där. Vi använder den information som Google har utarbetat för att utvärdera din användning av våra appar. Detta för att underlätta optimering och vidareutveckling. Google använder enhetens annonserings-ID. Google kommer att använda denna information för att utvärdera användningen av våra appar och för att förse oss med andra tjänster relaterade till användningen av appar. I dina enhetsinställningar kan du begränsa användningen av annonserings-ID (iOS: Integritet / Apple-reklam / Ingen annonsspårning, Android: Konto / Google / Visa).

Firebase Crashlytics används för att spåra krascher av apparna och för att förhindra dem i framtiden. I händelse av en krasch genereras automatiskt en kraschrapport. Rapporten som skickas till Google innehåller vilken typ av enhet som används, operativsystemet, dina sista aktiviteter i appen och din geolokalisering i pseudonymform.

Du hittar information om hur Crashlytics fungerar här: Firebase Crashlytics | A powerful Android and iOS crash reporting solution (google.com)

Firebase Cloud Messaging används för att skicka meddelanden till användare av apparna, till exempel orderbekräftelser, leveransinformation eller andra transaktionsmeddelanden. För att göra detta skickar apparna ett förgenererat anonymt enhets-ID (token) till Google så att vi kan identifiera användare av apparna och adressera dem med meddelandeinnehåll. Du hittar information om hur molnmeddelanden fungerar här: Firebase Cloud Messaging | Send notifications across platforms for free (google.com)

Personuppgifter lagras inte. Vi har dock ingått standardavtalsklausulen med Google Inc. som ger en garanti för att följa europeisk integritetslagstiftning. Underleverantörer som Google kan använda hittar du här: Firebase Subprocessors (google.com).

Den rättsliga grunden för användning av dataanalys och användning av Firebase är ett berättigat intresse (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av våra appar) i den mening som avses i artikel 6 .1 (f) GDPR. Du kan när som helst välja bort att använda Firebase genom att ändra inställningen för apparna under funktionen "Integritet".

 

10.5 Dataskyddsföreskrifter för Google Maps

Vi använder Google Maps på vår webbplats för att visa vår plats och för att ge vägbeskrivningar. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad "Google". Genom certifieringen enligt Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield) garanterar Google att EU:s dataskyddskrav också uppfylls vid behandling av data i USA.

För att aktivera visning av vissa teckensnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Googles server i USA när du besöker vår webbplats. Om du ansluter via Google Maps-komponenten, som är integrerad på vår webbplats, lagrar Google en cookie på din terminalenhet via din webbläsare. För att visa vår plats och ge vägbeskrivningar behandlas dina användarinställningar och data. Vi kan inte utesluta möjligheten att Google använder servrar i USA. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f) DSGVO. Vårt intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår webbplats. Genom den anslutning till Google som upprättats på detta sätt kan Google avgöra från vilken webbplats din begäran skickades och till vilken IP-adress anvisningarna ska överföras. Om du inte samtycker har du möjlighet att förhindra installation av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Detaljer om detta finns under objektet "Cookies"

Dessutom regleras användningen av Google Maps, och den information som erhålls via Google Maps, av Googles användarvillkor (Googles användarvillkor – Sekretess & Villkor – Google) och villkoren för Google Maps (Google Maps/Earth Additional Terms of Service – Google).

Google tillhandahåller också ytterligare information på Annonsinställningar (google.com) och Integritetspolicy – Integritet och användarvillkor – Google.
 

11 Alternativet att ta kontakt via webbplatsen

Baserat på lagstadgade regler innehåller vårt företags hemsida detaljer som gör det möjligt att snabbt kontakta vårt företag elektroniskt, samt möjliggöra direkt kommunikation med oss, som även omfattar en generell e-postadress. Om en berörd person tar kontakt med den som ansvarar för behandlingen via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som överförs av den berörda personen automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen av en berörd person på frivillig basis sparas för att behandla begäran eller ta kontakt med den berörda personen. Sådana personuppgifter överförs inte till tredje part.

 

12 Rutin för borttagning och blockering av personuppgifter

Den som ansvarar för bearbetningen behandlar endast och lagrar personuppgifter för den berörda personen under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet med behandlingen, eller i den utsträckning det sistnämnda har fastställts i lagar eller förordningar som utgör grund för behandlingen av den part som ansvarar mot lagstiftningsmyndigheten. Skulle syftet med sådan lagring upphöra, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av lagstiftningsmyndigheten upphör att gälla, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade, i enlighet med lagstadgade föreskrifter.
 

 

13 Den berörda personens rättigheter

13.1 Rätten att få bekräftelse

Varje berörd person har rätt att begära att den person som ansvarar för behandlingen behandlar en bekräftelse på om personuppgifter om honom eller henne behandlas. Om en berörd person önskar göra anspråk på denna rätt till bekräftelse, kan han eller hon kontakta vår personuppgiftsansvarige eller annan anställd hos den som ansvarar för behandlingen för detta ändamål.

 

13.2 Den registrerades rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 

Ändamålen med behandlingen. 

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade; all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den berörda personen.


Den berörda personen har dessutom rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet ska den berörda personen också ha rätt att få information om lämpliga garantier för överföringen. Om en berörd person önskar göra anspråk på sådan rätt till information, kan han eller hon kontakta vår personuppgiftsansvarige för detta ändamål när som helst.

 

13.3 Rätt till rättelse

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att kräva omedelbar korrigering av eventuella felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Den berörda personen har vidare rätt att, med hänsyn till syftet med behandlingen, kräva att ofullständiga personuppgifter blir korrigerade - även i form av en kompletterande redogörelse.

Om en berörd person önskar göra anspråk på sådan rätt till information, kan han eller hon kontakta vår personuppgiftsansvarige för detta ändamål när som helst.


13.4 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR, och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR, och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2  GDPR.

Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 GDPR.


Skulle en av de ovan nämnda skälen vara tillämpliga och en drabbad person önskar att radera personuppgifter som lagras hos oss, kan han eller hon kontakta vår personuppgifts koordinator i detta ärende när som helst. Vår personuppgifts-koordinator kommer att ordna så att begäran om borttagning åtgärdas utan dröjsmål.

Skulle personuppgifterna ha publicerats av vårt företag, och ska vårt företag, som ansvarig part enligt artikel 17.1 GDPR, vara skyldig att ta bort de nämnda personuppgifterna ska vårt företag ta hänsyn till den tillgängliga tekniken och genomförandekostnaderna, vidta lämpliga åtgärder, även av teknisk art, för att informera andra parter som är ansvariga för databehandling, som behandlar de publicerade personuppgifterna, att den berörda personen har begärt att andra berörda parter som ansvarar för behandlingen av de uppgifter som alla länkar till personuppgifterna eller kopior eller kopior av sådana personuppgifter ska raderas, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig. Personuppgifts-koordinatorn kommer att ordna allt som är nödvändigt i det enskilda fallet.


 

13.5 Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga.

Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av dess användning.

Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.


Om någon av de ovan nämnda förutsättningarna gäller och en berörd person önskar begära att de personuppgifter som lagras hos vårt företag är begränsade, kan han eller hon kontakta vår personuppgifts-koordinator för detta ändamål när som helst. Personuppgiftskoordinatorn kommer att arrangera att behandlingen av data ska begränsas.


 

13.6 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR och behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt, och så länge som andra personers rättigheter och friheter inte därmed påverkas.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta vår personuppgifts-koordinator.


 

13.7 Rätt att göra invändningar

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. I händelse av en invändning behandlar vårt företag inte personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som är värd att skydda, vilket överväger den berörda personens intressen, rättigheter och friheter eller bearbetningen tjänar syftet med att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.

Om vårt företag behandlar personuppgifter för att kunna utföra direktmarknadsföring har den berörda personen rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna i samband med sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering, i den mån det är kopplat till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade motsätter sig de uppgifter som behandlas för direkt marknadsföring gentemot vårt företag, kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Dessutom har den registrerade av skäl som härrör från hans eller hennes speciella situation rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som utförs av vårt företag för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att slutföra en uppgift som omfattas av allmänintresset. För att hävda rätten till invändningar kan den registrerade när som helst kontakta vår personuppgifts-koordinator.


 

13.8 Automatiskt individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundar sig på automatisk behandling - inklusive profilering – vilket har rättsliga följder för homon eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne så länge som beslutet inte är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller tillåts enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning, som den ansvariga parten är föremål för, med sådan lagstiftning som fastställer lämpliga åtgärder för att bevara rättigheterna och friheterna samt den berörda personens berättigade intressen eller genomförs med uttryckliga samtycke från den registrerade.

Skulle beslutet om ingående eller uppfyllande av ett avtal mellan den berörda personen och den ansvariga parten krävas, eller ska den fattas med uttryckligt samtycke från den berörda personen, kommer vårt företag att vidta lämpliga åtgärder för att bevara rättigheterna och friheterna hos personen som berörs, liksom hans eller hennes motiverade intressen, som omfattar rätten att arrangera en persons ingripande hos den ansvariga parten, rätten att förklara sin egen ställning och rätten att bestrida beslutet. För att hävda rätten när det gäller automatiserade beslut kan den registrerade när som helst kontakta vår personuppgifts-koordinator.


 

13.9 Rätten till återkallelse av samtycke 

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. För att återkalla ett samtycke kan den registrerade när som helst kontakta vår personuppgifts-koordinator.


 

14 Datasekretess vid ansökningar och i ansökningsprocessen

Den som ansvarar för behandlingen samlar och behandlar personuppgifter för sökande i syfte att genomföra ansökningsförfarandet. Behandlingen kan också utföras elektroniskt. Detta är fallet om en sökande skickar motsvarande ansökningsdokument till vårt företag elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär som finns på hemsidan. Skulle vårt företag ingå ett anställningskontrakt med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att sparas för att hantera anställningsförhållandet och följa lagstadgade bestämmelser. I de fall det inte resulterar i ett anställningsavtal med sökanden till vårt företag, kommer ansökningsdokumenten automatiskt att raderas sex månader efter att ha meddelat beslutet att avslå ansökan, såvida inte sådan radering strider mot några berättigade intressen hos den part som ansvarar för bearbetningen. Uppgifter om resekostnader kommer att raderas inom den lagstadgade tidsfristen.


 

15 Myndighet för datasäkerhet

Berner lyder under den svenska Datainspektionen när det gäller datasäkerhet och sekretess och GDPR


 

Datainspektionen

Drottninggatan 59, plan 5 

Box 8114 

104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 61 00  

Fax +46 8 652 86 52  

e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se  

e-mail: lena.schelin@datainspektionen.se  

Websida: http://www.datainspektionen.se/


 

16 Ändringar av vår datasekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretess- och personuppgiftspolicy, om det är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. Vi kommer i sådana fall också att anpassa vår sekretesspolicy i enlighet med detta. Var vänlig notera respektive aktuella version av vår integritetspolicy.


 

Mars 2022 – Albert Berner Montageteknik AB

 

Jämför produkter ()