Alert message

Prihlásenie
Zaregistrujte sa teraz
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť a celú korporatívnu skupinu obzvlášť dôležitá. V zásade naše webové stránky môžete využívať bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Ak si však niekto praje využiť online služby našej spoločnosť, je možné, že k tomu bude potrebné osobné údaje spracovať. Ak by došlo k prípadu, že sa bude požadovať spracovanie osobných údajov bez toho, aby k takému spracovaniu existoval právny základ, získame od dotyčnej osoby najskôr súhlas.

Spracovanie osobných údajov ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotyčnej osoby, sa vždy vykonáva v súlade s federálnym zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), európskym všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vstupuje do platnosti ku dňu 25.5.2018, a tiež aj s ostatnými podobnými platnými zákonmi. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by naša spoločnosť chcela poskytnúť informácie o charaktere a účele spracovania osobných údajov, ktoré robíme, a vysvetlila dotknutým osobám, aké práva si môžu uplatniť.

Naša spoločnosť zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení, aby zabezpečila čo najkomplexnejšiu ochranu všetkých spracúvaných osobných údajov. Webový prenos údajov však môže obsahovať bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu.

1.Definície

Vyhlásenie našej spoločnosti o ochrane osobných údajov sa zakladá na všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (DS-GVO/GDPR). Je formulované tak, aby bolo ľahko čitateľné a zrozumiteľné. Pre tieto účely najskôr poskytujeme vysvetlenie používaných výrazov:

1.1 Osobné údaje

Pod osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „dotyčná osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby“ (viď čl. 4 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)).

1.2 Dotyčná osoba / dotknutá osoba

Dotyčnou osobou alebo dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou zodpovednou za spracovanie.

1.3 Spracovanie

Pod spracovaním sa rozumie akýkoľvek postup, ktorý sa uskutočňuje v súvislosti s osobnými údajmi pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, alebo akéhokoľvek sledu postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

1.4 Obmedzenie spracovania

Obmedzením spracovania sa rozumie označenie uložených osobných údajov za účelom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti.

1.5 Profilovanie

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, hlavne na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta, kde sa nachádza alebo pohybuje.

1.6 Pseudonymizácia

Pod pseudonymizáciou sa rozumie spracovanie osobných údajov tak, že sa už nemôžu priradiť konkrétnej dotyčnej osobe bez použitia dodatočných informácií. Takéto dodatočné informácie, na ktoré sa vzťahujú technické a organizačné opatrenia, sa uchovávajú oddelene, a tým sa zaistí, že nie je možné priradiť ich k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

1.7 Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie

Pod zodpovednou osobou alebo osobou zodpovednou za spracovanie informácií sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.8 Zmluvný spracovateľ osobných údajov

Pod zmluvným spracovateľom osobných údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre zodpovednú osobu.

1.9 Príjemca

Pod príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorej sa osobné údaje poskytnú, či už sa jedná o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho šetrenia v súlade s právom EÚ alebo právom členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú.

1.10 Tretia strana

Pod treťou stranou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý nie je dotyčnou osobou, zodpovednou osobou, zmluvným spracovateľom osobných údajov ani osobou priamo podliehajúcou zodpovednej osobe alebo zmluvnému spracovateľovi osobných údajov, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.

1.11 Súhlas

Pod súhlasom sa rozumie akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotyčná osoba dáva vyhlásením alebo iným zjavným potvrdením svoje povolenie na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

2 Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Osobou zodpovednou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je:

Berner s.r.o.
Jesenského 1
962 12 Detva
Tel. +421 (0) 45 5410 245
E-mail: dpc@berner.sk
Webové stránky: www.berner.sk

Čo sa týka spracovania údajov v rámci internej správy Berner Group a spoločných postupov prostredníctvom centralizovaných systémov, my a spoločnosti Berner Group sme spoločne zodpovední ako spoloční prevádzkovatelia. Spoločné postupy sa týkajú najmä prevádzky a využívania spoločne používaných databáz, platforiem a IT systémov. V tejto súvislosti my a príslušné spoločnosti skupiny spoločne určujeme účely a prostriedky spracovania.

To znamená, že vaše osobné údaje v rámci stanoveného účelu spracúvame nielen my, ale aj spoločnosti Berner Group. To nám umožňuje ešte lepšie reagovať na vás ako nášho obchodného partnera a na vaše potreby.

Výmena osobných údajov medzi nami a spoločnosťami skupiny ako spoločnými prevádzkovateľmi sa vo všeobecnosti uskutočňuje na základe čl. 6 (1) (f) GDPR, pretože sledujeme oprávnený záujem na efektívnom výkone vyššie uvedených spracovateľských činností.

V dohode o spoločnej správe podľa čl. 26 GDPR sme my a spoločnosti skupiny určili naše príslušné zodpovednosti za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z GDPR, najmä pokiaľ ide o výkon vašich práv dotknutej osoby a našich príslušných povinností poskytovať informácie uvedené v čl. 13, 14 GDPR.

Sme vám k dispozícii ako váš centrálny kontaktný bod. Svoje práva v súvislosti so spracovaním v rámci spoločnej správy si však môžete uplatniť aj vo vzťahu ku každej spoločnosti zo skupiny.

V súlade s vyššie uvedenou dohodou sa my a príslušné spoločnosti skupiny budeme koordinovať, aby sme odpovedali na vašu otázku a zabezpečili vaše práva ako dotknutej osoby. Ďalšie informácie o tejto zmluve si môžete vyžiadať prostredníctvom možnosti kontaktovania nižšie.

V prílohe nájdete prehľad spoločností Berner Group, s ktorými sme uzavreli zmluvu o spoločnom ovládaní.

Data Privacy Statement List of legal entities Berner Group_221019.xlsx (berner-group.com)

 

3 Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby pre ochranu údajov alebo koordinátora ochrany údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov alebo koordinátora ochrany údajov:

Osobou zodpovednou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je:

Berner s.r.o.
Jesenského 1
962 12 Detva
Tel. +421 (0) 45 5410 245
E-mail: dpc@berner.sk
Webové stránky: www.berner.sk

 

4 Správa objednávok a plnenie objednávok

Nasledujúca kapitola je zameraná na informovanie našich zákazníkov (Vás) o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s naším obchodným vzťahom.

4.1 Osobné údaje

Spracúvame osobné údaje, ktoré získame od našich zákazníkov alebo iných zainteresovaných strán v priebehu nášho obchodného vzťahu, za účelom plnenia objednávok alebo vybavovania popredajných činností, ako sú vrátenie tovaru alebo reklamácie.
Zákonnosť spracúvania je založená na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) na identifikáciu a komunikáciu a na zadanie objednávky a platby.
Počas trvania nášho zmluvného vzťahu zhromažďujeme a spracovávame informácie v papierovej aj digitálnej forme. Relevantné údaje sú:

 • Názov
 • Adresa
 • Číslo zákazníka a meno zákazníka
 • Telefónne číslo a e-mailová adresa
 • Informácie o platbe / Informácie o bankovom účte
 • Informácie o tarife
 • Využitie internetového obchodu ako: dátum vytvorenia účtu, dátum posledného prihlásenia, skupiny používateľov a práva na schválenie objednávky
 • Informácie o sledovaní budú spracované na základe používania internetového obchodu, ak bude udelený súhlas s nastavením ochrany osobných údajov pre súbory cookies a analýzu.


Okrem osobných a identifikačných údajov môže zahŕňať aj údaje z plnenia našich zmluvných záväzkov, dokumentačné údaje a iné porovnateľné údaje.

4.2 Používatelia Vašich údajov

Vaše údaje budú poskytnuté iba oddeleniam v rámci spoločnosti a terénnym obchodným zástupcom, ktorí ich požadujú, aby sme mohli plniť zmluvné a zákonné povinnosti. Poskytovatelia služieb a nami využívaní zástupcovia môžu tiež prijímať údaje na tieto účely. Ide o spoločnosti v kategóriách napr. IT služby, logistika či telekomunikácie.
Pokiaľ ide o prenos údajov príjemcom mimo spoločnosti, je potrebné poznamenať, že dodržiavame platné predpisy o ochrane údajov. Údaje o vás zverejníme iba vtedy, ak to vyžaduje zákon, ak ste na to dali súhlas alebo ak sme oprávnení takéto informácie poskytnúť. Za týchto podmienok môžu byť príjemcami osobných údajov napr.

 • Verejné orgány a inštitúcie (napr. úrady, daňové úrady) v prípade zákonnej alebo úradnej povinnosti
 • Ďalšími príjemcami údajov môžu byť tie orgány, pre ktoré ste nám udelili súhlas na prenos údajov

4.3 Doby uchovávania údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností.
Okrem toho sa na nás vzťahujú rôzne skladovacie a dokumentačné povinnosti vyplývajúce okrem iného z nemeckého obchodného zákonníka (HGB).
Nakoniec sa úložná doba posudzuje aj podľa zákonnej premlčacej doby, ktorá môže byť až tridsať rokov podľa § 195 a nasl. nemeckého občianskeho zákonníka, pričom riadna premlčacia lehota sú tri roky.
Akonáhle ukladanie údajov už nie je potrebné na splnenie účelu spracovania a neexistujú žiadne zákonné doby uchovávania, Vaše údaje budú okamžite vymazané.

4.4 Spôsoby platby a poskytovateľ platobných služieb

Ak v našom internetovom obchode použijete spôsob platby online, budú z našej strany spracovávané nasledujúce osobné údaje na základe čl. 6 (1) b) GDPR na účely plnenia zmluvy: Meno a priezvisko, fakturačná adresa (vrátane názvu ulice, čísla domu, PSČ, mesta a krajiny), jazyk, e-mailová adresa a IP adresa. Ak ste ako platobný prostriedok poskytli kreditnú kartu, budú spracované: meno a priezvisko majiteľa kreditnej karty, vydavateľ kreditnej karty a prvých šesť a posledné štyri číslice čísla kreditnej karty a dátum platnosti kreditnej karty; v prípade PayPal sa spracuje e-mailová adresa Vášho PayPal účtu a informácie týkajúce sa Vášho koncového používateľského zariadenia (ID zariadenia atď.). Vami poskytnuté platobné údaje sa v priebehu tohto prenesú do našich spracovateľov platieb.

Ak použijete ponúkané spôsoby platby cez PayPal, údaje potrebné na uskutočnenie spracovania platby budú odoslané spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“). Ďalšie informácie o spracovaní údajov službou PayPal nájdete na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Platby kreditnou kartou vykonáva Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko (ďalej len „Adyen“). Vyššie uvedené osobné údaje budú odovzdané spoločnosti Adyen. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov Adyen nájdete na: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Všetci poskytovatelia platobných služieb majú certifikáciu PCI DSS (Štandard zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet). Pri poskytovaní údajov o Vašej kreditnej karte sa tieto prenesú prostredníctvom šifrovaného spojenia priamo nami využívanému spracovateľovi platieb.

 

5 Správa súhlasu ohľadom cookies a iných služieb

Webové stránky našej spoločnosti využívajú služby spracovania údajov, ako sú súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom webového prehliadača. Väčšina webových stránok a serverov využíva cookies, aby bolo možné rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od prehliadačov iných osôb.

Konkrétny webový prehliadač možno znova rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookies. Používaním súborov cookies môžeme používateľom tejto webovej stránky poskytnúť užívateľsky príjemné služby, ktoré by bez umiestnenia súboru cookies neboli možné. Informácie a služby dostupné na našej webovej stránke môžu byť optimalizované v prospech používateľa pomocou súboru cookies. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú znovu rozpoznať užívateľa našej webovej stránky. Účelom takéhoto poznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Používateľ webovej stránky, ktorá udeľuje súhlas s ukladaním súborov cookie, napríklad nemusí pri každej návšteve webovej lokality znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože to rieši webová lokalita a súbor cookies uložený v počítačovom systéme používateľa.  Ďalším príkladom je súbor cookies spravujúci nákupný košík v internetovom obchode. Internetový obchod zaznamenáva položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookies, aj keď nie je prihlásený.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť umiestňovaniu súborov cookies našou webovou stránkou prispôsobením nastavenia používaného webového prehliadača, a tak natrvalo brániť umiestňovaniu súborov cookies. Okrem toho všetky už umiestnené súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iného softvérového programu. To je možné vo všetkých bežných webových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba zakáže ukladanie cookies v používanom webovom prehliadači, stane sa, že za určitých okolností nebude možné využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

Usercentrics

Naša webová stránka používa technológiu obsahu súborov cookies od spoločnosti Usercentrics na získanie Vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookies a všeobecných služieb spracovania údajov na Vašom zariadení a na zdokumentovanie týchto údajov spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko (www.usercentrics.com).

Keď navštívite našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so servermi Usercentrics s cieľom získať Váš súhlas a poskytnúť vysvetlenia týkajúce sa používania služieb spracovania údajov. Usercentrics si následne uloží súbor cookies na Váš počítač, aby Vám mohol prideliť daný súhlas alebo jeho odvolanie. Takto zhromaždené údaje budú uložené, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, vymazanie samotného súboru cookies so súhlasom Usercentrics alebo kým prestane platiť účel, na ktorý sú údaje uložené. Tieto údaje nie sú odovzdávané tretím stranám a nie sú spojené s osobnými údajmi bez súhlasu návštevníka webu. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté.

Našu webovú stránku je možné navštíviť aj na základe súhlasu s funkčnými súbormi cookies. Ak je používanie súborov cookies zakázané, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie dostupné na našej webovej stránke. So spoločnosťou Usercentrics sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov. Toto je dohoda stanovená predpismi o ochrane údajov, ktorá zabezpečuje, že Usercentrics spracúva osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky výlučne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Usercentrics sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním cookies. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, lit. c GDPR.

Vyššie uvedené cookies a služby spracovania údajov sa aktivujú až po Vašom súhlase s ich používaním. Nastavenia súhlasu môžete kedykoľvek zmeniť. 

 

6 Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Vždy, keď webovú stránku navštívi konkrétna osoba alebo automatický systém, zhromažďuje webový server našej spoločnosti súbor všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Zhromažďovať sa môžu informácie o type prehliadača a používanej verzii, operačnom systéme prístupového systému, o webovej stránke, z ktorej sa na našu webovú stránku prístupový systém dostal, podriadené stránky danej webovej stránky, ktoré prístupový systém cez našu webovú stránku navštívia, dátum a čas návštevy, internetová protokolová adresa (IP adresa), poskytovateľ internetových služieb pre prístupový systém a akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie rizík v prípade útoku na naše IT systémy.

Pri použití takých všeobecných údajov a informácií naša spoločnosť nerobí žiadne závery ohľadom danej dotyčnej osoby. Také informácie sú skôr potrebné na správne poskytovanie obsahu našich webových stránok, jeho optimalizáciu, a tiež aj inzerciu, zaručenie priebežnej funkčnosti našich informačných systémov a technológií našej webovej stránky, a poskytovanie informácií nevyhnutných ku stíhaniu zložkám činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku. Takéto údaje a informácie zhromaždené anonymne sa preto v našej spoločnosti vyhodnocujú jednak štatisticky, a tiež za účelom zvýšenia utajenia dát a ich zabezpečenia v našej spoločnosti, aby sme skutočne zaistili optimálnu úroveň ochrany pre osobné údaje, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v protokolových súboroch servera sa uchovávajú oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré nám dotyčné osoby poskytli.

 

7 Registrácia na našej webovej stránke

Subjekt údajov sa môže pri poskytovaní osobných údajov registrovať na webovej stránke nášho správcu. Osobné údaje odovzdávané správcovi sú určené použitím príslušnej vstupnej masky použitej pri registrácii. Osobné údaje zadané subjektom údajov sa zhromažďujú a uchovávajú výhradne pre interné použitie správcom a pre vlastné účely subjektu údajov. Správca môže zorganizovať prevod takých údajov na jedného alebo viacerých spracovateľov, napr. poskytovateľ baliacich služieb, ktorí tiež tieto osobné údaje používajú výhradne na vnútorné použitie, priraditeľnému danému správcovi.

Ďalej sa pri registrácii na webovej stránke správcu osobných údajov uložia: IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) subjektu údajov, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa uchovávajú za účelom zamedzenia zneužitia našich služieb a prípadne nám umožňujú uskutočňovať vyšetrovanie spáchaných trestných činov. V tejto súvislosti je nevyhnutné tieto údaje uchovávať tak, aby bol chránený správca údajov. Tieto údaje sa nebudú odovzdávať tretím osobám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo úkony trestného konania.

Registrácia subjektu údajov s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov správcovi slúži na to, aby subjektu údajov ponúkal obsah alebo služby, ktoré môžu byť zo svojej povahy ponúkané len registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu osobné údaje, ktoré počas registrácie poskytli, ľubovoľne kedykoľvek meniť alebo ich nechať z databáze správcu údajov celkom vymazať.

Správca je povinný na žiadosť vždy každý subjekt údajov informovať o osobných údajoch, ktoré s takým subjektom údajov súvisia. Ďalej je správca povinný osobné údaje na žiadosť alebo oznámenie subjektu údajov opraviť alebo vymazať za predpokladu, že nepodlieha zákonnej povinnosti také údaje bezpečne uchovávať.
 

8 Prihlásenie na odber newslettra

Na našich webových stránkach umožňuje koncern Berner Group užívateľom prihlásiť sa na odber firemného spravodaja- "newslettra". Osobné údaje, ktoré sa odovzdávajú osobe zodpovednej za spracovanie pri objednávke spravodaja, sú určené vstupnou maskou, ktorá sa na tento účel používa.

Koncern Berner Group pravidelne svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom newslettra informuje o firemných ponukách. Newsletter našej spoločnosti sa môže zasielať dotyčným osobám len v prípade ak má taká dotyčná osoba platnú e-mailovú adresu a na zasielanie newslettra sa zaregistruje. Zo zákonných dôvodov sa na uvedenú e-mailovú adresu dotyčnej osobe prvýkrát zasiela potvrdzovací e-mail, ktorý je súčasťou procesu dvojitej kontroly prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail slúži na overenie, či vlastník e-mailovej adresy ako dotyčná osoba skutočne zasielanie newslettra schválil.

Pri registrácii na odber newslettra sa ukladá aj IP adresa počítačového systému, použitého dotyčnou osobou vo chvíli registrácie, tak ako ju pridelil príslušný poskytovateľ internetových služieb, a tiež aj dátum a čas registrácie. Zber týchto údajov je nevyhnutný a umožňuje nám prípadne neskôr vysledovať zneužitie e-mailovej adresy subjektu údajov a preto slúži ako zákonná ochrana osoby zodpovednej za spracovanie.

Zhromaždené osobné údaje pri registrácii na odber newslettra sa používajú výhradne na rozosielanie nášho newslettra. Ďalej môžu byť odberatelia spravodaja elektronickou poštou informovaní v prípadoch, keď je to nevyhnutné pre prevádzku služby spravodaja alebo pre registráciu, k čomu môže dôjsť napr. v prípade zmien ponuky newslettra alebo zmien technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v súvislosti so službou rozosielania newslettra sa nebudú odovzdávať tretím stranám. Prihlásenie na odber nášho newslettra môže dotyčná osoba kedykoľvek zrušiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktoré nám príslušná osoba na rozosielanie newslettra udelila, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý newsletter príslušný odhlasovací odkaz. Ďalej je možné sa z odberu newslettra kedykoľvek odhlásiť priamo na webovej stránke správcu alebo správcu informovať akýmkoľvek iným spôsobom.

 

9 Sledovanie newslettra

Firemný spravodaj Berner Group obsahuje tzv. sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika zabudovaná do e-mailov rozosielaných v HTML formáte, ktorá umožňuje zaznamenanie a analýzu protokolového súboru. Vďaka nemu je možné vykonať štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Prostredníctvom začleneného pixelového kódu koncern Berner Group zistí, či dotyčná osoba e-mail otvorila a aké odkazy v danom e-maile použila.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov, obsiahnutých v newslettri, správca údajov ukladá a vyhodnocuje za účelom optimalizácie rozosielania newslettra a úpravy jeho obsahu do budúcnosti tak, aby lepšie odpovedal záujmom dotyčnej osoby. Tieto osobné údaje sa nebudú odovzdávať tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo príslušné zvláštne vyhlásenie o námietke predloženej prostredníctvom zaisteného prihlasovacieho postupu kedykoľvek odvolať. Po odvolaní budú tieto osobné údaje správcom údajov vymazané. Ak sa z odberu newslettra odhlásite, koncern Berner Group toto automaticky považuje za odvolanie.

 

10 Sledovacie služby 

10.1 Politika ochrany údajov vzhľadom na používanie Facebooku

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovaných komponentov spoločnosti Facebook na našej webovej stránke Facebook je sociálna sieť. Sociálna sieť je internetové sociálne miesto stretávania, online komunita, ktorá zvyčajne užívateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo internetovej komunite umožňuje poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook umožňuje užívateľom sociálnej siete, okrem iného, vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a spájať sa s inými užívateľmi prostredníctvom žiadosti o priateľstvo.

Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov v prípade, že subjekt údajov žije mimo USA alebo Kanady, je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každej návšteve webových stránok prevádzkovaných správcom, na ktorých sa nachádzajú integrované komponenty Facebooku (Facebook plug-in), dochádza k automatickej výzve internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným facebookovým komponentom na stiahnutie vyhlásenia príslušným facebookovým komponentom od Facebooku.

Prehľad všetkých facebookových plug-inov nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. V rámci tohto technického procesu je Facebook informovaný o konkrétnej dielčej stránke našich webových stránok, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Ak je daná osoba zároveň prihlásená na Facebooku, Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu dielčiu stránku nášho webu daný človek navštívil pri každej návšteve našich webových stránok a počas celej doby príslušného pobytu na nich. Príslušný facebookový komponent tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému facebookovému účtu dotyčnej osoby. Ak táto osoba „stlačí“ jedno z facebookových tlačítok integrovaných na našich webových stránkach, napr. tlačítko „like“ alebo ak napíše komentár, Facebook tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu dotyčnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Facebook získava informácie prostredníctvom daného facebookového komponentu, že dotyčná osoba navštívila našu webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená na Facebooku v čase návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na facebookový komponent klikne alebo nie. Ak dotyčná osoba nechce, aby sa tieto informácie Facebooku prenášali, môže tomu zabrániť tak, že sa zo svojho facebookového účtu pred navštívením našich webových stránok odhlási.

Politika ochrany údajov publikovaná spoločnosťou Facebook je k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/about/privacy a poskytuje informácie o zbere, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Zároveň vysvetľuje, aké nastavenia na ochranu súkromia dotyčnej osoby Facebook ponúka.

Ďalej sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú zamedziť odovzdávanie údajov Facebooku, napr. Facebook blocker poskytovateľa Web graph, ktorý sa dá získať na adrese http://webgraph.com/resources/facebookblocker. Dotyčné osoby môžu také aplikácie používať na zamedzenie prevodov údajov spoločnosti Facebook.

10.2 Ustanovenie o ochrane údajov pri nasadení a používaní analytík Google Analytics

Osoba zodpovedná za spracovanie zaintegrovala do tejto webovej stránky (spoločne s funkciou anonymizácie) aj komponent Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba. Webovou analýzou sa rozumie záznam, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o chovaní návštevníkov webových stránok. Súčasťou služieb webovej analýzy sú, okrem iného, údaje o tom, z ktorej webovej stránky sa dotyčná osoba na webovú stránku dostala („odkazujúcí web“), ktoré podriadené stránky webu navštívila alebo ako často a ako dlho strávila prezeraním konkrétnej podriadenej stránky. Webová analýza sa prevažne používa na optimalizáciu webovej stránky a uskutočňovanie nákladovo-prínosovej analýzy webovej reklamy.

Komponent Google Analytics prevádzkuje spoločnosť Google, Inc. 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA:

Naša spoločnosť používa na webovú analýzu prostredníctvom Google Analytics  príponu „_gat._anonymizelp“. Použitie tejto prípony zaisťuje skomolenie a anonymizáciu IP adresy internetového pripojenia dotyčnej osoby v prípade, že naše webové stránky navštívi človek z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody Európskeho hospodárskeho priestoru.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našich webových stránok. Google používa získané údaje a informácie, okrem iného, na hodnotenie využitia našich webových stránok, kompiláciu online reportov, ktoré nám osvetľujú aktivity na našich webových stránkach a poskytujú nám ďalšie služby spojené s používaním našich webových stránok.

Google Analytics umiestňuje do IT systému dotyčnej osoby cookie. Umiestnenie cookie Googlu umožňuje analyzovať spôsob používania našich webových stránok. Vždy, keď dôjde k návšteve jednotlivých stránok nášho webu, ktorý prevádzkuje strana zodpovedná za spracovanie údajov a obsahuje integrovaný komponent Google Analytics, webový prehliadač informačného systému dotyčnej osoby na základe komponentu Google Analytics automaticky prevádza spoločnosti Google Analytics údaje za účelom online analýzy. V rámci tohto technického postupu sa Google dozvie osobné údaje ako napr. IP adresa dotyčnej osoby, ktoré okrem iného umožňujú spoločnosti Google pochopiť pôvod návštevníka a kliknutie a zároveň vydať provízny odpočet.

Osobné informácie ako napr. čas návštevy, miesto, odkiaľ k prístupu pôvodne došlo a počet návštev nášho webu dotyčnou osobou sa pri použití cookie ukladá. Pri každej návšteve nášho webu sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového spojenia používaného dotyčnou osobou, prenášajú spoločnosti Google v USA. Osobné údaje spoločnosť Google v USA uchováva. Za určitých okolností odovzdáva spoločnosť Google tieto osobné údaje získané prostredníctvom zvláštneho technického postupu tretej strane.

Dotyčná osoba môže uloženiu cookie našou webovou stránkou na jej počítač kedykoľvek zabrániť, ako už bolo uvedené vyššie, a to tak, že príslušne upraví nastavenie používaného webového prehliadača a tým trvale odmietne umiestňovanie cookies. Také nastavenie webového prehliadača zároveň bráni spoločnosti Google pri umiestňovaní cookie na počítačový systém dotyčnej osoby. Službou Google Analytics už umiestnené cookie je tiež možné vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iného softvérového programu.

Ďalej má daná osoba možnosť odmietnuť  akékoľvek zaznamenávanie údajov generovaných službou Google Analytics v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, a tiež aj spracovanie takých údajov spoločnosťou Google. K tomu je potrebné stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Takýto doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom Java Scriptu, že služba Google Analytics nesmie prenášať údaje alebo informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu takého doplnku prehliadača spoločnosť Google považuje za také odmietnutie. Pokiaľ neskôr dôjde k vymazaniu, sformátovaniu alebo preinštalovaniu počítačového systému dotyčnej osoby, bude pre zakázanie služby Google Analytics nutné znovu nainštalovať aj daný doplnok prehliadača. Ak dôjde k odinštalovaniu alebo vypnutiu daného doplnku prehliadača buď dotyčnou osobou alebo inou osobou z dôvodu jej sféry vplyvu, bude aj naďalej existovať možnosť tento doplnok znovu nainštalovať alebo povoliť.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/de.html. Bližšie informácie o službe Google Analytics nájdete na odkaze: https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

10.3 Google Tag Manager

Google Tag Manager je systém, pomocou ktorého môžu marketéri spravovať značky webových stránok pomocou rozhrania. Nástroj Tag Manager, ktorý implementuje značky, je doménou bez súborov cookies a sám nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj umožňuje uvoľnenie ďalších značiek, ktoré môžu samostatne zbierať údaje. Google Tag Manager nemá prístup k týmto údajom. Ak dôjde k deaktivácii na úrovni domény alebo súboru cookies, zostane v platnosti pre všetky značky sledovania, ktoré boli implementované pomocou Google Tag Manageru.  Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

10.4 Dynatrace

Táto webová stránka tiež používa softvér Dynatrace na zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely výkonu a používateľského zážitku, čo si vyžaduje zhromažďovanie skrátenej IP adresy do posledných ôsmich číslic. Táto webová stránka bude tiež uchovávať úplnú IP adresu s použitím softvéru Elasticsearch na obmedzené časové obdobie, aby sa zabránilo útokom hackerov.

10.5 Nariadenie o ochrane osobných údajov pri použití a aplikácii LinkedIn

Správca do svojho webu integroval komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá užívateľom umožňuje prepojenie s existujúcimi obchodnými kontaktami a vytváranie nových. LinkedIn využíva viac ako 400 miliónov registrovaných užívateľov vo viac ako 200 krajinách sveta. To z tejto služby robí najväčšiu platformu pre profesijné kontakty a jeden z najnavštevovanejších webov na svete.

Službu LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany údajov mimo USA zodpovedá spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Vždy, keď je na našej webovej stránke nainštalovaný komponent LinkedIn (LinkedIn Plug-In), znamená to, že prehliadač dotyčnej osoby sťahuje príslušné zobrazenie komponentu LinkedIn. Bližšie informácie o Plug-inoch LinkedIn nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu je spoločnosť LinkedIn informovaná o konkrétnej dielčej stránke našich webových stránok, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Pokiaľ je dotyčná osoba zároveň prihlásená na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, ktorú konkrétnu dielčiu stránku daného webu dotyčný navštívil pri každej návšteve daných webových stránok a počas celej doby príslušného pobytu na nich. Príslušný LinkedIn komponent tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému LinkedIn účtu dotyčnej osoby. Pokiaľ daný človek klikne na tlačítko LinkedIn na danom webe, LinkedIn tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu LinkedIn dotyčnej osoby a dané osobné údaje uchová.

LinkedIn získava informácie prostredníctvom daného komponentu, že dotyčná osoba navštívila danú webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená k LinkedIn v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na komponent LinkedIn klikne alebo nie. Pokiaľ je taký prenos informácií na LinkedIn nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením zo svojho účtu LinkedIn predtým, ako navštívi naše webové stránky.

LinkedIn ponúka možnosti odhlásiť sa z e-mailových správ, textových odkazov a cielenej reklamy, ako aj nastavenie reklamy, na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn zároveň používa partnerov ako napr. Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí ukladajú cookies. Takéto cookies je možné odmietnuť na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktuálna politika ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn je k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Aktuálna politika spoločnosti LinkedIn čo sa týka cookies je k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

10.6 Politika ochrany údajov pre používanie a aplikáciu Xing

Osoba zodpovedná za spracovanie do týchto webových stránok integrovala komponenty Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá užívateľom umožňuje prepojenie s existujúcimi obchodnými kontaktmi a vytváranie nových. Individuálni užívatelia si môžu na Xingu vytvárať vlastné osobné profily. Spoločnosti môžu na Xingu napr. vytvárať firemné profily alebo zverejňovať ponuky zamestnaní.

Službu Xing prevádzkuje spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Nemecko.

Pri každej návšteve týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované správcom a nachádza sa na nich integrovaný komponent Xing (Xing plug-in), dochádza k automatickej výzve internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným komponentom Xing na stiahnutie vyhlásenia príslušného komponentu Xing spoločnosti Xing. Bližšie informácie o plug-inoch Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu je spoločnosť Xing informovaná o konkrétnej dielčej stránke nášho webu, ktorú daná osoba navštívila.

Ak je dotyčná osoba zároveň prihlásená k službe Xing, rozpozná Xing každú návštevu nášho webu danou osobou a počas celej doby zotrvania na našom webe, ktorú konkrétnu webovú stránku navštívila. Príslušný komponent Xing tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému Xing účtu dotyčnej osoby. Ak takáto osoba klikne na jedno z tlačítok Xing integrovaných na našich webových stránkach, napr. tlačítko „Share“ (zdieľať), Xing tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu Xing dotyčnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Xing získava informácie prostredníctvom daného komponentu Xing, že dotyčná osoba navštívila náš web vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená ku Xing v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na komponent Xing klikne alebo nie. Ak je takýto prenos informácií na Xing nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Xing predtým, ako vyvolá naše webové stránky.

Informácie o zbere, spracovaní a využití osobných údajov spoločnosťou Xing sú uvedené v smernici o ochrane osobných údajov publikovanej spoločnosťou Xing, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.xing.com/privacy. Spoločnosť Xing publikovala aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre tlačítko zdieľania Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

10.7 Politika ochrany údajov pre používanie a aplikáciu YouTube

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do týchto webových stránok komponenty You Tube. YouTube je internetový video portál, ktorý vydavateľom videa umožňuje video klipy zverejniť a ostatným užívateľom umožňuje tieto videa bezplatne si pozrieť, ohodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje publikovať všetky druhy videí a preto je možné cez tento internetový portál vyvolať celé filmy a televízne programy, a tiež aj hudobné videa, trailery alebo videa produkované samotnými užívateľmi.

Portál YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vždy, keď je komponent YouTube (YouTube video) integrovaný do jednej z individuálnych stránok tohto webu prevádzkovaného správcom údajov, dôjde k automatickému vyzvaniu internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným komponentom YouTube na stiahnutie oznámenia informácií o príslušnom komponente YouTube od spoločnosti YouTube. Bližšie informácie o YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about. Počas tohto technického postupu získavajú YouTube a Google informácie o konkrétnej dielčej stránke nášho webu, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Ak je dotyčná osoba zároveň prihlásená na YouTube, rozpozná YouTube, na ktorú konkrétnu dielčiu stránku nášho webu sa daná osoba díva vo chvíli, keď vyvolala stránku obsahujúcu video YouTube. You Tube a Google tieto informácie zbierajú a priraďujú ich k príslušnému účtu YouTube dotyčnej osoby.

YouTube a Google získavajú informácie prostredníctvom daného komponentu YouTube, že dotyčná osoba navštívila našu webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená na YouTube v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na video YouTube klikne alebo nie. Ak je taký prenos informácií spoločnostiam YouTube a Google nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube predtým, ako navštívi naše webové stránky.

Informácie o zbere, spracovaní a využití osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov zverejnených spoločnosťou YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.8 Kameleoon

Táto webová stránka využíva službu testovania a analýzy webu Kameleoon. Program umožňuje analýzu správania používateľov na základe segmentácie používateľov. Vyhodnotením údajov z logfile môžeme určiť, ako jednotlivé segmenty používateľov navštevujú webovú stránku, ktoré vstupné stránky sú navštevované a ako je možné dosiahnuť zvýšenie miery kliknutí.

Ako je uvedené vyššie, na analýzy sa používajú súbory cookies/miestne úložisko prehliadača, ktoré sú prepojené s pseudonymizovaným ID. Vaša IP adresa je úplne anonymizovaná a neukladá sa. Informácie generované súborom cookies/miestnym ukladaním o Vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na server Kameleoon v Nemecku a tam sa ukladajú v súhrnnej a pseudonymizovanej forme. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci Kameleoon nebude zlúčená s inými údajmi z Kameleoon.

Kameleoon sa používa na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke, aby sme mohli pravidelne zlepšovať naše služby. Právnym základom pre uloženie súboru cookies je daný súhlas (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) GDPR). Ďalšie vyhodnocovanie zozbieraných údajov prebieha za obdobie max. 380 dní na základe čl. 6 (1) § 1 (f) GDPR.

 Sledovanie Kameleoon môžete kedykoľvek deaktivovať (a tým zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky) úpravou svojho súhlasu v nastaveniach panela súborov cookie (dostupné v päte tejto webovej stránky).

10.9 Userlike

Táto webová stránka používa Userlike, softvér živého chatu spoločnosti Userlike UG (s obmedzenou zodpovednosťou). Userlike používa „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a umožňujú osobnú konverzáciu vo forme chatu v reálnom čase. Navyše bude uložený protokol chatu. Údaje v nich obsiahnuté sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka webových stránok ani na iné účely.

10.10 Google reCAPTCHA

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť a chrániť náš web pre Vás a pre nás tým najlepším možným spôsobom. Aby sme to zaistili, používame Google reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc. Za európsky región zodpovedá za všetky služby Google spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). S reCAPTCHA môžeme určiť, či ste naozaj ľudská bytosť, a nie robot alebo iný spamový softvér. Pod spamom rozumieme všetky nevyžiadané informácie, ktoré nám sú zasielané elektronickými prostriedkami. Pri klasických obrázkoch CAPTCHAS bolo obvykle nutné skontrolovať textové alebo vyriešiť obrázkové hádanky. S reCAPTCHA od Google Vás obvykle nemusíme obťažovať takými hádankami. Vo väčšine prípadov stačí jednoducho začiarknuť políčko a potvrdiť, že nie ste robot. S novou verziou Invisible reCAPTCHA nemusíte ani zaškrtávať. Spracovanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužitím automatizovaného špehovania a pred SPAMom.

10.11 Umelá inteligencia GK pre maloobchod AG

V našom internetovom obchode používame službu GK Artificial Intelligence for Retail AG (GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Nemecko), aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobené odporúčania produktov na základe vašej histórie nakupovania a produktov (kategórií), ktoré máte. pozreli alebo hľadali. Spracovanie údajov v tejto súvislosti vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Údaje zhromaždené a použité v tejto súvislosti sú vždy uložené pod náhodným identifikačným číslom a nie sú kombinované so žiadnymi osobnými údajmi. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v spoločnosti GK Artificial Intelligence for Retail AG na stránke Privacy (gk-software.com)

10.12 Firebase

V našich aplikáciách používame technológiu od Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“) s rôznymi funkciami.

Firebase Analytics umožňuje analýzu používania našich aplikácií. Tieto úplne anonymizované informácie o používaní našich aplikácií sa zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Informácie pripravené spoločnosťou Google používame na vyhodnotenie Vášho používania našich aplikácií s cieľom uľahčiť optimalizáciu a ďalší vývoj. Google používa reklamné ID zariadenia. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania našich aplikácií a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním aplikácií. V nastaveniach zariadenia môžete obmedziť používanie reklamného ID (iOS: Ochrana osobných údajov / Reklama / Bez sledovania reklám, Android: Účet / Google / Zobraziť).

Firebase Crashlytics sa používa na sledovanie zlyhaní aplikácií a na zabránenie im v budúcnosti. V prípade zlyhania sa automaticky vygeneruje správa o zlyhaní, ktorá obsahuje typ použitého zariadenia, operačný systém, Vaše posledné aktivity v aplikácii a Vašu geolokáciu v pseudonymnej forme a odošle sa spoločnosti Google. Informácie o tom, ako Crashlytics funguje, nájdete tu: Firebase Crashlytics | A powerful Android and iOS crash reporting solution (google.com)

Firebase Cloud Messaging sa používa na odosielanie správ používateľom aplikácií, ako sú potvrdenia objednávok, informácie o doručení alebo iné oznámenia o transakciách. Na tento účel aplikácie odošlú vopred vygenerované anonymné ID zariadenia (token) spoločnosti Google, aby sme mohli identifikovať používateľov aplikácií a osloviť ich obsahom správy. Informácie o fungovaní cloudových správ nájdete tu: Firebase Cloud Messaging | Send notifications across platforms for free (google.com)

Osobné údaje sa neukladajú. Napriek tomu sme uzavreli štandardnú zmluvnú klauzulu so spoločnosťou Google Inc., ktorá poskytuje záruku súladu s európskou legislatívou na ochranu súkromia. Subdodávateľov, ktorých môže Google použiť, nájdete tu:  Firebase Subprocessors (google.com). Právnym základom používania analýzy údajov a používania Firebase je oprávnený záujem (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našich aplikácií) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Z používania platformy Firebase sa môžete kedykoľvek odhlásiť zmenou nastavenia posúvača v aplikáciách v časti Súkromie údajov.

10.13 Používanie Google Maps

Na našej webovej stránke používame Mapy Google na zobrazenie našej polohy a poskytnutie trasy. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“. Prostredníctvom certifikácie podľa EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield") (Privacy Shield) Google zaručuje, že sú dodržané požiadavky EÚ na ochranu údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

Na umožnenie zobrazenia určitých typov písma na našej webovej stránke sa pri návšteve našej webovej stránky vytvorí spojenie so serverom Google v USA. Ak vyvoláte komponent Google Maps integrovaný do našej webovej stránky, Google uloží cookies na Vašom koncovom zariadení prostredníctvom Vášho internetového prehliadača. Za účelom zobrazenia našej polohy a poskytnutia trasy sa spracúvajú Vaše používateľské nastavenia a údaje. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že Google používa servery v USA. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našej webovej stránky. Prostredníctvom takto vytvoreného spojenia so spoločnosťou Google môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej stránky bola odoslaná Vaša požiadavka a na ktorú IP adresu sa majú preniesť pokyny. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii cookies príslušným nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Podrobnosti o tom nájdete vyššie pod položkou „Cookies“. Okrem toho sa používanie Google Maps a informácií získaných prostredníctvom Google Maps riadi Zmluvnými podmienkami Google  (Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google) a Zmluvnými podmienkami pre Mapy Google (Google Maps/Earth Additional Terms of Service – Google).

Google tiež poskytuje ďalšie informácie na stránke Ad Settings (google.com) a Privacy Policy – Privacy & Terms – Google.

11 Možnosť nadviazania kontaktu cez webovú stránku

Na základe zákonných predpisov sú na našom webe uvedené informácie, vďaka ktorým sa dá s našou spoločnosťou elektronicky rýchlo spojiť a zároveň s nami umožňujú priamu komunikáciu, ktorá tiež obsahuje všeobecnú e-mailovú adresu. Ak sa dotyčná osoba rozhodne kontaktovať s osobou zodpovednou za sprostredkovanie prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje odovzdané dotyčnou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje odovzdané osobe zodpovednej za spracovanie dotyčnou osobou dobrovoľne sa uložia za účelom spracovania žiadosti alebo nadviazania spojenia s dotyčnou osobou. Takéto osobné údaje sa nebudú odovzdávať tretím stranám.

 

12 Pravidelné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracováva a uchováva osobné údaje dotyčnej osoby len počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracovania alebo v rozsahu, v ktorom je to požadované zákonmi alebo predpismi, ktoré tvoria základ pre spracovanie zodpovednou zákonodarnou mocou. Vo chvíli, keď takýto účel uchovania pominie alebo uplynie doba predpísaná zákonnými predpismi, dochádza k automatickému blokovaniu alebo vymazaniu daných osobných údajov, a to v súlade so zákonnými predpismi.

 

13 Práva dotknutej osoby

13.1 Právo na poskytnutie informácií

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenia o tom, či dochádza k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba chce toto právo na potvrdenie reklamovať, môže za týmto účelom kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov alebo ktoréhokoľvek iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

13.2 Právo na informácie

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo na získanie informácií o tom, aké osobné údaje o nej sa uchovávajú, od osoby zodpovednej za spracovanie, a to bezplatne, pričom kópia takýchto informácií jej musí byť poskytnutá spoločne s ďalej uvedenými informáciami:

 • Účely spracovania osobných údajov,
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,
 • Príjemca alebo kategória príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo ešte budú sprístupnené, hlavne v prípade príjemcov z krajín mimo EÚ alebo medzinárodných organizácií,
 • Ak je to možné, doba plánovaného uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá pre stanovenie takejto doby,
 • Existencia práva na opravu a vymazanie osobných údajov, ktoré sa tejto osoby týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo práva vzniesť námietku proti takému spracovaniu,
 • Existencia práva na odvolanie u regulačných orgánov,
 • Ak neboli osobné údaje získané od dotknutej osoby: dostupné informácie o pôvode týchto údajov,
 • existenciu automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania podľa čl. 22 odst. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a - minimálne v takýchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitej logike, a tiež o dosahu a účinkoch takého cieleného spracovania pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má okrem toho právo na informácie o skutočnosti, či došlo k odovzdaniu osobných údajov do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Ak áno, dotknutá osoba má tiež právo na poskytnutie informácií o príslušných zárukách, ktoré sa na také odovzdanie vzťahujú.

Ak by dotknutá osoba chcela vzniesť požiadavku na takéto právo na informácie, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov

 

13.3 Právo na opravu

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Takáto dotknutá osoba má tiež právo, pri zvážení účelu spracovania, požadovať, aby boli neúplné osobné údaje doplnené, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Ak by dotknutá osoba chcela vzniesť požiadavku na takéto právo na informácie, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

13.4 Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý/á)

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od zodpovednej osoby, aby boli jej údaje okamžite vymazané v prípade, že sa jedná o jeden z nasledovných dôvodov a spracovanie nie je nevyhnutné:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie.
 • Dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
 • Osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Osobné údaje sa musia vymazať aby boli splnené právne povinnosti stanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na zodpovednú osobu vzťahuje.
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ak platí jeden z hore uvedených dôvodov a dotknutá osoba si praje zabezpečiť vymazanie osobných údajov uchovávaných našou spoločnosťou, môže sa za týmto účelom kedykoľvek spojiť s našim poverencom pre ochranu osobných údajov. Náš poverenec pre ochranu osobných údajov zabezpečí splnenie žiadosti o vymazanie bez ďalšieho odkladu.

Ak naša spoločnosť osobné údaje zverejnila a je povinná podľa čl. 17 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) uvedené osobné údaje vymazať, prijme s ohľadom na dostupnosť technológií a náklady na realizáciu primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala ostatné strany zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré tieto publikované osobné údaje spracovávajú, že dotyčná osoba žiada, aby vymazali akékoľvek odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo replikácie, avšak za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné. Poverenec pre ochranu osobných údajov zaistí v danom individuálnom prípade všetko potrebné.

 

13.5 Právo na obmedzenie spracovania

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, ktoré jej bolo udelené ustanoviteľom príslušných európskych smerníc a nariadení, požadovať, aby zodpovedná osoba obmedzila spracovanie daných údajov v prípade existencie ktoréhokoľvek z nasledujúcich predpokladov:

 • Dotyčná osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby zodpovedná osoba mohla presnosť osobných údajov overiť.
 • Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia.
 • Zodpovedná osoba už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotyčnej osoby.

Ak platí jeden z hore uvedených predpokladov a dotknutá osoba si praje požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uchovávaných našou spoločnosťou, môže sa pre tieto účely kedykoľvek spojiť s našim poverencom pre ochranu osobných údajov. Poverenec pre ochranu osobných údajov zaistí, aby bolo spracovanie takých údajov obmedzené.

 

13.6 Právo na prenositeľnosť údajov

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte. Okrem toho má tiež právo odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe, bez toho aby tomu zodpovedná osoba, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, bránila, a to v prípade, že je spracovanie založené na súhlase podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo zmluvne podľa odst. 6 odst. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a spracovanie sa uskutočňuje automatizovane, v rozsahu, v ktorom nie je spracovanie nevyhnutné pre plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo uplatnenie úradnej moci, ktorou bola zodpovedná osoba poverená.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jednou zodpovednou osobou druhej zodpovednej osobe, ak je to technicky uskutočniteľné a ak by tým nedošlo k poškodeniu osobných práv a slobôd iných osôb.

Za účelom uplatnenia svojho práva na prenositeľnosť údajov môže dotyčná osoba kedykoľvek kontaktovať nami menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

13.7 Právo vzniesť námietku

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe čl. 6 odst. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

V prípade vznesenia námietky naša spoločnosť ďalej osobné údaje nespracováva, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo také spracovanie slúži na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak naša spoločnosť osobné údaje spracováva za účelom priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pre tento marketing. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v ktorom je s takým priamym marketingom spojené. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu voči našej spoločnosti, nebudeme také osobné dáta pre tieto účely naďalej spracovávať.

K tomu je naviac dotknutá osoba oprávnená vzniesť z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré naša spoločnosť vykonáva za účelom vedeckého alebo historického výskumu alebo pre štatistické účely podľa čl. 89 odst. 1) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), iba ak by takéto spracovanie bolo nevyhnutné pre splnenie úlohy, ktorá spadá do sféry verejného záujmu.

Pre účely uplatnenia práva na vznesenie námietky môže dotknutá osoba kontaktovať priamo poverenca pre ochranu osobných údajov.

13.8 Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka, ak také rozhodnutie nie je nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na zodpovednú osobu vzťahuje a ktoré tiež stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práv a slobôd, a tiež aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo vykonávané s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

V prípadoch, keď je rozhodnutie týkajúce sa uzavretia alebo plnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou nutné alebo ak je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme naša spoločnosť vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, a tiež aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, minimálne však na ochranu práva na ľudský zásah zo strany zodpovednej osoby, práva vyjadriť svoj názor a práva napadnúť dané rozhodnutie.

Ak by dotknutá osoba chcela uplatniť svoje práva vzhľadom k automatizovanému rozhodovaniu, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

13.9 Právo odvolať akýkoľvek súhlas podľa legislatívy na ochranu osobných údajov

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo akýkoľvek udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak by dotknutá osoba chcela uplatniť svoje práva odvolaním udeleného súhlasu, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

14 Ochrana osobných údajov v prípade žiadostí a pri spracovaní žiadostí

Osoba zodpovedná za spracovanie zhromažďuje osobné údaje žiadateľov pre účely procesu spracovania žiadostí. Také spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. V takom prípade žiadateľ príslušné dokumenty žiadosti predloží našej spoločnosti elektronicky, napr. e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý nájdete na našom webe. Ak naša spoločnosť uzavrie so žiadateľom zmluvu o pracovnom pomere, budú odovzdané údaje uložené pre účely správy daného pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa riadi zákonnými predpismi. Ak naša spoločnosť so žiadateľom žiadnu zmluvu o pracovnom pomere neuzavrie, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú po šiestich mesiacoch od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí žiadostí, ak takéto vymazanie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Oprávneným záujmom je v tomto zmysle napr. povinnosť poskytnúť preukazné zistenia v riadení podľa nemeckého Všeobecného zákona o rovnoprávnom zaobchádzaní (AGG). Údaje súvisiace s cestovnými výdavkami budú vymazané v zákonnej lehote.

15 Kompetentný regulačný orgán pre ochranu osobných údajov

Štátny poverenec pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií pre Slovenskú republiku

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel. +421 232 313 214

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Web: http://www.dataprotection.gov.sk

 

16 Dodatky

Vyhradzujeme si právo naše ustanovenie o zaistení bezpečnosti a ochrane osobných údajov meniť, ak to bude nevyhnutné z dôvodu technologického vývoja. V takom prípade naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravíme zodpovedajúcim spôsobom. Venujte prosím pozornosť príslušnej aktuálnej verzii nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Marec 2022 - koncern Berner Group

https://www.berner-group.com/en/data-privacy

 

 

Porovnajte produkty ()