Alert message

Odvetvie:
Prihlásenie
Zaregistrujte sa teraz
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť a celú korporatívnu skupinu obzvlášť dôležitá. V zásade naše webové stránky môžete využívať bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Ak si však niekto praje využiť online služby našej spoločnosť, je možné, že k tomu bude potrebné osobné údaje spracovať. Ak by došlo k prípadu, že sa bude požadovať spracovanie osobných údajov bez toho, aby k takému spracovaniu existoval právny základ, získame od dotyčnej osoby najskôr súhlas.

Spracovanie osobných údajov ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotyčnej osoby, sa vždy vykonáva v súlade s federálnym zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), európskym všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vstupuje do platnosti ku dňu 25.5.2018, a tiež aj s ostatnými podobnými platnými zákonmi. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by naša spoločnosť chcela poskytnúť informácie o charaktere a účele spracovania osobných údajov, ktoré robíme, a vysvetlila dotknutým osobám, aké práva si môžu uplatniť.

Naša spoločnosť zaviedla mnoho technických a organizačných opatrení na zaistenie čo najkomplexnejšej ochrany spracovávaných osobných údajov. Avšak webové prenášanie údajov môže obsahovať bezpečnostné medzery, a preto zaručenie absolútnej ochrany nie je možné.

 

 

1. Definície

 

Vyhlásenie našej spoločnosti o ochrane osobných údajov sa zakladá na všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (DS-GVO/GDPR). Je formulované tak, aby bolo ľahko čitateľné a zrozumiteľné. Pre tieto účely najskôr poskytujeme vysvetlenie používaných výrazov:

 

 

1.1 Osobné údaje

 

Pod osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „dotyčná osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby“ (viď čl. 4 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)).

 

 

1.2 Dotyčná osoba / dotknutá osoba

 

Dotyčnou osobou alebo dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou zodpovednou za spracovanie.

 

 

1.3 Spracovanie

 

Pod spracovaním sa rozumie akýkoľvek postup, ktorý sa uskutočňuje v súvislosti s osobnými údajmi pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, alebo akéhokoľvek sledu postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

 

 

1.4 Obmedzenie spracovania

 

Obmedzením spracovania sa rozumie označenie uložených osobných údajov za účelom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti.

 

 

1.5 Profilovanie

 

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, hlavne na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta, kde sa nachádza alebo pohybuje.

 

 

1.6 Pseudonymizácia

 

Pod pseudonymizáciou sa rozumie spracovanie osobných údajov tak, že sa už nemôžu priradiť konkrétnej dotyčnej osobe bez použitia dodatočných informácií. Takéto dodatočné informácie, na ktoré sa vzťahujú technické a organizačné opatrenia, sa uchovávajú oddelene, a tým sa zaistí, že nie je možné priradiť ich k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

 

1.7 Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie

 

Pod zodpovednou osobou alebo osobou zodpovednou za spracovanie informácií sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

 

 

1.8 Zmluvný spracovateľ osobných údajov

 

Pod zmluvným spracovateľom osobných údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre zodpovednú osobu.

 

 

1.9 Príjemca

 

Pod príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorej sa osobné údaje poskytnú, či už sa jedná o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho šetrenia v súlade s právom EÚ alebo právom členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú.

 

 

1.10 Tretia strana

 

Pod treťou stranou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý nie je dotyčnou osobou, zodpovednou osobou, zmluvným spracovateľom osobných údajov ani osobou priamo podliehajúcou zodpovednej osobe alebo zmluvnému spracovateľovi osobných údajov, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.

 

 

1.11 Súhlas

 

Pod súhlasom sa rozumie akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotyčná osoba dáva vyhlásením alebo iným zjavným potvrdením svoje povolenie na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

 

2 Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

 

Osobou zodpovednou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je:

Berner s.r.o.

Jesenského 1

962 12 Detva

Tel. +421 (0) 45 5410 245

E-mail: dpc@berner.sk

Webové stránky: www.berner.sk

 

3 Cookies

 

Webové stránky našej spoločnosti používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítačovom systéme prostredníctvom webového prehliadača.

Cookies používa veľké množstvo webových stránok a serverov. Mnoho cookies obsahuje tzv. „cookie ID“. Cookie ID je jednoznačný identifikátor takého súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, podľa ktorých je možné ku konkrétnemu webovému prehliadaču, v ktorom je cookie uložené, priradiť webové stránky alebo servery. To navštíveným webovým stránkam a serverom umožňuje jednotlivé webové prehliadače dotyčnej osoby odlíšiť od iných webových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Konkrétny webový prehliadač sa dá vďaka unikátnemu cookie ID znovu rozpoznať a identifikovať. Používaním cookies môže naša spoločnosť užívateľom tejto webovej stránky poskytovať užívateľsky priateľské služby, čo by bez umiestnenia daného cookie nebolo možné.

Informácie a služby dostupné na našich webových stránkach sa môžu optimalizovať tak, aby používanie cookie bolo pre užívateľa prínosné. Ako už bolo uvedené, cookies nám umožňujú znovu rozoznávať užívateľov našich webových stránok. Účelom takého rozoznania je uľahčiť našim užívateľom používanie našich webových stránok. Užívateľ webovej stránky, ktorá používa cookies, napr. nemusí znovu vypĺňať svoje prístupové údaje zakaždým, keď danú webovú stránku navštívi, pretože to zaisťuje daná webová stránka a cookie uložené na počítačovom systéme užívateľa. Ďalším príkladom je cookie, ktoré spravuje nákupný košík v internetovom obchode. Webová stránka si zaznamená položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka, prostredníctvom cookie.

Dotyčná osoba môže zamedziť uloženiu cookie webovou stránkou na jej počítač kedykoľvek tak, že príslušne upraví nastavenie používaného webového prehliadača a tým trvale zabráni umiestňovaniu cookies. Už umiestnené cookies sa tiež môžu kedykoľvek vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iného softvérového programu. Je to možné pri všetkých bežných webových prehliadačoch. Ak dotyčná osoba zablokuje umiestňovanie cookies do používaného webového prehliadača, bude sa jednať o príklad, keď za určitých okolností nebudú k dispozícii úplne všetky funkcie našej webovej stránky.

 

 

4 Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

 

Vždy, keď webovú stránku navštívi konkrétna osoba alebo automatický systém, zhromažďuje webový server našej spoločnosti súbor všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Zhromažďovať sa môžu informácie o type prehliadača a používanej verzii, operačnom systéme prístupového systému, o webovej stránke, z ktorej sa na našu webovú stránku prístupový systém dostal, podriadené stránky danej webovej stránky, ktoré prístupový systém cez našu webovú stránku navštívia, dátum a čas návštevy, internetová protokolová adresa (IP adresa), poskytovateľ internetových služieb pre prístupový systém a akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie rizík v prípade útoku na naše IT systémy.

Pri použití takých všeobecných údajov a informácií naša spoločnosť nerobí žiadne závery ohľadom danej dotyčnej osoby. Také informácie sú skôr potrebné na správne poskytovanie obsahu našich webových stránok, jeho optimalizáciu, a tiež aj inzerciu, zaručenie priebežnej funkčnosti našich informačných systémov a technológií našej webovej stránky, a poskytovanie informácií nevyhnutných ku stíhaniu zložkám činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku. Takéto údaje a informácie zhromaždené anonymne sa preto v našej spoločnosti vyhodnocujú jednak štatisticky, a tiež za účelom zvýšenia utajenia dát a ich zabezpečenia v našej spoločnosti, aby sme skutočne zaistili optimálnu úroveň ochrany pre osobné údaje, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v protokolových súboroch servera sa uchovávajú oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré nám dotyčné osoby poskytli.

 

 

5 Registrácia na našej webovej stránke

 

Subjekt údajov sa môže pri poskytovaní osobných údajov registrovať na webovej stránke nášho správcu. Osobné údaje odovzdávané správcovi sú určené použitím príslušnej vstupnej masky použitej pri registrácii. Osobné údaje zadané subjektom údajov sa zhromažďujú a uchovávajú výhradne pre interné použitie správcom a pre vlastné účely subjektu údajov. Správca môže zorganizovať prevod takých údajov na jedného alebo viacerých spracovateľov, napr. poskytovateľ baliacich služieb, ktorí tiež tieto osobné údaje používajú výhradne na vnútorné použitie, priraditeľnému danému správcovi.

Ďalej sa pri registrácii na webovej stránke správcu osobných údajov uložia: IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) subjektu údajov, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa uchovávajú za účelom zamedzenia zneužitia našich služieb a prípadne nám umožňujú uskutočňovať vyšetrovanie spáchaných trestných činov. V tejto súvislosti je nevyhnutné tieto údaje uchovávať tak, aby bol chránený správca údajov. Tieto údaje sa nebudú odovzdávať tretím osobám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo úkony trestného konania.

Registrácia subjektu údajov s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov správcovi slúži na to, aby subjektu údajov ponúkal obsah alebo služby, ktoré môžu byť zo svojej povahy ponúkané len registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu osobné údaje, ktoré počas registrácie poskytli, ľubovoľne kedykoľvek meniť alebo ich nechať z databáze správcu údajov celkom vymazať.

Správca je povinný na žiadosť vždy každý subjekt údajov informovať o osobných údajoch, ktoré s takým subjektom údajov súvisia. Ďalej je správca povinný osobné údaje na žiadosť alebo oznámenie subjektu údajov opraviť alebo vymazať za predpokladu, že nepodlieha zákonnej povinnosti také údaje bezpečne uchovávať.

 

 

6 Prihlásenie na odber

 

 Na našich webových stránkach umožňuje koncern Berner Group užívateľom prihlásiť sa na odber firemného spravodaja. Osobné údaje, ktoré sa odovzdávajú osobe zodpovednej za spracovanie pri objednávke spravodaja, sú určené vstupnou maskou, ktorá sa na tento účel používa.

Koncern Berner Group pravidelne svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom spravodaja informuje o firemných ponukách. Spravodaj našej spoločnosti sa môže zasielať dotyčným osobám len v prípade ak má taká dotyčná osoba platnú e-mailovú adresu a na zasielanie spravodaja sa zaregistruje. Zo zákonných dôvodov sa na uvedenú e-mailovú adresu dotyčnej osobe prvýkrát zasiela potvrdzovací e-mail, ktorý je súčasťou procesu dvojitej kontroly prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail slúži na overenie, či vlastník e-mailovej adresy ako dotyčná osoba skutočne zasielanie spravodaja schválil.

Pri registrácii na odber spravodaja sa ukladá aj IP adresa počítačového systému, použitého dotyčnou osobou vo chvíli registrácie, tak ako ju pridelil príslušný poskytovateľ internetových služieb, a tiež aj dátum a čas registrácie. Zber týchto údajov je nevyhnutný a umožňuje nám prípadne neskôr vysledovať zneužitie e-mailovej adresy subjektu údajov a preto slúži ako zákonná ochrana osoby zodpovednej za spracovanie.

Zhromaždené osobné údaje pri registrácii na odber spravodaja sa používajú výhradne na rozosielanie nášho spravodaja. Ďalej môžu byť odberatelia spravodaja elektronickou poštou informovaní v prípadoch, keď je to nevyhnutné pre prevádzku služby spravodaja alebo pre registráciu, k čomu môže dôjsť napr. v prípade zmien ponuky spravodaja alebo zmien technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v súvislosti so službou rozosielania spravodaja sa nebudú odovzdávať tretím stranám. Prihlásenie na odber nášho spravodaja môže dotyčná osoba kedykoľvek zrušiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktoré nám príslušná osoba na rozosielanie spravodaja udelila, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý spravodaj príslušný odhlasovací odkaz. Ďalej je možné sa z odberu spravodaja kedykoľvek odhlásiť priamo na webovej stránke správcu alebo správcu informovať akýmkoľvek iným spôsobom.

 

 7 Sledovanie spravodaja

 

Firemný spravodaj Berner Group obsahuje tzv. sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika zabudovaná do e-mailov rozosielaných v HTML formáte, ktorá umožňuje zaznamenanie a analýzu protokolového súboru. Vďaka nemu je možné vykonať štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Prostredníctvom začleneného pixelového kódu koncern Berner Group zistí, či dotyčná osoba e-mail otvorila a aké odkazy v danom e-maile použila.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov, obsiahnutých v spravodaji, správca údajov ukladá a vyhodnocuje za účelom optimalizácie rozosielania spravodaja a úpravy jeho obsahu do budúcnosti tak, aby lepšie odpovedal záujmom dotyčnej osoby. Tieto osobné údaje sa nebudú odovzdávať tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo príslušné zvláštne vyhlásenie o námietke predloženej prostredníctvom zaisteného prihlasovacieho postupu kedykoľvek odvolať. Po odvolaní budú tieto osobné údaje správcom údajov vymazané. Ak sa z odberu spravodaja odhlásite, koncern Berner Group toto automaticky považuje za odvolanie.

 

 

8 Sledovacie služby

 

 

 

8.1 Politika ochrany údajov vzhľadom na používanie Facebooku

 

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovaných komponentov spoločnosti Facebook na našej webovej stránke Facebook je sociálna sieť. Sociálna sieť je internetové sociálne miesto stretávania, online komunita, ktorá zvyčajne užívateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo internetovej komunite umožňuje poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook umožňuje užívateľom sociálnej siete, okrem iného, vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a spájať sa s inými užívateľmi prostredníctvom žiadosti o priateľstvo.

Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov v prípade, že subjekt údajov žije mimo USA alebo Kanady, je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každej návšteve webových stránok prevádzkovaných správcom, na ktorých sa nachádzajú integrované komponenty Facebooku (Facebook plug-in), dochádza k automatickej výzve internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným facebookovým komponentom na stiahnutie vyhlásenia príslušným facebookovým komponentom od Facebooku.

Prehľad všetkých facebookových plug-inov nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. V rámci tohto technického procesu je Facebook informovaný o konkrétnej dielčej stránke našich webových stránok, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Ak je daná osoba zároveň prihlásená na Facebooku, Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu dielčiu stránku nášho webu daný človek navštívil pri každej návšteve našich webových stránok a počas celej doby príslušného pobytu na nich. Príslušný facebookový komponent tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému facebookovému účtu dotyčnej osoby. Ak táto osoba „stlačí“ jedno z facebookových tlačítok integrovaných na našich webových stránkach, napr. tlačítko „like“ alebo ak napíše komentár, Facebook tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu dotyčnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Facebook získava informácie prostredníctvom daného facebookového komponentu, že dotyčná osoba navštívila našu webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená na Facebooku v čase návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na facebookový komponent klikne alebo nie. Ak dotyčná osoba nechce, aby sa tieto informácie Facebooku prenášali, môže tomu zabrániť tak, že sa zo svojho facebookového účtu pred navštívením našich webových stránok odhlási.

Politika ochrany údajov publikovaná spoločnosťou Facebook je k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/about/privacy a poskytuje informácie o zbere, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Zároveň vysvetľuje, aké nastavenia na ochranu súkromia dotyčnej osoby Facebook ponúka.

Ďalej sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú zamedziť odovzdávanie údajov Facebooku, napr. Facebook blocker poskytovateľa Web graph, ktorý sa dá získať na adrese http://webgraph.com/resources/facebookblocker. Dotyčné osoby môžu také aplikácie používať na zamedzenie prevodov údajov spoločnosti Facebook.

 

 

8.2 Ustanovenie o ochrane údajov pri nasadení a používaní analytík Google Analytics

 

Osoba zodpovedná za spracovanie zaintegrovala do tejto webovej stránky (spoločne s funkciou anonymizácie) aj komponent Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba. Webovou analýzou sa rozumie záznam, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o chovaní návštevníkov webových stránok. Súčasťou služieb webovej analýzy sú, okrem iného, údaje o tom, z ktorej webovej stránky sa dotyčná osoba na webovú stránku dostala („odkazujúcí web“), ktoré podriadené stránky webu navštívila alebo ako často a ako dlho strávila prezeraním konkrétnej podriadenej stránky. Webová analýza sa prevažne používa na optimalizáciu webovej stránky a uskutočňovanie nákladovo-prínosovej analýzy webovej reklamy.

Komponent Google Analytics prevádzkuje spoločnosť Google, Inc. 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA:

Naša spoločnosť používa na webovú analýzu prostredníctvom Google Analytics  príponu „_gat._anonymizelp“. Použitie tejto prípony zaisťuje skomolenie a anonymizáciu IP adresy internetového pripojenia dotyčnej osoby v prípade, že naše webové stránky navštívi človek z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody Európskeho hospodárskeho priestoru.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našich webových stránok. Google používa získané údaje a informácie, okrem iného, na hodnotenie využitia našich webových stránok, kompiláciu online reportov, ktoré nám osvetľujú aktivity na našich webových stránkach a poskytujú nám ďalšie služby spojené s používaním našich webových stránok.

Google Analytics umiestňuje do IT systému dotyčnej osoby cookie. Umiestnenie cookie Googlu umožňuje analyzovať spôsob používania našich webových stránok. Vždy, keď dôjde k návšteve jednotlivých stránok nášho webu, ktorý prevádzkuje strana zodpovedná za spracovanie údajov a obsahuje integrovaný komponent Google Analytics, webový prehliadač informačného systému dotyčnej osoby na základe komponentu Google Analytics automaticky prevádza spoločnosti Google Analytics údaje za účelom online analýzy. V rámci tohto technického postupu sa Google dozvie osobné údaje ako napr. IP adresa dotyčnej osoby, ktoré okrem iného umožňujú spoločnosti Google pochopiť pôvod návštevníka a kliknutie a zároveň vydať provízny odpočet.

Osobné informácie ako napr. čas návštevy, miesto, odkiaľ k prístupu pôvodne došlo a počet návštev nášho webu dotyčnou osobou sa pri použití cookie ukladá. Pri každej návšteve nášho webu sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového spojenia používaného dotyčnou osobou, prenášajú spoločnosti Google v USA. Osobné údaje spoločnosť Google v USA uchováva. Za určitých okolností odovzdáva spoločnosť Google tieto osobné údaje získané prostredníctvom zvláštneho technického postupu tretej strane.

Dotyčná osoba môže uloženiu cookie našou webovou stránkou na jej počítač kedykoľvek zabrániť, ako už bolo uvedené vyššie, a to tak, že príslušne upraví nastavenie používaného webového prehliadača a tým trvale odmietne umiestňovanie cookies. Také nastavenie webového prehliadača zároveň bráni spoločnosti Google pri umiestňovaní cookie na počítačový systém dotyčnej osoby. Službou Google Analytics už umiestnené cookie je tiež možné vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iného softvérového programu.

Ďalej má daná osoba možnosť odmietnuť  akékoľvek zaznamenávanie údajov generovaných službou Google Analytics v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, a tiež aj spracovanie takých údajov spoločnosťou Google. K tomu je potrebné stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Takýto doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom Java Scriptu, že služba Google Analytics nesmie prenášať údaje alebo informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu takého doplnku prehliadača spoločnosť Google považuje za také odmietnutie. Pokiaľ neskôr dôjde k vymazaniu, sformátovaniu alebo preinštalovaniu počítačového systému dotyčnej osoby, bude pre zakázanie služby Google Analytics nutné znovu nainštalovať aj daný doplnok prehliadača. Ak dôjde k odinštalovaniu alebo vypnutiu daného doplnku prehliadača buď dotyčnou osobou alebo inou osobou z dôvodu jej sféry vplyvu, bude aj naďalej existovať možnosť tento doplnok znovu nainštalovať alebo povoliť.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/de.html. Bližšie informácie o službe Google Analytics nájdete na odkaze: https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

 

 

8.3 Nariadenie o ochrane osobných údajov pri použití a aplikácii LinkedIn

 

Správca do svojho webu integroval komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá užívateľom umožňuje prepojenie s existujúcimi obchodnými kontaktami a vytváranie nových. LinkedIn využíva viac ako 400 miliónov registrovaných užívateľov vo viac ako 200 krajinách sveta. To z tejto služby robí najväčšiu platformu pre profesijné kontakty a jeden z najnavštevovanejších webov na svete.

Službu LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany údajov mimo USA zodpovedá spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Vždy, keď je na našej webovej stránke nainštalovaný komponent LinkedIn (LinkedIn Plug-In), znamená to, že prehliadač dotyčnej osoby sťahuje príslušné zobrazenie komponentu LinkedIn. Bližšie informácie o Plug-inoch LinkedIn nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu je spoločnosť LinkedIn informovaná o konkrétnej dielčej stránke našich webových stránok, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Pokiaľ je dotyčná osoba zároveň prihlásená na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, ktorú konkrétnu dielčiu stránku daného webu dotyčný navštívil pri každej návšteve daných webových stránok a počas celej doby príslušného pobytu na nich. Príslušný LinkedIn komponent tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému LinkedIn účtu dotyčnej osoby. Pokiaľ daný človek klikne na tlačítko LinkedIn na danom webe, LinkedIn tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu LinkedIn dotyčnej osoby a dané osobné údaje uchová.

LinkedIn získava informácie prostredníctvom daného komponentu, že dotyčná osoba navštívila danú webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená k LinkedIn v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na komponent LinkedIn klikne alebo nie. Pokiaľ je taký prenos informácií na LinkedIn nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením zo svojho účtu LinkedIn predtým, ako navštívi naše webové stránky.

LinkedIn ponúka možnosti odhlásiť sa z e-mailových správ, textových odkazov a cielenej reklamy, ako aj nastavenie reklamy, na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn zároveň používa partnerov ako napr. Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí ukladajú cookies. Takéto cookies je možné odmietnuť na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktuálna politika ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn je k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Aktuálna politika spoločnosti LinkedIn čo sa týka cookies je k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

 

8.4 Politika ochrany údajov pri používaní a aplikácii WiredMinds

 

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do týchto webových stránok komponenty WiredMinds. Komponenty WiredMinds automaticky identifikujú a kvalifikujú spoločnosti navštevujúce webovú stránku. Používanie komponentu WiredMinds umožňuje prevádzkovateľovi webu identifikovať potenciálne nových zákazníkov.

Prevádzkujúca spoločnosť aplikácie WiredMinds je WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Nemecko.

Používame pixelový kód WiredMinds. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vstavaná do webu, ktorá umožňuje záznam a analýzu protokolových súborov a ich následnú štatistickú analýzu.

WiredMinds zároveň umiestňuje cookie do počítačového systému danej osoby. Pomocou uloženia tejto cookie môžeme urobiť analýzu spôsobu, akým je náš web využívaný.

Použitím získaných údajov sa vytvárajú pseudonymizované užívateľské profily. Pseudonymizované užívateľské profily sa používajú za účelom analýzy chovania návštevníkov a umožňujú nám zlepšiť našu internetovú ponuku. Údaje zhromaždené prostredníctvom komponentu WiredMinds nebudú použité na identifikáciu subjektu dát bez predchádzajúceho, zvláštneho a výslovného súhlasu daného subjektu dát. Tieto údaje sa nekombinujú s osobnými údajmi ani žiadnymi inými údajmi obsahujúcimi rovnaký pseudonym.

Vždy, keď dôjde k vyvolaniu jednotlivých stránok tohto webu, komponent WiredMinds automaticky spustí na počítačovom systéme danej osoby internetový prehliadač na prenášanie údajov pre online analýzu. Počas tohto procesu spoločnosť WiredMinds získava informácie o osobných údajoch ako napr. IP adresa, ktorá sa okrem iného používa na vysledovanie pôvodu návštevníkov a klikov.

Cookies sa používajú na ukladanie osobných informácií ako napr. čas návštevy, miesto, odkiaľ k prístupu pôvodne došlo, a početnosť návštev nášho webu. Vždy, keď navštívite náš web, dochádza k prenosu týchto osobných údajov, vrátane IP adresy používaného internetového spojenia, na server WiredMinds. Spoločnosť WiredMinds tieto osobné údaje uchováva, avšak neodovzdáva ich ďalej tretím stranám.

Dotyčná osoba môže ukladanie cookies naším webom kedykoľvek zabrániť, ako už bolo popísané vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača a vyjadriť tak trvale svoju námietku voči ukladaniu cookies. Také nastavenie internetového prehliadača zároveň bráni spoločnosti Wiredminds pri umiestňovaní cookie na počítačový systém dotyčnej osoby. Ďalej je možné už uložené cookie aplikáciou WiredMinds kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má tiež možnosť vyjadriť svoju námietku voči zberu údajov generovaných aplikáciou WiredMinds ohľadom používania danej webovej stránky a zamedziť takému zberu. Dotyčná osoba musí kliknúť na tlačítko Don’t-Track-My-Visits pod odkazom https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Pokiaľ neskôr dôjde k vymazaniu, formátovaniu alebo preinštalovaniu počítačového systému danej osoby, musí dotyčná osoba svoj „opt-out“ cookie komponent znovu nastaviť.

Bližšie informácie a aktuálnu politiku ochrany osobných údajov spoločnosti WiredMinds nájdete na adrese https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/

 

 

8.5 Politika ochrany údajov pre používanie a aplikáciu Xing

 

Osoba zodpovedná za spracovanie do týchto webových stránok integrovala komponenty Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá užívateľom umožňuje prepojenie s existujúcimi obchodnými kontaktmi a vytváranie nových. Individuálni užívatelia si môžu na Xingu vytvárať vlastné osobné profily. Spoločnosti môžu na Xingu napr. vytvárať firemné profily alebo zverejňovať ponuky zamestnaní.

Službu Xing prevádzkuje spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Nemecko.

Pri každej návšteve týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované správcom a nachádza sa na nich integrovaný komponent Xing (Xing plug-in), dochádza k automatickej výzve internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným komponentom Xing na stiahnutie vyhlásenia príslušného komponentu Xing spoločnosti Xing. Bližšie informácie o plug-inoch Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu je spoločnosť Xing informovaná o konkrétnej dielčej stránke nášho webu, ktorú daná osoba navštívila.

Ak je dotyčná osoba zároveň prihlásená k službe Xing, rozpozná Xing každú návštevu nášho webu danou osobou a počas celej doby zotrvania na našom webe, ktorú konkrétnu webovú stránku navštívila. Príslušný komponent Xing tieto informácie zbiera a priraďuje ich k príslušnému Xing účtu dotyčnej osoby. Ak takáto osoba klikne na jedno z tlačítok Xing integrovaných na našich webových stránkach, napr. tlačítko „Share“ (zdieľať), Xing tieto informácie priradí k osobnému užívateľskému účtu Xing dotyčnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Xing získava informácie prostredníctvom daného komponentu Xing, že dotyčná osoba navštívila náš web vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená ku Xing v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na komponent Xing klikne alebo nie. Ak je takýto prenos informácií na Xing nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Xing predtým, ako vyvolá naše webové stránky.

Informácie o zbere, spracovaní a využití osobných údajov spoločnosťou Xing sú uvedené v smernici o ochrane osobných údajov publikovanej spoločnosťou Xing, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.xing.com/privacy. Spoločnosť Xing publikovala aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre tlačítko zdieľania Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

 

8.6 Politika ochrany údajov pre používanie a aplikáciu YouTube

 

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do týchto webových stránok komponenty You Tube. YouTube je internetový video portál, ktorý vydavateľom videa umožňuje video klipy zverejniť a ostatným užívateľom umožňuje tieto videa bezplatne si pozrieť, ohodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje publikovať všetky druhy videí a preto je možné cez tento internetový portál vyvolať celé filmy a televízne programy, a tiež aj hudobné videa, trailery alebo videa produkované samotnými užívateľmi.

Portál YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vždy, keď je komponent YouTube (YouTube video) integrovaný do jednej z individuálnych stránok tohto webu prevádzkovaného správcom údajov, dôjde k automatickému vyzvaniu internetového prehliadača počítačového systému danej osoby príslušným komponentom YouTube na stiahnutie oznámenia informácií o príslušnom komponente YouTube od spoločnosti YouTube. Bližšie informácie o YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about. Počas tohto technického postupu získavajú YouTube a Google informácie o konkrétnej dielčej stránke nášho webu, ktorú dotyčná osoba navštívila.

Ak je dotyčná osoba zároveň prihlásená na YouTube, rozpozná YouTube, na ktorú konkrétnu dielčiu stránku nášho webu sa daná osoba díva vo chvíli, keď vyvolala stránku obsahujúcu video YouTube. You Tube a Google tieto informácie zbierajú a priraďujú ich k príslušnému účtu YouTube dotyčnej osoby.

YouTube a Google získavajú informácie prostredníctvom daného komponentu YouTube, že dotyčná osoba navštívila našu webovú stránku, vždy, keď je dotyčná osoba prihlásená na YouTube v dobe návštevy našich webových stránok; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotyčná osoba na video YouTube klikne alebo nie. Ak je taký prenos informácií spoločnostiam YouTube a Google nežiadúci, môže dotyčný tomuto odovzdávaniu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube predtým, ako navštívi naše webové stránky.

Informácie o zbere, spracovaní a využití osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov zverejnených spoločnosťou YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

8.7 Prudsys

 

Berner s r.o. využíva službu Prudsys (Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Nemecko) v internetovom obchode a e-mailovom marketingu s cieľom odporučiť svojim zákazníkom produkty podľa ich špecifických požiadaviek. Odporúčané produkty sú založené na histórii nákupu, na produktoch i kategóriách, ktoré si zákazník v internetovom obchode Berner prezrel alebo hľadal. Spracovanie údajov v tejto súvislosti vychádza z článku. 6 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Údaje zhromaždené a spracované v tejto súvislosti sú uložené pod náhodným identifikačným číslom a nie sú kompatibilné s osobnými údajmi. Ďalšie informácie k Prudsys môžete nájsť na https://prudsys.de/en/privacy/.

 

9 Spôsob platby: Politika ochrany osobných údajov pro úhrady prostredníctvom PayPal

 

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do tejto webovej stránky komponenty PayPal. PayPal je poskytovateľ služby online úhrad. Úhrady sa spracovávajú prostredníctvom tzv. účtov PayPal, čo sú virtuálne súkromné alebo firemné účty. Ďalej PayPal ponúka možnosť spracovania virtuálnych úhrad prostredníctvom kreditných kariet v prípade, že užívateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal sa spravuje prostredníctvom e-mailovej adresy a z tohto dôvodu nemajú účty klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovať online úhrady tretím stranám alebo úhrady prijímať. Zároveň vykonáva funkciu opatrovníka a poskytuje služby ochrany kupujúcich.

Európska prevádzková spoločnosť spoločnosti PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Ak si dotyčná osoba v našom internetovom obchode zvolí za spôsob úhrady PayPal, údaje o tejto osobe sa automaticky prevedú spoločnosti PayPal. Tým, že daná osoba túto platobní metódu zvolí, zároveň poskytuje svoj súhlas s odovzdaním osobných údajov, ktoré sú pre spracovanie úhrady nevyhnutné.

Osobnými údajmi odovzdanými spoločnosti PayPal sú zvyčajne krstné meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo alebo iné údaje, ktoré sú na spracovanie úhrady potrebné. Pre spracovanie zmluvy o kúpe sú zároveň nevyhnutné aj osobné údaje týkajúce sa príslušnej objednávky.

Účelom odovzdania údajov je spracovanie úhrad a prevencia podvodu. Správca poskytne spoločnosti PayPal osobné údaje, hlavne v prípade, že existuje na ich odovzdanie oprávnený záujem. Osobné údaje vymenené medzi spoločnosťou PayPal a správcom môže spoločnosť PayPal odovzdať ďalej agentúram poskytujúcim referencie o dôveryhodnosti zákazníka. Účelom tohto prevodu je overenie identity a solventnosti.

PayPal môže osobné údaje odovzdať podnikom vo svojej skupine a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo ak dochádza k spracovaniu týchto údajov v záujme PayPal.

Dotyčná osoba má možnosť svoj súhlas na nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti PayPal kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré musia byť spracované, použité alebo odovzdané kvôli (zmluvnému) spracovaniu úhrady.

Aktuálnu politiku ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal nájdete online na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

 

10 Možnosť nadviazania kontaktu cez webovú stránku

 

Na základe zákonných predpisov sú na našom webe uvedené informácie, vďaka ktorým sa dá s našou spoločnosťou elektronicky rýchlo spojiť a zároveň s nami umožňujú priamu komunikáciu, ktorá tiež obsahuje všeobecnú e-mailovú adresu. Ak sa dotyčná osoba rozhodne kontaktovať s osobou zodpovednou za sprostredkovanie prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje odovzdané dotyčnou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje odovzdané osobe zodpovednej za spracovanie dotyčnou osobou dobrovoľne sa uložia za účelom spracovania žiadosti alebo nadviazania spojenia s dotyčnou osobou. Takéto osobné údaje sa nebudú odovzdávať tretím stranám.

 

 

11 Pravidelné vymazanie a blokovanie osobných údajov

 

Osoba zodpovedná za spracovanie spracováva a uchováva osobné údaje dotyčnej osoby len počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracovania alebo v rozsahu, v ktorom je to požadované zákonmi alebo predpismi, ktoré tvoria základ pre spracovanie zodpovednou zákonodarnou mocou. Vo chvíli, keď takýto účel uchovania pominie alebo uplynie doba predpísaná zákonnými predpismi, dochádza k automatickému blokovaniu alebo vymazaniu daných osobných údajov, a to v súlade so zákonnými predpismi.

 

 

12 Práva dotknutej osoby

 

 

 

12.1 Právo na poskytnutie informácií

 

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenia o tom, či dochádza k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba chce toto právo na potvrdenie reklamovať, môže za týmto účelom kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov alebo ktoréhokoľvek iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

 

 

12.2 Právo na informácie

 

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo na získanie informácií o tom, aké osobné údaje o nej sa uchovávajú, od osoby zodpovednej za spracovanie, a to bezplatne, pričom kópia takýchto informácií jej musí byť poskytnutá spoločne s ďalej uvedenými informáciami:

· Účely spracovania osobných údajov,

· Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,

· Príjemca alebo kategória príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo ešte budú sprístupnené, hlavne v prípade príjemcov z krajín mimo EÚ alebo medzinárodných organizácií,

· Ak je to možné, doba plánovaného uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá pre stanovenie takejto doby,

· Existencia práva na opravu a vymazanie osobných údajov, ktoré sa tejto osoby týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo práva vzniesť námietku proti takému spracovaniu,

· Existencia práva na odvolanie u regulačných orgánov,

· Ak neboli osobné údaje získané od dotknutej osoby: dostupné informácie o pôvode týchto údajov,

· existenciu automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania podľa čl. 22 odst. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a - minimálne v takýchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitej logike, a tiež o dosahu a účinkoch takého cieleného spracovania pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má okrem toho právo na informácie o skutočnosti, či došlo k odovzdaniu osobných údajov do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Ak áno, dotknutá osoba má tiež právo na poskytnutie informácií o príslušných zárukách, ktoré sa na také odovzdanie vzťahujú.

Ak by dotknutá osoba chcela vzniesť požiadavku na takéto právo na informácie, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

12.3 Právo na opravu

 

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Takáto dotknutá osoba má tiež právo, pri zvážení účelu spracovania, požadovať, aby boli neúplné osobné údaje doplnené, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Ak by dotknutá osoba chcela vzniesť požiadavku na takéto právo na informácie, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

12.4 Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý/á)

 

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od zodpovednej osoby, aby boli jej údaje okamžite vymazané v prípade, že sa jedná o jeden z nasledovných dôvodov a spracovanie nie je nevyhnutné:

· Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

· Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie.

· Dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

· Osobné údaje boli spracované protiprávne;

· Osobné údaje sa musia vymazať aby boli splnené právne povinnosti stanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na zodpovednú osobu vzťahuje.

· Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ak platí jeden z hore uvedených dôvodov a dotknutá osoba si praje zabezpečiť vymazanie osobných údajov uchovávaných našou spoločnosťou, môže sa za týmto účelom kedykoľvek spojiť s našim poverencom pre ochranu osobných údajov. Náš poverenec pre ochranu osobných údajov zabezpečí splnenie žiadosti o vymazanie bez ďalšieho odkladu.

Ak naša spoločnosť osobné údaje zverejnila a je povinná podľa čl. 17 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) uvedené osobné údaje vymazať, prijme s ohľadom na dostupnosť technológií a náklady na realizáciu primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala ostatné strany zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré tieto publikované osobné údaje spracovávajú, že dotyčná osoba žiada, aby vymazali akékoľvek odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo replikácie, avšak za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné. Poverenec pre ochranu osobných údajov zaistí v danom individuálnom prípade všetko potrebné.

 

 

12.5 Právo na obmedzenie spracovania

 

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, ktoré jej bolo udelené ustanoviteľom príslušných európskych smerníc a nariadení, požadovať, aby zodpovedná osoba obmedzila spracovanie daných údajov v prípade existencie ktoréhokoľvek z nasledujúcich predpokladov:

· Dotyčná osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby zodpovedná osoba mohla presnosť osobných údajov overiť.

· Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia.

· Zodpovedná osoba už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

· Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotyčnej osoby.

Ak platí jeden z hore uvedených predpokladov a dotknutá osoba si praje požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uchovávaných našou spoločnosťou, môže sa pre tieto účely kedykoľvek spojiť s našim poverencom pre ochranu osobných údajov. Poverenec pre ochranu osobných údajov zaistí, aby bolo spracovanie takých údajov obmedzené.

 

 

12.6 Právo na prenositeľnosť údajov

 

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte. Okrem toho má tiež právo odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe, bez toho aby tomu zodpovedná osoba, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, bránila, a to v prípade, že je spracovanie založené na súhlase podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo zmluvne podľa odst. 6 odst. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a spracovanie sa uskutočňuje automatizovane, v rozsahu, v ktorom nie je spracovanie nevyhnutné pre plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo uplatnenie úradnej moci, ktorou bola zodpovedná osoba poverená.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 odst. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jednou zodpovednou osobou druhej zodpovednej osobe, ak je to technicky uskutočniteľné a ak by tým nedošlo k poškodeniu osobných práv a slobôd iných osôb.

Za účelom uplatnenia svojho práva na prenositeľnosť údajov môže dotyčná osoba kedykoľvek kontaktovať nami menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

12.7 Právo vzniesť námietku

 

 

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe čl. 6 odst. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

V prípade vznesenia námietky naša spoločnosť ďalej osobné údaje nespracováva, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo také spracovanie slúži na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak naša spoločnosť osobné údaje spracováva za účelom priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pre tento marketing. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v ktorom je s takým priamym marketingom spojené. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu voči našej spoločnosti, nebudeme také osobné dáta pre tieto účely naďalej spracovávať.

K tomu je naviac dotknutá osoba oprávnená vzniesť z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré naša spoločnosť vykonáva za účelom vedeckého alebo historického výskumu alebo pre štatistické účely podľa čl. 89 odst. 1) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), iba ak by takéto spracovanie bolo nevyhnutné pre splnenie úlohy, ktorá spadá do sféry verejného záujmu.

Pre účely uplatnenia práva na vznesenie námietky môže dotknutá osoba kontaktovať priamo poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

12.8 Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

 

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka, ak také rozhodnutie nie je nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na zodpovednú osobu vzťahuje a ktoré tiež stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práv a slobôd, a tiež aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo vykonávané s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

V prípadoch, keď je rozhodnutie týkajúce sa uzavretia alebo plnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou nutné alebo ak je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme naša spoločnosť vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, a tiež aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, minimálne však na ochranu práva na ľudský zásah zo strany zodpovednej osoby, práva vyjadriť svoj názor a práva napadnúť dané rozhodnutie.

Ak by dotknutá osoba chcela uplatniť svoje práva vzhľadom k automatizovanému rozhodovaniu, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

12.9 Právo odvolať akýkoľvek súhlas podľa legislatívy na ochranu osobných údajov

 

Osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo akýkoľvek udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak by dotknutá osoba chcela uplatniť svoje práva odvolaním udeleného súhlasu, môže sa z tohto dôvodu kedykoľvek obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

13 Ochrana osobných údajov v prípade žiadostí a pri spracovaní žiadostí

 

Osoba zodpovedná za spracovanie zhromažďuje osobné údaje žiadateľov pre účely procesu spracovania žiadostí. Také spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. V takom prípade žiadateľ príslušné dokumenty žiadosti predloží našej spoločnosti elektronicky, napr. e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý nájdete na našom webe. Ak naša spoločnosť uzavrie so žiadateľom zmluvu o pracovnom pomere, budú odovzdané údaje uložené pre účely správy daného pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa riadi zákonnými predpismi. Ak naša spoločnosť so žiadateľom žiadnu zmluvu o pracovnom pomere neuzavrie, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú po šiestich mesiacoch od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí žiadostí, ak takéto vymazanie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Oprávneným záujmom je v tomto zmysle napr. povinnosť poskytnúť preukazné zistenia v riadení podľa nemeckého Všeobecného zákona o rovnoprávnom zaobchádzaní (AGG).

 

 

14 Kompetentný regulačný orgán pre ochranu osobných údajov

 

Štátny poverenec pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií pre Slovenskú republiku

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel. +421 232 313 214

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Web: http://www.dataprotection.gov.sk

 

 

15 Dodatky

 

 Vyhradzujeme si právo naše ustanovenie o zaistení bezpečnosti a ochrane osobných údajov meniť, ak to bude nevyhnutné z dôvodu technologického vývoja. V takom prípade naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravíme zodpovedajúcim spôsobom. Venujte prosím pozornosť príslušnej aktuálnej verzii nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Máj 2018 - koncern Berner Group

https://www.berner-group.com/en/data-privacy

 

O nás Berner je jednou z popredných európskych spoločností zameraných na viac kanálov, ktorá predáva spotrebný materiál, chemikálie, nástroje a služby odborníkom v oblasti mobility a stavebníctva. Denne poskytuje služby viac ako 6 200 zamestnancov, z ktorých viac ako 4 300 v teréne.
Kontakt & Podpora

Zákaznícky servis +421 45 5410 245

Napíšte nám berner@berner.sk

Berner newsletter Registrácia na odber newslettru

Zjednodušené objednávanie pomocou mobilnej BERNER aplikácie Objavte všetky výhody aplikácie
Spoľahlivý nákup so spoločnosťou BERNER Prečítajte si viac informácií o certifikácii
Sledujte BERNER na sociálnych sieťach Spojte sa s nami