Alert message

Uw branche:
Inloggen
Registreer nu
Algemene voorwaarden

Art. 1.1
Deze Algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.
Wij behouden ons het recht voor onderhavige Algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds aanvaard werden door ons en die geregeld blijven door de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.

Art. 1.2
Wij leveren uitsluitend aan ondernemingen in de zin van artikel 1.1, 1° van het Wetboek Economisch recht publiekrechtelijke instellingen of speciale fondsen van publiekrechtelijke aard. Wij leveren niet aan private/particuliere eindgebruikers, met inbegrip van consumenten in de zin van artikel 1.1, 2° Wetboek Economisch recht.

Art. 1.3

Onze producten zijn exclusief ontworpen voor professioneel gebruik en voldoen niet aan de vereisten inzake gebruik door private/particuliere eindgebruikers, met inbegrip van consumenten zoals hoger omschreven.
De Levering en verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend voor de doeleinden van eigen en professioneel gebruik door de koper bedoeld in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden. Doorverkoop van door ons geleverde producten behoort niet tot deze doeleinden. Ingeval onze producten toch zouden worden doorverkocht, is de klant gehouden ons integraal te vrijwaren voor alle gevolgen van een eventuele vordering van een eindgebruiker, zowel in de hoofdsom, interesten als kosten.

Art. 2
Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in onze hoofde. Onverminderd art. 23 komt de overeenkomst tussen ons en de klant slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling van de klant door ons of bij begin van uitvoering.

Art. 3
Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, afbeeldingen en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper worden ingeroepen om hetzij de bestelling of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding bestemd werden.

Art. 4
Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijkheid gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of diens afnemer bestemd werden.

Art. 5
De standaard garantie van onze machines voor niet zichtbare gebreken beperkt zich tot 6 maanden vanaf de dag van de levering en is slechts geldig in geval van een normale indienststelling en gebruik. Deze garantie vervalt indien de machines door een aan onze firma vreemde persoon werden hersteld, veranderd of gedemonteerd.

Art.6
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.

Art. 7
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien het adres waarnaar de factuur wordt verzonden, verschilt van de maatschappelijke zetel, dit is gebeurd op verzoek van de koper. De koper kan opzichtens de verkoper derhalve geen rechten laten gelden indien het facturatieadres verschilt van de maatschappelijke zetel.

Art. 8
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds vanuit onze magazijnen te Landgraaf (Nederland). Het transport is voor rekening en risico van de koper. Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper. Wij behouden ons bovendien het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Art. 9
De koper hoort de goederen onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen en te keuren. Alle klachten dienen ons binnen de 10 dagen schriftelijk gericht te worden op de maatschappelijke zetel.
Verborgen gebreken die zouden ontsnappen zelfs aan een aandachtig onderzoek van de geleverde producten dienen ons eveneens of straffe van verval binnen een termijn van 10 dagen na hun ontdekking schriftelijk gemeld te worden op de maatschappelijke zetel.
De partijen bevestigen dat de korte termijn voor het instellen van een rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebreken conventioneel bepaald wordt op 3 maanden, waarbij de partij die zich op een verborgen gebrek beroept volledige bewijslast assumeert met betrekking tot het gebrek aldusdanig en de datum van het zich voordoen van het verborgen gebrek.

Art. 10 
Enkel na schriftelijke goedkeuring door de verkoper kunnen goederen worden teruggenomen mits zij binnen de 10 dagen na levering, franco en in goede staat in Kerkrade (Nederland) worden ontvangen. De goederen dienen ongebruikt te zijn, in hun originele en onbeschadigde verpakking en vergezeld van een kopie van de originele leveringsbon. Retourzendingen op verzoek van de afnemer worden belast met behandelingskosten tot een maximum van 20 % van de verkoopprijs, voor het wederverkoopbaar maken van de producten. Speciaal voor de afnemer bestelde producten, die niet standaard in ons assortiment voorkomen, zijn uitgesloten van retourname.

Art. 11
Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijzen der grondstoffen of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wijn gerechtigd zijn deze stijging aan de koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken,doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.

Art. 12
Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur of van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar.
De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijke gegronde klacht betreffende de kwestieuze of andere goederen.

Art. 13
Het bedrag van de factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest gelijk aan 10% per jaar, en aan forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde factuur, met een minimum van 25 euro.

Art. 14
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling door middel van een door ons verzonden schrijven ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Art. 15
Offertes voor speciale aanmaak gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Bij bestelling van een kleiner quantum kan de prijs dienovereenkomstig door ons verhoogd worden. Een meer of minder levering van ca. 10% bij de bestelde aantallen behouden wij ons voor.

Art. 16

Wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in onze offertes, brieven, catalogi, website, enz. mochten voorkomen.

Art. 17
Voor levering van goederen welke op verzoek van onze klant een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, kunnen wij voor de betreffende oppervlaktebehandeling of invloed van deze behandeling op het materiaal geen verantwoording aanvaarden.

Art.18
Naleveringen worden berekend tegen de prijzen geldig op de dag van aflevering.

Art. 19
Bij orders kleiner dan 50,00 Euro behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.

Art. 20
Ondanks het feit dat het risico van de verkochte goederen overgaat op de koper vanaf het ogenblik van de levering, blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs.
De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Zo de door ons verkochte en geleverde producten door de medecontractant worden doorverkocht aan een derde brengt het hiervoren vermelde eigendomsvoorbehoud met zich dat de ingevolge deze doorverkoop ontstane vordering in het patrimonium van de medecontractant ons in eigendom toebehoort bij middel van het principe van de zakelijke subrogatie. De medecontractant verbindt er zich toe op eerste verzoek ons volledig te informeren omtrent de identiteit van de koper van de door ons geleverde producten.

Art. 21
Belgisch recht is van toepassing op de met ons gesloten overeenkomst. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.

Art. 22
Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke bestelling van producten die uitgevoerd wordt via de Dienst die wordt aangeboden op onze website.
Onder Dienst dient verstaan te worden het deel van onze website waar onze producten online aangekocht kunnen worden. De in de Dienst voorgestelde producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als professioneel en rechtspersonen, koper(s) genoemd.

Art. 23
De producten die te koop worden aangeboden via de Dienst, zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure zoals beschreven op onze website, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.De koper verbindt zich contractueel zodra hij de bestelprocedure voltooit. Wij verbinden ons slechts geldig t.o.v. de koper vanaf het ogenblik waarop wij een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling versturen.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mogen wij op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de prijzen van onze producten wijzigen. De verkoop door middel van de Dienst wordt geacht te hebben plaatsgevonden op onze maatschappelijke zetel.

Art. 24
De koper aanvaardt bij deze dat aankoop van de producten door toepassing van de Dienst eenzelfde bewijskracht heeft als een geschreven bestelling waarop de handtekening van de aanvrager voorkomt.
Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die wij bewaren in ons informaticasysteem of dit van onze host, het bewijs vormen voor de communicatie, inhoud van de bestelling en alle transacties tussen de partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de telecommunicatieapparatuur en/of voor een fout in de programmatuur die de klant gebruikt voor het versturen of ontvangen van elektronische boodschappen.

Art. 25
Onverminderd de toepassing van art. 11 en 18 der onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zijn onze prijzen als weergeven op de website enkel geldig op de dag waarop onze site werd bezocht, ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van partijen op het vlak van bestellingen die reeds eerder door ons werden goedgekeurd.

Art. 26
Voor de producten aangekocht via de Dienst komen partijen overeen dat wij niet gehouden zijn tot de verplichtingen als voorzien in art. 8§1, 9 en 10 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Art. 27
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eerder welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden, …) die voortvloeit uit het gebruik van onze Dienst.

Art. 28

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in ons bestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de levering en facturering van de bestelde producten, om de klant te contacteren in geval van problemen, alsmede voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ons aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en ons. De gegevens van de klant kunnen eveneens door ons overgemaakt worden aan derden voor directe marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van ons en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door ons wenst te stoppen, dient de klant ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Art.29 Data Protection / Informatie verplichting betreffende GDPR  
Informatie conform Art. 13 en 14 van de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u vinden via de link “Privacyverklaring” .


Berner Belgien NV/SA
Bernerstraat 1
3620 Lanaken
Tel: 089/719190
Fax: 0800/13913
RPR/RPM Tongeren 0406512053


Download algemene verkoopsvoorwaarden in PDF

Over ons Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility en Construction. 6.800 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service. Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen.
Contact & Support

Klantenservice 089-71 91 91

Mail info@berner.be

Berner nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Contact Inloggen/Registreren
Snel bestellen met de Berner app
Betrouwbaar inkopen met Berner
Volg Berner op sociale media