Alert message

Odvětví:
Přihlásit
Registrovat nyní

Všeobecné prodejní dodací a platební podmínky

  • Stáhnout Všeobecné prodejní dodací a platební podmínky
    126.0 KB 
Všeobecné prodejní dodací a platební podmínky
Všeobecné prodejní dodací a platební podmínky

(dále jen “všeobecné obchodní podmínky”) č.3 společnosti Berner spol. s r.o., IČ: 62582771, platné od 16.6.2021

I. Úvodní ustanovení

1. Pokud nebylo sjednáno jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s občanským zákoníkem (dále i jen “podmínky”) na současné a v budoucnu založené právní vztahy mezi společností Berner, spol. s r.o. jako prodávajícím (dále jen “prodávající”) a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen „kupující“ nebo „zákazník”) při dodávkách movitých věcí (dále jen „zboží“) a při dalších plněních poskytnutých prodávajícím zákazníkům.

2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a nejpozději uzavřením smlouvy s prodávajícím zákazník potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami. Za uzavření právního vztahu včetně smlouvy se považuje zejména:

a) podpis písemné Rámcové kupní smlouvy prodávajícím a zákazníkem; uzavření dílčí kupní smlouvy dle Rámcové kupní smlouvy nebo

b) potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím nebo dodání zboží prodávajícím dle objednávky zákazníka nebo

c) potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím prostřednictvím Internetu při nákupu zboží v Internetovém obchodu provozovaném prodávajícím.

(dále jen “smlouva”).

3. Zákazník je vázán svou písemnou objednávkou.

4. Prodáváme a dodáváme výhradně podnikatelům (ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku), veřejnoprávním institucím, včetně subjektů spravujících státní majetek. Soukromým konečným zákazníkům - spotřebitelům (ve smyslu § 419 občanského zákoníku) neprodáváme a nedodáváme.

5. Naše produkty nejsou určeny pro další prodej, ani pro jakékoliv předání nebo přenechání k užívání spotřebiteli. Zákazník si je vědom tohoto omezení a je povinen o tomto informovat své zákazníky. Za nedodržení tohoto omezení nepřebíráme vůči zákazníkům žádnou odpovědnost.

II. Cena

1. Není-li ve smlouvě nebo jinak mezi stranami sjednáno odlišně, cenou se rozumí cena netto bez DPH, a to cena ze skladu prodávajícího.

2. V ceně nejsou obsaženy vedlejší náklady jako balné, doprava, náklady na pojištění apod.; tyto náklady  jsou účtovány zvlášť.  Tyto náklady je zákazník povinen uhradit prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře, popřípadě na základě samostatné faktury ve lhůtě splatnosti ve faktuře uvedené, není-li mezi stranami ujednáno pro každý jednotlivý případ jinak.

III. Platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží a případnou sjednanou zálohu na kupní cenu ve výši a měně dle smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu prodávajícího buď v hotovosti při převzetí zboží, nebo ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Veškeré platby jsou považovány za uhrazené připsáním dané částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti k rukám smluveného přepravce.

2. Zákazník je v případě prodlení s úhradou jakékoli platby povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

3. Při nedodržení platebních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vymáháním pohledávek.

4. Započtení, zadržení nebo krácení platby zákazníka z důvodu protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

IV.  Místo, způsob a lhůta dodání

1. Místem plnění je místo sjednané ve smlouvě, jinak sídlo prodávajícího - Jinonická 80, 158 00 Praha 5.

2. Dodací lhůtou je lhůta sjednaná ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.  Sjednanou dodací lhůtu má prodávající právo jednostranně prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zákazníkem objednaného zboží prodávajícímu. Prodloužení dodací lhůty platí za sjednané v okamžiku, kdy ho prodávající oznámí kupujícímu. 

3. Prodávající má právo na částečné plnění. Kupující je povinen částečné plnění přijmout. Odmítnutí částečného plnění dodávky bude mít stejné účinky, jako by  kupující částečné plnění přijal.

V. Záruka za jakost a záruční podmínky, odpovědnost za vady dodávky

1. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení zboží toto s náležitou péčí prohlédnout. Zákazník je rovněž povinen v potřebných případech provést nebo zajistit přezkoušení dodaného zboží, a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

2. Není-li stranami sjednáno jinak, na dodávané zboží poskytuje prodávající kupujícímu dle občanského zákonníku záruku za jakost v délce uvedené u konkrétního druhu zboží. Není-li u zboží ani v žádném dokumentu k němu se vztahujícím uvedena žádná záruční doba, pak platí, že prodávající žádnou záruku za jakost neposkytuje.

3. Kupující je povinen vytknout prodávajícímu vady zboží písemně nejpozději do:

a) konce záruční doby, je-li poskytnuta záruka za jakost, jinak

b) do 6 dnů od převzetí zboží.

4. Řádně vytčené vady (viz čl. V. bod 3. výše),  je-li zboží nikoli zaviněním kupujícího nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena, je prodávající povinen v přiměřené lhůtě odstranit bezplatnou opravou zboží nebo výměnou vadného zboží za bezvadné, přičemž volba je na prodávajícím. Pokud však prodávající neopraví vadné zboží v přiměřené lhůtě, ač je k tomu povinen, je kupující oprávněn požadovat výměnu vadné věci za věc bezvadnou.

5. Nebrání-li řádně vytčené vady použitelnosti zboží nebo není-li v důsledku takové vady použitelnost zboží výrazně omezena, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží.

6. Záruka za jakost se nevztahuje:

- na závady způsobené při dopravě nebo v důsledku nevhodného skladování, - na závady způsobené nesprávnou obsluhou, - na závady způsobené používáním zboží k jinému účelu, než je návodem stanoveno, - na zboží, do kterého byl proveden zásah nebo na němž byla provedena úprava, - na nekompletnost přístroje, kterou bylo možno zjistit při převzetí zboží, - na součástky podléhající přirozenému opotřebení, - na příslušenství

7. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Zákazník není oprávněn o případnou slevu snížit fakturovanou částku. 

VI. Výhrada vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny včetně příslušenství. Výhrada vlastnického práva se vztahuje i na výrobky vznikající zpracováním. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího již převzetím zboží.

2. Pokud je zboží, které je v důsledku sjednání výhrady vlastnického práva dosud ve vlastnictví prodávajícího, zabaveno třetí osobou (např. při exekuci na majetek kupujícího), je kupující povinen prodávajícího okamžitě o této skutečnosti informovat a předložit mu relevantní úřední písemný dokument o zabavení, např. zápis o exekuci apod.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Případné spory vznikající ze smluv a v souvislosti s nimi jakož i z těchto všeobecných obchodních podmínekkteré nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 3.

2. Obchodní podmínky zákazníka, které jsou částečně nebo plně v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jsou pro vztah mezi prodávajícím a zákazníkem považovány za neúčinné. Jakékoli dohody odlišné od těchto obchodních podmínek jsou závazné pouze v případě, že jsou písemně potvrzeny prodávajícím.

3. Pokud některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zanikne bude prohlášeno za neplatné nebo platnost ztratí, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu veškeré předchozí obchodní podmínky prodávajícího, zejména Všeobecné dodací, platební a záruční podmínky prodávajícího. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást veškerých objednávek a smluv uzavíraných mezi prodávajícím a zákazníkem při dodávkách zboží. Zákazník výslovně prohlašuje, že objednáním zboží dává najevo, že byl s obsahem těchto podmínek řádně seznámen a že s jejich zněním souhlasí.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMAČNÍ POVINNOST DLE GDPR

1. Informace dle čl. 13, 14 GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) týkající se zpracování osobních údajů je upravena v dokumentu „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, který najdete na naších webových stránkách https://shop.berner.eu/cz-cs/datenschutz.

O nás Berner je jednou z předních evropských společností, které prodávají spotřební materiál, chemii, nářadí a služby odborníkům v oblasti stavebnictví, autoopravárenství i průmyslu. Denně poskytuje komplexní služby 6 200 zaměstnanců, z nichž více než 4 300 v terénu.
Kontakt & Zákaznická podpora

Zákaznický servis +420 225 390 664

Napište nám [email protected]

Berner newsletter Přihlásit se k odběru novinek

Rychlé a snadné objednávání s Berner App Objevte všechny výhody
Spolehlivý nákup u společnosti BERNER Prohlédnout certifikát
Sledujte nás! Berner na sociálních sítích