Alert message

Přihlásit
Registrovat nyní

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost a celou korporátní skupinu zvláště důležitá. V zásadě je možné našich webových stránek využívat, aniž byste nám jakékoli osobní údaje poskytovali. Pokud si však někdo přeje využít zvláštních služeb naší společnosti online, je možné, že k tomu bude zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud by došlo k případu, že bude požadováno zpracování osobních údajů, aniž by k takovému zpracování existoval právní základ, získáme od dotyčné osoby předchozí souhlas.

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost a celou korporátní skupinu zvláště důležitá. V zásadě je možné našich webových stránek využívat, aniž byste nám jakékoli osobní údaje poskytovali. Pokud si však někdo přeje využít zvláštních služeb naší společnosti online, je možné, že k tomu bude zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud by došlo k případu, že bude požadováno zpracování osobních údajů, aniž by k takovému zpracování existoval právní základ, získáme od dotyčné osoby předchozí souhlas.

Naše společnost zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejkomplexnější ochrany zpracovávaných osobních údajů. Avšak webové přenášení údajů může obsahovat bezpečnostní mezery, a proto není zaručení absolutní ochrany možné.

1 Definice

Prohlášení naší společnosti o ochraně osobních údajů se zakládá na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jako "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo  "GDPR". Je formulováno tak, aby bylo snadno čitelné a srozumitelné. Pro tyto účely předem poskytujeme vysvětlení používaných výrazů:

1.1 Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „dotčená osoba“ nebo „dotyčná osoba“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (viz čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

1.2 Dotyčná osoba / dotčená osoba

Dotyčnou osobou nebo dotčenou osobou se rozumí jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou osobou odpovědnou za zpracování zpracovávány.

1.3 Zpracování

Zpracováním se rozumí jakýkoli postup, který je ve spojení s osobními údaji prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, nebo jakéhokoli sledu postupů, jako jsou shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.4 Omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

1.5 Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybuje.

1.6 Pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétní dotyčné osobě bez použití dodatečných informací. Takové dodatečné informace, na které se vztahují technická a organizační opatření, se uchovávají odděleně, a tím je zajištěno, že není možné je přiřadit identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

1.7 Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování informací se rozumí fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.8 Smluvní zpracovatel údajů

Smluvním zpracovatelem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro odpovědnou osobu.

1.9 Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem EU nebo právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

1.10 Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který není dotyčnou osobou, odpovědnou osobou, smluvním zpracovatelem osobních údajů ani osobou přímo podléhající odpovědné osobě nebo smluvnímu zpracovateli osobních údajů, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

1.11 Souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým dává dotyčná osoba prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů, která se jí týkají.

2 Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Správcem zpracování údajů je:

Berner spol. s r.o.

Jinonická 804/80

CZ-15800 Praha 5 – Košíře

IČ: 62582771

Tel. +420 225 390 664

E-mail: dpc@berner.cz

Webové stránky: www.berner.cz

Vzhledem k tomu, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro několik společností skupiny Berner Group, je příslušná odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - z důvodu jednoduchosti - uvedena v následujícím souboru: Seznam právních subjektů Berner Group

Pokud jde o zpracování údajů v rámci interní správy skupiny Berner Group a společných postupů prostřednictvím centralizovaných systémů, jsme my a společnosti skupiny Berner Group společně odpovědní jako společní správci. Společné postupy se týkají zejména provozu a používání společně používaných databází, platforem a IT systémů. V tomto ohledu my a příslušné společnosti skupiny společně určujeme účely a prostředky zpracování.

To znamená, že vaše osobní údaje zpracováváme nejen my, ale v rámci stanoveného účelu také společnosti skupiny Berner. To nám umožňuje ještě lépe reagovat na vaše požadavky a potřeby jako našeho obchodního partnera.

Výměna osobních údajů mezi námi a společnostmi skupiny jako společnými správci probíhá zpravidla na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť sledujeme oprávněný zájem na efektivním výkonu výše uvedených činností zpracování.

Ve smlouvě o společném správcovství podle čl. 26 GDPR jsme my a společnosti skupiny stanovili své příslušné odpovědnosti za dodržování povinností podle GDPR, zejména pokud jde o výkon vašich práv subjektu údajů a naše příslušné povinnosti, které se týkají

poskytovat informace uvedené v čl. 13, 14 GDPR.

Jsme vám k dispozici jako vaše centrální kontaktní místo. Svá práva týkající se zpracování však můžete uplatnit také v rámci společného řízení ve vztahu k jednotlivým společnostem skupiny a vůči nim.

V souladu s výše uvedenou dohodou budeme my a příslušné společnosti skupiny koordinovat své kroky s cílem odpovědět na váš dotaz a zajistit vaše práva jako subjektu údajů. Další informace o této dohodě si můžete vyžádat prostřednictvím níže uvedené možnosti kontaktu.

V příloze naleznete přehled společností skupiny Berner, se kterými jsme uzavřeli dohodu o společném řízení.

Data Privacy Statement List of legal entities Berner Group

3 Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo koordinátora ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, neváhejte se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo koordinátora ochrany údajů:

Berner spol. s r.o.

Jinonická 804/80

CZ-15800 Praha 5 – Košíře

IČ: 62582771

Tel. +420 225 390 664

E-mail: dpc@berner.cz

Webové stránky: www.berner.cz

4 Správa objednávek a plnění zakázek

Následující kapitola je zaměřena na informování našich zákazníků (Vás) o zpracování Vašich osobních údajů týkajících se našeho obchodního vztahu.

4.1 Osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme od našich zákazníků nebo jiných zainteresovaných stran v průběhu našeho obchodního vztahu, abychom mohli plnit objednávky nebo zpracovávat po prodejní činnosti, jako jsou vracení nebo reklamace.

Zákonnost zpracování je založena na Čl. 6 část 1 písm. b GDPR (smluvní plnění) and Čl. 6 část 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem) pro identifikaci a komunikaci a pro tisk objednávky a plateb.

Během trvání smluvního vztahu shromažďujeme a zpracováváme informace v papírové i digitální podobě. Relevantní údaje jsou:

 • Název
 • Adresa
 • Číslo zákazníka a jméno zákazníka
 • Telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Platební údaje / Informace o bankovním účtu
 • Informace o tarifu
 • Používání internetového obchodu, jako jsou: Datum vytvoření účtu, datum posledního přihlášení, skupiny uživatelů a práva ke schvalování objednávek.
 • Informace o sledování budou zpracovávány na základě používání online obchodu, pokud je udělen souhlas s nastavením ochrany osobních údajů pro soubory cookies a analýzu.

Kromě osobních a identifikačních údajů může obsahovat i údaje z plnění našich smluvních závazků, dokumentace a dalších srovnatelných údajů.

4.2 Uživatelé vašich dat

Vaše údaje budou poskytnuty pouze oddělením v rámci společnosti a obchodním zástupcům, které vyžadují in-formace, abychom mohli plnit své smluvní a právní závazky. Poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé služeb využívaní námi mohou také dostávat data pro tyto účely. Jedná se o společnosti v kategoriích např. IT služby, logistika nebo telekomunikace.

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo společnost, je třeba poznamenat, že dodržujeme platné předpisy na ochranu údajů. Informace o vás zveřejníme pouze v případě, že to vyžaduje zákon, pokud jste dali svůj souhlas nebo jsme oprávněni tyto informace poskytnout. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například:

 • Veřejné orgány a instituce (např. Úřady, daňové úřady) v případě zákonné nebo oficiální povinnosti
 • Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, pro které jste nám dali svůj souhlas s přenosem dat

4.3 Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a právních závazků.

Kromě toho podléháme různým povinnostem při skladování a dokumentaci vyplývajícím mimo jiné z německého obchodního zákoníku (HGB).

Konečně doba skladování se také posuzuje podle zákonného limitu omezení, který může činit až třicet let podle §§ 195 ff. německého občanského zákoníku, přičemž pravidelná promlčecí doba je tři roky.

Jakmile již není uchovávání údajů pro provedení účelu zpracování nezbytné a neexistují zákonné lhůty uchovávání, budou vaše údaje ihned vymazány.

5 Správa cookies a jiných služeb

Webové stránky naší společnosti využívají služby zpracování dat, jako jsou soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím webového prohlížeče. Většina webových stránek a serverů využívá soubory cookies, aby bylo možné rozlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od prohlížečů jiných osob. Při používání souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů (případně ke shromažďování těchto údajů).

Konkrétní webový prohlížeč lze opět rozpoznat a identifikovat prostřednictvím jedinečného ID souboru cookies. Prostřednictvím souborů cookies můžeme uživatelům těchto webových stránek poskytovat uživatelsky přívětivé služby, což by bez umístění souboru cookies nebylo možné. Informace a služby dostupné na našich webových stránkách mohou být pomocí souboru cookies optimalizovány ve prospěch uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookies nám umožňují opětovně rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem takového rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webové stránky, který udělí souhlas se soubory cookies, nečiní např. muset při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože o to se postará webová stránka a soubor cookies uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookies spravující nákupní košík v internetovém obchodě. Webový obchod zaznamenává položky, které zákazník

vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookies, i když není přihlášen.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit ukládání souborů cookies našimi webovými stránkami tím, že odpovídajícím způsobem upraví nastavení používaného webového prohlížeče, a tím se trvale bránit ukládání souborů cookies. Kromě toho lze všechny již umístěné soubory cookies vymazat prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného zařízení.

softwarového programu kdykoli. To je možné ve všech běžných webových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba zakáže umisťování souborů cookies v používaném webovém prohlížeči, stane se, že za určitých okolností nebude možné plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Usercentrics

Naše webové stránky používají technologii obsahu souborů cookies od společnosti Usercentrics, aby získaly váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookies a obecných služeb zpracování dat ve vašem zařízení a aby to dokumentovaly způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo (www.usercentrics.com).

Při návštěvě našich webových stránek je navázáno spojení se servery společnosti Usercentrics za účelem získání vašeho souhlasu a podání vysvětlení ohledně využívání služeb zpracování údajů. Společnost Usercentrics si pak sama uloží do vašeho počítače soubor cookies, aby mohla přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud nevymažeme samotný soubor cookies se souhlasem Usercentrics nebo dokud nezmizí účel, pro který jsou údaje uloženy. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám a nejsou spojovány s osobními údaji bez souhlasu návštěvníka webových stránek. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

Naše webové stránky je možné navštěvovat také pouze se souhlasem povinných či nezbytných cookies. Pokud není udělen souhlas s používáním cookies, může dojít k omezení funkcí dostupných na našich webových stránkách. Se společností Usercentrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Jedná se o dohodu stanovenou předpisy o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost Usercentrics zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek výhradně podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookies . Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Výše uvedené soubory cookies a služby zpracování údajů se aktivují až po vašem souhlasu s jejich použitím. Nastavení souhlasu můžete kdykoli změnit.

6 Shromažďování obecných údajů a informací

Vždy, když webovou stránku navštíví konkrétní osoba nebo automatický systém, shromažďuje webový server naší společnosti soubor obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy do protokolových souborů serveru. Shromažďovány mohou být informace o typu prohlížeče a používané verzi, operačním systému přístupového systému, o webové stránce, z níž se na naši webovou stránku přístupový systém dostal, podřízené stránky dané webové stránky, které přístupový systém přes naši webovou stránku navštíví, datum a čas návštěvy, internetová protokolová adresa (IP adresa), poskytovatel internetových služeb pro přístupový systém a jakékoli jiné podobné údaje a informace, které slouží k odvracení rizik v případě útoku na naše IT systémy.

Při použití takových obecných údajů a informací naše společnost nečiní žádné závěry ohledně dané dotyčné osoby. Spíše jsou takové informace potřeba ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, jeho optimalizaci, jakož i inzerci, zaručení průběžné funkčnosti našich informačních systémů a technologií naší webové stránky, a poskytování informací nezbytných ke stíhání složkám činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku. Takové údaje a informace shromážděné anonymně jsou proto naší společností vyhodnocovány jednak statisticky, a také za účelem zvýšení utajení dat a jejich zabezpečení v naší společnosti, abychom skutečně zajistili optimální úroveň ochrany pro osobní údaje, které zpracováváme. Anonymní údaje v protokolových souborech serveru se uchovávají odděleně od všech osobních údajů, které nám poskytly dotyčné osoby.

7 Registrace na naší webové stránce

Subjekt údajů se může při poskytování osobních údajů registrovat na webové stránce našeho správce. Osobní údaje předávané správci jsou určeny použitím příslušné vstupní masky použité při registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů se shromažďují a uchovávají výhradně pro interní použití správcem a pro vlastní účely subjektu údajů. Správce může zorganizovat převod takových údajů na jednoho nebo více zpracovatelů, např. poskytovatel balících služeb, kteří také tyto osobní údaje používají výhradně k vnitřnímu použití, přiřaditelnému danému správci.

Dále jsou při registraci na webové stránce správce osobních údajů uloženy: IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Tyto údaje se uchovávají pro zamezení zneužití našich služeb a případně nám umožňují provádět vyšetřování spáchaných trestných činů. V této souvislosti je nezbytné tyto údaje uchovávat tak, aby byl chráněn správce údajů. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám, pokud tomu tak nevyžaduje zákon nebo úkony trestního řízení.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů správci slouží k tomu, aby subjektu údajů nabízel obsah nebo služby, které mohou být ze své povahy nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje, které během registrace poskytly, libovolně kdykoli měnit nebo je nechat z databáze správce údajů zcela vymazat.

Správce je povinen na žádost vždy každý subjekt údajů informovat o osobních údajích, které s takovým subjektem údajů souvisí. Dále je správce povinen osobní údaje na žádost nebo oznámení subjektu údajů opravit či vymazat za předpokladu, že nepodléhá zákonné povinnosti takové údaje bezpečně uchovávat.

8 Přihlášení k odběru newsletteru

Na našich webových stránkách umožňuje koncern Berner Group uživatelům přihlásit se k odběru firemního newsletteru. Osobní údaje, které jsou předávány osobě odpovědné za zpracování při objednávce zpravodaje, jsou určeny vstupní maskou, která se pro tento účel používá.

Koncern Berner Group pravidelně své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím zpravodaje informuje o firemních nabídkách. Zpravodaj naší společnosti může být zasílán pouze dotyčným osobám v případě, že má taková dotyčná osoba platnou e-mailovou adresu a k rozesílání zpravodaje se registruje. Ze zákonných důvodů se na dotyčnou osobou uvedenou e-mailovou adresu poprvé zasílá potvrzovací e-mail, který je součástí procesu dvojité kontroly přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření, zda vlastník e-mailové adresy jakožto dotyčná osoba skutečně zasílání zpravodaje schválil.

Při registraci k odběru zpravodaje se ukládá také IP adresa počítačového systému, použitého dotyčnou osobou ve chvíli registrace, jak ji přidělil příslušný poskytovatel internetových služeb, jakož i datum a čas registrace. Sběr těchto údajů je nezbytný a umožňuje nám případně později vysledovat zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží jako zákonná ochrana osoby odpovědné za zpracování.

Shromážděné osobní údaje při registraci k odběru zpravodaje se používají výhradně k rozesílání našeho zpravodaje. Dále mohou být odběratelé zpravodaje elektronickou poštou informováni v případech, kdy je to nezbytné pro provoz služby zpravodaje nebo pro registraci, k čemuž může dojít např. v případě změn nabídky zpravodaje nebo změn technických podmínek. Osobní údaje shromážděné v souvislosti se službou rozesílání zpravodaje nebudou předávány třetím stranám. Přihlášení k odběru našeho zpravodaje může dotyčná osoba kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, které nám příslušná osoba k rozesílání zpravodaje udělila, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu obsahuje každý zpravodaj příslušný odhlašovací odkaz. Dále je možné se z odběru zpravodaje kdykoli odhlásit přímo na webové stránce správce anebo správce informovat jakýmkoli jiným způsobem.

8 Newsletter Tracking

Firemní zpravodaj Berner Group obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vestavěná do e-mailů rozesílaných v HTML formátu, která umožňuje zaznamenání a analýzu protokolového souboru. Díky němu je možné provádět statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Prostřednictvím začleněného pixelového kódu koncern Berner Group zjistí, zda dotyčná osoba e-mail otevřela a jaké odkazy v daném e-mailu použila.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů, obsažených ve zpravodaji, správce údajů ukládá a vyhodnocuje za účelem optimalizace rozesílání zpravodaje a úpravy jeho obsahu do budoucna tak, aby lépe odpovídal zájmům dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Dotčené osoby jsou oprávněny příslušné zvláštní prohlášení o námitce předložené prostřednictvím zajištěného přihlašovacího postupu kdykoli odvolat. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem údajů vymazány. Pokud se z odběru zpravodaje odhlásíte, koncern Berner Group toto automaticky pokládá za odvolání.

10 Sledovací služby

10.1 Politika ochrany údajů ohledně užívání Facebooku

Osoba, odpovědná za zpracování, integrovala na naší webové stránce komponenty společnosti Facebook, nebo přímo na Facebooku nabízí informační stránky, týkající se společnosti. Facebook je sociální síť. Sociální síť je internetové sociální místo setkávání, online komunita, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetové komunitě umožňuje poskytovat osobní či firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě, mimo jiné, vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a spojovat se s jinými uživateli prostřednictvím žádostí o přátelství.

Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Při každé návštěvě webových stránek provozovaných správcem, na nichž se nachází integrovaná komponenta Facebooku (Facebook plug-in), dochází k automatické výzvě internetového prohlížeče počítačového systému dané osoby příslušnou facebookovou komponentou ke stažení prohlášení příslušné facebookové komponenty od Facebooku. Přehled všech facebookových plug-inů naleznete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. V rámci tohoto technického procesu je Facebook informován o konkrétní dílčí stránce našich webových stránek, kterou dotyčná osoba navštívila.

Pokud je daná osoba zároveň přihlášena na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní dílčí stránku našeho webu daný člověk navštívil při každé návštěvě našich webových stránek a po celou dobu příslušného pobytu na nich. Příslušná facebooková komponenta tyto informace sbírá a přiřazuje je k příslušnému facebookovému účtu dotyčné osoby. Pokud taková osoba „zmáčkne“ jedno z facebookových tlačítek integrovaných na našich webových stránkách, např. tlačítko „like“ nebo napíše-li komentář, Facebook tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

Facebook získává informace prostřednictvím dané facebookové komponenty, že dotyčná osoba navštívila naši webovou stránku, vždy, když je dotyčná osoba přihlášena k Facebooku v době návštěvy našich webových stránek; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba na facebookovou komponentu klikne či nikoli. Pokud dotyčná osoba nechce, aby byly tyto informace Facebooku přenášeny, může tomu zamezit tak, že se ze svého facebookového účtu před navštívením našich webových stránek odhlásí.

Politika ochrany údajů publikovaná společností Facebook je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a poskytuje informace o sběru, zpracování a použití osobních údajů společností Facebook. Zároveň vysvětluje, jaká nastavení k ochraně soukromí dotyčné osoby Facebook nabízí.

Dále jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují zamezit předávání údajů Facebooku, např. Facebook blocker poskytovatele Web graph, který je možné získat na adrese http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dotyčné osoby mohou takové aplikace používat k zamezení převodů údajů společnosti Facebook.

10.2 Ustanovení o ochraně údajů při nasazení a používání analytik Google Analytics

Osoba odpovědná za zpracování zaintegrovala do této webové stránky (společně s funkcí anonymizace) také komponentu Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba. Webovou analýzou se rozumí záznam, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Součástí služeb webové analýzy jsou, mimo jiné, údaje o tom, ze které webové stránky se dotyčná osoba na webovou stránku dostala („odkazující web“), které podřízené stránky webu navštívila nebo jak často a jak dlouho strávila prohlížením konkrétní podřízené stránky. Webová analýza se převážně používá k optimalizaci webové stránky a provádění nákladově-přínosové analýzy webové reklamy.

Komponentu Google Analytics provozuje společnost Google, Inc. 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA.

Naše společnost používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics příponu „_gat._anonymizelp“. Použití této přípony zajišťuje zkomolení a anonymizaci IP adresy internetového připojení dotyčné osoby v případě, že naše webové stránky navštíví člověk z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu dohody Evropského hospodářského prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Google používá získané údaje a informace, mimo jiné, k hodnocení využití našich webových stránek, kompilaci online reportů, které nám osvětlují aktivity na našich webových stránkách a poskytují nám další služby spojené s užíváním našich webových stránek. Google Analytics umisťuje do IT systému dotyčné osoby cookie. Umístění cookie Googlu umožňuje analyzovat způsob užívání našich webových stránek. Pokaždé, když dojde k návštěvě jednotlivých stránek našeho webu, který provozuje strana odpovědná za zpracování údajů a obsahuje integrovanou komponentu Google Analytics, webový prohlížeč informačního systému dotyčné osoby na základě komponenty Google Analytics automaticky převádí společnosti Google Analytics údaje pro účely online analýzy. V rámci tohoto technického postupu se Google dozví osobní údaje jako např. IP adresa dotyčné osoby, které mj. umožňují společnosti Google pochopit původ návštěvníka a kliknutí a zároveň vydat provizní odpočet.

Osobní informace jako např. čas návštěvy, místo, odkud k přístupu původně došlo a četnost návštěv našeho webu dotyčnou osobou se za použití cookie ukládá. Při každé návštěvě našeho webu se tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového spojení používaného dotyčnou osobou, přenášejí společnosti Google v USA. Osobní údaje uchovávané společností Google v USA. Za určitých okolností předává společnost Google tyto osobní údaje získané prostřednictvím zvláštního technického postupu třetí straně.

Dotyčná osoba může uložení cookie naší webovou stránkou na její počítač kdykoli zamezit, jak již bylo vysvětleno shora, a to tak, že příslušně upraví nastavení užívaného webového prohlížeče a tím trvale odmítne umisťování cookies. Takové nastavení webového prohlížeče zároveň brání společnosti Google v umisťování cookie na počítačový systém dotyčné osoby. Službou Google Analytics již umístěné cookie je také možné vymazat prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Dále má daná osoba možnost odmítnout jakékoli zaznamenávání údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s užíváním této webové stránky, jakož i zpracování takových údajů společností Google. K tomu je zapotřebí stáhnout a nainstalovat prohlížečový doplněk z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Takový prohlížečový doplněk informuje službu Google Analytics prostřednictvím Java Scriptu, že služba Google Analytics nesmí přenášet údaje nebo informace o návštěvách webových stránek. Instalaci takového doplňku prohlížeče společnost Google považuje za takové odmítnutí. Pokud později dojde k vymazání, zformátování nebo přeinstalování počítačového systému dotyčné osoby, bude k zakázání služby Google Analytics nutné znovu nainstalovat také daný doplněk prohlížeče. Pokud dojde k odinstalování nebo vypnutí daného doplňku prohlížeče buď dotyčnou osobou a nebo jinou osobou z důvodu její sféry vlivu, bude i nadále existovat možnost tento doplněk znovu nainstalovat či povolit.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/de.html. Bližší informace o službě Google Analytics naleznete na odkazu:

https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

10.3 Google Tag Manager

Google Tag Manager je systém, pomocí kterého mohou obchodníci spravovat značky webových stránek pomocí rozhraní. Tool Tag Manager, který implementuje tagy, je doména bez cookies a nesbírá žádné osobní údaje. Nástroj umožňuje vydávání dalších značek, které mohou být schopny sbírat data sami. Google Tag Manager k těmto datům nemá přístup. Pokud je deaktivace prováděna na úrovni domény nebo cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky, které byly implementovány pomocí Google Tag Manager. http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

10.4 Dynatrace

Tato webová stránka také používá software Dynatrace shromažďující a ukládající data pro účely výkonu a uživatelské zkušenosti, což vyžaduje shromažďování až posledních osmi číslic zkrácené adresy IP. Stejně tak bude tento web po omezenou dobu uchovávat celou IP adresu s využitím softwaru Elasticsearch, aby se zabránilo útokům hackerů.

10.5 Nařízení o ochraně osobních údajů při použití a aplikaci LinkedIn

Správce do svého webu integroval komponenty společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje propojení se se stávajícími obchodními kontakty a vytváření nových. LinkedIn využívá více než 400 miliónů registrovaných uživatelů ve více než 200 zemích světa. To z této služby dělá největší platformu pro profesní kontakty a jeden z nejnavštěvovanějších webů na světě.

Službu LinkedIn provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany údajů mimo USA odpovídá společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Vždy, když je na naší webové stránce nainstalována komponenta LinkedIn (LinkedIn Plug-In), znamená to, že prohlížeč dotyčné osoby stahuje příslušné zobrazení komponenty LinkedIn. Bližší informace o Plug-inech LinkedIn naleznete na https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu je společnost LinkedIn informována o konkrétní dílčí stránce našich webových stránek, kterou dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba zároveň přihlášena na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní dílčí stránku daného webu dotyčný navštívil při každé návštěvě daných webových stránek a po celou dobu příslušného pobytu na nich. Příslušná LinkedIn komponenta tyto informace sbírá a přiřazuje je k příslušnému LinkedIn účtu dotyčné osoby. Pokud daný člověk klikne na tlačítko LinkedIn na daném webu, LinkedIn tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn dotyčné osoby a dané osobní údaje uchová.

LinkedIn získává informace prostřednictvím dané komponenty, že dotyčná osoba navštívila danou webovou stránku, vždy, když je dotyčná osoba přihlášena k LinkedIn v době návštěvy našich webových stránek; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba na komponentu LinkedIn klikne či nikoli. Pokud je takový přenos informací na LinkedIn nežádoucí, může dotyčný tomuto předávání zamezit odhlášením ze svého účtu LinkedIn předtím, než navštíví naše webové stránky.

LinkedIn nabízí možností odhlásit se z e-mailových zpráv, textových vzkazů a cílené reklamy, jakož i nastavení reklamy, na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn zároveň používá partnery jako např. Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří ukládají cookies. Takové cookies je možné odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktuální politika ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn je k dispozici na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Aktuální politika společnosti LinkedIn ohledně cookies je k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

10.6 Politika ochrany údajů pro užívání a aplikaci Xing

Osoba odpovědná za zpracování do těchto webových stránek integrovala komponenty Xing. Xing je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje propojení se se stávajícími obchodními kontakty a vytváření nových. Individuální uživatelé si mohou na Xingu vytvářet vlastní osobní profily. Společnosti mohou na Xingu např. vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky zaměstnání.

Službu Xing provozuje společnost XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo. Při každé návštěvě těchto webových stránek, které jsou provozované správcem a nachází se na nich integrovaná komponenta Xing (Xing plug-in), dochází k automatické výzvě internetového prohlížeče počítačového systému dané osoby příslušnou komponentou Xing ke stažení prohlášení příslušné komponenty Xing společnosti Xing. Bližší informace o plug-inech Xing naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu je společnost Xing informována o konkrétní dílčí stránce našeho webu, kterou daná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba zároveň přihlášena ke službě Xing, rozpozná Xing každou návštěvu našeho webu danou osobou a po celou dobu setrvání na našem webu, kterou konkrétní webovou stránku navštívila. Příslušná komponenta Xing tyto informace sbírá a přiřazuje je k příslušnému Xing účtu dotyčné osoby. Pokud taková osoba klikne na jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, např. tlačítko „Share“ (sdílet), Xing tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu Xing dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

Xing získává informace prostřednictvím dané komponenty Xing, že dotyčná osoba navštívila náš web vždy, když je dotyčná osoba přihlášena ke Xing v době návštěvy našich webových stránek; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba na komponentu Xing klikne či nikoli. Pokud je takový přenos informací na Xing nežádoucí, může dotyčný tomuto předávání zamezit odhlášením ze svého účtu Xing předtím, než vyvolá naše webové stránky.

Informace o sběru, zpracování a využití osobních údajů společností Xing je uvedeno ve směrnici o ochraně osobních údajů publikované společností Xing, která je k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy. Společnost Xing publikovala také prohlášení o ochraně osobních údajů pro tlačítko sdílení Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

10.7 Politika ochrany údajů pro užívání a aplikaci YouTube

Osoba odpovědná za zpracování integrovala do těchto webových stránek komponenty You Tube. YouTube je internetový video portál, který vydavatelům videa umožňuje video klipy zveřejnit a ostatním uživatelům umožňuje tato videa bezplatně shlédnout, ohodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videí, a proto je možné přes tento internetový portál vyvolat celé filmy a televizní programy, jakož i hudební videa, trailery nebo videa produkovaná samotnými uživateli.

Portál YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když je komponenta YouTube (YouTube video) integrována do jedné z jednotlivých stránek tohoto webu provozovaného správcem údajů, dojde k automatickému vyzvání internetového prohlížeče počítačového systému dané osoby příslušnou komponentou YouTube ke stažení sdělení informací o příslušné komponentě YouTube od společnosti YouTube. Bližší informace o YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/. Během tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o konkrétní dílčí stránce našeho webu, kterou dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba zároveň přihlášena na YouTube, rozpozná YouTube, na kterou konkrétní dílčí stránku našeho webu se daná osoba dívá ve chvíli, kdy vyvolala stránku obsahující video YouTube. YouTube a Google tyto informace sbírají a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

 

YouTube a Google získávají informace prostřednictvím dané komponenty YouTube, že dotyčná osoba navštívila naši webovou stránku, vždy, když je dotyčná osoba přihlášena na YouTube v době návštěvy našich webových stránek; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba na video YouTube klikne či nikoli. Pokud je takový přenos informací společnostem YouTube a Google nežádoucí, může dotyčný tomuto předávání zamezit odhlášením ze svého účtu YouTube předtím, než navštíví naše webové stránky.

Informace o sběru, zpracování a využití osobních údajů společnostmi YouTube a Google jsou uvedeny v pravidlech ochrany osobních údajů zveřejněných společností YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10.8 Kameleoon

Tyto webové stránky používají službu pro testování a analýzu webu Kameleoon. Program umožňuje analýzu chování uživatelů na základě jejich segmentace. Vyhodnocením dat ze souborů protokolu lze zjistit, jak jednotlivé segmenty uživatelů navštěvují webové stránky, které vstupní stránky jsou navštěvovány a jak se projevuje nárůst

lze dosáhnout zvýšení počtu kliknutí.

Jak bylo popsáno výše, k analýzám se používají soubory cookie/místní úložiště prohlížeče, které jsou spojeny s pseudonymizovaným ID. Vaše IP adresa je zcela anonymizována a neukládá se. Informace generované soubory cookie/lokálním úložištěm o vašem používání těchto webových stránek jsou přenášeny do

Kameleoon serveru v Německu a tam uloženy v agregované a pseudonymizované podobě. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Kameleoon nebude sloučena s jinými údaji Kameleoon.

Kameleoon slouží k vyhodnocování vašeho používání webových stránek a k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách, abychom mohli pravidelně zlepšovat naše služby. Právním základem pro uložení souboru cookie je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a) GDPR). Další vyhodnocování shromážděných údajů se provádí v průběhu

období max. 380 dnů na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Ukládání souborů cookie/lokálního úložiště můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Sledování Kameleoon můžete také kdykoli deaktivovat (a tím i

zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek společnosti Kameleoon a zpracování těchto údajů společností Kameleoon) kliknutím na tento odkaz: https://shop.berner.eu/cz-cs#kameleoonOptout=true.

10.9 Userlike

Tato webová stránka používá Userlike, software živého chatu společnosti Userlike UG (s omezenou odpovědností). Userlike používá „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují osobní konverzaci ve formě chatu v reálném čase. Navíc bude uložen protokol chatu. Údaje v nich obsažené se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek ani k jiným účelům.

10.10 Google reCAPTCHA

Naším hlavním cílem je zabezpečit a chránit náš web pro vás a pro nás tím nejlepším možným způsobem. Abychom to zajistili, používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google Inc. Za evropský region odpovídá za všechny služby Google společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). S reCAPTCHA můžeme určit, zda jste opravdu lidská bytost, a nikoli robot nebo jiný spamový software. Pod spamem rozumíme veškeré nevyžádané informace, které nám jsou zasílány elektronickými prostředky. U klasických obrázků CAPTCHAS bylo obvykle nutné zkontrolovat textové nebo vyřešit obrázkové hádanky. S reCAPTCHA od Google vás obvykle nemusíme obtěžovat takovými hádankami. Ve většině případů stačí jednoduše zaškrtnout políčko a potvrdit, že nejste robot. S novou verzí Invisible reCAPTCHA nemusíte ani zatrhávat. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a před SPAMem.

10.11 Prudsys

Berner spol. s r.o. využívá službu Prudsys (Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Německo) v internetovém obchodě a e-mailovém marketingu s cílem doporučit svým zákazníkům  produkty dle jejich specifických požadavků. Doporučené produkty jsou založeny na historii nákupu, na produktech i kategoriích, které si zákazník v internetovém obchodě Berner prohlédl nebo hledal. Zpracování údajů v této souvislosti vychází z čl. 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje shromážděné a zpracované v této souvislosti jsou uloženy pod náhodným identifikačním číslem a nejsou kompatibilní s osobními údaji. Další informace k Prudsys můžete najít na https://prudsys.de/datenschutz/

10.12 Firebase

V našich aplikacích používáme technologii Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") s různými funkcemi.

Firebase Analytics umožňuje analýzu používání našich aplikací. Tyto zcela anonymizované informace o používání našich aplikací jsou shromažďovány a předávány společnosti Google a tam ukládány. Informace připravené společností Google používáme k vyhodnocování používání našich aplikací, abychom vám usnadnili optimalizaci a další vývoj. Google používá reklamní ID zařízení. Google tyto informace použije k vyhodnocení používání našich aplikací a k tomu, aby nám poskytl další služby související s používáním aplikací. V nastavení svého zařízení můžete používání reklamního ID omezit (iOS: Soukromí / Reklama / Žádné sledování reklam, Android: Účet / Google / Zobrazení).

Služba Firebase Crashlytics se používá ke sledování pádů aplikací a k jejich prevenci v budoucnu. V případě pádu je automaticky vygenerována zpráva o pádu, která obsahuje typ použitého zařízení, operační systém, poslední aktivity v aplikaci a vaši geolokaci v pseudonymní podobě a je odeslána společnosti Google. Informace o tom, jak služba Crashlytics funguje, najdete zde: Firebase Crashlytics | Výkonné řešení pro hlášení havárií pro Android a iOS (google.com)

Služba Firebase Cloud Messaging slouží k zasílání zpráv uživatelům aplikací, například potvrzení objednávky, informace o doručení nebo jiná oznámení o transakcích. Za tímto účelem aplikace odesílají společnosti Google předem vygenerované anonymní ID zařízení (token), abychom mohli identifikovat uživatele aplikací a oslovit je obsahem zprávy. Informace o tom, jak cloudové zasílání zpráv funguje, najdete zde: Firebase Cloud Messaging | Odesílání oznámení napříč platformami zdarma (google.com)

Osobní údaje se neukládají. Přesto jsme se společností Google Inc. uzavřeli standardní smluvní doložku, která poskytuje záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů. Subdodavatele, které může společnost Google využívat, najdete zde: Firebase Subprocessors (google.com). Právní základ pro použití analýzy dat a využití Firebase je oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich aplikací) ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Z používání služby Firebase se můžete kdykoli odhlásit změnou nastavení posuvníku v aplikacích v části "Ochrana osobních údajů".

10.13 Používání Map Google

Mapy Google používáme na našich webových stránkách k zobrazení naší polohy a k poskytování pokynů. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google". Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí (dále jen "EU-USA").

Privacy Shield") (dále jen "štít na ochranu soukromí") společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA jsou dodržovány také požadavky EU na ochranu osobních údajů.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určitá písma, je při vstupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem Google v USA. Pokud vyvoláte komponentu Mapy Google integrovanou do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení soubor cookies. Za účelem zobrazit naši polohu a poskytnout pokyny, jsou zpracovávána vaše uživatelská nastavení a údaje. Nemůžeme vyloučit, že společnost Google používá servery v USA. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek. Prostřednictvím takto navázaného spojení se společností Google může společnost Google určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu byly směry odeslány. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie tím, že provedete příslušné kroky nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti o tom naleznete výše v položce "Soubory cookie". Kromě toho je používání Map Google a tzv. informací získaných prostřednictvím Map Google se řídí Podmínkami používání služby Google (Podmínky používání služby Google - Ochrana osobních údajů a podmínky - Google) a Podmínkami používání služby Google (Podmínky používání služby Google - Ochrana osobních údajů a podmínky - Google) a Podmínkami pro Mapy Google (Google Maps/Earth Additional Terms of Service - Google).

Společnost Google rovněž poskytuje další informace na stránkách Nastavení reklam (google.com) a Zásady ochrany osobních údajů - Ochrana osobních údajů a podmínky - Google.

11 Možnost navázání kontaktu přes webovou stránku

Na základě zákonných předpisů jsou na našem webu uvedeny informace, díky kterým je možné se s naší společností elektronicky rychle spojit a zároveň s námi umožňují přímou komunikaci, která také obsahuje obecnou e-mailovou adresu. Pokud se dotyčná osoba rozhodne kontaktovat osobu odpovědnou za zprostředkování prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje předané dotyčnou osobou automaticky uloženy. Takové osobní údaje předané osobě odpovědné za zpracování dotyčnou osobou dobrovolně jsou uloženy pro účely zpracování žádosti nebo navázání spojení s dotyčnou osobou. Takové osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

12 Pravidelný výmaz a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje dotyčné osoby pouze po dobu, pro kterou je to nezbytné k dosažení účelu zpracování nebo v rozsahu, v němž je to požadováno zákony či předpisy, které tvoří základ zpracování odpovědnou zákonodárnou mocí.  Zároveň se zpracovávají a uchovávají osobní údaje do doby případného odvolání souhlasu uživatele (zákazníka), bude-li souhlas odvolán před uplynutím výše uváděné doby.

Ve chvíli, kdy takový účel uchování pomine nebo uplyne doba předepsaná zákonnými předpisy, dochází k automatickému blokování nebo výmazu daných osobních údajů, a to v souladu se zákonnými předpisy.

Bližší informace o způsobu výmazu osobních údajů uvedeny v čl. 13.4 a dále k odvolání v čl. 13.9.

13 Práva dotčené osoby

13.1 Právo na poskytnutí informací

Každá dotčená osoba je oprávněna požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda dochází ke zpracování osobních údajů, jež se jí týkají. V případě, že chce dotčená osoba toto právo na potvrzení reklamovat, může pro tyto účely kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jakéhokoli jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

13.2 Právo na informace

Jakákoli osoba dotčená zpracováním osobních údajů je oprávněna k získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou o ní uchovávány, od osoby odpovědné za zpracování, a to bezplatně, přičemž kopie takových informací jí musí být poskytnuta společně s dále uvedenými informacemi:

 • Účely zpracování osobních údajů,
 • Kategorie osobních údajů, které se zpracovávají,
 • Příjemce nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny nebo ještě budou zpřístupněny, zvláště v případě příjemců ze zemí mimo EU nebo mezinárodních organizací,
 • Je-li to možné, doba plánovaného uchovávání osobních údajů, a není-li to možné, kritéria pro stanovení takové doby,
 • Existence práva na opravu a výmaz osobních údajů, které se této osoby týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování,
 • Existence práva na odvolání k regulačním orgánům,
 • Pokud nebyly osobní údaje získány od dotčené osoby: dostupné informace o původu těchto údajů,
 • Existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a – minimálně v takových případech – smysluplné informace o použité logice, jakož i dosahu a účincích takového cíleného zpracování pro dotčenou osobu.

Dotčená osoba má navíc právo na informace o skutečnosti, zda došlo k předání osobních údajů do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Pokud ano, dotčená osoba je také oprávněna na poskytnutí informací o příslušných zárukách, které se na takové předání vztahují.

Pokud by dotčená osoba chtěla vznést požadavek na takové právo na informace, může se z tohoto důvodu kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

13.3 Právo na opravu

Osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat okamžitou opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Taková dotčená osoba je dále oprávněna, při zvážení účelu zpracování, požadovat, aby byly neúplné osobní údaje doplněny, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud by dotčená osoba chtěla vznést požadavek na takové právo na informace, může se z tohoto důvodu kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

13.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Jakákoli osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat po odpovědné osobě, aby byly její údaje okamžitě vymazány v případě, že se jedná o jeden z následujících důvodů a zpracování není nezbytné:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základy byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Dotčená osoba vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo dotčená osoba vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na odpovědnou osobu vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba si přeje zajistit výmaz osobních údajů uchovávaných naší společnosti, může se pro tyto účely kdykoli spojit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů zařídí splnění žádosti o výmaz bez dalšího odkladu.

Jestliže naše společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna dle čl. 17 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uvedené osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnost technologií a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala ostatní strany odpovědné za zpracování údajů, které tyto publikované osobní údaje zpracovávají, že dotyčná osoba žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo replikace, avšak za předpokladu, že zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí v daném jednotlivém případě vše potřebné.

13.5 Právo na omezení zpracování

Osoba, dotčená zpracováním osobních údajů, má právo, které jí bylo uděleno zákonodárcem příslušných evropských směrnic a nařízení, požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování daných údajů v případě existence kteréhokoli z následujících předpokladů:

 • Dotyčná osoba popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby odpovědná osoba mohla přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a dotčená osoba odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale dotčená osoba je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Dotčená osoba vznesla námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud platí jeden z výše uvedených předpokladů a dotčená osoba si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uchovávaných naší společnosti, může se pro tyto účely kdykoli spojit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí, aby bylo zpracování takových údajů omezeno.

13.6 Právo na přenositelnost údajů

Osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, jež poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Navíc má také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by mu tomu odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo smluvně dle odst. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a zpracování se provádí automatizovaně, v rozsahu, v němž není zpracování nezbytné k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo uplatnění úřední moci, kterou byla odpovědná osoba pověřena.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má dotčená osoba právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jednou odpovědnou osobou druhé odpovědné osobě, je-li to technicky proveditelné a pokud by tím nedošlo k poškození osobních práv a svobod jiných osob.

Za účelem uplatnění svého práva na přenositelnost údajů může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat námi jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

13.7 Právo vznést námitku

Jakákoli osoba dotčená zpracováním osobních údajů má z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti prováděnému zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písem. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě vznesení námitky naše společnost dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, nebo takové zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud naše společnost osobní údaje zpracovává pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, pro tento marketing. To platí i pro profilování v rozsahu, v němž je s takovým přímým marketingem spojené. Pokud dotčená osoba vznese námitku proti prováděnému zpracování pro účely přímého marketingu vůči naší společnosti, nebudeme taková osobní data pro tyto účely nadále zpracovávat.

K tomu je navíc dotčená osoba oprávněna vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které naše společnost provádí pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který spadá do sféry veřejného zájmu.

Pro účely uplatnění práva na vznesení námitky může dotčená osoba kontaktovat přímo pověřence pro ochranu osobních údajů.

13.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, pokud není takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a zodpovědnou osobou, nebo povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na odpovědnou osobu vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo prováděno s výslovným souhlasem dotčené osoby.

V případech, kdy je rozhodnutí týkající se uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nutné nebo je-li přijato s výslovným souhlasem dotčené osoby, přijme naše společnost vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů dotčené osoby, nejméně však na ochranu práva na lidský zásah ze strany odpovědné osoby, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout dané rozhodnutí.

Pokud by dotčená osoba chtěla uplatnit svá práva vzhledem k automatizovanému rozhodování, může se z tohoto důvodu kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

13.9 Právo odvolat jakýkoli souhlas dle legislativy na ochranu osobních údajů

Osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo jakýkoli udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud by dotčená osoba chtěla uplatnit svá práva odvoláním uděleného souhlasu, může se z tohoto důvodu kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

14 Ochrana osobních údajů v případě žádostí a při zpracování žádostí

Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje osobní údaje žadatelů pro účely procesu zpracování žádostí. Takové zpracování může probíhat i elektronicky. V takovém případě žadatel odpovídající dokumenty žádosti předloží naší společnosti elektronicky, např. e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na našem webu. Pokud naše společnost uzavře s žadatelem smlouvu o pracovním poměru, budou předané údaje uloženy pro účely správy daného pracovněprávního vztahu, který se řídí zákonnými předpisy. Pokud naše společnost s žadatelem žádnou smlouvu o pracovním poměru neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány po šesti měsících od oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádostí, není-li takový výmaz v rozporu s oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Oprávněným zájmem je v tomto smyslu např. povinnost poskytnout průkazná zjištění v řízení dle německého Obecného zákona o rovnoprávném zacházení (AGG). Údaje týkající se cestovních výdajů budou vymazány v zákonné lhůtě.

15 Kompetentní regulační orgán pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k tomu, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro několik společností skupiny Berner Group, je orgán pro ochranu údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - z důvodu jednoduchosti – uveden v následujícím souboru: Evropské orgány pro ochranu údajů

16 Dodatky

Vyhrazujeme si právo naše ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochraně osobních údajů měnit, pokud to bude nezbytné z důvodu technologického vývoje. V takovém případě naše prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme odpovídajícím způsobem. Věnujte prosím pozornost příslušné aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Březen 2022 - koncern Berner Group

https://www.berner-group.com/en/data-privacy

 

Porovnejte produkty ()