Alert message

Odvetvie:
Prihlásenie
Zaregistrujte sa teraz
Všeobecné dodacie a platobné podmienky

Všeobecné dodacie, platobné a záručné podmienky Berner s.r.o.

 

 Všeobecné dodacie, platobné a záručné podmienky č. 001/2017 (ďalej aj ako “VZP”) obchodnej spoločnosti Berner s.r.o., so sídlom Jesenského 1, 962 12 Detva, zapí-sanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, odiel Sro, vložka 11471/S (ďalej aj ako “Berner s.r.o.” alebo “predávajúci” v príslušnom gramatickom tvare)


Preambula
1. Spoločnosť Berner s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojích podnikateľských aktivít zaisťuje predaj tovaru veľkoobchodnou formou registrovaným podnikateľským subjektom na základe registrácie a uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 261 a nasl. Obchodného zákonníku.
2. Prioritou spoločnosti Berner s.r.o. je ochrana života, zdravia, majetku a dobrého mena ktoréhokoľvek z účastníkov zmluvného vzťahu. Produkty našej spoločnosti sú určené pre použitie v oblasti stavebníctva a opráv motorových vozidiel/strojov.
3. Účelom týchto VZP je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach vzájomných zmluvných vzťahov.
4. Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar a zákazník úhradou dohodnutej ceny.
5. Právny vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne- záväznými predpismi Slovenskej republiky.
6. Platí domnienka, že zákazník sa s týmito VZP oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením predávajúceho.
7. Tieto VZP vrátane ich všetkých dodatkov sú pre predávajúceho záväzné dňom ich zverejnenia a pre zákazníka pokiaľ nie je dohodnuté inak, okamihom objednania tovaru (t.j. doručením objednávky predávajúcemu).
8. Pre účely týchto VZP sa rozumie:
a) zákazníkom každá fyzická alebo právnická osoba, vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorá odoberie objednaný tovar alebo uzatvorí s predávajúcim rámcovú kúpnu zmluvu,
b) predávajúcim obchodná spoločnosť Berner s.r.o., so sídlom Jesenského 1, 962 12 Detva, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, odiel Sro, vložka 11471/S (ďalej aj ako “predávajúci”, “Berner s.r.o.” v príslušnom gramatickom tvare),
c) tovarom akýkoľvek hmotne zachytiteľný objekt zaradený do ponuky predávajúceho v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však výrobky určené pre remeslá, stavebníctvo a opravy strojov,
d) internetovou stránkou webová stránka www.berner.sk

I. Ceny
1. Cena sa rozumie netto bez DPH zo skladu predávajúceho.
2. V cene nie sú zahrnuté vedľajšie náklady ako balné a dopravné: 5,90 €.
3. Cenu určuje aktuálny cenník predávajúceho.
4. Zákazník je povinný za tovar dodaný predávajúcim zaplatiť dohodnutú cenu.
5. Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník za dodaný tovar vyplývajú z platného cenníka predávajúceho. Cenník je predávajúci povinný zverejniť obvyklým spôsobom, najmä však na svojej internetovej stránke a vo svojom sídle.
6. Pokiaľ nie je v samostatnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, miestom plnenia za tovar je sídlo predávajúceho.
7. Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou splatného záväzku, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu úrok z omeškania maximálne vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý čo i začatý deň omeškania; zaplatením úroku z omeškania nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka (§ 367 Obchodného zákonníka).
8. Klient môže započítať voči pohľadávke predávajúceho iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku. To isté platí, ak sa jedná o čiastočný zápočet.

II. Platobné podmienky
1. Faktúry predávajúceho sú splatné v lehotách splatnosti uvedených v čl. V. v Rámcovej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Zaplatením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie čiastky (kúpnej ceny) na účet predávajúceho alebo odovzdanie dlžnej čiastky do rúk predávajúceho. Pri oneskorení s plnením peňažného dlhu bude predávajúci uplatňovať svoje nároky podľa §369 Obchodného zákonníka.

III. Dodávka a dodacia doba

1. Dohodnutý termín plnenia má predávajúci právo predĺžiť v prípade, že jeho dodávatelia budú v oneskorení s dodávkami tovaru podľa tejto zmluvy.
2. Ak nebude s kupujúcim dohodnutý spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci; dôkazné bremeno o obsahu dohody o spôsobe dopravy znáša kupujúci.
3. Predávajúci má právo na čiastočné plnenie. Kupujúci je povinný čiastočné plnenie prijať. Odmietnutie čiastočného plnenia dodávky bude mať rovnaké účinky ako v prípade, keby kupujúci čiastočné plnenie prijal.

IV. Výhrada vlastníckeho práva, uzavretie zmluvy

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
2. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane príslušenstva.
3. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim na základe objednávky zákazníka (ďalej aj ako “objednávka”). Objednávku na dodanie tovaru dohodne zákazník osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu. Zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu či e-mailu.
4. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaručuje dodať zákazníkovi tovar v dohodnutom rozsahu a kvalite. Predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny a vedľajšie náklady.

V. Záruka za závady dodávky a záručné podmienky

1. Na dodávaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu podľa Obchodného zákonníka záruku na kvalitu v dĺžke 1 rok, okrem chemických výrobkov, kde sa záručné podmienky riadia podľa dátumu spotreby na obale. Spoločnosť Berner, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť záruku na jednotlivé pro-dukty.
2. V záručnej dobe je predávajúci povinný reklamovaný tovar zdarma podľa jeho voľby opraviť alebo vymeniť za nový, ak je z viny predávajúceho nepoužiteľný, alebo je jeho použiteľnosť výrazne obmedzená. Ak sa dodatočná oprava neuskutoční v primeranej lehote, má kupujúci právo požadovať výmenu.
3. Predpokladom riadneho uplatnenia závady dodávky je, že kupujúci písomne upozorní na nedostatky do 6 dní od prevzatia.
4. Záruka sa nevzťahuje:
a) na prístroj poškodený pri nevhodnom skladovaní,
b) na závady spôsobené nesprávnou obsluhou alebo prepravou,
c) na závady spôsobené používaním prístroja na iný účel ako je uvedené v návode,
d) na prístroj, do ktorého sa uskutočnil zásah alebo na ktorom sa vykonala úprava (za zásah do prístroja sa považuje aj dopĺňanie mazadla prevodov),
e) na nekompletnosť prístroja, ktorá sa dala zistiť pri predaji,
f) na súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu.

VI. Prevoditeľnosť práv

Kupujúci môže previesť práva zo zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Berner s.r.o. alebo z akéhokoľvek záväzkového vzťahu so spoločnosťou Berner s.r.o. na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

VII. Osobitné ustanovenia

1. Spoločnosť Berner s.r.o. zaregistruje podnikateľský subjekt prevádzkujúcemu svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia po:
a/ preverení jeho zápisu v živnostenskom alebo inom registri,
b/ oznámení a potvrdení správnosti IČO, DIČ, prípadne i DIČ DPH a
c/ vyplnení registračného formuláru.
2. Berner s.r.o. je oprávnená zrušiť registráciu a odmietnuť predať tovar v prípade, že podnikateľský subjekt poruší tieto Všeobecné zmluvné podmienky.
3. Výrobky spoločnosti Berner s.r.o., s ohľadom na ich účel a použitie, obsahujú nebezpečné chemikálie a/alebo sú svojou povahou spôsobilé privodiť zranenia či inú ujmu na zdraví osôb. Preto je tovar spoločnosti Berner s.r.o. určený len na použitie osobami s príslušným vzdelaním a praxou, teda ovládajúce potrebné postupy pri ich držbe a/alebo používaní. Výrobky sa dodávajú iba tým subjektom, ktorý takéto predpoklady spĺňajú a majú dostatok vedomostí a skúseností o nebezpečen-stve ich použitia a možných rizikách súvisiacich/vyplývajúcich z ich použitia.
4. Ukladá sa všetkým subjektom, ktorým sú produkty spoločnosti Berner s.r.o. dodávané, aby sa zdržali akéhokoľvek aktívneho či pasívneho konania, ktorým by došlo k držbe alebo používaniu produktov spoločnosti Berner s.r.o. inými subjektami ako tými, ktoré sú uvedené v ods. 1 tohto článku VZP. Pokiaľ tak urobia, je to v rozpore s týmito VZP a spoločnosť Berner s.r.o. za dôsledky takého konania nenesie zodpovednosť.
5. Spoločnosť Berner s.r.o. si vyhradzuje v prípade zistenia porušenia týchto VZP, odoprieť dodanie výrobkov subjektu, ktorý bude postupovať v rozpore s VZP.
6. Odberatelia, ktorým sú výrobky spoločnosti Berner s.r.o. v zmysle týchto VZP určené, sú povinní poučiť záujemcov o produkty spoločnosti Berner s.r.o. o obsahu bodu VII. týchto VZP a pri svojej činnosti ustanovenia VZP dodržiavať; dôkazné bremeno o splnení povinnosti podľa tohto odseku pred bodkočiarkou znáša zákazník.
7. Spoločnosť Berner s.r.o. si vyhradzuje oprávnenie:
a) odmietnuť predaj ktoréhokoľvek z tovarov v ponuke spoločnosti Berner s.r.o., ktorémukoľvek subjektu, najmä osobám, o ktorých je čo i minimálny predpoklad, že tovar spoločnosti Berner s.r.o. môže ohroziť život, alebo zdravie ktorejkoľvek osoby,
b) zrušiť registráciu zákazníka u spoločnosti Berner s.r.o., pokiaľ tento porušuje ktorékoľvek z ustanovení týchto VZP,
c) odmietnuť zaregistrovať subjekt opätovne po zrušení registrácie,
d) zhromažďovať údaje a informácie o zákazníkoch a ich nákupoch najmä za účelom skvalitnenia služieb, plnenia zákonných povinností a vedenia príslušných evidencií.
8. Zákazník poskytnutím údajov k registrácií vyhlasuje, že s týmito VZP bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich vrátane ich dodatkov zverejnených v sídle alebo na web stránke spoločnosti Berner s.r.o. dodržiavať.
9. Zákazník poskytnutím kontaktných údajov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a obchodno-prevádzkových informácií na poskytnuté adresy, vrátane elektronických.
10. Zákazník poskytnutím údajov SÚHLASÍ so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu obchodné meno/meno, priezvisko, adresa miesta podnikania/sídla, IČO, DIČ, DIČ DPH, e- mailová adresa, telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosťou Berner s.r.o., pričom na základe tohto súhlasu je spoločnosť Berner s.r.o. ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať tieto osobné údaje počas celej doby registrácie zákazníka u spoločnosti Berner s.r.o.  Tento súhlas udeľuje zákazník spoločnosti Berner s.r.o. na dobu neurčitú. Spoločnosti Berner s.r.o. ako prevádzkovateľovi udeľuje zákazník v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie osobných údajov, a to na účel zasielania ponúk tovarov poskytovaných spoločnosťou Berner s.r.o., vykonávanie marketingových prieskumov, vrátanie zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch, reklamných aktivitách vrátane poskytovania vzoriek t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, a iných aktivitách spojených s predmetom podnikania spoločnosti Berner s.r.o., ako i zasielanie obchodných informácií
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa platnej právnej úpravy. Zákazník zároveň prehlasuje, že bol spoločnosťou Berner s.r.o. poučený, že jeho práva ako dotknutej osoby voči spoločnosti Berner s.r.o. sú upravené v ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä, že má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti Berner s.r.o. a zároveň má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.
11. Spoločnosť Berner s.r.o. zároveň uvádza, že osobné údaje budú spracúvané v informačných systémoch SAP a CRM (ďalej aj ako „Informačný systém“).
12. Zákazník poskytnutím kontaktných údajov vyhlasuje, že bol spoločnosťou Berner s.r.o. po-učený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich mu zo zákona na ochranu osobných údajov, nasledovne:
a) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a zákazník má právo na informácie, odpis, opravu osobných údajov, ktoré sú vedené v Informačnom systéme, a to na adrese sídla spoločnosti Berner,
b) zákazníkom poskytnuté údaje spoločnosti Berner s.r.o. musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je zákazník povinný ich zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti Berner s.r.o.,
c) údaje o zákazníkovi budú likvidované v prípade ich neaktuálnosti, ak dôjde k splneniu účelu na ktorý boli poskytnuté, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia registrácie zákazníka u spoločnosti Berner s.r.o.
13. Spoločnosť Berner s.r.o. prehlasuje, že zákazníkom poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie definované účely a že zákazníkom poskytnuté osobné údaje spracúva použitím vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Spoločnosť Berner s.r.o. zároveň oznamuje, že v súlade s ustanoveniami zákona na ochranu osobných údajov, môžu byť osobné údaje zákazníka poskytnuté príjemcom (aj tretím stranám) a sprostredkovateľom, spoločnostiam patriacim do Berner Trading Holding GmbH (ďalej aj ako “holding Berner Group”), marketingovým spolupracovníkom spoločnosti Berner s.r.o., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov zákazníka do tretích krajín. Zákazník súhlasí s vyššie uvedeným prenosom osobných údajov do tretích krajín.
14. Spoločnosť Berner s.r.o. informuje, že Cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v IT zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorého navštevuje webové stránky a obnovuje sa pri opakovanej návšteve zákazníka. Spoločnosť Berner s.r.o. používa cookie súbory s cieľom zlepšiť a zjed-nodušiť návštevy zákazníka na webovej stránke spoločnosti Berner s.r.o. Spoločnosť Berner s.r.o. nevyužíva Cookies na uloženie osobných údajov zákazníka a ani ich neposkytuje tretím stranám, okrem tých uvedených vyššie. Ako užívateľ webového prehľadávača môže zákazník Cookies vymazať alebo zablokovať pomocou nastavení príslušného prehliadača. Obmedzenie prístupu spoločnosti Berner s.r.o. ku Cookies zákazníka je výlučne v jeho kompetencií, a to prostredníctvom správneho nastavenia internetového prehľadávača. Zákazník súhlasí s poskytnutím Cookies pre účely spoločnosti Berner s.r.o.
15. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo je daný klientom priamo v udeľovanom súhlase.
16. Spoločnosť Berner, s.r.o. archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa zákazníka po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom spoločnosti Ber-ner, s.r.o., resp. po dobu, na ktorú zákazník udelil súhlas.
17. Osobné údaje zákazníka nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi spoločnosťou Berner s.r.o. a zákazníkom.
18. Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť uk-ladá zákon, alebo ak je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi spoločnosťou Berner s.r.o. a zákazníkom v súvislosti so zmluvami medzi spoločnosťou Berner s.r.o. a tretími osobami.
19. Poskytnuté osobné údaje spoločnosť Berner s.r.o. nezverejňuje.
20. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
21. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
22. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti Berner s.r.o. vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy so spoločnosťou Berner s.r.o. .
23. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene spoločnosti Berner s.r.o. môže zákazník žiadať od spoločnosti Berner s.r.o. písomnou formou na adrese: Jesenského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika.
24. Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické, alebo právnické osoby na požiadanie. Sprístupnenie je vykonávané a/ na adrese: Jesenského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika, v čase: pracovné dni od 09:00 hod. do 12:00 hod. .
25. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú:
a) osobne,
b) poštou,
c) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.
26. Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov založených medzi predávajúcim a zákazníkom sa doručujú doporučene na adresu sídla predávajúceho a na adresu miesta podnikania alebo sídla zákazníka. Ak záväzkový vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom trvá, je každý jeho účastník povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla alebo miesta podnikania podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla alebo trvalého pobytu.
27. Ak zákazník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
28. Ak zákazník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu uvedenom v predchádzajúcom článku.
29. Zákazník sa zaväzuje nepredávať ďalej v rámci veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti výrobky a produkty spoločnosti Berner s.r.o. tretím osobám. Predaj produktov spoločnosti Berner s.r.o. cestou e-shopu alebo obdobným spôsobom sa zakazuje. Zákazník sa zaväzuje nepoužívať, nezneužívať obchodné meno, logo spoločnosti Berner s.r.o. akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Používanie obchodného mena alebo loga je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Berner s.r.o. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porušenia tohto ustanovenia bude spoločnosť Berner s.r.o. chrániť svoje práva a právom chránené záujmy cestou súdu.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Miestom plnenia je Jesenského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika.

2. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto dodacích a platobných podmienok zanikne, alebo stratí platnosť, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

3. Akékoľvek vzťahy medzi účastníkmi vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane vecí touto zmluvou neupravených sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

4. Akékoľvek zmeny v Rámcovej zmluve alebo akejkoľvek inej zmluve (pokiaľ nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak), sa môžu robiť len písomnou formou a so súhlasom predávajúceho a kupujúceho.

5. Pre právne vzťahy, ktoré sa riadia týmito VZP, je rozhodujúce slovenské právo, pokiaľ nie je uvedené inak. Miestna príslušnosť súdu pre všetky spory vyplývajúce z Rámcovej zmluvy alebo iných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, je určená podľa sídla spoločnosti Berner s.r.o., pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce konanie pre súdmi neupravujú inú miestnu príslušnosť.
6. Spoločnosť Berner s.r.o. má právo jednostranne zmeniť tieto VZP, alebo ktorúkoľvek ich časť. Jednostranné zmeny alebo doplnenia týchto VZP alebo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom, zo strany zákazníka sú neúčinné.

7. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2017 a budú zverejnené v sídle spoločnosti Berner s.r.o. a web stránke spoločnosti Berner s.r.o. www.berner.sk

O nás Berner je jednou z popredných európskych spoločností zameraných na viac kanálov, ktorá predáva spotrebný materiál, chemikálie, nástroje a služby odborníkom v oblasti mobility a stavebníctva. Denne poskytuje služby viac ako 6 200 zamestnancov, z ktorých viac ako 4 300 v teréne.
Kontakt & Podpora

Zákaznícky servis +421 45 5410 245

Napíšte nám berner@berner.sk

Berner newsletter Registrácia na odber newslettru

Zjednodušené objednávanie pomocou mobilnej BERNER aplikácie Objavte všetky výhody aplikácie
Spoľahlivý nákup so spoločnosťou BERNER Prečítajte si viac informácií o certifikácii
Sledujte BERNER na sociálnych sieťach Spojte sa s nami