Alert message

Product Compliance

Bezpečnosť vďaka produktom BERNER

Dodržiavanie predpisov pre všetkých

Všetky zmesi a produkty dodávané spoločnosťou BERNER sú dodávané v súlade s platnými predpismi. Okrem toho sa spoločnosť BERNER rozhodla optimalizovať zloženie pomocou technických možností a nahradiť obmedzené látky alebo látky vzbudzujúce obavy.

Pokiaľ je to možné, vypracúvame spolu s našimi dodávateľmi riešenia, ako ich nahradiť udržateľnejšími a pokiaľ možno neškodnými alternatívnymi látkami.
Stiahnite si zoznam výrobkov SVHC
Výhody

REACh

REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) vyžaduje, aby všetci dodávatelia výrobkov informovali svojich zákazníkov o látkach vzbudzujúcich mimoriadne obavy (SVHC) vo výrobkoch, ak je niektorá z týchto látok obsiahnutá v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta (w/w). Ak máme od dodávateľov informácie, že naše výrobky obsahujú látky SVHC podľa neustále aktualizovaného zoznamu kandidátov, splníme si informačnú povinnosť a budeme vás informovať. Zoznam výrobkov s obsahom látok SVHC > 0,1 hmotnostného percenta nájdete aj na tomto odkaze. Okrem toho zaisťujeme pravidelnú kontrolu nášho sortimentu, akonáhle sa zmení zoznam látok SVHC.
Stiahnite si zoznam výrobkov SVHC

POP

POP - perzistentné organické znečisťujúce látky. Nariadenie (EU) 2019/1021 o POPs, upravuje zákaz a obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perzistentných organických znečisťujúcich látok. Medzi POPs patria napríklad DDT a lindán, ako aj polychlórované dibenzodioxíny a furány (dioxíny a furány) a polychlórované bifenyly (PCB). Do zoznamu perzistentných organických znečisťujúcich látok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, sa v pravidelných intervaloch pridávajú nové perzistentné organické znečisťujúce látky. Týmto vyhlasujeme, že všetky výrobky skupiny BERNER Group sú v súlade s týmto nariadením.

RoHS

RoHS - obmedzenie určitých nebezpečných látok Nariadenie EU 2015/863/EU, známe ako tretia revízia smernice RoHS, zakazuje používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Týmto vyhlasujeme, že naše výrobky sú v súlade s nariadením 2015/863/EU (RoHS-III) a pôvodným nariadením 2011/65/EU.

Pokyny na likvidáciu

Väčšina zariadení a materiálov nesmie po skončení svojho životného cyklu jednoducho skončiť v domácom odpade. Správna likvidácia je preto nesmierne dôležitá, najmä v prípade zložiek, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Vďaka recyklačným procesom sa tiež obnovujú cenné zdroje, ktoré sa môžu znovu použiť.

Osvetľovacie prostriedky

Rovnako ako ostatné elektrospotrebiče nesmie byť väčšina žiaroviek likvidovaná spoločne s bežným zvyškovým odpadom, pretože môžu obsahovať ortuť. Využívajte prosím obecné zberne a tiež ponuky maloobchodu. Pre likvidáciu starých svietidiel sa môžete obrátiť aj na spoločnosť BERNER.

Správna likvidácia je povinná pre:

  • Žiarivky/ kompaktné žiarivky

  • Výbojky

  • LED


Čo sa však môže likvidovať v rámci zvyškového odpadu:

  • Žiarovky

  • Halogénové žiarovky

  • pretože obsahujú kov a sklo.

Elektrické spotrebiče

Spotrebiče s týmto symbolom sa musia zbierať oddelene a nesmú sa vyhadzovať do bežného zvyškového odpadu. Preto môžete staré elektrospotrebiče bezplatne odovzdať spoločnosti BERNER. Ako koncový používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starých zariadení určených na likvidáciu. Ak existuje riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb v dôsledku znečistenia starého zariadenia, môže byť vrátenie odmietnuté. Zariadenia s dĺžkou hrany < 25 cm sa vždy prijímajú späť iba v množstve pre domácnosť, a to aj bez súvisiaceho nákupu nového zariadenia (tzv. spätný odber 0:1). Zariadenia s dĺžkou hrany > 25 cm prijímame späť za predpokladu, že si u nás zakúpite porovnateľné nové zariadenie (tzv. spätný odber 1:1). Zariadenia, ktoré nemáme v našom sortimente, nemôžeme prijať späť.

Batérie a akumulátory

Spätne odoberáme aj batérie a akumulátory, ktoré máme v našom sortimente. Upozorňujeme však na zvýšené riziko požiaru a výbuchu. Pred vrátením batérií obsahujúcich lítium prelepte póly páskou, aby ste predišli nebezpečným situáciám spôsobeným skratom. Riziko za bezpečnú prepravu nesie odosielateľ.

Obaly

Spoločnosť BERNER preberá od svojich zákazníkov späť aj obaly, prepravné obaly, ako aj obaly náplní obsahujúcich škodliviny.