Alert message

Product Compliance

Bezpečnost díky produktům BERNER

Dodržování předpisů pro všechny

Všechny směsi a produkty dodávané společností BERNER jsou dodávány v souladu s platnými předpisy. Kromě toho si společnost BERNER dala za úkol optimalizovat složení pomocí technických možností a nahradit omezené látky nebo látky vzbuzující obavy.
Pokud je to možné, vypracováváme společně s našimi dodavateli řešení, jak je nahradit udržitelnějšími a pokud možno neškodnými alternativními látkami.
Stáhněte si seznam výrobků SVHC
Výhody

REACh

REACH – registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek. Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH) vyžaduje, aby všichni dodavatelé předmětů informovali své zákazníky o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v předmětech, pokud je některá z těchto látek obsažena v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostních procent (w/w). Pokud máme od dodavatelů informace, že naše produkty obsahují látky SVHC podle neustále aktualizovaného seznamu kandidátů, splníme svou informační povinnost a budeme vás informovat. Seznam výrobků s obsahem látek SVHC > 0,1 % hm. naleznete také v odkazu zde. Dále zajišťujeme pravidelnou kontrolu našeho sortimentu, jakmile se změní seznam látek SVHC.

POP

POP – perzistentní organické znečišťující látky. Nařízení (EU) 2019/1021 POPs, upravuje zákaz a omezení výroby, uvádění na trh a používání perzistentních organických znečišťujících látek. Mezi POPs patří například DDT a lindan, dále polychlorované dibenzodioxiny a furany (dioxiny a furany) a polychlorované bifenyly (PCB). Na seznam perzistentních organických znečišťujících látek, které spadají do oblasti působnosti nařízení, jsou v pravidelných intervalech přidávány nové perzistentní organické znečišťující látky. Tímto prohlašujeme, že všechny výrobky skupiny BERNER Group jsou v souladu s tímto nařízením.

RoHS

RoHS – omezení určitých nebezpečných látek. Nařízení EU 2015/863/EU, známé jako třetí revize směrnice RoHS, zakazuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tímto prohlašujeme, že naše produkty jsou v souladu s nařízením 2015/863/EU (RoHS-III) a původním nařízením 2011/65/EU.

Pokyny pro likvidaci

Většina zařízení a materiálů nesmí po skončení svého životního cyklu jednoduše skončit v domovním odpadu. Správná likvidace je proto nesmírně důležitá, zejména u složek, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Díky recyklačním procesům se také obnovují cenné zdroje, které lze znovu použít.

Osvětlovací prostředky

Stejně jako ostatní elektrospotřebiče nesmí být většina žárovek likvidována společně s běžným zbytkovým odpadem, protože mohou obsahovat rtuť. Využívejte prosím obecní sběrny a také nabídky maloobchodu. Pro likvidaci starých svítidel se můžete obrátit také na společnost BERNER.

Správná likvidace je povinná pro:

  • Zářivky / kompaktní zářivky.

  • Výbojky

  • LED diody


Co však lze likvidovat ve zbytkovém odpadu:

  • Žárovky a zářivky

  • Halogenové žárovky

  • protože obsahují kov a sklo.

Elektrické spotřebiče

Spotřebiče s tímto symbolem musí být sbírány odděleně a nesmí být likvidovány v běžném zbytkovém odpadu. Proto můžete staré elektrospotřebiče bezplatně odevzdat společnosti BERNER. Jako koncový uživatel jste zodpovědní za vymazání osobních údajů ze starých přístrojů určených k likvidaci. Pokud by v důsledku kontaminace starého zařízení hrozilo nebezpečí pro zdraví a bezpečnost osob, může být vrácení odmítnuto. Zařízení s délkou hrany < 25 cm se vždy přijímají zpět pouze v množství pro domácnost, a to i bez souvisejícího nákupu nového zařízení (tzv. zpětný odběr 0:1). Zařízení s délkou hrany > 25 cm bereme zpět za předpokladu, že si u nás zakoupíte srovnatelné nové zařízení (tzv. zpětný odběr 1:1). Zařízení, která nemáme v našem sortimentu, nemůžeme vzít zpět.

Baterie a akumulátory

Zpětně bereme také baterie a akumulátory, které máme v našem sortimentu. Upozorňujeme však na zvýšené riziko požáru a výbuchu. Před vrácením baterií obsahujících lithium přelepte póly páskou, abyste předešli nebezpečným situacím způsobeným zkratem. Riziko za bezpečnou přepravu nese odesílatel.

Balení

Společnost BERNER přijímá od svých zákazníků zpět také obaly, přepravní obaly a obaly od náplní obsahujících škodliviny.