Alert message

Login
Registrer nu
Sikkerhedsdatablade

Mangler du et bestemt sikkerhedsdatablad?
Søg via søgefunktionen i toppen af siden, efter det produkt du ønsker at finde sikkerhedsdatabladet til. Under billedet af produktet, finder du fanebladet "Sikkerhedsdatablad og download" - herunder findes sikkerhedsdatabladene. 

Skulle der mod forventning mangle et sikkerhedsdatablad på listen, kan du skrive til os på info@berner.dk, så finder vi databladet til dig, og sender det pr. mail.

Viden om Sikkerhedsdatablade:

Et sikkerhedsdatablad et dokument, der ifølge loven, skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er et krav fra EU forordningen REACH og skal indeholde følgende oplysninger:

 • Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
 • Fareidentifikation
 • Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 • Førstehjælpsforanstaltninger
 • Brandbekæmpelse
 • Forholdsregler over for udslip ved uheld
 • Håndtering og opbevaring
 • Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 • Fysisk-kemiske egenskaber
 • Stabilitet og reaktivitet
 • Toksikologiske oplysninger
 • Miljøoplysninger
 • Forhold vedrørende bortskaffelse
 • Transportoplysninger
 • Oplysninger om regulering
 • Andre oplysninger

Som leverandør af kemikalier, med henblik på professionel anvendelse, skal Berner vedhæfte et sikkerhedsdatablad, når vi sælger et kemikalie, hvis kemikaliet indeholder klassifikationspligtige stoffer.

Kravet om sikkerhedsdatablade gælder ikke for en lang række produkter, som har en anden anvendelse, for eksempel lægemidler, foderstoffer, radioaktive stoffer, affald og kosmetik.

Danske særregler

Produkt nummer: Hvis et kemikali sælges i kvanti over 100 kg/år og i øvrigt indeholder stoffer, som der er sundhedsskadelige eller miljøfarlige er der krav om Produkt nummer registrering via Arbejdstilsynet. Denne egistreringen foregår via online programmet PROBAS. Det af Arbejdstilsynets udleverede Produkt nummeret skal tilføjes sikkerhedsdatabladet og emballagen.

MAL kode: Et kemikalie hvis anvendelse er maling, lak, klæbestof, fugemasse og lignende, skal forsynes med en MAL kode. MAL koden beregnes ud fra det konkrete stof indhold og skal tilføjes sikkerhedsdatabladet og emballagen.

Eksempel på en malkode er : "Kodenummer: 3-1 (1993)". Findes i teksten under Fare-symbolerne.

 

 

 

Compare products ()