Alert message

Product Compliance

Sikkerhet gjennom BERNER-produkter

Samsvar for alle

Alle blandinger og produkter fra BERNER leveres i henhold til gjeldende forskrifter. I tillegg har BERNER gjort det til sin oppgave å optimalisere formuleringene ved hjelp av de tekniske mulighetene og å erstatte stoffer som er underlagt begrensninger eller er problematiske.

Så langt det er mulig, utarbeider vi løsninger sammen med leverandørene våre for å erstatte dem med mer bærekraftige og så langt som mulig ufarlige alternative stoffer.
Last ned SVHC-produktliste
Fordeler

REACh

REACH - Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) krever at alle leverandører av varer skal informere sine kunder om særlig problematiske stoffer (SVHC-stoffer) i varene hvis et av disse stoffene inngår i en konsentrasjon på mer enn 0,1 masseprosent (w/w). Hvis vi får informasjon fra leverandører om at produktene våre inneholder SVHC-stoffer i henhold til den stadig oppdaterte kandidatlisten, vil vi oppfylle våre informasjonsforpliktelser og informere deg. En liste over produkter med SVHC-stoffer > 0,1 % finner du også her. I tillegg lover vi å gjennomgå sortimentet vårt regelmessig så snart listen over SVHC-stoffer endres.
Last ned SVHC-produktliste

POP

POP - Persistente organiske miljøgifter. Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP) regulerer forbud mot og begrensning av produksjon, markedsføring og bruk av persistente organiske miljøgifter. Eksempler på POP-er er DDT og lindan, samt polyklorerte dibensodioxiner og furaner (dioksiner og furaner) og polyklorerte bifenyler (PCB). Listen over POP-er som omfattes av forordningen, utvides med jevne mellomrom med nye POP-er. Vi erklærer herved at alle BERNER Groups produkter er i samsvar med denne forordningen.

RoHS

RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances (begrensning av visse farlige stoffer). EU-forordning 2015/863/EU, kjent som den tredje revisjonen av RoHS-direktivet, forbyr bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med forordning 2015/863/EU (RoHS III) og den opprinnelige forordningen 2011/65/EU.

Instruksjoner for avhending

De fleste apparater og materialer må ikke bare havne i husholdningsavfallet etter endt livssyklus. Riktig avhending er derfor svært viktig, spesielt for ingredienser som er skadelige for miljøet. Med resirkuleringsprosesser gjenvinnes også verdifulle ressurser som kan brukes på nytt.

Lyspærer

I likhet med andre elektriske apparater skal de fleste lyspærer ikke kastes i restavfallet, da de kan inneholde kvikksølv. Benytt deg av kommunale returpunkter og tilbudene i detaljhandelen. Du kan også kontakte BERNER for avhending av gamle lyspærer. Avsender bærer kostnaden og risikoen for sikker transport.

Riktig avhending er obligatorisk for:

  • Lysstoffrør/kompaktlysrør

  • Utladningslamper

  • lysdioder


Det som derimot kan kastes i restavfallet:

  • Glødelamper

  • Halogenlamper

  • siden de inneholder metall og glass.

Elektriske apparater

Apparater med dette symbolet skal samles inn separat og må ikke kastes i det vanlige restavfallet. Derfor kan du returnere gamle elektriske apparater til BERNER. Avsender bærer kostnaden og risikoen for sikker transport. Som sluttbruker er du ansvarlig for å slette personopplysninger på de gamle apparatene som skal kastes. Hvis det er fare for menneskers helse og sikkerhet på grunn av forurensning av det gamle apparatet, kan returen avvises. Apparater med en kantlengde på < 25 cm tas alltid kun tilbake i husholdningsmengder, også uten tilhørende kjøp av et nytt apparat (såkalt 0:1-retur). Vi tar tilbake apparater med en kantlengde > 25 cm, forutsatt at du kjøper et tilsvarende nytt apparat fra oss (såkalt 1:1 retur). Vi kan ikke ta tilbake apparater som vi ikke fører i vårt sortiment.

Batterier og akkumulatorer

Avsender bærer kostnaden og risikoen for sikker transport.

Emballasje

BERNER tar også tilbake emballasje, transportemballasje og emballasje fra forurensende fyllstoffer fra våre kunder. Avsender bærer kostnaden og risikoen for sikker transport. Vi er medlem i Grønt Punkt (www.grontpunkt.no) som er bransjeorganisasjonen for sikker retur og håndtering av emballasje.