Alert message

Zaloguj się, aby przeglądać swoje ulubione produkty.
Zaloguj się
Zarejestruj się
Katalog Online > Kariera > Blog techniczny > Kalkulator zakotwień Promocje

Ogólne warunki umowy sprzedaży (OWU)

(obowiązują od dnia 1.04.2017 r.)

 

1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki, w tym sposób zawierania i wykonywania umów sprzedaży (zwane dalej „OWU”) przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.

 

2. Użyte w OWU określenia oznaczają:

a. Sprzedający – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.

b. Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie www.berner.pl

c. Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 22¹ Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych z przedsiębiorcą niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

d. PTH –Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Sprzedającego, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.

e. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta niezgodności dostarczonego zamówienia z zamówieniem złożonym za pośrednictwem PTH lub samodzielnie przez Klienta albo zgłoszenie wady zakupionego Towaru.

f. Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.

 

3. Sprzedający w ustalonych przez siebie terminach organizuje promocje okresowe i tworzy promocyjne pakiety marketingowe.

 

4. Towary oferowane przez Sprzedającego przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.

 

5. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.

 

6. Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.

 

7. Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych, w tym również do odbioru promocyjnych pakietów marketingowych.

 

8. Terminy dostaw określone przez Klienta w zamówieniu mogą ulec zmianie w zależności od dostępności Towaru, sposobu płatności za Towar lub możliwości dostarczenia Towaru.

 

9. Sprzedający ma prawo wstrzymać wysyłkę zamówionego przez Klienta towaru w sytuacji, gdy Klient zalega z płatnościami wobec Sprzedającego, do czasu uregulowania należności.

 

10. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, chyba że Klient określi podczas zamawiania, że niezbędna jest realizacja zamówienia w całości.

 

11. Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.

 

12. Klient ma prawo osobistego odbioru zamówionego Towaru po uprzednim zaznaczeniu takiego zamiaru podczas składania zamówienia oraz po upewnieniu się, że zamówienie jest przygotowane do takiego odbioru. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest pod adresem wskazanym w punkcie 26 OWU.

 

13. W wyjątkowych przypadkach, Towar może zostać sprzedany podczas wizyty PTH u Klienta, o ile PTH dysponuje Towarem przeznaczonym do sprzedaży.

 

14. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Klientowi Sprzedawca powierza go Dostawcy, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Klienta, z wyłączeniem punktu 11 oraz sytuacji, w których odrębna umowa o współpracy pomiędzy Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej.

 

15. W przypadku odbioru osobistego Towaru lub dostarczenia go za pośrednictwem PTH, Klient ma obowiązek poświadczenia własnoręcznym podpisem odbioru Towaru.

 

16. W chwili odbioru Towaru, Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki pod względem ewentualnych uszkodzeń lub niezgodności ilości Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia przesyłki lub rozbieżności między zawartością przesyłki a listem spedycyjnym, Klient ma prawo odmówić odebrania przesyłki. Jeśli Klient stwierdzi, że uszkodzenie powstało w czasie przewozu przesyłki (np. uszkodzone pudełko) dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym spisze protokół z przedstawicielem Dostawcy.

 

17. Z zastrzeżeniem punktu 16 OWU, po odbiorze przesyłki, Klient niezwłocznie sprawdzi jej zawartość pod względem jakościowym, a w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z zamówieniem lub fakturą, uszkodzenia Towaru, zgłosi ten fakt Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki pod rygorem utraty uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

18. W przypadku niezgodności Towaru z zamówieniem, Towar zostanie odebrany od Kupującego przez obsługującego go PTH lub przez Dostawcę na podstawie indywidualnych ustaleń. Klientowi nie przysługuje prawo samodzielnego odesłania Towaru i jest zobowiązany do przechowania Towaru do czasu odebrania go przez PTH lub Dostawcę.

 

19. W przypadku zwrotu Towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w czasie dostawie, Towar wolny od wad zostanie dostarczony do Klienta za pośrednictwem Dostawcy lub PTH, na koszt Sprzedającego.

 

20. Sprzedający wystawi Klientowi fakturę korygującą na zwrócony Towar bez względu na przyczynę zwrotu, w tym również z powodu odmowy przyjęcia wysłanego Towaru. Faktura korygująca zostanie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty lub drogą mailową. Klient zobowiązany jest do podpisania kopii faktury korygującej i odesłania jej do siedziby Sprzedającego.

 

21. Reklamacje Towaru należy zgłaszać do działu Serwisu Sprzedającego poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.berner.pl lub u PTH albo do działu Customer Service.


22. W razie udzielenia gwarancji na dany towar zakres gwarancji określają dokumenty gwarancyjne dostępne na stronie www.berner.pl w dziale serwis / warunki gwarancji - shop.berner.eu/pl-pl/naprawa-i-serwis


23. Jeśli w czasie postępowania reklamacyjnego zostanie stwierdzone, że Klient uszkodził Towar lub użytkował go niezgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. W takiej sytuacji Sprzedający zwróci Klientowi reklamowany Towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania oraz ma prawo do domagania się zapłaty za Towar.


24. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy sprzedaży i OWU będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


25. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą Klientów, z którymi zostały zawarte odrębne umowy o współpracy, określające szczegółowo warunki handlowe pomiędzy Klientem a Sprzedającym.


26. Adres magazynu głównego Sprzedającego: Berner Polska Sp. z o.o. ul. Majdzika 15, 32-050 Skawina.


27. Dane kontaktowe do Działu Customer Service: 12 2976 200, 12 2976 230, email: cs@berner.pl


28. Sprzedający może dokonać zmiany OWU, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie www.berner.pl


29. Złożenie zamówienie oznacza akceptację OWU przez Klienta.


30. Treść OWU została udostępniona na stronie www.berner.pl

Polityka prywatności

Chcesz otrzymywać najlepsze promocje, kody rabatowe i być zawsze na bieżąco?
Pozostaw nam swój e-mail, a raz w miesiącu wyślemy Ci krótkie podsumowanie najlepszych ofert, innowacyjnych produktów, a także kody rabatowe. Na dobry początek podarujemy Ci 30, 50 oraz 100 zł w postaci kodów rabatowych, do wykorzystania w sklepie online. Zarejestruj się już teraz i pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować.

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera.

przewiń w górę  
Copyright © 2020 Grupa Berner. Wszelkie prawa zastrzeżone.