Alert message

Zaloguj się
Zarejestruj się
Regulamin Sklepu Online Berner "Platformy B2B'

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie, za pośrednictwem platformy B2B www.berner.pl

(zwanego dalej: „Platformą B2B”) oraz określa zasady i warunki

świadczenia przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

                            § 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Przewoźnik - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje

Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Platformie B2B,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

na Platformie B2B.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem

konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych

niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub

zawodową.

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji.

7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego

ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta na

Platformie B2B. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej

Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

Strona 1/13

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.

10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta

ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.

11. Sprzedawca - oznacza Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie (30-644), ul.Puszkarska 7j, NIP:

6792634840, REGON: 357181835, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119204, o kapitale

zakładowym w wysokości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,

w całości wpłaconym; e-mail: cs@berner.pl, będącą jednocześnie

właścicielem Platformy B2B.

12. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie

www.berner.pl.

13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Platformy B2B.

14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą

elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między

Klientem a Sprzedawcą.

 

                            § 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego

domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców,

formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za

wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie

Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa

autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy,

a korzystanie z nich może następować wyłącznie po uzyskaniu

pisemnej zgody odpowiednio od Sprzedającego lub innych

uprawnionych osób trzecich.

2. Platforma B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za

pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej, jako zasób

systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie

Internetowej treści reklamowych dotyczących oferowanych

Strona 2/13

Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach i w sposób

przewidziany prawem.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy B2B lub Strony

Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania

niezamówionej informacji handlowej.

 

                            § 3 Korzystanie z Platformy B2B

1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która

prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na

Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na

zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie i powszechnie

obowiązujących przepisach.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera

11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,

akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu

1024x768 pikseli.

4. W celu złożenia zamówienia na Platformie B2B oraz w celu

korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej.

5. Klient, korzystając z Platformy B2B nie jest uprawniony do

jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę,

mechanizm działania Platformy B2B i Strony Internetowej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy B2B,

Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez

Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,

naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy

Sprzedawcy.

7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B

wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie

zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta

działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes

Strona 3/13

Sprzedawcy.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

                            § 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na

Platformie B2B.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać

wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem

poniższych zasad:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza

rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny

dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym

Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji

wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się

z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza

rejestracyjnego;

d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego

powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą

elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi

prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta

woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta;

e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu

realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie

Strona 4/13

z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

(w tym w szczególności art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie

danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest

równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta

postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych

Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu

świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem

zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty

elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,

informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

przyjęcia zgłoszenia Rejestracji przez Sprzedawcę. Sprzedawca

w terminie do 2 Dni Roboczych dokonuje weryfikacji danych Klienta

podanych w formularzu rejestracyjnym oraz ma możliwość akceptacji

zgłoszenia Rejestracji lub jego odrzucenia. Sprzedawca informuje

Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na

adres e-mail Klienta o swojej decyzji. Z chwilą akceptacji zgłoszenia

Rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą

elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje

możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych

podczas rejestracji danych, poprzez nadanie przez Sprzedawcę

Loginu.

7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania

poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie

zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło

znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy,

z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji

Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując

odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

8. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym

korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści

zawartych na Stronie Internetowej. W przypadku zastosowania przez

Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się

powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia

lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Strona 5/13

                            § 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty

Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie

Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem)

dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za

pośrednictwem Strony Internetowej, za wyjątkiem okresów przerw

w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołanych problemami

technicznymi lub innymi uzasadnionymi okolicznościami.

3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest

zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod

danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie w ramach

"KOSZYKA", przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.

Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola

w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia

do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów

(cena brutto) oraz łączny koszt Dostawy.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy

oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez

Klienta zamówienia.

6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność

zamówionych Towarów.

7. W wypadku pozytywnej weryfikacji dostępności zamówionych

Towarów, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie

przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu

oferty, o której mowa w §5 ust. 4.

8. W przypadku gdy w toku weryfikacji dostępności Towarów realizacja

zamówienia Klienta okaże się niemożliwa ze względu na ich

niedostępność lub gdy realizacja nie będzie możliwa w terminie

deklarowanym przez Sprzedawcę przy składaniu przez Klienta

zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub

telefonicznie o powstałych okolicznościach.

9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,

o których mowa w §5 ust. 8, Sprzedawca może zaproponować

Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta

zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

Strona 6/13

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest

możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta

zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim

nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji

zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa

(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana

zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie

ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem

zamówienia).

d) Modyfikację zamówienia w sposób ustalony przez Klienta

i Sprzedawcę.

                            § 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny netto (nie uwzględniają stawki podatku od

towarów i usług) i określone są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których

Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych innych opłat,

min. celnych, w przypadku gdy adres Dostawy wskazany przez

Klienta znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru

zawarta na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia

przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest

każdorazowo w „KOSZYKU”.

4. Klient płaci za zamówienie poprzez przelew bankowy na rachunek

bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

                             

                                       § 7 Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Przewoźnika, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Z chwilą przekazania Towaru Przewoźnikowi przez Sprzedawcę,

przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

3. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika

Strona 7/13

Przewoźnika.

4. Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania

właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia

przesyłki.

5. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,

zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy,

pracownik Przewoźnika pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego

odesłania zamówionego Towaru do Platformy B2B przez Przewoźnika,

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub

telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

                            § 8 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne przed

upływem 1 roku od dnia Dostawy.

2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru

w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie

zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, na

adres mailowy CS@berner.pl lub pocztą tradycyjną na adres

Sprzedawcy.Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił

Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu, na adresy wskazane

w zdaniu poprzednim

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do

reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go

o sposobie dalszego postępowania.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub

dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu, w sposób

zapewniający niepogorszenie Towaru, uzgodniony ze Sprzedawcą.

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres

magazynu Sprzedawcy (ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15; 32-050 Skawina).

Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki

dokonanej za pośrednictwem Przewoźnika wskazanego przez

Sprzedawcę.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca

usunie wady albo wymieni Klientowi reklamowany Towar na wolny od

wad. Jeśli naprawa albo wymiana nie byłaby możliwa, Klient może

odstąpić od Umowy sprzedaży albo żądać obniżenia ceny.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

Strona 8/13

w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny

Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć

swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni

rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty

elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14

(czternaście) dni w przypadku obniżenia ceny na skutek uznania

reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu, a więc w wypadku gdy

reklamacja została uznana, a naprawa albo wymiana nie były

możliwe.

2. Zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta,

wskazany przez Klienta na wezwanie skierowane przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności

lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta

na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,

o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy

wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie

niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.

Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie

dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez

Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub

przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim

przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

                           

                                  § 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Klienta;

b) Poleć produkt;

c) Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na

dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

Strona 9/13

5. Usługa nieodpłatna Poleć produkt polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta wysłanie przez

tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej

wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości

określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie

poprzez funkcję "Poleć produkt" wypełnia formularz podając Imię

i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.

Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu

niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje

wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie

z przedmiotowej usługi.

6. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na

wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie

Internetowej wiadomości do Sprzedawcy.

7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć produkt, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń

wybranych produktów znajomym Klienta.

8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do

Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu

Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie

usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania

usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte

do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub

inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta

i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres

niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

                           

                                      § 11 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat

Strona 10/13

przez Klienta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub

nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,

jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności

operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy

telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi

jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których

pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak

również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne

działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub

utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn

leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta

lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od

sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata

przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła

nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za

które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód

spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,

w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób

niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

                            § 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych

Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach

świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub

w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest

Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na

podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie

w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych

w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,

z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

Strona 11/13

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, wglądu, modyfikacji

i żądania ich usunięcia na zasadach określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym

ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych,

ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.

Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych i nie

zawierają danych osobowych Klientów.

8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych, zapisywane są

przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego

Klienta.

9. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron

Internetowych na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten

nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian

konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani

w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies”

nie mają na celu identyfikacji Klientów.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznym.

11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce

internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,

że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub

uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych.

 

                            § 13 Rozwiązanie umowy

 

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę

przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Strona 12/13

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

Rejestracji.

 

                            § 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Platformy

B2B.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy

Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę

na stronie głównej Platformy B2B wiadomości o zmianie Regulaminu,

zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej

informacji na stronie głównej Platformy B2B przez okres co najmniej

7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których

w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną

dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na

adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu

rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian

Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej

nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić

o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty

poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje

rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu,

który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2015 r.

Regulaminy bieżące
Regulamin nr 026 („Zapisz się do newslettera”) wykorzystywania kodów rabatowych na stronie www.berner.pl

 • REGULAMIN NR 026 („Zapisz się do newslettera”)
  124.5 KB PDF

12._Promocja_Standard_04.2024_regulamin

 • 12.Promocja_Standard_04.2024_regulamin
  2.5 MB 

13_Regulamin Promocja Dodatki 2024-04

 • 13_Regulamin Promocja Dodatki 2024-04
  1.1 MB 

14_Promocja_WIOSNA_2024_regulamin

 • 14_Promocja_WIOSNA_2024_regulamin
  1.4 MB 

Regulaminy archiwalne

2023 - 2024 r.

027_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_12.22-01.23

 • 027_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_12.22-01.23
  2.3 MB 

028_Promocja_BLUEdays_01.2023_regulamin

 • 028_Promocja_BLUEdays_01.2023_regulamin
  1.5 MB 

029_Promocja_Standard_02.2023_regulamin

 • 029_Promocja_Standard_02.2023_regulamin
  6.5 MB 

030_Regulamin promocji ogólnej_02.2023

 • 030_Regulamin promocji ogólnej_02.2023
  302.6 KB 

031_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_02-03.23

 • 031_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_02-03.23
  447.5 KB 

032_Promocja_BLUEdays_02.2023_regulamin

 • 032_Promocja_BLUEdays_02.2023_regulamin
  1,012.2 KB 

033_Promocja_Standard_03.2023_regulamin

 • 033_Promocja_Standard_03.2023_regulamin
  5.0 MB 

034_Regulamin promocji ogólnej_03.2023

 • 034_Regulamin promocji ogólnej_03.2023
  303.0 KB 

035_Promocja_BLUEdays_03.2023_regulamin

 • 035_Promocja_BLUEdays_03.2023_regulamin
  930.0 KB 

036_Promocja_Standard_04.2023_regulamin

 • 036_Promocja_Standard_04.2023_regulamin
  5.7 MB 

037_Promocja_BLUEdays_04.2023_regulamin

 • 037_Promocja_BLUEdays_04.2023_regulamin
  3.2 MB 

038_Regulamin promocji dla telesales_04.2023

 • 038_Regulamin promocji dla telesales_04.2023
  250.3 KB 

039_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_04.23

 • 039_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_04.23
  360.8 KB 

040_Promocja_Standard_05.2023_regulamin

 • 040_Promocja_Standard_05.2023_regulamin
  7.7 MB 

041_Regulamin promocji ogólnej_05.2023

 • 041_Regulamin promocji ogólnej_05.2023
  301.8 KB 

042_Promocja_BLUEdays_05.2023_regulamin

 • 042_Promocja_BLUEdays_05.2023_regulamin
  1.5 MB 

043_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_05.23

 • 043_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_05.23
  2.0 MB 

044_Promocja_Standard_06.2023_regulamin

 • 044_Promocja_Standard_06.2023_regulamin
  5.8 MB 

045_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_06-08.23

 • 045_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_06-08.23
  2.6 MB 

046_Promocja_REBEL_DAYS_06.2023_regulamin

 • 046_Promocja_REBEL_DAYS_06.2023_regulamin
  1.1 MB 

047_Promocja_Standard_07-08.2023_regulamin

 • 047_Promocja_Standard_07-08.2023_regulamin
  4.6 MB 

048_Promocja_Wakacyjna_dla_budownictwa_07-08.2023_regulamin

 • 048_Promocja_Wakacyjna_dla_budownictwa_07-08.2023_regulamin
  1.9 MB 

049_Regulamin promocji ogólnej_07.2023

 • 049_Regulamin promocji ogólnej_07.2023
  281.2 KB 

050_Promocja_REBEL_DAYS_07.2023_regulamin

 • 050_Promocja_REBEL_DAYS_07.2023_regulamin
  1.5 MB 

051_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_AUTO_18-31.07.2023_regulamin

 • 051_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_AUTO_18-31.07.2023_regulamin
  393.1 KB 

052_Wyprzedaż_18.07-31.08.2023_regulamin

 • 052_Wyprzedaż_18.07-31.08.2023_regulamin
  279.9 KB 

053_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_AUTO_27.07-18.08.2023_regulamin

 • 053_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_AUTO_27.07-18.08.2023_regulamin
  279.9 KB 

054_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_Construction_27.07-18.08.2023_regulamin

 • 054_Promocja_Specjalna_Zmywacz 500ml_30l_Construction_27.07-18.08.2023_regulamin
  343.2 KB 

055_Promocja_REBEL_DAYS_08.2023_regulamin

 • 055_Promocja_REBEL_DAYS_08.2023_regulamin
  1.2 MB 

056_Wyprzedaż_wewnętrzna_01.09-30.09.2023_regulamin

 • 056_Wyprzedaż_wewnętrzna_01.09-30.09.2023_regulamin
  154.3 KB 

057_Regulamin Promocja Dodatki 2023-09

 • 057_Regulamin Promocja Dodatki 2023-09
  203.9 KB 

058_Promocja_Standard_07-08.2023_regulamin

 • 058_Promocja_Standard_07-08.2023_regulamin
  5.1 MB 

059_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_09.23

 • 059_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_09.23
  688.4 KB 

060_Promocja_REBEL_DAYS_09.2023_regulamin

 • 060_Promocja_REBEL_DAYS_09.2023_regulamin
  3.9 MB 

061_Promocja_Standard_10.2023_regulamin

 • 061_Promocja_Standard_10.2023_regulamin
  5.1 MB 

062_Regulamin Promocja Dodatki 2023-10

 • 062_Regulamin Promocja Dodatki 2023-10
  341.8 KB 

063_Regulamin promocji ogólnej_10.2023

 • 063_Regulamin promocji ogólnej_10.2023
  283.7 KB 

064_Promocja_BERNER_WEEKS_STELLANTIS_20-24.11.2023_regulamin

 • 064_Promocja_BERNER_WEEKS_STELLANTIS_20-24.11.2023_regulamin
  3.0 MB 

065_Promocja_Standard_11.2023_regulamin

 • 065_Promocja_Standard_11.2023_regulamin
  7.2 MB 

066_Regulamin Promocja Dodatki 2023-11

 • 066_Regulamin Promocja Dodatki 2023-11
  398.9 KB 

067_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_11.23

 • 067_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_11.23
  761.4 KB 

068_Wyprzedaż_02-30.11.2023_regulamin

 • 068_Wyprzedaż_02-30.11.2023_regulamin
  3.9 MB 

069_Promocja_Standard_12.2023_01.2024_regulamin

 • 069_Promocja_Standard_12.2023_01.2024_regulamin
  6.5 MB 

070_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_01.12.23-29.02.24

 • 070_Promocja_Specjalna_Nowi i reakt. KTH_01.12.23-29.02.24
  832.8 KB 

071_Promocja_ŚWIĘTA_2023_regulamin

 • 071_Promocja_ŚWIĘTA_2023_regulamin
  3.5 MB 

072_Regulamin Promocja Dodatki 2023-12

 • 072_Regulamin Promocja Dodatki 2023-12
  568.6 KB 

073_Regulamin promocji ogólnej_12.2023

 • 073_Regulamin promocji ogólnej_12.2023 r
  293.0 KB 

074_Regulamin Promocja Dodatki 2024-01

 • 074_Regulamin Promocja Dodatki 2024-01
  683.4 KB 

02_Wyprzedaż_17-31.01.2024_regulamin

 • 02_Wyprzedaż_17-31.01.2024_regulamin
  1.2 MB 

03_Promocja_REBEL_DAYS_01.2024_regulamin

 • 03_Promocja_REBEL_DAYS_01.2024_regulamin
  2.5 MB 

04_Promocja_Standard_02.2024_regulamin

 • 04_Promocja_Standard_02.2024_regulamin
  8.3 MB PDF

05_Regulamin Promocja Dodatki 2024-02

 • 05_Regulamin Promocja Dodatki 2024-02
  515.4 KB 

07_Promocja_Standard_03.2024 r_regulamin

 • 07_Promocja_Standard_03.2024 r_regulamin
  9.5 MB 

08_Regulamin Promocja Dodatki 2024-03

 • 08_Regulamin Promocja Dodatki 2024-03
  1.0 MB 
Porównaj produkty ()