Alert message

Product Compliance

Säkerhet genom BERNER-produkter

Regelefterlevnad (complience) för alla

Alla blandningar och produkter som levereras av BERNER levereras i enlighet med gällande bestämmelser. Dessutom har BERNER gjort det till sin uppgift att optimera formuleringen med hjälp av de tekniska möjligheterna och att ersätta begränsade ämnen eller ämnen som inger betänkligheter.
Så långt det är möjligt utarbetar vi lösningar tillsammans med våra leverantörer för att ersätta dem med mer hållbara och så långt som möjligt ofarliga alternativa ämnen.
Ladda ner lista över SVHC-produkter
Fördelar

REACh

REACH - Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) kräver att alla leverantörer av artiklar informerar sina kunder om ämnen av särskilt hög oro (SVHC) i artiklarna om något av dessa ämnen finns i en koncentration över 0,1 massprocent (v/v). Om vi får information från leverantörer om att våra produkter innehåller SVHC-ämnen enligt den ständigt uppdaterade kandidatlistan, kommer vi att uppfylla våra informationsplikter och informera er. En lista över produkter med SVHC-ämnen > 0,1 % finns också länkad här. Vidare försäkrar vi att regelbundet granska vårt sortiment så snart listan över SVHC-ämnen ändras.

POP

POP - Beständiga organiska föroreningar. Förordning (EU) 2019/1021 POPs, reglerar förbudet mot och begränsningen av produktionen, marknadsföringen och användningen av beständiga organiska föroreningar. Exempel på POPs inkluderar DDT och lindan, samt polyklorerade dibenso-dioxiner och furaner (dioxiner och furaner) och polyklorerade bifenyler (PCB). Nya POPs läggs till listan över POPs som omfattas av förordningen med jämna mellanrum. Vi förklarar härmed att alla BERNER Group-produkter följer denna förordning.

RoHS

RoHS - Begränsning av vissa farliga ämnen. EU-förordning 2015/863/EU, känd som den tredje revisionen av RoHS-direktivet, förbjuder användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Vi förklarar härmed att våra produkter följer förordning 2015/863/EU (RoHS-III) och den ursprungliga förordningen 2011/65/EU.

Instruktioner för bortskaffande

De flesta enheter och material får inte bara slängas i hushållsavfallet efter deras livscykel. Korrekt bortskaffande är därför oerhört viktigt, särskilt för ingredienser som är skadliga för miljön. Genom återvinningsprocesser återvinns också värdefulla resurser och kan användas igen.