Alert message

Product Compliance

Bezpieczeństwo dzięki produktom BERNER

Zgodność dla wszystkich

Wszystkie mieszanki i produkty dostarczane przez firmę BERNER są dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto firma BERNER postawiła sobie za cel optymalizację składu za pomocą możliwości technicznych i zastąpienie substancji objętych ograniczeniami lub substancji budzących obawy.

O ile to możliwe, opracowujemy rozwiązania wspólnie z naszymi dostawcami, aby zastąpić je bardziej zrównoważonymi i w miarę możliwości nieszkodliwymi substancjami alternatywnymi.
Pobierz listę produktów SVHC
Korzyści

REACh

REACH - Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, wanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wymaga, aby wszyscy dostawcy artykułów informowali swoich klientów o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w artykułach, jeśudzielania zezwoleń i stosoli jedna z tych substancji jest zawarta w stężeniu większym niż 0,1 procenta masowego (w/w). Jeśli otrzymamy od dostawców informacje, że nasze produkty zawierają substancje SVHC zgodnie ze stale aktualizowaną listą kandydacką, wypełnimy nasze obowiązki informacyjne i poinformujemy o tym klientów. Listę produktów zawierających substancje SVHC > 0,1% można również znaleźć tutaj. Ponadto zapewniamy, że będziemy regularnie dokonywać przeglądu naszego asortymentu, gdy tylko lista substancji SVHC ulegnie zmianie.
Pobierz listę produktów SVHC

POP

POP - trwałe zanieczyszczenia organiczne. Rozporządzenie (UE) 2019/1021 POP reguluje zakaz i ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania trwałych zanieczyszczeń organicznych. Przykłady TZO obejmują DDT i lindan, a także polichlorowane dibenzodioksyny i furany (dioksyny i furany) oraz polichlorowane bifenyle (PCB). Nowe TZO są dodawane do listy TZO objętych zakresem rozporządzenia w regularnych odstępach czasu. Niniejszym oświadczamy, że wszystkie produkty BERNER Group są zgodne z tym rozporządzeniem.

RoHS

RoHS - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji. Rozporządzenie UE 2015/863/UE, znane jako trzecia wersja dyrektywy RoHS, zakazuje stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Niniejszym oświadczamy, że nasze produkty są zgodne z rozporządzeniem 2015/863/UE (RoHS-III) i pierwotnym rozporządzeniem 2011/65/UE.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Większość urządzeń i materiałów nie może po prostu trafić do odpadów domowych po zakończeniu cyklu życia. Prawidłowa utylizacja jest zatem niezwykle ważna, zwłaszcza w przypadku składników szkodliwych dla środowiska. Dzięki procesom recyklingu odzyskiwane są również cenne zasoby, które można ponownie wykorzystać.

Żarówki

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, większości żarówek nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami, ponieważ mogą one zawierać rtęć. Należy korzystać z miejskich punktów zwrotu, a także z ofert handlu detalicznego. Można również skontaktować się z firmą BERNER w celu utylizacji starych żarówek.

Prawidłowa utylizacja jest obowiązkowa dla

  • Lamp fluorescencyjnych / kompaktowych lamp fluorescencyjnych

  • Lamp wyładowczych

  • Diody LED


Można je jednak wyrzucać do odpadów resztkowych:

  • Lampy żarowe

  • Lampy halogenowe

  • ponieważ zawierają metal i szkło.

Urządzenia elektryczne

Urządzenia oznaczone tym symbolem muszą być zbierane oddzielnie i nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów resztkowych. W związku z tym można bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do firmy BERNER. Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji. Jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi z powodu zanieczyszczenia starego urządzenia, zwrot może zostać odrzucony. Urządzenia o długości krawędzi < 25 cm są zawsze odbierane wyłącznie w ilościach domowych, nawet bez powiązanego zakupu nowego urządzenia (tzw. odbiór 0:1). Przyjmujemy zwroty urządzeń o długości krawędzi > 25 cm, pod warunkiem zakupu u nas porównywalnego nowego urządzenia (tzw. zwrot 1:1). Nie możemy przyjąć z powrotem urządzeń, których nie posiadamy w naszym asortymencie.

Baterie i akumulatory

Przyjmujemy również baterie i akumulatory, które posiadamy w naszym asortymencie. Należy jednak pamiętać, że istnieje zwiększone ryzyko pożaru i wybuchu. Przed zwrotem baterii litowych należy zakleić ich bieguny taśmą, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych ze zwarciem. Ryzyko bezpiecznego transportu ponosi nadawca.

Opakowanie

Firma BERNER przyjmuje również od swoich klientów opakowania zwrotne, opakowania transportowe, a także opakowania wypełniaczy zawierających substancje szkodliwe.