Alert message

Zaloguj się
Zarejestruj się
Polityka_prywatności.jpg
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności, w tym zbierania plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na stronach internetowych zarządzanych przez BERNER w tym w szczególności sklepach internetowych prowadzonych przez BERNER.

2. O ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym dokumencie, definicje i sformułowania użyte w niniejszej Polityce prywatności zachowują znaczenie wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego BERNER.

3. BERNER przetwarza i przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych BERNER. Gdy tylko przechowywanie danych przestanie być konieczne do realizacji celu przetwarzania i nie będą obowiązywać ustawowe okresy przechowywania, dane zostaną natychmiast usunięte. Podstawowe kryteria związane z przechowywaniem danych osobowych:
•Czas realizacji umów/ zamówień – w celu zawarcia i realizacji umów oraz utrzymania kont w naszym sklepie internetowym •Czas rozpatrzenia reklamacji
•Do chwili rozstrzygnięcia sporów/ rozliczeń stron, z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń - np. w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań windykacyjnych.
•Do chwili z korzystania z prawa sprzeciwu przetwarzania danych osobowych
•Okres zależny od udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość przez nasz formularz kontaktowy

4. Definicje:
• Dane osobowe - to „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą” lub „daną osobą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną albo więcej szczególnych cech, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej” (patrz art. 4 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)).
• Osobą, której dane dotyczą lub daną osobą - jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez stronę odpowiedzialną za przetwarzanie danych.
• Przetwarzanie - to każda procedura przeprowadzana z wykorzystaniem lub bez użycia metod zautomatyzowanych, lub każda taka sekwencja procedur związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana danych, ich odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innego rodzaju, ich porównanie lub powiązanie, albo ich ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
• Ograniczanie przetwarzania - oznacza oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
• Profilowanie - oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy takie dane osobowe są wykorzystywane do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca zamieszkania lub zmiany lokalizacji takiej osoby fizycznej.
• Pseudonimizacja - oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie bez korzystania z dodatkowych informacji. Takie dodatkowe informacje, które podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, są przechowywane oddzielnie, co gwarantuje, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
• Stroną odpowiedzialną lub stroną odpowiedzialną za przetwarzanie - informacji jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który decyduje, samodzielnie lub wspólnie z innymi, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
• Podmiotem przetwarzającym - jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu strony odpowiedzialnej.
• Odbiorcą - jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, któremu dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia czy nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
• Strona trzecia - to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, instytucja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, strona odpowiedzialna, podmiot przetwarzający oraz osoby, które są upoważnione, na bezpośrednią odpowiedzialność strony odpowiedzialnej lub podmiotu przetwarzającego, do przetwarzania danych osobowych.
• Zgoda - oznacza każde wyrażenie zamiaru w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, dobrowolnie oraz w sposób świadomy i bezbłędny, złożonego przez daną osobę w odniesieniu do konkretnego przypadku, z którym dana osoba rozumie, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.
• Koordynator ds. ochrony danych osobowych - w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych osobowych: Agnieszka Haberko Ul. Puszkarska 7J, 30-644 Kraków adres email: dpc@berner.pl tel. +48 785 052 212

5. Dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie tym działom firmy i przedstawicielom handlowym w terenie, którzy potrzebują tych informacji, abyśmy mogli wypełnić swoje zobowiązania umowne i prawne. Do tych celów dane mogą również otrzymywać dostawcy usług i pośrednicy, z których usług korzystamy. Są to firmy należące np. do kategorii usług informatycznych, logistycznych lub telekomunikacyjnych. Jeśli chodzi o przekazywanie danych odbiorcom spoza firmy, należy zauważyć, że przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ujawniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy jesteśmy upoważnieni do przekazania takich informacji. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być np: •Organy i instytucje publiczne (np. urzędy, urzędy skarbowe) w przypadku obowiązku ustawowego lub urzędowego •Innymi odbiorcami danych mogą być te organy, w stosunku do których wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych.

II. Ochrona danych osobowych;

1. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału II , Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest BERNER POLSKA Sp. z o.o.

2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres biuro@berner.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Berner Polska Sp. z o.o. ul. Puszkarska 7J, 30-644 Kraków (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży, w celu realizacji zamówień lub obsługi działań posprzedażowych, takich jak zwroty lub reklamacje (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi klienta (w tym telefonicznej obsługi klienta), co ma na celu zapewnienie pozytywnych doświadczeń ze współpracy z Berner Polska oraz umacnianie tej współpracy;
c) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego BERNER w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) umożliwienia logowania na Konto Użytkownika z wykorzystaniem konta posiadanego przez danego Użytkownika na portalu Facebook, które polega na procesie autoryzacji Użytkownika na jego Koncie założonym w Sklepie poprzez porównanie jego danych z danymi przypisanymi na jego koncie w portalu Facebook (w takim wypadku Facebook zgodnie ze stosowanym narzędziem do weryfikacji tożsamości udostępni Sprzedawcy dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe), wyłącznie w przypadku samodzielnego wyboru przez Użytkownika takiej formy logowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego BERNER w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego 4F, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Sprzedawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),
g) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
h) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego BERNER (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
i) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego BERNER oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l) wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych oraz umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
m) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego BERNER a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
n) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
o) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), p) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
q) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
r) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
s) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości PUSH - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji,
t) wysyłania drogą SMS na wskazany numer telefonu komórkowego powiadomień zawierających informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu powiadomień;
u) przesyłania (współdzielenia) danych Użytkownika do zewnętrznych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą w celu kierowania internetowych reklam do Użytkowników, przeprowadzania badań analitycznych, usprawniania wyświetlania reklam, ich personalizacji, dopasowywania treści oraz udoskonalania rozwiązań i usług świadczonych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, w tym podmioty prowadzące portale typu social media - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na tego typu przesyłanie i dalsze wykorzystanie danych przez Sprzedawcę i podmioty z nim współpracujące (więcej na ten temat zobacz w Rozdziale II);
v) prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu (o ile informacje te stanowią dane osobowe) – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu;

4. BERNER wysyła do klientów pocztą elektroniczną wiadomości będące newsletterami, informacjami handlowymi oraz wach promocyjnych lub marketingowych.

5. BERNER profiluje dane Klientów w celu analizy i badania rynku oraz ustala jakie są gusta, preferencje, potrzeby naszych klientów. Celem profilowania jest poprawa jakości świadczonych usług przez Firmę Berner Polska Sp. z o.o. Robimy to zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f)(prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych).  

III. Usługi monitorowania:

1. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Facebooka. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na naszej stronie internetowej komponenty firmowego Facebooka lub oferuje strony informacyjne dotyczące firmy bezpośrednio na Facebooku. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci między innymi poprzez zaproszenia do znajomości. Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za każdym razem, gdy zintegrowana została jedna ze stron internetowych obsługiwanych przez administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.face- book.com/docs/plugins/?locale=en DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę. Jeśli osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, Facebook rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej dana osoba odwiedza za każdym razem, gdy osoba odwiedza naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta na Facebooku danej osoby. Jeśli dana osoba naciśnie jeden z wbudowanych na naszej stronie internetowej przycisków Facebooka, np. przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba ta opublikuje komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku danej osoby i przechowuje te dane osobowe. Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informacje, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby informacje te były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Polityka dotycząca danych opublikowana przez Facebook, która dostępna jest na stronie https://www.face- book.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka, na przykład narzędzie Facebook blocker udostępnione przez Web graph, które można uzyskać pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą do wstrzymywania transmisji danych do Facebooka.  

2. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google Analytics   Strona odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała z tą stroną internetową komponent Google Analytics (wraz z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza internetowa oznacza rejestrowanie, gromadzenie i ocenę danych na temat zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Usługa analizy internetowej obejmuje między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba przybyła na stronę internetową („strona polecająca”), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane, lub jak często, oraz czas spędzony na oglądaniu danej podstrony. Analiza internetowa jest głównie wdrażana w celu optymalizacji strony internetowej i wykonania analizy kosztów/korzyści reklamy internetowej. Komponent Google Analytics jest obsługiwany przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA. Nasza firma używa przyrostka „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Przy użyciu tego przyrostka adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskiwany jest z dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną traktatu o europejskim obszarze gospodarczym. Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów online, które podkreślają aktywność na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie IT danej osoby. Dzięki umieszczeniu pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Każdorazowo po wejściu na poszczególne podstrony tej strony internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, w które wbudowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą automatycznie przesyła dane do Google, dzięki komponentowi Google Analytics, w celu przeprowadzenia analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, co między innymi umożliwia Google zrozumienie źródła ruchu odwiedzającego i kliknięć, a następnie wydawanie oświadczeń o prowizji. Dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez daną osobę, są zapisywane za pomocą pliku cookie. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w USA. Dane osobowe są zapisywane przez Google w USA. W pewnych okolicznościach Google przekazuje te dane osobowe, zebrane w ramach określonej procedury technicznej, stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wyjaśniono powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odrzucić umieszczanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie IT danej osoby. Ponadto wszelkie pliki cookie już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Ponadto osoba ta ma możliwość sprzeciwienia się wszelkim zapisom danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Taki dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że do Google Analytics nie mogą być przesyłane żadne dane lub informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki jest rozumiana przez Google jako taka odmowa. Jeśli system IT danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, dodatek do przeglądarki będzie musiał zostać ponownie zainstalowany przez daną osobę, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która ma wpływ na jej sferę oddziaływania, istnieje możliwość ponownego zainstalowania lub dołączenia dodatku do przeglądarki. Dalsze informacje i obowiązujące rozporządzenia Google dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/analyt- ics/terms/de.html. Google Analytics opisano bardziej szczegółowo pod adresem: https://www.google.com/intl/de de/analytics/.  

3. Menedżer tagów Google. Menedżer tagów Google to system, za pomocą którego marketerzy mogą administrować tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Narzędzie Menedżer tagów, które implementuje tagi, jest strefą wolną od plików cookie i samo nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie to pozwala na wydanie innych tagów, które mogą być w stanie samodzielnie zbierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja następuje na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje ona w mocy w odniesieniu do wszystkich tagów śledzących, które zostały zaimplementowane w Google Tag Manager. http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html  

4. Korzystanie z Map Google. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google, aby wyświetlić naszą lokalizację i podać wskazówki dojazdu. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA") (Privacy Shield) Google gwarantuje, że wymogi ochrony danych w UE są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA. Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA. Jeśli użytkownik wywoła zintegrowany z naszą stroną internetową komponent Mapy Google, Google zapisze plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. W celu wyświetlenia naszej lokalizacji i zapewnienia wskazówek dojazdu przetwarzane są ustawienia użytkownika i jego dane. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA. Podstawą prawną jest Art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej. Poprzez nawiązane w ten sposób połączenie z Google, Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Państwa zapytanie i na jaki adres IP mają zostać przekazane wskazówki. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na to przetwarzanie, ma możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć powyżej w punkcie "Pliki cookie". Ponadto korzystanie z Map Google oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google podlegają Warunkom korzystania z usługi Google (Warunki korzystania z usługi Google - Prywatność i warunki - Google) oraz Warunkom korzystania z Map Google (Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Maps/Earth - Google). Google udostępnia również dalsze informacje w Ustawieniach reklam (google.com) oraz w Polityce prywatności - Prywatność i warunki - Google.  

5. Dynatrace. Strona ta wykorzystuje również oprogramowanie Dynatrace, które zbiera i przechowuje dane dla celów wydajności i doświadczeń użytkownika, co wymaga zbierania do ośmiu ostatnich cyfr skróconego adresu IP. Na tej stronie internetowej przez określony czas będzie również przechowywany pełny adres IP z wykorzystaniem oprogramowania Elasticsearch, aby zapobiec atakom hakerów. 10.06     Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania LinkedIn Administrator danych posiada na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników w ponad 200 krajach. To sprawia, że jest to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Serwis LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sprawy związane z prywatnością poza terytorium USA należą do obowiązków LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia Za każdym razem, gdy na naszej stronie internetowej instalowany jest komponent LinkedIn (LinkedIn Plug-In), komponent ten powoduje, że przeglądarka, z której korzysta dana osoba, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. Podczas tej procedury technicznej LinkedIn jest informowany o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę. Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą podstronę strony internetowej dana osoba odwiedza za każdym razem, gdy odwiedza stronę i przez cały czas trwania danego pobytu na stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn danej osoby. Jeśli osoba kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i przechowuje te dane osobowe. LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu, że dana osoba odwiedziła stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana do LinkedIn w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazywanie tych informacji do LinkedIn nie jest pożądane, osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową. LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i reklam celowych, a także zarządzania ustawieniami reklam na https://www.linkedin.com/psettings/guest-con- trols. LinkedIn korzysta również z partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawić pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktualna polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn w zakresie plików cookie jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.  

6. Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania LinkedIn. Administrator danych posiada na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników w ponad 200 krajach. To sprawia, że jest to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Serwis LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sprawy związane z prywatnością poza terytorium USA należą do obowiązków LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia Za każdym razem, gdy na naszej stronie internetowej instalowany jest komponent LinkedIn (LinkedIn Plug-In), komponent ten powoduje, że przeglądarka, z której korzysta dana osoba, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. Podczas tej procedury technicznej LinkedIn jest informowany o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę. Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą podstronę strony internetowej dana osoba odwiedza za każdym razem, gdy odwiedza stronę i przez cały czas trwania danego pobytu na stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn danej osoby. Jeśli osoba kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i przechowuje te dane osobowe. LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu, że dana osoba odwiedziła stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana do LinkedIn w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazywanie tych informacji do LinkedIn nie jest pożądane, osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową. LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i reklam celowych, a także zarządzania ustawieniami reklam na https://www.linkedin.com/psettings/guest-con- trols. LinkedIn korzysta również z partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawić pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktualna polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn w zakresie plików cookie jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

7. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Xing. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Indywidualni użytkownicy mogą w Xing stworzyć swój osobisty profil. Na przykład, firmy mogą tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing. Xing jest obsługiwany przez XING AG, DammtorstraBe 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z podstron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Xing o pobranie z Xing reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. Podczas tego procesu technicznego Xing jest informowany o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę. Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Xing, Xing rozpoznaje każdą wizytę na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania pobytu na naszej stronie internetowej to, która z podstron jest odwiedzana. Informacje te są zbierane przez komponent Xing i przypisywane osoby przez Xing do odpowiedniego konta Xing danej. Jeśli osoba kliknie jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing danej osoby i przechowuje te dane osobowe. Xing otrzymuje za pośrednictwem komponentu Xing informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana do Xing w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli takie przekazywanie tych informacji do Xing nie jest pożądane, osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta Xing przed przejściem na naszą stronę internetową. Przepisy o ochronie danych opublikowane przez Xing, do których dostęp można uzyskać pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Xing opublikowało również informacje o ochronie prywatności dla przycisku udostępniania XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=ochrona danych.

8. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania YouTube. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można wywołać kompletne programy filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny lub filmy wideo wyprodukowane przez samych użytkowników. YouTube jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Za każdym razem, gdy komponent YouTube (wideo YouTube) jest zintegrowany z jedną z poszczególnych podstron tej strony internetowej obsługiwaną przez administratora danych, przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie wzywana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania z YouTube reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/. Podczas tej procedury technicznej, YouTube i Google są informowane, które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę. Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza przy wywoływaniu podstrony zawierającej wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby. YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane, dana osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową. Przepisy o ochronie danych opublikowane przez YouTube, do których dostęp można uzyskać na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczą informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

9. Kameleoon. Ta strona korzysta z usługi testowania i analizy stron internetowych Kameleoon. Program ten umożliwia analizę zachowań użytkowników w oparciu o segmentację użytkowników. Dzięki analizie danych z plików dziennika systemowego możemy określić, w jaki sposób poszczególne segmenty użytkowników odwiedzają stronę, które strony są odwiedzane oraz w jaki sposób można zwiększyć liczbę kliknięć. Jak opisano powyżej, do analiz wykorzystywane są pliki cookie/pamięć lokalna przeglądarki, które są powiązane z pseudonimizowanym identyfikatorem. Adres IP użytkownika jest całkowicie zanonimizowany i nie jest przechowywany. Informacje generowane przez pliki cookie/pamięć lokalną na temat korzystania z tej strony są przesyłane na serwer Kameleoon w Niemczech i tam przechowywane w formie zagregowanej i pseudonimizowanej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Kameleoon nie jest łączony z innymi danymi Kameleoon. Kameleoon służy do oceny korzystania ze strony przez użytkownika oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie, dzięki czemu możemy regularnie ulepszać nasze usługi. Podstawą prawną do przechowywania plików cookie jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO). Dalsza ocena zgromadzonych danych odbywa się przez okres max. 380 dni na podstawie Art. 6 (1) S. 1 (f) RODO. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie/pamięci lokalnej poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. W każdej chwili można dezaktywować śledzenie przez Kameleoon (a tym samym uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej) poprzez edycję zgody w panelu Ustawienia zgody i prywatności (dostępnych w stopce na tej stronie internetowej).

10. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Prudsys. W naszym sklepie internetowym korzystamy z usługi GK Artificial Intelligence for Retail AG (GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Niemcy), aby zaoferować Ci spersonalizowane rekomendacje produktów w oparciu o Twoją historię zakupów i produkty (kategorie), które przeglądałeś lub szukałeś. Przetwarzanie danych w tym kontekście odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Dane gromadzone i wykorzystywane w tym kontekście są zawsze przechowywane pod losowym numerem identyfikacyjnym i nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi. Dalsze informacje na temat ochrony danych w GK Artificial Intelligence for Retail AG można znaleźć pod adresem Privacy (gk-software.com).

11. Firebase. W naszych aplikacjach używamy technologii Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") z różnymi funkcjami. Firebase Analytics umożliwia analizę korzystania z naszych aplikacji. Te całkowicie zanonimizowane informacje o korzystaniu z naszych aplikacji są gromadzone i przesyłane do Google, a następnie tam przechowywane. Informacje przygotowane przez Google wykorzystujemy do oceny sposobu korzystania z naszych aplikacji, aby ułatwić ich optymalizację i dalszy rozwój. Google korzysta z identyfikatora reklamowego urządzenia. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszych aplikacji oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji. W ustawieniach urządzenia można ograniczyć korzystanie z Identyfikatora reklamowego (iOS: Prywatność / Reklamy / Bez śledzenia reklam, Android: Konto / Google / Widok). Firebase Crashlytics służy do śledzenia awarii aplikacji i zapobiegania im w przyszłości. W przypadku awarii automatycznie generowany jest raport o awarii, który zawiera typ używanego urządzenia, system operacyjny, ostatnie działania użytkownika w aplikacji oraz glokalizację użytkownika w postaci pseudonimów i jest wysyłany do Google. Informacje o tym, jak działa Crashlytics, można znaleźć tutaj: Firebase Crashlytics | Wydajne rozwiązanie do raportowania awarii w systemach Android i iOS (google.com) Firebase Cloud Messaging jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości do użytkowników aplikacji, takich jak potwierdzenia zamówień, informacje o dostawie lub inne powiadomienia o transakcjach. W tym celu aplikacje wysyłają do Google wygenerowany wcześniej anonimowy identyfikator urządzenia (token), abyśmy mogli zidentyfikować użytkowników aplikacji i skierować do nich treść wiadomości. Informacje o tym, jak działa powiadamianie w chmurze, można znaleźć tutaj: Firebase Cloud Messaging | Wysyłanie powiadomień między platformami za darmo (google.com) Dane osobowe nie są przechowywane. Mimo to zawarliśmy z firmą Google Inc. standardową klauzulę umowną, która gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony prywatności. Podwykonawców, z których usług może korzystać Google, można znaleźć tutaj: Firebase Subprocessors (google.com). Podstawą prawną wykorzystania analizy danych i korzystania z Firebase jest uzasadniony interes (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszych aplikacji) w rozumieniu art. 6 (1) (f) RODO). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z bazy Firebase, zmieniając ustawienie suwaka w aplikacjach w sekcji "Prywatność danych".

IV. Postanowienia końcowe.

1. Możliwość nawiązania kontaktu poprzez stronę internetową . Na podstawie przepisów ustawowych na stronie internetowej naszej firmy znajdują się dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres e-mail. Jeżeli dana osoba nawiąże kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych przez daną osobę są zapisywane do celów przetwarzania wniosku lub nawiązywania kontaktów z daną osobą. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

2. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych. Strona odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje jedynie dane osobowe osoby, której dane dotyczą przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w przepisach ustawowych lub wykonawczych stanowiących podstawę przetwarzania danych przez stronę odpowiedzialną za przetw

Firma Berner Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach zawarcia oraz realizacji umów lub zamówień. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes firmy).

3. Prawa osoby, której dane dotyczą. Prawo do otrzymania potwierdzenia Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może ona skontaktować się w tym celu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem strony odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

4. Prawo do informacji. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o danych osobowych przechowywanych na jej temat od strony odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych oraz do otrzymania kopii takich informacji wraz z podanymi tu informacjami: •       cele przetwarzania danych osobowych •       kategorie przetwarzanych danych osobowych •       odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub mają zostać ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach nienależących do UE lub w organizacjach międzynarodowych •       w miarę możliwości, planowany czas trwania, przez jaki dane osobowe będą zapisywane, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania takiego czasu trwania •       istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą danej osoby, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez odpowiedzialną stronę, lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania •       istnienie prawa do odwołania się do organu regulacyjnego •       jeżeli dane osobowe nie są zbierane od danej osoby: wszelkie dostępne informacje na temat źródła ruchu danych •       istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz - przynajmniej w takich przypadkach - istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również zasięgu i skutków takiego przetwarzania dla danej osoby. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa nienależącego do UE lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest również uprawniona do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazywania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z takiego prawa do informacji, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

5. Prawo do korekty. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać niezwłocznej korekty wszelkich nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą jest uprawniona, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również w formie oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z takiego prawa do informacji, może w tym celu w dowolnym

6. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej natychmiastowego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne: •       Dane osobowe zostały zebrane do takich celów, lub przetworzone w inny sposób, do których nie są już potrzebne. •       Osoba, której dane dotyczą cofa swoją zgodę, na podstawie której oparła przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych. •       Na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). •       Dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem. •       Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem UE lub prawem państw członkowskich, przed którymi odpowiedzialna strona jest podmiotem. •       Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług oferowanych w społeczeństwie informacyjnym zgodnie z art. 8 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych przesłanek i chęci usunięcia danych osobowych przechowywanych w naszej firmie, osoba, której dane dotyczą może w tym celu w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie rozpatrzony. Jeżeli dane osobowe zostały opublikowane przez naszą firmę, a nasza firma, jako strona odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jest zobowiązana do usunięcia wspomnianych danych osobowych, nasza firma, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie kroki, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych stron odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zwróciła się do innych stron odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o usunięcie wszystkich powiązań z wymienionymi danymi osobowymi lub kopii lub replikacji takich danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, co jest konieczne w danym przypadku.

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli istnieje jeden z poniższych warunków wstępnych: •       Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą i w rzeczywistości przez okres czasu, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie dokładności danych osobowych. •       Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i dana osoba odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych. •       Odpowiedzialna strona nie wymaga już danych osobowych do celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą wymaga ich jednak, do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych. •       Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody strony odpowiedzialnej przeważają nad powodami dotyczącymi osoby, której dane dotyczą. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków ma zastosowanie i osoba, której to dotyczy, chce, aby dane osobowe przechowywane w naszej firmie były ograniczone, może w tym celu w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone.

8. Prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane stronie odpowiedzialnej przez tę osobę, w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma ona dodatkowo prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, bez utrudnień ze strony odpowiedzialnej, której lub która dane osobowe przekazała, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), i przetwarzanie danych odbywa się za pomocą procedur automatycznych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub zakończonego w celu wykonania władzy publicznej, która została powierzona odpowiedzialnej stronie. Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), osoba, której dane dotyczą ma ponadto prawo spowodować, że dane osobowe będą przekazywane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej strony do drugiej odpowiedzialnej strony, jeżeli jest to technicznie wykonalne, i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób. W celu potwierdzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych.

9. Prawo do sprzeciwu. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest podejmowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych przepisach. W przypadku sprzeciwu nasza firma nie przetwarza już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie podstaw obligatoryjnych do ich przetwarzania, godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli nasza firma przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, w stosunku do naszej firmy, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, które jest wykonywane przez naszą firmę dla celów naukowych, badań historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zadania, które wchodzi w zakres interesu publicznego. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu dana osoba może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo nie być przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która rozwija w stosunku do niej moc prawną lub ma na nią istotny wpływ w podobny sposób, o ile decyzja ta nie jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między daną osobą a odpowiedzialną stroną, lub dopuszczalna na podstawie ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega strona odpowiedzialna, przy czym ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub dokonana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja dotycząca zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a stroną odpowiedzialną będzie wymagana lub jeżeli zostanie podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, nasza firma podejmie odpowiednie kroki w celu zachowania praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również jej uzasadnionych interesów, co obejmuje przynajmniej prawo do interwencji osoby odpowiedzialnej, prawo do wyjaśnienia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania decyzji. Jeżeli dana osoba chce dochodzić praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w tym celu skontaktować się w dowolnym momencie z naszym instruktorem ochrony danych osobowych.

11. Prawo do odwołania każdej zgody na podstawie ustawy o ochronie danych. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli dana osoba chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia udzielonej zgody, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

12. Prywatność danych w przypadku aplikacji i w procesie składania aplikowania . Strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje odpowiednie dokumenty aplikacyjne do naszej firmy drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez naszą firmę umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku pracy, z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeżeli nasza firma nie zawrze umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia, chyba że takie usunięcie jest sprzeczne z uzasadnionymi interesami strony odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku. Uzasadnionym interesem w tym sensie może być na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w każdym postępowaniu na podstawie niemieckiej ramowej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Prywatność danych w przypadku aplikacji i w procesie składania aplikowania . Strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje odpowiednie dokumenty aplikacyjne do naszej firmy drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez naszą firmę umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku pracy, z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeżeli nasza firma nie zawrze umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia, chyba że takie usunięcie jest sprzeczne z uzasadnionymi interesami strony odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku. Uzasadnionym interesem w tym sensie może być na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w każdym postępowaniu na podstawie niemieckiej ramowej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

13. Właściwy organ regulacyjny ds. prywatności danych  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.  

14. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Prosimy zwrócić uwagę na aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.  

15. Gromadzenie ogólnych danych i informacji. Za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez daną osobę lub system automatyczny, serwer internetowy naszej firmy gromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, systemu operacyjnego używanego przez system dostępu, strony internetowej, z której system dostępu dociera na naszą stronę internetową, podstrony strony internetowej, z których uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem systemu dostępu, data i godzina każdego dostępu do strony internetowej, adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz wszelkie inne podobne dane i informacje, które służą do ochrony przed ryzykiem w przypadku ataku na nasze systemy IT. Korzystając z takich ogólnych danych i informacji, nasza firma nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących danej osoby. Informacje takie są raczej potrzebne do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, zagwarantowania bieżącej funkcjonalności naszych systemów IT i technologii naszej strony internetowej oraz dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Takie dane i informacje zbierane anonimowo są zatem z jednej strony oceniane przez naszą firmę statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.  

16. Rejestracja na naszej stronie internetowej. Osoba, której dane dotyczą może zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane do administratora danych, decyduje maska wprowadzania danych użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych oraz na własne potrzeby. Administrator danych może zlecić przekazanie danych do jednego lub większej liczby podmiotów przetwarzających, takich jak dostawca usług pakowania, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać administratorowi danych. Ponadto adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, data i godzina rejestracji są przechowywane poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora danych. Dane te są przechowywane w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia nam ścigania popełnionych przestępstw. W związku z tym, przechowywanie takich danych jest niezbędne do ochrony administratora danych. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub w celu ścigania karnego. Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych. Administrator danych zawsze, i na żądanie, informuje każdą osobę, której dane dotyczą o danych osobowych dotyczących danej osoby. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na wniosek lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem że nie istnieje prawny obowiązek przechowywania takich danych. 

17. Prenumerata naszego biuletynu informacyjnego. Na naszej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość zapisania się na prenumeratę firmowego biuletynu. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych przy zamawianiu biuletynu, decyduje zastosowana w tym celu maska wprowadzania danych. Nasza firma za pomocą biuletynu regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może być otrzymany przez osobę, której dane dotyczą tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą posiada ważny adres e-mail i osoba, której dane dotyczą rejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą celem wysyłania biuletynu najpierw wysyłana jest wiadomość potwierdzająca będąca częścią dwuetapowej rejestracji. Taka wiadomość potwierdzająca służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymywanie biuletynu jako osoba, której dane dotyczą. Przy rejestracji do subskrypcji biuletynu zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne i umożliwia nam prześledzenie (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i dlatego służy ochronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Dane osobowe zbierane podczas rejestracji do subskrypcji biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto prenumeratorzy biuletynu mogą być informowani za pomocą wiadomości e-mail, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub do rejestracji, tak jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian w warunkach technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi biuletynu nie będą przekazywane stronom trzecim. Prenumerata naszego biuletynu może być w każdej chwili odwołana przez daną osobę. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą dana osoba przekazała nam w celu wysyłki biuletynu, może zostać w każdej chwili cofnięta. W celu cofnięcia zgody, każdy biuletyn zawiera odpowiedni odnośnik, który to umożliwia. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub w inny sposób poinformować o tym administratora danych. 

18. Biuletyn informacyjny – śledzenie. Nasze biuletyny wysyłane w pierwszej kolejności za pomocą oprogramowania Inxmail zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie danych i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Za pomocą osadzonego kodu piksela, możemy rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez daną osobę i które odnośniki w wiadomości e-mail zostały kliknięte. Dane osobowe zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynie są przechowywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłania biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą mają prawo w każdej chwili odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o sprzeciwie złożone w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu, dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania biuletynu, nasza firma automatycznie interpretuje to jako odwołanie. 

V. Polityka plików cookies.

1. Strony internetowe naszej firmy wykorzystują pliki cookie.  

2. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Konkretna przeglądarka może zostać ponownie rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie. Dzięki stosowaniu plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej strony internetowej usługi przyjazne dla użytkownika, które nie byłyby możliwe bez umieszczenia pliku cookie. Informacje i usługi dostępne na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika przy użyciu plików cookie. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem takiego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który wyrazi zgodę na pliki cookie, nie musi na przykład przy każdej wizycie na stronie internetowej ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ zajmuje się tym strona internetowa, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie zarządzający koszykiem w sklepie internetowym. Sklep internetowy odnotowuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku, nawet jeśli nie jest zalogowany.

3. Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, odpowiednio dostosowując ustawienia używanej przeglądarki internetowej, i w ten sposób trwale zablokować umieszczanie plików cookie. Ponadto już umieszczone pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy umieszczanie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

4. Nasza strona internetowa korzysta z technologii zawartości plików cookie firmy Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na zapisywanie określonych plików cookie i ogólnych usług przetwarzania danych na urządzeniu użytkownika oraz udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy (www.usercentrics.com). Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami firmy Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika i udzielenia wyjaśnień dotyczących korzystania z usług przetwarzania danych. Usercentrics zapisuje następnie na komputerze użytkownika plik cookie, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub jej odwołanie do użytkownika. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, usunięcia samego cookie zgody Usercentrics lub do czasu, gdy cel, dla którego dane są przechowywane, przestanie mieć zastosowanie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim i nie są łączone z danymi osobowymi bez zgody osoby odwiedzającej stronę. Nie ma to wpływu na obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania danych.

5.Możliwe jest również odwiedzanie naszej strony internetowej wyłącznie po wyrażeniu zgody na funkcjonalne pliki cookie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Usercentrics. Jest to umowa przewidziana przepisami o ochronie danych, która zapewnia, że Usercentrics przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. Usercentrics jest wykorzystywany do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 par. 1, lit. c RODO. Wspomniane powyżej pliki cookie i usługi przetwarzania danych są aktywowane wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące zgody.


Data aktualizacji luty 2024 r. - Grupa Berner

Polityka prywatności

  • Polityka prywatności 2024 r.
    6.0 MB PDF
Porównaj produkty ()