Alert message

Twój sektor biznesu:
Zaloguj się
Zarejestruj się
Informacja o przetwarzaniu danych klienta firmy Berner Polska sp. z o.o.

 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Prywatność danych jest szczególnie ważna dla naszej firmy i naszej grupy korporacyjnej. Korzystanie ze strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak dana osoba chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy dostępnych online, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie wymagane i jeżeli nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, uzyskamy uprzednią zgodę stosownej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r. oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie udzielić informacji na temat charakteru, zakresu i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wyjaśnić osobom, których dane dotyczą, do jakich praw są uprawnione.

Nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Transmisja danych przez Internet może jednak zawierać luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

 

 

Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowym jest Prezes Zarządu Berner Polska Sp. z o.o.

 

Dane kontaktowe : ul. Puszkarska 7j, 30-644 Kraków

 

tel. +48 12 297 62 01.

 

e-mail kontaktowych w sprawach ochrony danych osobowych: dpc@berner.pl.

 


 

 

1    Definicje

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych naszej firmy opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (DS-GVO/RODO). Jest ono sformułowane tak, aby było łatwe do odczytania i zrozumienia. Aby to zapewnić, z wyprzedzeniem wyjaśniamy używane terminy:

 

1.1         Dane osobowe

 

Dane osobowe to „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą” lub „daną osobą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną albo więcej szczególnych cech, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej” (patrz art. 4 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)).

 

1.2         Osoba, której dane dotyczą/dana osoba

 

Osobą, której dane dotyczą lub daną osobą jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez stronę odpowiedzialną za przetwarzanie danych.

 

1.3         Przetwarzanie

 

Przetwarzanie to każda procedura przeprowadzana z wykorzystaniem lub bez użycia metod zautomatyzowanych, lub każda taka sekwencja procedur związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana danych, ich odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innego rodzaju, ich porównanie lub powiązanie, albo ich ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

1.4         Ograniczanie przetwarzania

 

Ograniczanie przetwarzania oznacza oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

1.5         Profilowanie

 

Profilowanie oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy takie dane osobowe są wykorzystywane do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca zamieszkania lub zmiany lokalizacji takiej osoby fizycznej.

 

1.6         Pseudonimizacja

 

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie bez korzystania z dodatkowych informacji. Takie dodatkowe informacje, które podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, są przechowywane oddzielnie, co gwarantuje, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

1.7         Strona odpowiedzialna lub strona odpowiedzialna za przetwarzanie

 

Stroną odpowiedzialną lub stroną odpowiedzialną za przetwarzanie informacji jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który decyduje, samodzielnie lub wspólnie z innymi, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 

1.8        Podmiot przetwarzający

 

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu strony odpowiedzialnej.

 

1.9         Odbiorca

 

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, któremu dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia czy nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

1.10    Strona trzecia

 

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, instytucja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, strona odpowiedzialna, podmiot przetwarzający oraz osoby, które są upoważnione, na bezpośrednią odpowiedzialność strony odpowiedzialnej lub podmiotu przetwarzającego, do przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

1.11    Zgoda

 

Zgoda oznacza każde wyrażenie zamiaru w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, dobrowolnie oraz w sposób świadomy i bezbłędny, złożonego przez daną osobę w odniesieniu do konkretnego przypadku, z którym dana osoba rozumie, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

 

2    Nazwa i adres strony odpowiedzialnej za przetwarzanie

 

 

 

Ponieważ niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla kilku spółek Grupy Berner, odpowiednia strona odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest - dla uproszczenia - wymieniona w poniższym pliku:

 

3    Dane kontaktowe 

 

Koordynator ochrony danych

 

Ul. Puszkarska 7 j, 30-644 Kraków

 

adres email: dpc@berner.pl

 

Każda osoba, której dane dotyczą, może, jeśli ma jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące prywatności danych związanych z Berner Polska sp. z o. o., skontaktować się bezpośrednio z naszym koordynatorem ochrony danych.

 

4    Cele przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach w oparciu o przepisy prawne:

 

4.1     Zawarcie i realizacja umów oraz zamówień

 

Firma Berner Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach zawarcia oraz realizacji umów lub zamówień. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes firmy).

 

4.2     Proces reklamacyjny

 

W celu realizacji procesu reklamacyjnego przetwarzamy państwa dane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny).

 

4.3     Cele Marketingowe (informacje handlowe, marketing bezpośredni oraz profilowanie)

 

Pragniemy wysyłać do naszych klientów pocztą elektroniczną wiadomości będące newsletterami, informacjami handlowymi oraz w innych celach promocyjnych lub marketingowych. Również pragniemy profilować Państwa dane w celu analizy i badania rynku oraz pragniemy ustalić jakie są gusta, preferencje, potrzeby naszych klientów. Celem profilowania jest poprawa jakości świadczonych usług przez Firmę Berner Polska Sp. z o.o. Robimy to zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f)(prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych).

 

4.4     Utrzymanie konta oraz kontakt za pośrednictwem formularza na stronie sklepu

 

Celem przetwarzania danych jest również utrzymanie konta internetowego oraz udzielanie odpowiedzi na państwa wiadomości przesyłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie. Takie działania umożliwia nam art. 6 ust. 1 lit. b)  oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

5    Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych będą spółki należące do grupy Berner oraz firmy kurierskie i spedycyjne, które doręczają nasze produkty oraz korespondencję. Również firmy świadczące usługi w zakresie posiadanych przez nas systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

6    Pliki cookie

 

Strony internetowe naszej firmy wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. „Identyfikator pliku cookie”. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z łańcucha znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia odwiedzanym stronom internetowym i serwerom to odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Poszczególne przeglądarki internetowe można ponownie rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie. Dzięki wykorzystaniu plików cookie możemy zapewnić użytkownikom strony internetowej przyjazne dla użytkownika usługi, co nie byłoby możliwe bez umieszczenia plików cookie.

 

Informacje i usługi dostępne na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane tak, aby zapewnić korzyści użytkownikowi korzystającemu z plików cookie. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem takiego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi na przykład ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to obsługiwane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie administrujący koszykiem zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy za pomocą pliku cookie odnotowuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

 

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto, wszelkie już umieszczone pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyłączy umieszczanie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane.

 

7    Gromadzenie ogólnych danych i informacji

 

Za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez daną osobę lub system automatyczny, serwer internetowy naszej firmy gromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, systemu operacyjnego używanego przez system dostępu, strony internetowej, z której system dostępu dociera na naszą stronę internetową, podstrony strony internetowej, z których uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem systemu dostępu, data i godzina każdego dostępu do strony internetowej, adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz wszelkie inne podobne dane i informacje, które służą do ochrony przed ryzykiem w przypadku ataku na nasze systemy IT.

 

Korzystając z takich ogólnych danych i informacji, nasza firma nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących danej osoby. Informacje takie są raczej potrzebne do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, zagwarantowania bieżącej funkcjonalności naszych systemów IT i technologii naszej strony internetowej oraz dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Takie dane i informacje zbierane anonimowo są zatem z jednej strony oceniane przez naszą firmę statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

 

8    Rejestracja na naszej stronie internetowej

 

Osoba, której dane dotyczą może zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane do administratora danych, decyduje maska wprowadzania danych użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych oraz na własne potrzeby. Administrator danych może zlecić przekazanie danych do jednego lub większej liczby podmiotów przetwarzających, takich jak dostawca usług pakowania, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać administratorowi danych.

 

Ponadto adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, data i godzina rejestracji są przechowywane poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora danych. Dane te są przechowywane w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia nam ścigania popełnionych przestępstw. W związku z tym, przechowywanie takich danych jest niezbędne do ochrony administratora danych. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub w celu ścigania karnego.

 

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

 

Administrator danych zawsze, i na żądanie, informuje każdą osobę, której dane dotyczą o danych osobowych dotyczących danej osoby. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na wniosek lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem że nie istnieje prawny obowiązek przechowywania takich danych.

 

9    Prenumerata naszego biuletynu informacyjnego

 

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość zapisania się na prenumeratę firmowego biuletynu. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych przy zamawianiu biuletynu, decyduje zastosowana w tym celu maska wprowadzania danych.

 

Nasza firma za pomocą biuletynu regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może być otrzymany przez osobę, której dane dotyczą tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą posiada ważny adres e-mail i osoba, której dane dotyczą rejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą celem wysyłania biuletynu najpierw wysyłana jest wiadomość potwierdzająca będąca częścią dwuetapowej rejestracji. Taka wiadomość potwierdzająca służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymywanie biuletynu jako osoba, której dane dotyczą.

 

Przy rejestracji do subskrypcji biuletynu zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne i umożliwia nam prześledzenie (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i dlatego służy ochronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji do subskrypcji biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto prenumeratorzy biuletynu mogą być informowani za pomocą wiadomości e-mail, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub do rejestracji, tak jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian w warunkach technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi biuletynu nie będą przekazywane stronom trzecim. Prenumerata naszego biuletynu może być w każdej chwili odwołana przez daną osobę. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą dana osoba przekazała nam w celu wysyłki biuletynu, może zostać w każdej chwili cofnięta. W celu cofnięcia zgody, każdy biuletyn zawiera odpowiedni odnośnik, który to umożliwia. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub w inny sposób poinformować o tym administratora danych.

 

10     Biuletyn informacyjny - śledzenie

 

Nasze biuletyny wysyłane w pierwszej kolejności za pomocą oprogramowania Inxmail zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie danych i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Za pomocą osadzonego kodu piksela, możemy rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez daną osobę i które odnośniki w wiadomości e-mail zostały kliknięte.

 

Dane osobowe zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynie są przechowywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłania biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą mają prawo w każdej chwili odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o sprzeciwie złożone w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu, dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania biuletynu, nasza firma automatycznie interpretuje to jako odwołanie.

 

11    Usługi monitorowania

 

11.1     Polityka prywatności dotycząca korzystania z Facebooka

 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na naszej stronie internetowej komponenty firmowego Facebooka lub oferuje strony informacyjne dotyczące firmy bezpośrednio na Facebooku. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci między innymi poprzez zaproszenia do znajomości.

 

Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Za każdym razem, gdy zintegrowana została jedna ze stron internetowych obsługiwanych przez administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka.

 

Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.face- book.com/docs/plugins/?locale=en DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

 

Jeśli osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, Facebook rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej dana osoba odwiedza za każdym razem, gdy osoba odwiedza naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta na Facebooku danej osoby. Jeśli dana osoba naciśnie jeden z wbudowanych na naszej stronie internetowej przycisków Facebooka, np. przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba ta opublikuje komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

 

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informacje, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby informacje te były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 

Polityka dotycząca danych opublikowana przez Facebook, która dostępna jest na stronie https://www.face- book.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą.

 

Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka, na przykład narzędzie Facebook blocker udostępnione przez Web graph, które można uzyskać pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą do wstrzymywania transmisji danych do Facebooka.

 

 

11.2     Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google Analytics

 

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała z tą stroną internetową komponent Google Analytics (wraz z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza internetowa oznacza rejestrowanie, gromadzenie i ocenę danych na temat zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Usługa analizy internetowej obejmuje między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba przybyła na stronę internetową („strona polecająca”), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane, lub jak często, oraz czas spędzony na oglądaniu danej podstrony. Analiza internetowa jest głównie wdrażana w celu optymalizacji strony internetowej i wykonania analizy kosztów/korzyści reklamy internetowej.

 

Komponent Google Analytics jest obsługiwany przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA.

 

 

Nasza firma używa przyrostka „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Przy użyciu tego przyrostka adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskiwany jest z dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną traktatu o europejskim obszarze gospodarczym.

 

 

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów online, które podkreślają aktywność na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

 

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie IT danej osoby. Dzięki umieszczeniu pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Każdorazowo po wejściu na poszczególne podstrony tej strony internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, w które wbudowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą automatycznie przesyła dane do Google, dzięki komponentowi Google Analytics, w celu przeprowadzenia analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, co między innymi umożliwia Google zrozumienie źródła ruchu odwiedzającego i kliknięć, a następnie wydawanie oświadczeń o prowizji.

 

Dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez daną osobę, są zapisywane za pomocą pliku cookie. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w USA. Dane osobowe są zapisywane przez Google w USA. W pewnych okolicznościach Google przekazuje te dane osobowe, zebrane w ramach określonej procedury technicznej, stronom trzecim.

 

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wyjaśniono powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odrzucić umieszczanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie IT danej osoby. Ponadto wszelkie pliki cookie już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego.

 

 

 

Ponadto osoba ta ma możliwość sprzeciwienia się wszelkim zapisom danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Taki dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że do Google Analytics nie mogą być przesyłane żadne dane lub informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki jest rozumiana przez Google jako taka odmowa. Jeśli system IT danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, dodatek do przeglądarki będzie musiał zostać ponownie zainstalowany przez daną osobę, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która ma wpływ na jej sferę oddziaływania, istnieje możliwość ponownego zainstalowania lub dołączenia dodatku do przeglądarki.

 

Dalsze informacje i obowiązujące rozporządzenia Google dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/analyt- ics/terms/de.html. Google Analytics opisano bardziej szczegółowo pod adresem: https://www.google.com/intl/de de/analytics/.

 

11.3    Menedżer tagów Google

 

Menedżer tagów Google to system, za pomocą którego marketerzy mogą administrować tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Narzędzie Menedżer tagów, które implementuje tagi, jest strefą wolną od plików cookie i samo nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie to pozwala na wydanie innych tagów, które mogą być w stanie samodzielnie zbierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja następuje na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje ona w mocy w odniesieniu do wszystkich tagów śledzących, które zostały zaimplementowane w Google Tag Manager. http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

 

 

11.4     Usługa DoubleClick

 

Usługa DoubleClick od Google jest usługą firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa DoubleClick od Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania odpowiednich reklam. Państwa przeglądarce nadawany jest anonimowy numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy były wyświetlane w Państwa przeglądarce i które reklamy zostały otwarte. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Zastosowanie plików cookie usługi DoubleClick umożliwia Google i jej witrynom partnerskim jedynie zamieszczanie reklam na podstawie wcześniejszych wizyt na naszych lub innych stronach internetowych w Internecie. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane przez Google do serwera w USA celem analizy i tam przechowywane. Firma Google przestrzega przepisów o ochronie prywatności w ramach ochrony prywatności UE-USA i jest zarejestrowana w programie ochrony prywatności. Google nigdy nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zapisanymi przez Google. Więcej informacji na temat wytycznych Google dotyczących prywatności można znaleźć pod następującym adresem (ostatnio zaktualizowanym w maju 2018 r.): www.privacy.google.uk

 

11.5    Google Optimize

 

Nasza strona korzysta również z Google Optimize. Google Optimize jest usługą firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam poprawić przyjazność dla użytkownika zgodnie z zachowaniami naszych użytkowników na stronie internetowej. Zebrane dane są anonimowe. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym w Google Analytics. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: www.tools.google.com

 

11.6     Dynatrace

 

Strona ta wykorzystuje również oprogramowanie Dynatrace, które zbiera i przechowuje dane dla celów wydajności i doświadczeń użytkownika, co wymaga zbierania do ośmiu ostatnich cyfr skróconego adresu IP. Na tej stronie internetowej przez określony czas będzie również przechowywany pełny adres IP z wykorzystaniem oprogramowania Elasticsearch, aby zapobiec atakom hakerów.

 

11.7     Userlike

 

Ta strona korzysta z oprogramowania do rozmów na żywo Userlike firmy Userlike UG (z ograniczoną odpowiedzialnością). Userlike korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają spersonalizowaną rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zostanie zapisany protokół rozmowy. Dane w nim zawarte nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową lub do innych celów.

 

11.8     Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania LinkedIn

 

Administrator danych posiada na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników w ponad 200 krajach. To sprawia, że jest to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

 

Serwis LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sprawy związane z prywatnością poza terytorium USA należą do obowiązków LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Za każdym razem, gdy na naszej stronie internetowej instalowany jest komponent LinkedIn (LinkedIn Plug-In), komponent ten powoduje, że przeglądarka, z której korzysta dana osoba, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. Podczas tej procedury technicznej LinkedIn jest informowany o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę.

 

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą podstronę strony internetowej dana osoba odwiedza za każdym razem, gdy odwiedza stronę i przez cały czas trwania danego pobytu na stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn danej osoby. Jeśli osoba kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

 

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu, że dana osoba odwiedziła stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana do LinkedIn w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazywanie tych informacji do LinkedIn nie jest pożądane, osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

 

 

 

LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i reklam celowych, a także zarządzania ustawieniami reklam na https://www.linkedin.com/psettings/guest-con- trols. LinkedIn korzysta również z partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawić pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktualna polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn w zakresie plików cookie jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

 

11.9     Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania WiredMinds

 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty WiredMinds. Komponenty WiredMinds automatycznie identyfikują i kwalifikują firmy odwiedzające stronę internetową. Komponent WiredMinds umożliwia operatorowi strony internetowej generowanie za pomocą tego komponentu leadów, czyli kwalifikowanie potencjalnych nowych klientów.

 

Spółką operacyjną WiredMinds jest WiredMinds GmbH, LindenspurstraBe 32, 70176 Stuttgart, Niemcy.

 

Używamy kodu piksela WiredMinds. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką osadzoną w witrynie internetowej, umożliwiającą rejestrowanie danych i analizę plików dziennika w celu późniejszej analizy statystycznej.

 

WiredMinds umieszcza również plik cookie w systemie IT danej osoby. Poprzez ustawienie pliku cookie, jesteśmy w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej.

 

Na podstawie uzyskanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Pseudonimizowane profile użytkowników są wykorzystywane do celów analizy zachowań odwiedzających i umożliwiają nam doskonalenie naszej oferty internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu WiredMinds nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody tej osoby. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

 

Za każdym razem, gdy wywoływane są poszczególne podstrony tej strony internetowej, komponent WiredMinds automatycznie wyzwala przeglądarkę internetową w systemie IT danej osoby w celu przesłania danych do analizy online. Podczas tego procesu WiredMinds otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP, który jest wykorzystywany między innymi do śledzenia źródła ruchu odwiedzających i kliknięć.

 

Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP używanego połączenia internetowego, są przekazywane do serwera WiredMinds. Te dane osobowe są przechowywane przez WiredMinds, ale nie są przekazywane stronom trzecim.

 

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również WiredMinds umieszczanie pliku cookie w systemie IT danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez WiredMinds może być w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

 

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez WiredMinds w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i uniemożliwienia takiego gromadzenia. Osoba, której dane dotyczą musi kliknąć przycisk Don't-Track-My-Visits pod adresem https://wm.wiredminds.de/track/cookie mgr.php?mode=dont track ask&websitesel. Jeżeli system IT danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, dana osoba musi ponownie wyłączyć umieszczanie plików cookie.

 

 

 

Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności WiredMinds można znaleźć na stronie https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/

 

11.10             Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Xing

 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Indywidualni użytkownicy mogą w Xing stworzyć swój osobisty profil. Na przykład, firmy mogą tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.

 

Xing jest obsługiwany przez XING AG, DammtorstraBe 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

 

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z podstron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Xing o pobranie z Xing reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. Podczas tego procesu technicznego Xing jest informowany o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę.

 

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Xing, Xing rozpoznaje każdą wizytę na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania pobytu na naszej stronie internetowej to, która z podstron jest odwiedzana. Informacje te są zbierane przez komponent Xing i przypisywane osoby przez Xing do odpowiedniego konta Xing danej. Jeśli osoba kliknie jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

 

Xing otrzymuje za pośrednictwem komponentu Xing informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana do Xing w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli takie przekazywanie tych informacji do Xing nie jest pożądane, osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta Xing przed przejściem na naszą stronę internetową.

 

Przepisy o ochronie danych opublikowane przez Xing, do których dostęp można uzyskać pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Xing opublikowało również informacje o ochronie prywatności dla przycisku udostępniania XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=ochrona danych.

 

11.11Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania YouTube

 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można wywołać kompletne programy filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny lub filmy wideo wyprodukowane przez samych użytkowników.

 

YouTube jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Za każdym razem, gdy komponent YouTube (wideo YouTube) jest zintegrowany z jedną z poszczególnych podstron tej strony internetowej obsługiwaną przez administratora danych, przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby jest automatycznie wzywana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania z YouTube reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/. Podczas tej procedury technicznej, YouTube i Google są informowane, które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

 

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza przy wywoływaniu podstrony zawierającej wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

 

YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane, dana osoba może zapobiec przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

 

Przepisy o ochronie danych opublikowane przez YouTube, do których dostęp można uzyskać na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

11.12 Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Prudsys

Korzystamy z usługi Prudsys (Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Niemcy) w naszym sklepie internetowym, aby zaoferować Ci spersonalizowane rekomendacje produktów w oparciu o Twoją historię zakupów i produkty (kategorie), które przeglądałeś lub szukałeś. Przetwarzanie danych w tym kontekście opiera się na art. 6 ust. 1 litera f RODO. Dane zbierane i wykorzystywane w tym kontekście są zawsze przechowywane pod losowym numerem identyfikacyjnym i nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi.

 

12     Możliwość nawiązania kontaktu poprzez stronę internetową

 

Na podstawie przepisów ustawowych na stronie internetowej naszej firmy znajdują się dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres e-mail. Jeżeli dana osoba nawiąże kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych przez daną osobę są zapisywane do celów przetwarzania wniosku lub nawiązywania kontaktów z daną osobą. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

13     Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

 

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje jedynie dane osobowe osoby, której dane dotyczą przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w przepisach ustawowych lub wykonawczych stanowiących podstawę przetwarzania danych przez stronę odpowiedzialną za przetwarzanie ustanowionych przez władzę ustawodawczą. W przypadku wygaśnięcia celu takiego przechowywania danych lub w przypadku wygaśnięcia okresu przechowywania określonego przez władzę ustawodawczą, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane, zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

14     Prawa osoby, której dane dotyczą

 

14.1     Prawo do otrzymania potwierdzenia

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może ona skontaktować się w tym celu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem strony odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

 

 

 

14.2     Prawo do informacji

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o danych osobowych przechowywanych na jej temat od strony odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych oraz do otrzymania kopii takich informacji wraz z podanymi tu informacjami:

 

•       cele przetwarzania danych osobowych

 

•       kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

•       odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub mają zostać ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach nienależących do UE lub w organizacjach międzynarodowych

 

•       w miarę możliwości, planowany czas trwania, przez jaki dane osobowe będą zapisywane, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania takiego czasu trwania

 

•       istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą danej osoby, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez odpowiedzialną stronę, lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

 

•       istnienie prawa do odwołania się do organu regulacyjnego

 

•       jeżeli dane osobowe nie są zbierane od danej osoby: wszelkie dostępne informacje na temat źródła ruchu danych

 

•       istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz - przynajmniej w takich przypadkach - istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również zasięgu i skutków takiego przetwarzania dla danej osoby.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa nienależącego do UE lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest również uprawniona do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazywania.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z takiego prawa do informacji, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 

14.3     Prawo do korekty

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać niezwłocznej korekty wszelkich nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą jest uprawniona, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również w formie oświadczenia uzupełniającego.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z takiego prawa do informacji, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 

14.4     Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej natychmiastowego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 

•       Dane osobowe zostały zebrane do takich celów, lub przetworzone w inny sposób, do których nie są już potrzebne.

 

•       Osoba, której dane dotyczą cofa swoją zgodę, na podstawie której oparła przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych.

 

•       Na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

•       Dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.

 

•       Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem UE lub prawem państw członkowskich, przed którymi odpowiedzialna strona jest podmiotem.

 

•       Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług oferowanych w społeczeństwie informacyjnym zgodnie z art. 8 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

W przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych przesłanek i chęci usunięcia danych osobowych przechowywanych w naszej firmie, osoba, której dane dotyczą może w tym celu w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie rozpatrzony.

 

Jeżeli dane osobowe zostały opublikowane przez naszą firmę, a nasza firma, jako strona odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jest zobowiązana do usunięcia wspomnianych danych osobowych, nasza firma, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie kroki, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych stron odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zwróciła się do innych stron odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o usunięcie wszystkich powiązań z wymienionymi danymi osobowymi lub kopii lub replikacji takich danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, co jest konieczne w danym przypadku.

 

14.5     Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli istnieje jeden z poniższych warunków wstępnych:

 

•       Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą i w rzeczywistości przez okres czasu, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie dokładności danych osobowych.

 

•       Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i dana osoba odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

 

•       Odpowiedzialna strona nie wymaga już danych osobowych do celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą wymaga ich jednak, do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych.

 

•       Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody strony odpowiedzialnej przeważają nad powodami dotyczącymi osoby, której dane dotyczą.

 

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków ma zastosowanie i osoba, której to dotyczy, chce, aby dane osobowe przechowywane w naszej firmie były ograniczone, może w tym celu w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych zadba o to, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone.

 

 

 

14.6     Prawo do przenoszenia danych

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane stronie odpowiedzialnej przez tę osobę, w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma ona dodatkowo prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, bez utrudnień ze strony odpowiedzialnej, której lub która dane osobowe przekazała, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), i przetwarzanie danych odbywa się za pomocą procedur automatycznych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub zakończonego w celu wykonania władzy publicznej, która została powierzona odpowiedzialnej stronie.

 

Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), osoba, której dane dotyczą ma ponadto prawo spowodować, że dane osobowe będą przekazywane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej strony do drugiej odpowiedzialnej strony, jeżeli jest to technicznie wykonalne, i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

 

W celu potwierdzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych.

 

14.7     Prawo do sprzeciwu

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest podejmowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych przepisach.

 

W przypadku sprzeciwu nasza firma nie przetwarza już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie podstaw obligatoryjnych do ich przetwarzania, godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Jeżeli nasza firma przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, w stosunku do naszej firmy, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

 

Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, które jest wykonywane przez naszą firmę dla celów naukowych, badań historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zadania, które wchodzi w zakres interesu publicznego.

 

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu dana osoba może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych.

 

 

 

14.8     Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo nie być przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która rozwija w stosunku do niej moc prawną lub ma na nią istotny wpływ w podobny sposób, o ile decyzja ta nie jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między daną osobą a odpowiedzialną stroną, lub dopuszczalna na podstawie ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega strona odpowiedzialna, przy czym ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub dokonana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli decyzja dotycząca zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a stroną odpowiedzialną będzie wymagana lub jeżeli zostanie podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, nasza firma podejmie odpowiednie kroki w celu zachowania praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również jej uzasadnionych interesów, co obejmuje przynajmniej prawo do interwencji osoby odpowiedzialnej, prawo do wyjaśnienia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania decyzji.

 

Jeżeli dana osoba chce dochodzić praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w tym celu skontaktować się w dowolnym momencie z naszym instruktorem ochrony danych osobowych.

 

14.9     Prawo do odwołania każdej zgody na podstawie ustawy o ochronie danych

 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli dana osoba chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia udzielonej zgody, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 

15    Prywatność danych w przypadku aplikacji i w procesie składania aplikowania

 

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje odpowiednie dokumenty aplikacyjne do naszej firmy drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez naszą firmę umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku pracy, z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeżeli nasza firma nie zawrze umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia, chyba że takie usunięcie jest sprzeczne z uzasadnionymi interesami strony odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku. Uzasadnionym interesem w tym sensie może być na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w każdym postępowaniu na podstawie niemieckiej ramowej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

 

 

16     Właściwy organ regulacyjny ds. prywatności danych

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

 

17    Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Prosimy zwrócić uwagę na aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

Wrzesień 2018 r. - Grupa Berner

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

O nas Berner jest jedną z wiodących w Europie wielokanałowych firm sprzedających materiały eksploatacyjne, chemikalia, narzędzia i usługi profesjonalistom z sektora motoryzacyjnego, przemysłowego i budownictwa. 6200 pracowników, z których ponad 4300 pracuje w terenie, codziennie świadcząc kompleksowe usługi.
Kontakt i wsparcie

Obsługa klienta 12 297 62 30

Napisz do nas sklep@berner.pl

Newsletter Berner Dołącz do nas

Proste zamawianie z aplikacją BERNER Odkryj wszystkie funkcjonalności
Poznaj BERNER Połącz się z nami w mediach społecznościowych